სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეოურთიერთობათა დეპარტამენტი

სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ამოცანაა უნივერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციის უზრუნველყოფა, სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის საერთაშორისო საგანმანათლებლო სივრცეში ინტეგრირების ხელშეწყობა, ბოლონიის პროცესში უნივერსიტეტის სრულფასოვანი ჩაბმის ხელისშეწყობა და საერთაშორისო აღიარების მოპოვებაზე ზრუნვა.

 სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ფუნქციებია:

სტრატეგიული მიმართულებით:

ა) უნივერსიტეტის ბრენდის მახასიათებლების დამუშავებისა და მათი განვითარების კოორდინაცია;

ბ) უნივერსიტეტის ინტელექტუალური საქმიანობის პოპულარიზაცია/კომერციალიზაციის ხელშეწყობა, კვლევებისათვის ფინანსური/მატერიალური ფონდების მოძიება;

გ) საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პროგრამების, საერთაშორისოპროექტების (საგრანტო პროექტების) შესახებ ინფორმაციის მიღება-გავრცელება და მათში უნივერსიტეტის ჩართვაზე ზრუნვა და შესაბამისი პროექტების მომზადება-განხორციელებისთვის უნივერსიტეტის პერსონალისთვის საკონსულტაციო მომსახურება;

დ) უნივერსიტეტის ცნობადობის ამაღლების მიზნით დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების სათანადოდ განხორციელების კოორდინაცია, პარტნიორ უნივერსიტეტებთან და ორგანიზაციებთან უნივერსიტეტის შესაძლებლობების რეკლამირებაზე ზრუნვა;

ე) ინოვაციური პროექტების განხორციელების მიზნით საქმიანი კონტაქტების დამყარება არასაუნივერსიტეტო ცენტრებთან, უცხოურ უნივერსიტეტებთან, სამთავრობო დაწესებულებებთან, ბიზნეს- სექტორთან; კვლევების შედეგების კომერციალიზაციის და ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვისათვის საჭირო ღონისძიებების უზრუნველყოფა;

ვ) სხვა უმაღლეს საგანმანთლებლო დაწესებულებებთან და სამეცნიერო ცენტრებთან პარტნიორობით უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პერსონალის პროფესიული ზრდისადა მხარდაჭერის პროგრამების ხელშეწყობა-განხორციელება (სტაჟირება, სწავლება, ერთობლივი სამეცნიერო კვლევები, სხვადასხვა დარგის გამოჩენილი მეცნიერების ლექციების ჩატარების მიზნით მოწვევის ორგანიზება და ა.შ.)

ზ) უნივერსიტეტში სამეცნიერო კონფერენციებისა და სკოლა-სემინარების ორგანიზების ხელშეწყობა;

თ) უნივერსიტეტის პერსონალის მიერ წარდგენილი/მიმდინარე/შესრულებულიპროექტების, მათ შორის უნივერსიტეტის მონაწილეობით საგრანტო პროექტების აღრიცხვა და შესრულების მონიტორინგი; ი)უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებთან კავშირის შენარჩუნება და მათთან გრძელვადიანი ურთიერთობის კოორდინაცია.

საგარეო ურთიერთობათა მიმართულებით:

ა) საქართველოს და უცხო ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარება;

ბ) საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსსა და უცხოურ ორგანიზაციებთან, ფონდებთან, საინფორმაციო ცენტრებთან მჭიდრო ურთიერთ თანამშრომლობა;

გ) საგანმანათლებო და სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის მნიშვნელოვან საერთაშორისო ორგანიზაციებში და კავშირებში უნივერსიტეტის გაწევრიანების ხელშეწყობა;

დ) უნივერსიტეტში საერთაშორისო კონფერენციების, სემინარების, კულტურულიდა სხვა ღონისძიებების ორგანიზება ან/და განხორციელებაში ხელისშეწყობა;

ე) უნივერსიტეტის გაცვლითი პროგრამებისათვის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსების ორგანიზება;

ვ) სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა მობილობის, სხვადასხვა ხელშეკრულებების შესაბამისად სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის სტაჟირებისა და მივლინების ხელშეწყობა;

ზ) გაცვლით პროგრამაში მონაწილე უცხოელი სტუდენტებისათვის ბსუ-ში ადეკვატური სასწავლო გარემოს და საცხოვრებელი პირობების შექმნის ხელშეწყობა;

კ) უნივერსიტეტის უფლებამოსილი პირების საქმიანი ვიზიტების დაგეგმვა- ორგანიზება;

ლ) დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, პარტნიორი უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო დაწესებულებების დელეგაციების მიღება- მასპინძლობის ორგანიზება;

მ) უნივერსიტეტის ვებ-გვერდის უზრუნველყოფა გაცვლითი პროგრამებისა და საგანმანათლებლო პროექტების შესახებ ინფორმაციით, კომპეტენციის შესაბამისად ინფორმაციის უნივერსიტეტში გავრცელება (ვებ-გვერდი, ფაკულტეტები, საინფორმაციო დაფები);

ნ) უნივერსიტეტის მიერ ხელშეკრულებების/მემორანდუმების/შეთანხმებების გაფორმების ორგანიზება (ინიციატივების დამუშავება ბსუ-ს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად, მოლაპარაკებების წარმოება და სხვა) მათი აღრიცხვა/სისტემატიზაცია;

ო) დეპარტამენტის ამოცანების შესრულების მიზნით მთარგმნელობითი საქმიანობა (უნივერსიტეტის შემოსული/გასული კორესპონდენცია, სტუდენტის სტატუსის შესახებ, პერსონალის შრომითი საქმიანობის შესახებ ცნობები);

პ) საპატიო დოქტორის წოდების ცერემონიალის დაგეგმვა და ორგანიზება უნივერსიტეტის სხვა შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად.

დეპარტამენტის უფროსი - გიორგი თავამაიშვილი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: +995(422) 27 17 81;      

ელ. ფოსტა: ird@bsu.edu.ge

მისამართი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32, კორპუსი I, მე-2 სართული, ოთახი N35

დებულება


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა