კონკურსი ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ა კ ა დ ე მ ი უ რ ი   ს ა ბ ჭ ო

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა  02

2016 წლის 15 იანვარი, ქ. ბათუმი

ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე ვაკანტური  აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტის,  33-35-ე მუხლების , ბსუ-ს წესდების მე-8 მუხლის „ღ“ ქვეპუნქტის და სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის“ 3.1. პუნქტისა და  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის   ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმის (№4, 29.12.2015) ამონაწერის საფუძველზე, აკადემიურმა საბჭომ:

დ ა ა დ გ ი ნ ა :

 1. გამოცხადდეს კონკურსი ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის    ფაკულტეტზე ვაკანტური აკადემიურ თანამდებობებზე დანართი 1-ში მითითებული  დეპარტამენტისა და მიმართულების მიხედვით;
 2. კონკურსის ჩატარების ვადები განისაზღვროს შემდეგნაირად:
  ა) საბუთების მიღება იწარმოებს 2016 წლის 15 თებერვლიდან 16 თებერვლის ჩათვლით, 10-დან 17 საათამდე;
  ბ) კონკურსი ჩატარდეს 17 თებერვალს;
  გ) კონკურსის შედეგები გამოქვეყნდეს არაუგვიანეს 2016 წლის 18 თებერვლისა;
  დ) კონკურსში გამარჯვებულ პირებთან შრომითი ხელშეკრულებები გაფორმ-დეს 2016 წლის 22 თებერვლიდან.
 3. მოწონებულ და დამტკიცებული იქნეს კონკურსანტის განცხადების (დანართი 2), ანკეტის (დანართი 3), განცხადებისა და საჩივრის მიღების შესახებ ცნობების (დანართი 4, 5), კონკურსის მონაწილეთა და საჩივრების სარეგისტრაციო ჟურნა-ლების (დანართი 6, 7) ფორმები;
 4. ინფორმაცია (დანართი 8) კონკურსის გამოცხადების შესახებ განთავსდეს უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე და უნივერსიტეტის კანცელარიის საინფორმაციო დაფაზე.
 5. დადგენილება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

აკადემიური საბჭოს  სხდომის თავმჯდომარე,
პროფესორი გურამ ჩაგანავა

  საპროცედურო კომისიების შემადგენლობა (დადგენილება№03)
  დანართი 1
  დანართი 2
  დანართი 3
  დანართი 4
  დანართი 5
  დანართი 6
  დანართი 7
  დანართი 8

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა