სტუდენტთა საყურადღებოდ, დაიწყო გარე მობილობის პროცესი!

1) სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან ბსუ–ში მობილობის  წესით  ჩარიცხვის მსურველი  სტუდენტი   ვალდებულია  განათლების  მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ  პორტალზე  (www.students. emis.ge)  გაიაროს  რეგისტრაცია  2021 წლის 16 აგვისტოდან  30 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე და გადაიხადოს მობილობის საფასური (40 ლარი) სს „საქართველოს ბანკში“.

2) სტუდენტებმა, რომელთაც მოიპოვეს მობილობის წესით ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლება, 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის, 2021 წლის 3, 6, 7 სექტემბრის  17:00 სთ-მდე  ბსუ-ს ელექტრონულ მისამართზე-Chancellery@bsu.edu.ge უნდა გადმოაგზავნონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის  ასლი;

გ) სრული ზოგადი განათლების მიღების დამადასტურებელი  დოკუმენტის ასლი; 

დ) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებისა და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის დამოწ­მე­ბული ასლი;

ე) სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი/ცნობა სტუდენტის მიერ ათვისებული კრედიტების შესახებ; 

ვ) წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ზ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

3) კრედიტების აღიარების დასკვნაზე მობილობის მსურველის თანხმობის ან უარყოფის შესახებ განცხადების რეგისტრაცია იწარმოებს ბსუ-ს კანცელარიაში (ბსუ-ს მიერ  აღიარების დასკვნის გაცნობის შემდეგ) 2021  წლის   14, 15 სექტემბრის 17:00 სთ-მდე.

მისამართი: ნინოშვილის ქუჩა № 35, ოთახი № 1  (კანცელარია)

საკონტაქტო პირი - 577 44 54 00

  გარე მობილობის განცხადება

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა