აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 25 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 14 სთ.)

1.    ბსუ-ს სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების თაობაზე.

 (მომხს.: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

პროფ. ვლადიმერ ღლონტი)

2. ბსუ-ს ზოგიერთ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში („საფინანსო სერვისები“, „საბიბლიოთეკო საქმე“, „მეფუტკრეობა“, „ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა“) ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დირექტორი, ასოც. პროფ. მადონა მიქელაძე

3. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტ ანა ვაშაყმაძისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

ასოც. პროფ. ლევან ჯაყელი)

4. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის აკადემიურ (სამუშაო) დატვირთვებში საგამონაკლისო დაშვების შესახებ.

(მომხს-ები: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი,

ასოც. პროფ. ლევან ჯაყელი;

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ლელა თურმანიძე)

5. ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის „განათლების ადმინისტრირება“ ზოგიერთი სტუდენტისათვის სტატუსის შეჩერების თაობაზე.

(მომხს.: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ლელა თურმანიძე)

6. „ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების  ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შექმნის, საქმიანობისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 14 ნოემბრის №134 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი,

პროფ. ლელა თურმანიძე)

7. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტზე საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის „ტურიზმი“ შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ.

(მომხს.: ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი, ასოც. პროფ. ირაკლი კორძაია)

მიმდინარე საკითხები.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა