ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამდივნო

ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამდივნო არის დამხმარე სტრუქტურული ერთეული,  ბსუ-ს მართვის ორგანოს - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის - სამდივნო, რომელიც ახორციელებს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზაციულ, დოკუმენტურ და საინფორმაციო მომსახურების უზრუნველყოფას.

სამდივნოს პერსონალს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ანთავისუფლებს უნივერსიტეტის რექტორი, სამსახურის ხელმძღვანელის წარდგინებით.

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამდივნოს პერსონალის ფუნქციებია:

ა) მიღებული კორესპონდენციების შესწავლა და კომპეტენციის ფარგლებში საპასუხო წერილების მომზადება;

ბ) უნივერსიტეტის მართვის ორგანოების მიერ გამოცემული სამართლებრივი აქტების შესრულებაზე კონტროლი;

გ) სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში ინფორმაციის მომზადება და ხელმძღვანელთან შეთანხმებით დაინტერესებული პირებისათვის მიწოდება;

დ) სამსახურის დებულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა;

ე) სამსახურის უფროსის ცალკეული დავალებების შესრულება.

ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულებით განისაზღვრება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ფუნქციები და სამსახურის სამდივნოს ფუნქციები.

ბსუ- ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სამდივნოს საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32, კორპუსი I, სართული მე-3,  ოთახი N54

სამდივნოს უფროსი - თამარ ღოღობერიძე

ელ. ფოსტა: tamar.gogoberidze@bsu.edu.ge

ტელ: +995 558 27 77 27

 

  ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება (N10, 17.07.2017წ.)

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა