იურიდიული დეპარტამენტი

იურიდიული დეპარტამენტის ამოცანაა უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებთან კოორდინირებული მუშობით უზრუნველყოს უნივერსიტეტის საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობა.

 

იურიდიული დეპარტამენტის ფუნქციებია:

 

ა) უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა და შესაბამის პროექტებზე, დეპარტამენტის კომპეტენციის ფარგლებში, სამართლებრივი დასკვნების მომზადება; ბ) სამართლებრივი აქტების პროექტების ინიცირება და სტრუქტურული ერთეულების მიერ მოსამზადებელი სამართლებრივი აქტების პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობა (ამ მიზნით შესაბამისი პერსონალის კონსულტირება).

გ) უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების კოდიფიცირება და კომპეტენციის ფარგლებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

დ) უნივერსიტეტში გასაფორმებელი სხვადასხვა სახის ხელშეკრულებების, მემორანდუმებისა და შეთანხმებების სამართლებრივი ექსპერტიზა (შეთანხმება);

ე) უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა;

ვ) მესამე პირებთან ურთიერთობებში უნივერსიტეტის წარმომადგენლობა, მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში;

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და უნივერსიტეტის სხვა აქტებით განსაზღვრული ფუნქციები.

 

დეპარტამენტის უფროსი - ჟანა ჯიბლაძე

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: +995(422) 27 17 74;       

ელ. ფოსტა: zhanajibladze@gmail.com;    jana.jibladze@ bsu.edu.ge

მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32, კორპუსი I, პირველი სართული, ოთახები N 3 და N13  (მათ შორის უფროსი N3-ში.)

დებულება

  სამუშაოთა აღწერილობა

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა