იურიდიული დეპარტამენტი

იურიდიული დეპარტამენტის ამოცანაა უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებთან კოორდინირებული მუშობით უზრუნველყოს უნივერსიტეტის საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობა.

იურიდიული დეპარტამენტის ფუნქციებია:

ა) სამართალშემოქმედებითი საქმიანობა, უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების უპირატესი იურიდიული ძალის მქონე ნორმატიულ აქტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;

ბ) სამართლებრივი აქტების პროექტების ინიცირება, უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეულებიდან წარმოდგენილი სამართლებრივი აქტების პროექტებზე სამართლებრივი დასკვნების მომზადება ან/და რედაქტირება/შეთანხმება;

გ) უნივერსიტეტის სამართლებრივი აქტების კოდიფიცირება და უნივერსიტეტის მიერ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;

დ) უნივერსიტეტში გასაფორმებელი სხვადასხვა სახის ხელშეკრულებების, მემორანდუმებისა და შეთანხმებების სამართლებრივი ექსპერტიზა (შეთანხმება/ვიზირება); 

ე) უნივერსიტეტის  სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა;

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში, სასამართლო დავებზე უნივერსიტეტის წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა;

ზ) უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკის დოკუმენტის, ბსუ-ს სტრუქტურული ერთეულების დებულებების და პერსონალის ფუნქციათა აღწერილობების, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტების პროექტების უნივერსიტეტის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულთან (საქმისწარმოების სამსახური (კანცელარია)) ერთად მომზადება;

თ) საქართველოს კანონმდებლობით, ამ დებულებითა და უნივერსიტეტის სხვა აქტებით განსაზღვრული ფუნქციები.

დეპარტამენტის უფროსი - ჟანა ჯიბლაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: +995(422) 27 17 74;      

ელ. ფოსტა: zhanajibladze@gmail.com;    jana.jibladze@ bsu.edu.ge

მისამართი: ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32, კორპუსი I, პირველი სართული, ოთახები N 3 და N13  (მათ შორის უფროსი N3-ში.)

  სამუშაოთა აღწერილობა
  დებულება

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა