მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ამოცანაა უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების ეფექტური მართვის საფუძველზე სტუდენტებისა და პერსონალისათვის სწავლისა და მუშაობის ნორმალური პირობების შექმნა.

დეპარტამენტი წარმოადგენს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულს, რომლის შემადგენლობაში შედის ქვესტრუქტურული ერთეულები:

ა) დაცვისა და უსაფრთხოების განყოფილება;

ბ) დასუფთავების განყოფილება;

გ) უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი;

 

მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ფუნქციებია:

 

ა) უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობების, ნარგავების, ცენტრალური გათბობის სისტემის, მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის, მათ შორის, ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა მოვლა- პატრონობა და დაცვა;

ბ) შენობა-ნაგებობების, მოწყობილობების, მანქანა-დანადგარების, კავშირგაბმულობის, განათების, საკანალიზაციო, წყალგაყვანილობის, სავენტილაციო, მიწისქვეშა კომუნიკაციების და სხვა სისტემების გამართული ფუნქციონირების, მათ მიზნობრივ გამოყენებაზე კონტროლი და კომუნალური გადასახდელების ადმინისტრირება;

გ) უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების სამეურნეო/საკანცელარიო ინვენტარით მომარაგება და სასაწყობო მეურნეობაზე სისტემატური კონტროლი;

დ) სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების წლიური კალენდარული გეგმის შედგენაში მონაწილეობა, სამშენებლო-სარემონტო და საექსპლუატაციო სამუშაოების ორგანიზებული წარმართვა და შემსრულებელი ორგანიზაციის მიერ სამუშაოს შესრულების მონიტორინგი;

ე) უნივერსიტეტის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გამართული მუშაობის მონიტორინგი;

 ვ) უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული, ამორტიზებული ან/და ექსპლუატაციისათვის უვარგისი, ჩამოსაწერი ქონების ნუსხის შედგენა და შესაბამისი ინფორმაციის (წინადადებების) ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისათვის წარდგენა; ზ) ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის, უსაფრთხოების კამერების, გათბობის სისტემის შემადგენელი ტექნიკური დეტალების, სხვა ტექნიკური საშუალებებისა და სამედიცინო ინვენტარის პერიოდულ განახლებაზე ზრუნვა;

თ) უნივერსიტეტის სამედიცინო კაბინეტის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის შესაბამისად;

ი) შშმ პირთათვის ადაპტირებული საუნივერსიტეტო გარემოს შექმნის ხელშეწყობა და ამ მიზნით შესაბამისი წინადადებების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისათვის წარდგენა;

კ) უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებულ ობიექტებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა და საყოფაცხოვრებო-სამეურნეო ნარჩენების კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად მისი უტილიზაციის ორგანიზება;

ლ) უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელის მენეჯმენტი (პირთა რეგისტრაცია, საცხოვრებელი ფართის გამოყოფა/გადაყვანა/ამორიცხვა/ნორმალური საცხოვრებელი პირობების უზრუნველყოფა, და შესაბამისი წინადადებების მომზადება და სხვა);

მ) უნივერსიტეტის სარგებლობაში არსებულ ტერიტორიაზე ხანძარსაწინააღმდეგო წესების დაცვა, სახანძრო უსაფრთხოების განმტკიცებისათვის სახანძრო ღონისძიებების შემუშავება (ინვენტარის და ტექნიკური საშუალებების პერიოდულად განახლების გათვალისწინებით);

 ნ) უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე შინაგანაწესით დადგენილი აკრძალვების დარღვევაზე შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და კონტროლი;

ო) საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და უნივერსიტეტის სხვა აქტებით განსაზღვრული ფუნქციები.

 

დეპარტამენტის უფროსი - როლანდ ხალვაში

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: +995(422) 27 17 98

მისამართი: ქ. ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32, კორპუსი I, პირველი სართული, ოთახები N8 (უფროსი) და კორპუსი III, ოთახი N9

დაცვისა და უსაფრთხოების განყოფილება - კორპუსი II, პირველი სართული, ოთახი N107

დებულება


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა