უნივერსიტეტის მისია

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქარ­თ­ვ­ე­­­­­ლ­ოს ერთ-ერთი ლიდერი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომლის მისიაა მოამზადოს მაღალკვალიფი­ცი­უ­­­­რი, კო­­ნ­­კურენტუნარიანი სპეციალისტი, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირ­ე­ბ­უ­­­ლ­ე­ბების მა­ტ­არებელი თავისუფალი პიროვნება, ჩამოყალიბდეს ძლიერ საგანმანათლებლო-კვლევით ცენ­ტ­­­რად და მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავოს ეროვნულ და საერთაშორისო საგანმანათ­ლ­ე­­ბლო სივრცეში.

უნივერსიტეტი ახორციელებს პროფესიულ და აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის საგან­­მანათლებლო პროგრამებს, ფუნდა­მე­ნ­­ტ­­­ურ და გამოყენებით კვლე­ვ­ებს, რომელთა მიზანია ჩვე­ნი ქვე­ყ­­­ნ­ის მდგრადი გა­ნვითარება, მოსახლე­ო­­ბის სოციალური კეთილდღეობა, ეკო­ლ­ო­გ­ი­­­­უ­რი უსაფრთხოება და ეკონომიკური ძლი­ერება, ასევე ლიბერალური ღირებულებებისა და დე­მ­ო­კ­­­­რატიული პრინ­ცი­პების დამკვიდრება.

უნივერსიტეტი აცნობიერებს თა­ვ­ის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას რე­გი­ონის გა­ნ­ვ­­ითარებაში და პრი­ორი­ტ­ეტად მიაჩნია სამხრეთ-და­ს­ა­ვ­­ლეთ საქართ­ვე­ლოს კულტურის კვლევები, შავი ზღვის ბიოლოგიისა და ეკოლ­ო­­­გიის შესწავლა, ფიტოპათოლოგიური კვლევები, ასევე აგ­რ­ა­რ­ული მიმა­რთ­ულებისა და ტურიზმის განვითარება.

 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ევრო­პუ­ლი უნ­ივერ­ს­ი­­ტეტების დიდი ქარტიის ფუნდამენტური პრინციპების ერთგულია, მისი უმთავრესი ღირებულებებია: ჰუმანიზ­მი, ღიაობა, ანგარიშვალდებულება, პიროვნული პოტენციალის სრულყოფილი რეალიზებისთვის ხელშეწყობა, ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული სამეცნიერო კვლე­ვების, სწავლა-სწავლების ინტერნაციონალიზაცია და მართვის პროცესის დინამიკური განვითარება.

 

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიისა და 2018-2024 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა