პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი

  1. პროფესიული პროგრამების მართვის მიმართულებით ცენტრის მიზნებია:

ა) მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის შესაძლებლობის, სწავლების მრავალსაფეხურიანობისა და მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, ერთიანი პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნაში მონაწილეობის მიღება;

ბ) ინდივიდის პროფესიული განვითარების, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების მომზადების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;

გ) საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი დარგის დამსაქმებლების მონაწილეობის ხელშეწყობა.

  1. უწყვეტი განათლების მიმართულებით ცენტრის მიზნებია:

ა)აბიტურიენტებს/სტუდენტებს საშუალება მისცეს უმაღლესი აკადემიური განათლების მიღების საფუძვლის შექმნისა და კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის;

ბ) ბსუ-ს პერსონალსა და სტუდენტებს, ასევე სხვა დაინტერესებულ პირებს, საშუალება მისცეს პროფესიული განვითარებისათვის, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული უნარების შეძენისათვის.

 

  1.  ცენტრის ამოცანებია:

ა) პროფესიული განათლების მიღების ხელშეწყობა;

ბ) უმაღლესი აკადემიური განათლების მიღების ხელშეწყობა;

გ) საზოგადოებისათვის უწყვეტი განათლების პროგრამების შეთავაზებით ბსუ-ს როლისა და მნიშვნელობის გაძლიერება;

დ) ბსუ-ს პერსონალის და სხვა დაინტერესებული პირების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა.

პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დირექტორი მადონა მიქელაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელფოსტა: madona.mikeladze@bsu.edu.ge; vocational@bsu.edu.ge

მისამართი: ქ. ბათუმი  ნინოშვილის/რუსთაველის 32/35; კორპუსი III, ოთახი N404 და N402.

  სამუშაოთა აღწერილობა
  დებულება

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა