ბსუ-ს სამაგისტრო პროგრამებზე 2023-2024 სასწავლო წლისათვის მიღება გამოცხადდა!

სურათი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2023-2024 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე - დანართი 1

მაგისტრატურაში სწავლის გაგრძელების უფლება აქვთ ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს. მიღების წინაპირობები განსაზღვრულია შესაბამისი მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამით (ინფორმაცია მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების და სპეციალობაში მისაღები გამოცდის თემატიკა იხილეთ შესაბამისი ფაკულტეტის ვებგვერდზე, ველში ,,საგანმანათლებლო პროგრამები“).

ბსუ-ს სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2023 წლის 29 აგვისტოდან 8 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა), ყოველდღე, 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე (ბსუ -ს I კორპუსი, ოთახი N20, ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის N35/32).

მაგისტრანტობის კანდიდატმა რეგისტრაციისათვის უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება (შევსებული წინამდებარე ბრძანების N2 დანართის შესაბამისად);

ბ) პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი;

გ) ერთიანი სამაგისტრო საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი;

დ) ბაკალავრის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის (თანდართული დანართით) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ბსუ-ს კურსდამთავრებულთათვის - ბსუ-ს მიერ დამოწმებული, ხოლო 2023 წელს კურსდამთავრებულთათვის - ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე),  უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ე) ორი ფოტოსურათი, ზომით 3X4–ზე,  ელექტრონული ვერსია CD დისკზე;

ვ) წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

ზ) სხვა დოკუმენტი, თუკი ითვალისწინებს შესაბამისი სამაგისტრო პროგრამა.

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდები ჩატარდება შემდეგი  განრიგით:

 • მისაღები გამოცდა უცხო ენაში (კონკურსანტს მოეთხოვება არანაკლებ B2  დონეზე ცოდნა)  - 2023  წლის 12 სექტემბერი (დაწყების დრო:  I ცვლა - 1000 საათი,  II ცვლა - 1400 საათი; ჩატარების ადგილი - ბსუ-ს საგამოცდო ცენტრი - ბსუ-ს N4 კორპუსის მე-3 სართული - ქ. ბათუმი, ფიროსმანის ქ. N12);
 • უცხო ენის გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 2023 წლის 12 სექტემბერი;
 • საპრეტენზიო განცხადებების  მიღება - 2023 წლის 13 სექტემბერი 1000 დან 1600 მდე, ბსუ-ს საქმისწარმოების სამსახურის (კანცელარია) მეშვეობით (ბსუ-ს I კორპუსი, ოთახი N1, ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის N35/32).  
 • საპრეტენზიო განცხადებებზე პასუხის მომზადება -  2023 წლის 14 სექტემბერს (ეცნობება კონკურსანტს, მის მიერ სარეგისტრაციო განცხადებაში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე).
 • მისაღები გამოცდა სპეციალობაში  (წერითი) - 2023 წლის 15 სექტემბერი (გამოცდის დაწყების დრო: 1200 საათი; ჩატარების ადგილი - ბსუ-ს საგამოცდო ცენტრი - ბსუ-ს N4 კორპუსის მე-3 სართული - ქ. ბათუმი, ფიროსმანის ქ. N12);
 • სპეციალობაში გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 2023  წლის 16  სექტემბერი;
 • საპრეტენზიო განცხადებების  მიღება - 2023  წლის 18 სექტემბერი, 1000 დან 1600 მდე, ბსუ-ს საქმისწარმოების სამსახურის (კანცელარია) მეშვეობით (ბსუ-ს I კორპუსი, ოთახი N1, ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის N35/32).  
 • საპრეტენზიო განცხადებებზე პასუხის მომზადება -  2023 წლის 19 სექტემბერს (ეცნობება კონკურსანტს, მის მიერ სარეგისტრაციო განცხადებაში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე).
 • გამოცდების საბოლოო შედეგები გამოქვეყნდება 2023 წლის 20 სექტემბერს.
 • ხელშეკრულების გაფორმება მაგისტრანტობის კანდიდატებთან  -  21-22 სექტემბერი;
 • ხელშეკრულების გაფორმება მაგისტრანტობის კანდიდატებთან  - 2023 წლის 21-22 სექტემბერი, 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, რუსთაველის/ნინოშვილის ქუჩა N32/35 (კორპუსის და ოთახის ნომრის შესახებ ინფორმაცია განთავსდეს გამოცდის საბოლოო შედეგებთან ერთად).

დამატებითი ინფორმაციისათვის საკონტაქტო პირი - ბსუ-ს სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი - მარიამ ბოლქვაძე  (ტელ: 555 39 27 58)

მაგისტრატურაში მისაღები საგამოცდო თემატიკასთან დაკავშირებით გთხოვთ, მიმართოთ ბსუ-ს შესაბამის ფაკულტეტს. 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

 • ბიოლოგიის სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა - პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოც.  პროფესორი მარინა ნაგერვაძე
  ტელ.: 599 589 635
 • ქიმიის სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა- პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი მაია ვანიძე
  ტელ.: 599182 322
 • ეკოლოგიის სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა- პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოც. პროფესორი ნანი გვარიშვილი
  ტელ.: 577141 064
 • გეოგრაფიის სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა- პროგრამის ხელმძღვანელი, ასისტ. პროფესორი ხათუნა ჭიჭილეიშვილი
  ტელ.: 558 472 020

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

 • მათემატიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - პროგრამის ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი დალი მახარაძე
  ტელ.:  599 958 890
 • კომპიუტერული მეცნიერების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - პროგრამის ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი ვახტანგ ბერიძე
  ტელ.: 599 938 468
 • ფიზიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - პროგრამის ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი იზოლდა ჯაბნიძე
  ტელ.: 551 898 988
 • განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა - პროგრამის ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი ნანა მაკარაძე 
  ტელ.: 593 606 071
 • პროფესიული და უწყვეტი განათლების სამაგისტრო პროგრამა - პროგრამის ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი მადონა მიქელაძე 
  ტელ.: 577 141 011

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 • სამართლის სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა - პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი ადამ მახარაძე
  ტელ.: 577 712 050 
 • კლინიკური ფსიქოლოგიის სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა - პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი ქეთევან ბერიძე
  ტელ.: 577 717 150

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

 • სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის სამაგისტრო პროგრამა - ასოც. პროფ. ქეთევან ინაშარიძე
  ტელ.: 577 723 566, დეკანის მოადგილე მაია გობრონიძე, ტელ.: 557 080 879
 • ნავთობისა და გაზის მოპოვების, ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამა -  პროფ. ზურაბ მეგრელიშვილი
  ტელ.: 593 305 974

ტურიზმის ფაკულტეტი

 • ტურიზმის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა - პროფესორი პაატა ჩაგანავა
  ტელ.: 577 545 490

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

 • ბიზნესის ადმინისტრირები სამაგისტრო პროგრამა - ასოც. პროფესორი ნანული მახარაძე 
  ტელ.: 593 125 067
 • ეკონომიკ სამაგისტრო პროგრამა - პროფესორი ნათელა წიკლაშვილი
  ტელ.: 577 952 595
 • ფინანსები და საბანკო საქმისამაგისტრო პროგრამა - პროფესორი ასიე ცინცაძე
  ტელ.: 593 344 155

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 • ლინგვისტიკის სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა - პროგრამის ხელმძღვანელი,  პროფ. მამია ფაღავა - 599380626
 • ქართული ლიტერატურდა ლიტერატურის შედარებითი კვლევების სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა  - პროგრამის ხელმძღვანელი,პროფ. ნანა ტრაპაიძე - 557992707
 • ციფრული მედიისა  და ინოვაციების  სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა  - პროგრამის ხელმძღვანელი,  პროფ. ინგა შამილიშვილი  - 577437137
 • ევროპული ფილოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ასოც. პროფ.  თეა შავლაძე - 593792579
 • თარგმანისა და კულტურათშორისი კომუნიკაციის სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა - პროგრამის ხელმძღვანელი,  პროფ . მარინე აროშიძე - 577141030
 • ფილოსოფიის  სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა  - პროგრამის ხელმძღვანელი,  ასოც. პროფ. ვარდო ბერიძე - 577145426
 • თურქოლოგიის  სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა  - პროგრამის ხელმძღვანელი,  პროფ . ემზარ მაკარაძე - 577179745
 • შავიზღვისპირეთისა და კავკასიის ანტიკური არქეოლოგი   სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა  - პროგრამის ხელმძღვანელი,  ასოც პროფ. ემზარ კახიძე - 599137969
 • ისტორიის  სამაგისტრო საგანამანთლებლო პროგრამა  - პროგრამის ხელმძღვანელი,  პროფ. ნანა ხახუტაიშვილი - 599285502. 

 

 

  დანართი 1 (N01-02/148, 09.08.2023)
  დანართი 2 (N01-02/148, 09.08.2023)
  ბსუ-ს 2023-2024 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე მიღება (N01-02/148, 09.08.2023)
  სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი (N111, 08.10.2015)
  ბსუ-ს მაგისტრატურაში მიღების წესი (N59, 07.07.2017)
  ბსუ-ს 2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი (N77, 21.07.2017)
  ცვლილება ბსუ-ს რექტორის 2023 წლის 9 აგვისტოს N01-02/148 ბრძანებაში

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა