სტუდენტთა გზამკვლევი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სტუდენტთა გზამკვლევი

(2021-2022 სასწავლო წელი)

წინამდებარე ,,სტუდენტთა გზამკვლევი“ შედგენილია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტებიდან ამონარიდების სახით (აქტების სრული ვერსია გზამკვლევის დანართების სახით განთავსებულია ბსუ-ს ვებგვერდზე - www.bsu.edu.ge)


ბრძანების დანართი


სტუდენტის გზამკვლევის სამართლებრივი საფუძვლები:

 1. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 14 ნოემბრის №1106 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ (დანართი 1);
 2. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ (დანართი 2);
 3. ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2015 წლის 29 სექტემბრის N6 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესი“ (დანართი 3).
 4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის სტიპენდიების დანიშვნისა და  გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 07 ნოემბრის N01 გადაწყვეტილება (დანართი 4);
 5. საჯარო სამართლის იურიდული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სტუდენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიის დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 07 ნოემბრის N02 გადაწყვეტილება. (დანართი 5).
 6. წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 09 სექტემბრის  გადაწყვეტილებით დამტკიცებული სსიპ ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესი“ (დანართი 6);
 7. წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 16 ივლისის №02 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსი  (დანართი 7)
 8. სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპეციალური სასწავლო სოციალური პროგრამის „სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში“განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე (დანართი 8)
 9. სსიპ- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის (შიდა მობილობის) განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (დანართი 9)
 10. ბსუ-ს აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ (დანართი 10)
 11. ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი (დანართი 11)
 12. ბსუ–ს ტერიტორიაზე პირველადი სამედიცინო დახმარების მიღების წესი (დანართი 12)
 13. ბსუ-ში სტაჟირების გავლის წესი (დანართი 13)
 14. საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესი (დანართი 14)
 15. ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება (დანართი 15)
 16. ბსუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის საარჩევნო დებულება (დანართი 16)
 17. ბსუ-ში სტუდენტური ინიციატივებისა და პროექტების წარდგენის წესი (დანართი 17)
 18. ბსუ-ს ანსამბლების (ცეკვის, სიმღერის), შემოქმედებითი ჯგუფების და სპორტული გუნდების შექმნისა და მათი საქმიანობის წესი (დანართი 18)
 19. გამოცდების ჩატარების ინსტრუქცია (დანართი 19)
 20. ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულება (დანართი 20)
 21. ბსუ-ში ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ინსტრუქცია და საევაკუაციო გეგმა (დანართი 21)
 22. საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე (დანართი 22)
 23. სტუდენტის მიერ სხვადასხვა ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის ერთჯერადად წამახალისებელი ფულადი ჯილდოს დაწესების თაობაზე (დანართი 23)
 24. ბსუ-ს სტუდენტთა ელექტრონული სერვისების მართვის წესი (დანართი 24)
 25. ბსუ-ს საერთო  საცხოვრებლით სარგებლობის  საფასური (დანართი 25)
 26. ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლის ოთახების ნომრებისა და მოსარგებლეთა რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე (დანართი 26)
 27. აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის წესი (დანართი 27)
 28. შოთა რუსთაველისა და ხუსეინ ნაკაიძის სახელობის საუნივერსიტეტო სახელობითი სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესი (დანართი 28)
 29. სწავლის საფასურის განსაზღვრის წესი (დანართი 29)
 30. ბსუ-ში ელექტრონული სწავლების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ (დანართი 30)
 31. სექსუალური შევიწროების პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტი (დანართი 31)
 32. საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის ადმინისტრირების წესი (დანართი 32)
 33. ტურნიტინის პროგრამის ადმინისტრირების წესი (დანართი 33)

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა