საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გუგული დუმბაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 07.XI. 1962.
მისამართი: ქ. ბათუმი. კახაბრის II ჩიხი, #9.
ელ-ფოსტა: dumbadze.guguli@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 14 10 62
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია. გენეტიკა, სელექცია, 06.01
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საშუალო სკოლის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ქიმიია და ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

 გარემოს (ატმოსფერული ჰაერი, ნიადაგი, წყალი) ეკოლოგიური პრობლემების, მისი დაბინძურების ხარისხის,  ცოცხალ ორგანიზმებზე დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზეგავლენის კვლევა და ანალიზი; 

კლიმატის ცვლილება საქართველოში და მისი შედეგები; შავი ზღვის ეკოლოგიური პრობლემები;

საქართველო-თურქეთის ტრანსსასაზღვრო ზოლში გარემოს დაბინძურების, სხვადასხვა მავნებელ-დაავადებათა გავრცელების მონიტორინგი და მათი ბიო-ეკოლოგიური თავისებურებანი,  ბიორგანული მეურნეობა.

 სუბტროპიკულ მცენარეთა სელექციურ–გენეტიკური კვლევა.

სამუშაო გამოცდილება:

20.09. 2021- 20.09.2025. ასოცირებული პროფესორი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი. ბიოლოგიის დეპარტამენტი

19.09.2013 - 19.09.2021.  ასისტენტ პროფესორი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი. ბიოლოგიის დეპარტამენტი.

15.03.2021 წლიდან დღემდე. საქართველოს ეკოლოგიური აკადემიის ნამდვილი წევრი. საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული,  აჭარის რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელი.

20.11.2014-2018.  აგროექსპერტი. სს  სადაზღვევო კომპანიები: GPI, IRAO, ARDI (ხელშეკრულებით).

 15.09. 2006 –15.09. 2013.  ასოცირებული პროფესორი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა (2010 წლიდან განათლებისა და მეცნიერებათა) ფაკულტეტი.  ბიოლოგიის დეპარტამენტი.

16.03.2009–09.2010. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჯანდაცვის ფაკულტეტი. 

5.05.2007–5.07.2008. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტი. 

01.02.2003–12.10.2006. წამყვანი მეცნიერმუშაკი. უნივერსიტეტთან არსებული იმუნოგენეტიკის სამეცნიერო–კვლევითი ლაბორატორია. 

13.11.1999–1.09.2006. დოცენტი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიოლოგიის კათედრა. 

01.09.1994–13.11.1999. მასწავლებელი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

18.09.1989–01.09.1994. უფროსი ლაბორანტი, უმცროსი მეცნიერმუშაკი, მეცნიერ- მუშაკი. ჩაის, სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება. 

1.09.1985-12.03.1986. ბიოლოგიის კათედრის ლაბორანტი. ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1.   Gokturk, T.,  Chachkhiani Anasashvili, N., Guguli Dumbadze. Chemical compositions and larvicidal effectiveness of Rhododendron ponticum essential oil on Neodiprion certifier larvae. Journal of Asia-Pacific Entomology, V 26, Iss. 4,2023, ISSN 1226-8615. https://doi.org/10.1016/j.aspen.2023.102117 (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S122686152300081X
 2.  Dumbadze, G., Lortkipanidze, R.Chachkhiani-Anasashvili, N.Alasania, N.Jgenti, L. Research Results on Biological Activity of New Georgian Plant Growth Biostimulants Bactogert-L Blatt, Bactofert-L Boden and Bactofert-L Si.International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2022, 22(5.1), pp. 371–378. DOI 10.5593/sgem2022/5.1/s20.047 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85150911391&origin=resultslist&sort=plf-f  
 3. Rıdvan Kızılkaya , Guguli Dumbadze, Coşkun Gülser, Lali Jgenti. Impact of NPK fertilization on hazelnut yield and soil chemical-microbiological properties of Hazelnut Orchards in Western Georgia. Article first published online: 19 Jan Eurasian Journal of Soil Science. Volume 11, issue 3, 2022. DOI: 10.18393/ejss.1060314 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85134254033&origin=resultslist&sort=plf-f
 4. M Mgeladze, G Dumbadze, D Devadze. Malignant Melanomas and the environment in the population of Adjara. International Scientific Conference “Modern Problems of Ecology” 8, 208-214.2022. http://165.227.154.168/index.php/mpe/article/view/5995  https://scholar.google.com.tr/citations?view_op=view_citation&hl=tr&user=mI3io6MAAAAJ&citation_for_view=mI3io6MAAAAJ:RYcK_YlVTxYC
 5. Gokturk, G Dumbadze, L Jgenti, R Vasadze. The effects Of Global Warming On Insects. International Scientific Conference “Modern Problems of Ecology” 8, 44-54:2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=mI3io6MAAAAJ
 6. G Dumbadze, G Gegidze, N Chachkhiani-Anasashvili, R Lortkipanidze. The Effect Of Biosimulant Bactofert-l Boden On Salinity As An Abiotic Stress.  International Scientific Conference “Modern Problems of Ecology” 8, 264-272. 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=mI3io6MAAAAJ&citation_for_view=mI3io6MAAAAJ:lSLTfruPkqcC
 7. N Chachkhiani-Anasashvili, G Dumbadze. Impact Of Weeds On Tomato Plant Diseases And Teh Number Of Mobile Elements (NPK) In Teh Soil. International Scientific Conference “Modern Problems of Ecology” 8, 307-311.2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=mI3io6MAAAAJ
 8. R. Lortkipanidze, G Dumbadze, M Kubaneishvili. Formation of Hydro Resources in the Ecological Environment of Samegrelo and Svaneti. International Scientific Conference “Modern Problems of Ecology” 8, 278-280:2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=mI3io6MAAAAJ&citation_for
 9. Nunu Chachkhiani-Anasashvili, Guguli Dumbadze. Disease of Berry Crops. ISBN 978-9941-484-97-1.  Kutaisi-2020. -108 p. 
 10. Dumbadze G, Chachkhiani-Anasashvili N, Gokturk T, Alasania N. IMPLEMENTATION OF PHYTOSANITARY MONITORING OF PEST&DISEASE SPREAD ON BAY TREE IN WESTERN GEORGIA (ADJARA) INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-5. Teh book of Full Text. BLACK SEA NETWORK FOR INTERCULTURAL COMMUNICATIONS (BIC) www.blackseacountries.org ISBN: 978-625-7720-11-3. November 28-29, 2020. 293-298. Zonguldak, TURKEY.
 11. Gokturk Temel, Nunu Chachkhiani-Anasashvili,  Saban Kordali,  Guguli Dumbadze & Ayse Usanmaz Bozhuyuk. Insecticidal TEMPeffects of some essential oils against box tree moth (Cydalima perspectalis Walker (Lepidoptera: Crambidae).  International Journal of Tropical Insect Science (2021)41:313-322. ( IF 0.536 ) Pub Date : 2020-07-15 ,  DOI: 10.1007/s42690-020-00209-5   https://link.springer.com/article/10.1007/s42690-020-00209-5   
 12. Dumbadze G., Guchmanidze K., Okropiridze T. SOLID WASTE MANAGEMENT IN BATUMI: PRACTICES AND CHALLENGES International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“Proceedings, ISSN 1512-1976, v. 7, Tbilisi-Telavi, Georgia, 26-28 September, 2020. http://openlibrary.ge/bitstream/123456789/8770/1/Eco_2020_Krebuli_Tomi_7.pdf   
 13. G. Dumbadze, T. Gokturk, L. Jgenti, N. Chelidze. Teh distribution, Biology, Ecology and Control Mechanisms of Halyomorpha halys in Western Georgia. ISAS WINTER-2019. Proceedings of 4th International Symposium in Innovate Approaches and Natural Sciences. November 22-24, 2019. Samsun, Turkey. ISBN: 978-605-81988-8-3. Published by „SETSCI”. 2019. http://www.isassymposium.org/engineering/
 14. G. Dumbadze, N. Lomtatidze, N. Alasania, M. Mikeladze, j. Zoidze. Ecological Problems of Drinking Water in Khelvachauri Municipality. 3th International Symposium On Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies. Ankara, Turkey, 2019. IEEE Xplore, digital library http://www.ismsitconf.org/?go=ismsit2019  
 15.  Davit BaratashviliNino LomtatidzeGuguli Dumbadze;  Neli Khalvashi, Nino Kedelidze.IMPACT OF PHYSICAL MUTAGENS ON THE MALE GAMETOPHYTE OF THE TEA PLANT FOR ITS FURTHER USE IN HYBRIDIZATION. Published:Sep 2019 in CBU INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS 2017: INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION DOI: 10.12955/CBUP.V7.1469,   https://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/1469  https://publons.com/publon/27877023/  
 16. T. Gokturk, G. Dumbadze. TEMPEffects of entomopathogenic fungy and bacteria - Beauveria bassiana, Metarhizium anosopliae and Bacillus thuringiensis  on nymphs and adults of Ricania Japonica (Melichar,1898) (Hemiptera:Ricanidae). Proceedings of first International Scientific-Practical Conference “New Innovations”. Kutaisi, 2019.
 17. Alasania N., Lomtatidze N., Dumbadze G. Weeds and Their Importance in Agriculture. Scientific letters of Academic Society of Michal Baludanski. Volume 7, № 6A/2019.
 18. Dumbadze G., Gokturk T., Vasadze R., Lomtatidze N., Chakhvadze Kh. Teh intensity of Chestnut Drying and Natural Restoration of teh Forest in Keda Municipality (Ajara, Georgia).  International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) Vol. 8 (2): 347-352 (2018).   https://sites.google.com/site/injournalofecosystems/template/volume-8-2-2018. 
 19.    T. Gokturk, G. Dumbadze, L. Jgenti. Teh TEMPEffect of  Pyrethrum and Bacillus Thuringiensis against teh Brawn Marmorated  Stink Bug Halyomorpha Halys  (Stal) (Hemiptera: Pantatomidae) in Georgia. Scientific journal "Environmental Problems". V.3(4):2018.    Lviv Polytechnic National University. Ukraine. ISSN: 2414-5955 (print). 2522-4417 (online)
 20.  N. Kiknadze, N.Gvarishvili, G.Dumbadze, D. Jashi, N.Nakashide.    Seasonal Dynamics of  Physical –Chemical and Microbiological Parameters of Waters of Rivvers of teh Black Basin in Adjara Region and Their Ecological Evaluation. ISSN 1314-2704018, HOFBURG Vienna. 2018. https://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?rubrique356&debut_articles_rubrique=10#pagination_articles_rubrique
 21. Dumbadze G. SOURCES OF POLLUTION AND WATER QUALITY OF THE RIVER KINTRISHI.  Journal of Scientific Researches, Volume me, № 2.  LEPL Gori state teaching university. 2018. p.60-64.
 22. Г. А. Думбадзе, А. В. Мджаванадзе. ДИНАМИКА РАСПЫЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ГОРОДА БАТУМИ (2010–2015 ГГ.). САХАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2017 ГОДА: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ XXI ВЕКА. SAKHAROV READINGS 2017: ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE XXI CENTURY. Материалы 17-й международной научной конференции. 18–19 мая 2017 г. г. Минск, Республика Беларусь. В двух частях. Часть 2. Минск. «ИВЦ Минфина», 2017.
 23.    Lomtatidze N., Dumbadze G.,  Chkhaidze M.,  Khakhnelidze R.  Human Health and Environment.  Georgian Medical News. №9 (258). 2016. Pp. 64-68. ISSN 1512-0112.Tbilisi-New-York. 2016. http://www.geomednews.org/shared/issues/med258.pdf
 24.   Dumbadze G. Teh role of LTD “Batumi Oil Terminal” In Teh Pollution of Ambient Air in Adjara.  Proceedings of International Scientific-Practical Conference "Modern Engineering Technologies and Environmental Protection"(METEP-2016).  Pp. 449-452.  Kutaisi, Georgia. ISBN 978-9941-453-91-5. 2016. 
 25. Gagoeva M., Bezhanidze R., Dumbadze G. pollution Sources and Current Ecological state of Small Rivers of Adjara (R. Mejinistskali and R. Bartskhana).  Integrated Land-use Management and Modeling of Black-Sea Estuaries. Instruments For Modeling Black Sea River Basins: Research Proceedings for Guria Region of Georgia. Civitas. Georgia. 2015. pp: 105-107.  http://www4.ncsu.edu/~nmeskhi/ILMM-BSE_GE.pdf  
 26.   Meskhidze Kh., Tsilosani N., Dumbadze G. State of teh Ecology of Kintrishi River.   Integrated Land-use Management and Modeling of Black-Sea Estuaries. Instruments For Modeling Black Sea River Basins: Research Proceedings for Guria Region of Georgia. Civitas. Georgia. 2015. pp: 155-158.   http://www4.ncsu.edu/~nmeskhi/ILMM-BSE_GE.pdf     
 27.    G. Dumbadze. Teh State of Pollution of Batumi Black Sea Coastline Wif Oil and Oil Products in 2006-2014. International Conference "APPLIED ECOLOGY: PROBLEMS, INNOVATIONS". PROCEEDINGS ICAE-2015. PP. 254-257. ISBN 978-9941-0-7644-2. Tbilisi-2015.  http://.isae-2015.tsu.g
 28.   N. Alasania, N. Lomtatidze, N. Gvarishvili and G. Dumbadze.  „Bio-ecology and Importance of someWeeds for Agriculture“. World Congress On “Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture, Animal Sciences, Food Technology, Biodiversity and Climate Change: Sustainable Approaches” (AFHAFBC-2014) Organized by “Krishi Sanskriti” On 6th and 7th December 2014 Venue: Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Journal of Agroecology and Natural Resource Management. Print ISSN: 2394-0786, Online ISSN: 2394-0794, Volume 1, Number 3; November-January, 2014 pp. 184-186. KrishiSanskriti Publications http://www.krishisanskriti.org/janrm.html
 29.  G. Dumbadze-Zakaradze, N. Lomtatidze, N. Gvarishvili (2014). Ambient Air Quality Assessment and Management in Batumi. 2nd International Symposium on Environment and Morality (ISEM 2014), Proceedings, Volume 1, pp: 486-495, Adıyaman Üniversitesi Yayınları No:12, ISBN: 978-605-60221-8-0, Adiyaman University, Adiyaman, 24-26 October 2014.
 30.   Думбадзе Г.А., Нагервадзе М.А. Корреляция эритроцитных групповых антигенов с сахарным диабетом. Теория и практика образования в современном мире (III): — СПб. Реноме, viii, 176 с.: ил. 2013. c. 18-23.  ISBN 978-5-91918-332-7.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2023.    Dumbadze G, Baratashvili D., Chichileishvili Kh. Kamadadze Ts.  Some features of climate change in the coastal zone of Adjara. 3rd International Congress on Engineering and Life Sciences. ICELIS 2023. 20-22 SEPTEMBER 2023. Trabzon-Turkey.  https://icelis.net/trabzon/programme/
 2. Kordzakhia G., Shengelia L., G. Tvauri, Dumbadze G. Morphology and exposure studies in the Autonomous Republic of Abkhazia (West Georgia) on the background of modern climate change. 3rd International Congress on Engineering and Life Sciences. ICELIS 2023. 20-22 SEPTEMBER 2023. Trabzon-Turkey.  https://icelis.net/trabzon/programme/
 3. 2022. Guguli Dumbadze, Roza Lortkipanidze, Nunu Chachkhiani-Anasashvili, Nargiza Alasania,  Lali Jgenti. RESEARCH RESULTS ON BIOLOGICAL ACTIVITY OF NEW GEORGIAN PLANT GROWTH BIOSTIMULANTS BACTOFERT-L BLATT, BACTOFERT-L BODEN, AND BACTOFERT–L Si. 22nd International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2022. Albena, Bulgaria. 2-11 July, 2022. https://www.sgem.org/
 4. 2022. 12-15 May. Temel GOKTURK, Guguli DUMBADZE, Lali JGENTI -“Identification of Halyomorpha halys’ Host Plants and Population Level in Batumi-Georgia”. 4th International Forest Entomology and Pathology Symposium (ENFITO 2022).KTU, trabzon, Turkey 12-15 May, 2022. (Abstract book. P. 28). https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/enfito2022_5f1f9.pdf 
 5.   2022. Rezo VASADZE, Guguli DUMBADZE, Temel GOKTURK, Nunu CHACHKHIANI-ANASASHVILI. –“The biological characteristics of Ips typographus in Adjara spruce forests”. ”4th International Forest Entomology and Pathology Symposium (ENFITO 2022).KTU, trabzon, Turkey 12-15 May, 2022 (Abstract book. p.43). www.ktu.edu.tr/enfito2022                      https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/enfito2022_5f1f9.pdf
 6. 2022.  Guguli Dumbadze,  Carlo Baghaturia, Magda Davitashvili.  International Scientific Conference Black Sea Region at the Crossroads of Civilizations BSRCC. 5-6 July, 2022. Batumi.  https://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2022/07/Program-Conferinta-Batumi-1-38.pdf
 7. 2021. 18-19 December, 2021. International soil symposium on Soil Science and Plant Nutrition. Samsun/Turkey. The Federation of Eurasian Soil Science Societies (FESSS) and Erasmus Mundus Joint Master Degree in Soil Science Programme (emiSS). “The Efficiency of Application Humic Preparation GeoOrganics to Enhance Plant Development”.
 8. 2021. 2-3 December. CEDESU 2021. 2ND INTERNATIONAL CITY AND ECOLOGY CONGRESS WITHIN THE FRAMEWORK OF SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT.  Trabzon, Turkey “Assessment of Biological Activity of the New Georgian Humic Preparations According to Plant Growth Stimulation “ https://kongre.akademikiletisim.com//files/cedesu2021/cedesu_tam_metin.pdf
 9.  2021. G. DUMBADZE K. GUCHMANIDZE T. OKROPIRIDZE.  MUNICIPAL SOLID WASTE COMPOSITION AND QUANTIFICATION AS A MEASURE TOWARDS EFFECTIVE WASTE MANAGEMENT IN BATUMI (GEORGIA). TOKYO SUMMIT 3nd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences February 19-21, 2021 Tokyo, Japan. https://d03ccf26-a7d6-4629-8a9837150e445206.filesusr.com/ugd/614b1f_78f4519c5c564233ad0fcd70460130fd.pdf
 10. 2020. Dumbadze G., Guchmanidze K., Okropiridze T. SOLID WASTE MANAGEMENT IN BATUMI: PRACTICES AND CHALLENGES International Scientific Conference „Modern Problems of Ecology“Proceedings, ISSN 1512-1976, v. 7, Tbilisi-Telavi, Georgia, 26-28 September, 2020. http://openlibrary.ge/bitstream/123456789/8770/1/Eco_2020_Krebuli_Tomi_7.pdf
 11. 2019. IMFES-2019. Keynote speaker  Teh Sanitary Condition of Edible Chestnut (Castanea Sativa Mill.) in Georgia. III International Mediterranean Forest and Environment Symposium . "Teh Future of Mediterranean Forest; Sustainable Society and Environment”. Kahramanmaraş, TURKEY, 03-05 October 2019.  https://drive.google.com/file/d/10P5TiBdTZZmzRvFI8QdUu3ICtA5g1wjx/view
 12. 2019. ISAS WINTER-2019  Keynote Speaker. Teh distribution, Biology, Ecology and Control Mechanisms of Halyomorpha halys in Western Georgia. 4th International Symposium in Innovate Approaches and Natural Sciences. November 22-24, 2019. Samsun, Turkey http://www.isassymposium.org/engineering/?go=speaker
 13. 2019. ISMSIT2019.  Drinking Water Problems in Khelvachauri Municipality (Georgia). 3rd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies. 11-13 October 2019. Ankara, Turkey.  http://www.ismsitconf.org/ismsit2019/Symposium_Program.pdf
 14. 2019. ICERI 2019: Impact of Physical Mutagenes on teh Male Gametophyte of Tea Plant for its Further Use in Hybridization.  International Conference on Education, Research and Innovation. March 20 - 22, 2019. ISE RESEARCH INSTITUTE, CBU RESEARCH INSTITUTE. Prague, Czechia.  ISSN 1805-9961 https://iseic.cz/?lang=en    
 15. 2019. TEMPTEMPEffects of entomopathogenic fungy and bacteria - Beauveria bassiana, Metarhizium anosopliae and Bacillus thuringiensis  on nymphs and adults of Ricania Japonica (Melichar,1898) (Hemiptera:Ricanidae).  First International Scientific-Practical Conference “New Innovations”. November 14-15, 2019. Kutaisi, Georgia.
 16. 2019. Ecological condition of Rural and Utility Pipelines in Khelvachauri Municipality. International Scientific Conference “Intercultural Dialogues V”. 25-27. 10.2019. Telavi, Georgia.
 17. 2018. ISAS winter-2018. Keynote speaker. Environmental pollution in teh southern coastline of Adjara (Georgia) and its impact on quality of cattle milk. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, held at Samsun, Turkey, on November 30 - December 2, 2018.  (G. Dumbadze, N. Lomtatidze, A. Gogitidze).
 18. 2018. IAS2018. Teh distribution and some biological peculiarities of Halyiomorpha halys in Adjara (Georgia).  IAS2018. menternational Artvin Symposium, 18-20 October 2018. Artvin, Turkey.  https://ias.artvin.edu.tr/en/invitation (G. Dumbadze, T. Gokturk, R. Vasadze, N. Chelidze).
 19. 2018. EPESSEM'2018. Teh TEMPTEMPEffect of  Pyrethrum and Bacillus Thuringiensis against teh Brawn Marmorated Stink Bug Halyomorpha Halys  (Stal) (Hemiptera: Pantatomidae) in Georgia. 5th International Congress “Sustainable Development: Environmental Protection: Energy Saving. Sustainable Environmental management”. 26-29thSeptember, 2018. Lvov, Ukraine (T. Gokturk, G. Dumbadze, L. Jgenti).
 20. 2018. SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific Conference on EARTH & GEOSCIENCES.  Seasonal Dynamics of  Physical-Chemical and Microbiological Parameters of Waters of Rivers of teh Black Basin in Adjara Region and Their Ecological Evaluation. june 30 - July 9, 2018.  HOFBURG Vienna (N. Kiknadze, N.Gvarishvili, G.Dumbadze,  D. Jashi, N.Nakashide).  
 21.  2017. IFES 2017. International Forestry & Environment Symposium “Climate change and tree migration”.  Trabzon, Turkey.  Intensity of Chestnut Drying and Natural Restoration of teh Forest in Keda Municipality (Ajara, Georgia)(G. Dumbadze, T. Gokturk, Kh. Chakhvadze).
 22.  2017. 17th International Scientific Conference Sakharov readings 2017: Environmental Problems of teh  XXI Century. Minsk, Belarus.  Teh dynamics emission of harmful substances from teh main industrial sources in Batumi   (2010-2015) (G. Dumbadze, A. Mjavanadze).
 23. 2017. International Conference  "Landscape dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance".  ICLDS-2017.  Tbilisi, Georgia.  Determining Heavy Metal Contents of Sediments Deposited in Borcka Dam Reservoir along teh Coruh River Watershed in Artvin, Turkey. (M. Ozalp, B. Turgut, V. Yilmaz, G. Dumbadze)
 24.  2017. Teh Tenth International Scientific Conference “Internationalization of Higher Education: Challenges and Perspectives” Gori Stae Teaching University, November 17-18,  Gori, Georgia. Sources of Pollution  and Water Quality of teh River Kintrishi (G. Dumbadze).
 25. 2017.  IV International Scientific Conference “Intercultural Dialogues”.  Iakob Gogebashvili Telavi State University (TESAU).  27-28-29 October  2017(G. Dumbadze).
 26. შპს „ბათუმის ნავთობტერმინალის“წილი აჭარის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურებაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ ქუთაისი, საქართველო. 2016.         
 27. Teh State of Pollution of Batumi Black Sea Coastline with Oil and Oil Products in 2006-2014. International conference “APPLIED ECOLOGY, PROBLEMS, INNOVATIONS”. Tbilisi-Batumi. 7-10 may, 2015.
 28.  Modern Environmental Problems of teh Batumi Black Sea littoral. International Ecology Summer School "Ecological Problems and teh Ways of their Solution". Batumi Shota Rustaveli State University. Artvin Coruh University. 11-13 July, 2014. Batumi.
 29. Ambient Air Quality Assessment and Management in Batumi. 2nd International Symposium on Environment and Morality (ISEM 2014),  Adiyaman University, Adiyaman, 24-26 October ,2014.
 30.  „Bio-ecology and Importance of someWeeds for Agriculture“. World Congress On “Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture, Animal Sciences, Food Technology, Biodiversity and Climate Change: Sustainable Approaches” (AFHAFBC-2014) Organized by “Krishi Sanskriti” On 6th and 7th December, 2014 Venue: Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Journal of Agroecology and Natural Resource Management.
 31. შავი ზღვის აჭარის სანაპირო ზონის  მორფო–დინამიკური თავისებურებანი. ევროკავშირის მხარდაჭერით მოქმედი პროექტის „ ცხელი წერტილების ინტეგრირებული მართვა და შავი ზღვის ცოცხალი ეკოსისტემების დაცვა – ცხელი შავი ზღვა (Integrated Hotspots Management and Saving teh Living Bleack Sea Ekosistem – HOT BLEACK SEA”). მეხუთე სასტარტო შეხვედრა.  2014. ფონდი „კავკასიის ეკოლოგია“. ქ. ბათუმი. http://www.bs-hotspots.eu
 32. ტუბერკულოზი და ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია. II პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია. კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები. 13–20 ივლისი, 2013 წ. ჩაქვი. საქართველო http://www.postdiplom.ge/htmlsite/chaqvi-2013/programa-chaqvi-13.pdf
 33. Корреляция эритроцитных групповых антигенов с сахарным диабетом. Теория и практика образования в современном мире (III): международная заочная научная конференция май, 2013 г. г. Санкт-Петербург.  http://www.moluch.ru/conf/med/archive/86/

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01. Topic:  HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-10. Type of action: HORIZON-CSA. Type of MGA: HORIZON-AG SEAWARE. Draft ID: SEP-210974974, Final ID: 101156899 (ბსუ პარტნიორი, წარდგენილი). 2023.
 2. Call: HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-two-stage. Topic:  HORIZON-HLTH-2024-STAYHLTH-01-02-two-stage. Type of action: HORIZON-RIA. Type of MGA: HORIZON-AG-LS. Acronym: YOUTHCARE. Draft ID: SEP-210978442. Final ID: 101156851-1 ( ბსუ პარტნიორი, წარდგენილი). 2023.
 3. პროექტი N/RFQ_005. „ლაბორატორიული ანალიზები დაფნის კულტურის სექტორისთვის“. USAID- ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სოფლის მეურნეობის პროგრამა. CNFA. 15.11.2019 – 24.12.2019. მკვლევარი
 4. Erasmus Mundus Master Join Degree project on Soil Science and Plant Nutrition. Accepted by EU-EACE Agency wif 3.032.000 EUR. Erasmus Mundus Joint Master Degree Programme - emiSS 2019 (6610528-EPP-1-2019-1-TR-EPPKA1-JMD-MOB) https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results_en  Contact person from BSU)
 5.  Investigation of geographical distribution, bioecology and control possibilities of Halyomorpha halys in Turkey and Georgia. TÜBİTAK – SRGNSF. 2018. Researcher (წარდგენილი).
 6. Co-Director. International Research Project: TEMPTEMPEffects of teh new generation fertilizer specially produced for hazelnut on yield and yield quality of hazelnut plant under Georgian conditions.  19 Mayıs University. Samsun, Turkey,  Batumi Shota Rustaveli State University. Batumi, Georgia.  28.02.2018-28.08.2019.
 7. WISTA. Women’s International Shipping &Trading Association WISTA Georgia. 2019. Lecturer.
 8. Project leader. GNSF. SC/66/9-240/14. Teh Environmental Chemical and Radioactive Pollution in Batumi. 2014.
 9. ERASMUS MUNDUS. Sustainable Forest Management in teh Black Sea Region under climate and other anthropogenic changes - SuForCC". 561696-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP. 2015. (წარდგენილი)
 10. ფუნდამენტური კვლევებისთვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი . FR/425/8-330/13. ერითროციტური ჯგუფური ანტიგენების (A, B, AB, C, Cw, c, D, Du, E, e, K, k, M, N, S, s, Duffy) და ანტი-A, -B, -D  ანტისხეულების სკრინინგი დონორებში და დონორთა სისხლის რეგიონალური იმუნოგენეტიკური მახასიათებლების შეფასება.  2013 წ. (წარდგენილი)
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1.  2022. Workshop "Ecosystems and technological entrepreneurship under the conditions of the 4th industrial revolution". BSU, Innovation and Technology Agency of Georgia. Batumi, 2022.

 2.   online seminar „Teaching Students with Special Educational Needs“. The Project “Curriculum Innovation for Social Inclusion” CISI (609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP) is supported by Erasmus + Capacity Building in Higher Education (CBHE) program.  2.02.2022; 16.02.2022; 25.02.2022; 28.02.2022.

 3. 18 November 2021. Seminar: Energy and Climate Diplomacy, Energy Efficiency and Energy Management. Bulgarian Diplomatic institute. 2021.

 4. 2021. University of Sofia, Diplomatic Institute of Bulgaria. Seminar: "Energy geopolitics and energy markets".

 5. 22.06.2021 Training "Raising awareness of marine waste" project - "Raising public awareness and reducing marine waste to protect the Black Sea ecosystem"

 6. 2021 training "Providing food information to consumers - labeling requirements". The project "Investment in quality and harmless animal husbandry". VENTURE37. USDA, GIPA

 7. ERASUS+ Academic staff mobility programme. Krosno State College. Poland.19.05.2019-25.05. 2019. https://www.bsu.edu.ge/sub-19/page/12455/index.html   

 8. “Using Practical Methods of Research in Higher Institutions”. Iakob Gogebashvili Telavi State Universiteti.   Telavi.  25-27.10.2019

 9.  “Open pedagogy- looking forward to future”. Telavi State University. 2019.

 10. შესაძლებლობების გაძლიერება ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის, კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და მიტიგაციის და მიწის მდგრადი მართვის ადვოკატირებისათვის. გარემოს დაცვის, ბუნებრივი რესურსებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, GEQ, gef, UNDP. თბილისი, 2018.

 11. 28.10.2017. Workshop on Teaching for Real World Applications: Active and Problem-Based Learning in Science McLoughlin ( by Shirley USA) Iakob Gogebashvili Telavi State University.

 12. 24.08. 2017. EBSCO Databases and EDS Trainings in Batumi. EBSCO Information Services Regional Manager Central Asia and Europe

 13.  30.06-2.07. 2017. 6th International School-Seminar “Actual Issues of Biomedicine”. BSU, TSU, NCDC. Batumi, Georgia.

 14.   9-10.08. 2016. “Haselnut Damage Assesment”. Agroseguro. Teh Spanish Association of Insurance Entities for Combined Agricultural Insurances S.A.

 15.  16-18.11. 2016. “Tangerine and Persimmon Damage Assesment”. Agroseguro. The Spanish Association of Insurance Entities for Combined Agricultural Insurances S.A.

 16. 16-19.09. 2015. 5th Batumi International Workshop “Actual Issues of Biomedicine” Honouring the 80th Anniversary of Batumi Shota Rustaveli State University. BSU, TSU. Batumi, Georgia

 17.  22-28.09. 2015. International Summer School of Ecology “Ecological consciousness and Environmental Education”. BSU, Ministry of Education, Culture and Sport of Autonomous Republic of Adjara. Batumi, Georgia.

 18. 30.04.2015. HENTI 2015 ” Satelite  Symposium “ Undergraduate Medical Education: Current-State-of-the –Art in Georgia and Perspectives of its Development”. Kutaisi, Georgia.

 19. Mevlana, Academic staff mobility programme. Artvin Choruh University. Turkey. 2013. One month.

 20. Mevlana, Turkey. Academic staff mobility program.Artvin Choruh University. 2013. Two weeks.

 21. 11-13.07. 2014.  International Ecology Summer School, “Ecological Problems and the Ways of Their Solution”. BSU, ACU.  Batumi, Georgia.

 22.   4-6.03. 2015. Workshop. International  Project: Improving Environmental Monitoring in the Black Sea (EMBLAS). Beneficiary Countries: Georgia, Russia, Ukraine. http://emblasproject.org/wp-content/ uploads/ 2013/12/EMBLAS-1st-ProgRep2013_Anx7-14.pdf

 23.  Integrated Hotspots Management and Saving the Living Black Sea Ecosystem – HOT BLACK SEA. The morpho-dinamic characteristics of the Black Sea coastal zone. Batumi, Hotel "Sanapiro". 2013.

 24.  2013, 24 July and 26 July.  International Project: Integrated Hotspots Management and Saving the Living Black Sea Ecosystem – HOT BLACK SEA. Fourth and Fifth inception meetings.

 25.  Shota Rustaveli State University. International Business Education Center MANAGEMENT. Duration - 1 month.            Batumi. Georgia.  №027. 2012.

 26.  14–18.09. 2012.  International Workshop and field training “THE FUTURE OF WORLDS UNIQUE RAMSAR SITE ISPANI 2 – CONSERVATION, HABITAT REHABILITATION AND ECOTOURISM INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT”. Dedicated to teh 15th  Anniversary of Ispany 2 Ramsar site.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური – B2 დონე.

რუსული – B2 დონე

თურქული - A1 დონე

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, Powerpoint and Internet Technology.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა