ღია კონკურსი ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოსაწვევი პერსონალის შერჩევის მიზნით

გამოცხადდა ღია კონკურსი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოსაწვევი პერსონალის შერჩევის მიზნით (დანართი 2) კონკურსანტებმა ბსუ-ს კანცელარიის მეშვეობით 2022 წლის 13-14  სექტემბერს, 10:00 -დან 16:00  საათამდე უნდა წარმოადგინონ:

ა)  განცხადება (შევსებული თანდართული ფორმის  შესაბამისად დანართი 1);

ბ)  პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;

გ) უმაღლესი განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლი/ასლები;

დ)  ავტობიოგრაფია (CV - შევსების თარიღის მითითებით და ხელმოწერილი);

ე) ფერადი ფოტო (ზომა ¾).

კონკურსის ჩატარება (დოკუმენტაციის შემოწმება, კონკურსანტებთან გასაუბრება/საჭიროების შემთხვევაში საცდელი ლექციის ან ჯგუფში მუშაობის ჩატარება, ვაკანტური საათების შესასრულებელი სამუშაო დატვირთვის შესაბამისად) - 2022 წლის 14-15 სექტემბერს;

 საკონკურსო კომისიების მიერ საკონკურსო შედეგების საჯარო გამოცხადება ბსუ-ს ოფიციალური ვებგვერდის და შესაბამისი ფაკულტეტის საინფორმაციო დაფის მეშვეობით - არაუგვიანეს 2022  წლის 15 სექტემბერი;

კონკურსანტთა სააპელაციო საჩივრების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიღება  ბსუ-ს კანცელარიის მეშვეობით - 2022  წლის  16 სექტემბერი,  10 საათიდან 12 საათამდე;

კონკურსანტთა სააპელაციო საჩივრების (პრეტენზიების) განხილვა და საბოლოო შედეგების   გამოცხადება ბსუ-ს ოფიციალური ვებგვერდის მეშვეობით - არაუგვიანეს 2022 წლის 16 სექტემბერი.

კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტებთან შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება - „ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2022-2023 სასწავლო წლისათვის სასწავლო პროცესის წარმართვის მიზნით პერსონალის მოწვევისა და მათი აკადემიური (სამუშაო) დატვირთვის განსაზღვრის შესახებ“  ბსუ-ს რექტორის აქტის გამოცემის შემდეგ. შრომითი ხელშეკრულების ვადა განისაზღვრება მოწვეული პირის აკადემიური (სამუშაო) დატვირთვის შესაბამისი სემესტრის/სემესტრების ხანგრძლივობის შესაბამისად.

  დანართი 1
  დანართი 2
  ბრძანება 1
  ბრძანება 2

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა