მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

2020-2021  სასწავლო წელისათვის ცხადდება მიღება  მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე.

1. მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს მაგისტრატურაში მიმღებ კომისიაში, 2020 წლის 31 აგვისტოდან 4 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, 10 საათიდან 17 საათამდე  შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქუჩა №35,  1-ლი  კორპუსი, ოთახი №19.

2. მაგისტრანტობის კანდიდატმა რეგისტრაციისათვის უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება

ბ) პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი;

გ) ერთიან სამაგისტრო გამოცდებში მონაწილეობის მიმღები კონკურსანტის საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი;

დ) ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის (თანდართული დანართით) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ბსუ-ს კურსდამთავრებულთათვის - უნივერსიტეტის მიერ დამოწმებული, ხოლო 2020 წელს კურსდამთავრებულთათვის -ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე).

ე) ორი ფოტოსურათი, ზომით 3X4–ზე,  ელექტრონული ვერსია CD დისკზე;

ვ) წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

ზ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

თ) სხვა დოკუმენტი, თუ ასეთს ითვალისწინებს შესაბამისი სამაგისტრო პროგრამა.

3. მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდები ჩატარდება ბსუ-ს პირველ კორპუსში (მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის ქ. № 35) შემდეგი განრიგით:

3.1. მისაღები გამოცდა უცხო ენაში - 2020 წლის 10 სექტემბერი (დაწყების დრო:  I ცვლა - 1000 საათი,  II ცვლა - 1400 საათი;  III ცვლა- 1700 საათი);

3.2. გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 2020 წლის 11 სექტემბერი;

3.3.. საპრეტენზიო განცხადებების  მიღება - 2020 წლის 14 სექტემბერი 10 საათიდან 16 საათამდე, ბსუ-ს კანცელარიაში.

3.4.. საპრეტენზიო განცხადებებზე პასუხის გაცემა - 2020  წლის 15 სექტემბერი.

3.5. მისაღები გამოცდა სპეციალობაში - 2020 წლის 17 სექტემბერი (გამოცდის დაწყების დრო:  I ცვლა - 1000 საათი,  II ცვლა - 1400 საათი;  III ცვლა- 1700 საათი):

3.6.. გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 2020  წლის 18  სექტემბერი;

3.7.. საპრეტენზიო განცხადებების  მიღება - 2020  წლის 21 სექტემბერი 10 საათიდან 16 საათამდე, ბსუ-ს კანცელარიაში.

3.8. საპრეტენზიო განცხადებებზე პასუხის გაცემა - 2020 წლის 22 სექტემბერს.

4. გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2020 წლის 23 სექტემბერს, ბსუ-ს ვებგვერდზე და კანცელარიასთან არსებულ საინფორმაციო დაფაზე.

5. მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკრულების გაფორმება ადმინისტრაციული რეგისტრაცია-სწავლის საფასურის გადახდა (სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარი, არანაკლებ 800  ლარისა). 2020 წლის 24,  25 სექტემბერი 10 საათიდან 17 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: . ბათუმი, ნინოშვილის ქუჩა №35,  1-ლი  კორპუსი, ოთახი №19.

  დანართი 1
  ბრძანება 01-02-99

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა