აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 29 ივლისის სხდომის დღის წესრიგი

(სხდომის ჩატარების დრო: 15 სთ.)

1. ბსუ-ს 2022-2023 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის უფროსი,

ასოც. პროფ. მერაბ დიასამიძე)

2. 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის/შიდა მობილობის კონტინგენტის განსაზღვრის შესახებ.

(მომხს.: სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის უფროსი,

ასოც. პროფ. მერაბ დიასამიძე)

3. 2022-2023 სასწავლო წელს ბსუ-ს სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის განსაზღვრის შესახებ

(მომხს.: სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის უფროსი,

ასოც. პროფ. მერაბ დიასამიძე)

4. „2022–2023 სასწავლო წლისთვის ბსუ-ს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ანკეტა-კითხვარის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 08 თებერვლის N06-01/09 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

დეკანი, პროფ. მარინე გიორგაძე)

5. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის დამტკიცების შესახებ.

(მომხს.: ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, ასოც. პროფ. თეა ქოიავა)

6. ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის ზოგიერთი მაგისტრანტისთვის სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების გადავადების შესახებ.

(მომხს.: ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის 

დეკანის მოადგილე, ასისტ. პროფ. ნინო ცინარიძე)

7. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის საბაკალავრო საგანმამათლებლო პროგრამებში ინტეგრირების შესახებ.

(მომხს.: ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის 

დეკანის მოადგილე, ასისტ. პროფ. ნინო ცინარიძე)

8. ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ზოგიერთ საგანმანათლებლო პროგრამაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა

ფაკულტეტის დეკანი, პროფ. ლევან ჯაყელი)

9. „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე დარგობრივი დეპარტამენტის შექმნის, რეორგანიზაციისა და მათი ხელმძღვანელების დანიშვნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 09 აგვისტოს №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხს.: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი,

პროფ. ვლადიმერ ღლონტი)

10. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაში „ტურიზმი“ ცვლილების შეტანის შესახებ.

(მომხს.: ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი, ასოც. პროფ. ირაკლი კორძაია)

 11. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის მუშაობის ანგარიშის მოსმენის თაობაზე.

(მომხს.: ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი, ასოც. პროფ. ირაკლი კორძაია)

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა