სტუდენტთა საყურადღებოდ!
დაიწყო მობილობის პროცესი

სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან ბსუ-ში მობილობის  წესით  ჩარიცხვის მსურველი  სტუდენტი ვალდებულია  განათლების  ხარისხის  განვითარების ეროვნული  ცენტრის  ელექტრონულ  პორტალზე  (www.students.eqe.ge) გაიაროს  რეგისტრაცია  2016 წლის  27 ივლისიდან 18 აგვისტოს 18 საათამდე.

სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ბსუ-ში გადმოსვლის მსურველებმა  2016 წლის 24, 25, 26, 29, 30, 31 აგვისტო, 1, 2 სექტემბრის (10:00 საათიდან 18:00 საათამდე) ჩათვლით უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

  1. განცხადება;
  2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის  ასლი;
  3. სრული ზოგადი განათლების მიღების დამადასტურებელი  დოკუმენტის ასლი; 
  4. სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი/აკადემიური ცნობა სტუდენტის მიერ ათვისებული კრედიტების შესახებ;
  5. საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანების დამოწმებული ასლი;
  6. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

კრედიტების აღიარების დასკვნაზე თანხმობის შესახებ განცხადების რეგისტრაცია იწარმოებს 2016 წლის 1, 2, 5 სექტემბრის ჩათვლით;

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: ნინოშვილის ქუჩა № 35, ოთახი №1  (კანცელარია)

ტელ: 577 14 10 70;


აკადემიური საბჭოს დადგენილება №51, 11 ივლისი 2016 წელი
2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის მობილობის/შიდა მობილობის კონტიგენტის განსაზღვრის შესახებ

რექტორის ბრძანება №01-08/38, 21 ივლისი 2016 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის გარე და შიდა მობილობის ვადების განსაზღვრის შესახებ.

რექტორის ბრძანება №01-08/37, 21 ივლისი 2016 წელი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის (შიდა მობილობის) განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა