სტაჟიორთა მისაღები კონკურსი იურიდიულ დეპარტამენტში

1.კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ბსუ-ს სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის  მე-3 ან/და მე-4 სასწავლო წლის, ასევე ბსუ-ს სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს.

2.კონკურსანტმა 2020წლის 05 თებერვლიდან 2019 წლის 21 თებერვლის ჩათვლით ბსუ-ს კანცელარიის მეშვეობით უნდა წარმოადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება სტაჟირების გავლის შესახებ (სტაჟირების გავლის წესით გათვალისწინებული ფორმის შესაბამისად შევსებული);

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

გ) CV;

დ) ცნობა აქტიური სტუდენტის სტატუსის შესახებ და სასწავლო პროცესის ელექტრონული მართვის სისტემიდან სასწავლო ბარათი;

ე) ერთი ფოტოსურათი (3X4);

ვ) ცნობა სოციალური დახმარების მიღების შესახებ (არსებობის შემთხვევაში);

ზ) სამოტივაციო წერილი.

3. სტაჟიორთა შერჩევისას გაითვალისწინება: ინგლისური ენის ცოდნა; საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; სტუდენტის აკადემიური მოსწრება და მოტივაცია. თანაბარ პირობებში უპირატესობა მიენიჭება სოციალური დახმარების მიმღები ოჯახის კანდიდატს.

4. კონკურსის წესით შეირჩევა 4 სტაჟიორი (ორ-ორი სტაჟიორი, დღის პირველ და მეორე ნახევარში სამუშაოდ). შერჩეული კანდიდატები 2 თვის განმავლობაში  გაივლიან  სტაჟირებას (ანაზღაურების გარეშე) ბსუ-ს იურიდიულ დეპარტამენტში შემდეგი განრიგით:

ა) პირველ ცვლაში: ორშაბათი - პარასკევი 900 სთ-1300 სთ

ბ) მეორე ცვლაში: ორშაბათი - პარასკევი 1400 სთ-1800 სთ

5. შერჩეულმა სტაჟიორმა სტაჟირების პერიოდში უნდა შეასრულოს ბსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის დებულებითა და სამუშაო აღწერილობით გათვალისწინებული ფუნქცია-მოვალეობები.

6. სტაჟიორთა ხელმძღვანელის მიერ წარმოდგენილი მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე განისაზღვრება წარმატებული სტაჟიორები, რომლებზეც  გაიცემა სერტიფიკატები და შესაძლებელია 2 სტაჟიორი დასაქმდეს არაუმეტეს 6-თვიანი კონტრაქტით (ყოველთვიური ანაზღაურება არაუმეტეს 400 ლარის ოდენობით, სამუშაო დღეებში არანაკლებ 4 სთ-იანი სამუშაო დატვირთვის შემთხვევაში,  შესაბამის სამუშაო ცვლებში).

კონკურსის გამოცხადების შესახებ განცხადებას თან ერთვის:

ა) ბსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის დებულება (დანართი 1);

ბ) ბსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის სამუშაო აღწერილობა (დანართი 2);

გ) ,,ბსუ-ს იურიდიულ დეპარტამენტში სტაჟიორთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ" ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2020  წლის 31 იანვრის N 01-10/11 ბრძანებას (დანართი 3);

დ) სტაჟირებაზე განაცხადის ფორმა (დანართი 4).

  დანართი 1
  დანართი 2
  დანართი 3
  დანართი 4

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა