საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

შინაგანი მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ეთერი ჯაყელი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 14.03.1963
მისამართი: ქ.ბათუმი, ინასარიძის ქ. №8, ბ.34
ელ-ფოსტა: eteri.jakeli@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599397530
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოქიმია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პროვიზორი
განათლების მიმართულება, დარგი: 09 ჯანდაცვის, 0903 ფარმაცია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საშუალო სკოლის ქიმიის და ბიოლოგიის მასწავლებელი,
განათლების მიმართულება, დარგი: 05 მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, 0503 ქიმია, 0504 ბიოლოგია/სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებანი/ გამოყენებითი ბიომეცნიერებები
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფარმაკოგნოზია, ეთნობოტანიკა, ბიოქიმია, ეკოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:

2021 წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის შინაგანი  მედიცინის  დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2014 - 2021 წწ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მტკიცებითი მედიცინის  დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;

2014 - 2015 წწ. - ფარმაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი;

2009 – 2013 წწ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფარმაციის  და ბიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი;

2006 –2009  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2000-2006 წწ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბოტანიკის კათედრის  დოცენტი;

1996-2000 წწ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბოტანიკის კათედრის  უფროსი მასწავლებელი;

1995-1997 წწ - ბათუმის სამედიცინო ეკოლოგიური ინსტიტუტი. ფარმაციის კათედრის დოცენტი

1986- 1995წწ - ჩაის, სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება. 1986-1989 წწ ასპირანტი, 1989-1995 წწ უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი

1985-1986წწ - ქობულეთის რაიონის ქვედა აჭყვას საშუალო სკოლის ქიმიის მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1. MARIAM METREVELI, NINO MIKELADZE, ETERI JAKELI, TAMAR TOLORDAVA, MALKHAZ JOKHADZE, SOPHIO GOKADZE, DALI BERASHVILI, & ALIOSHA BAKURIDZE. (2022). STUDY OF GROWTH AND DEVELOPMENT SPECIFICITIES AND CHEMICAL COMPOSITION OF THE KOLCHIC FLAX,  EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA, (4),  https://doi.org/10.52340/jecm.2022.06.21)

 2. ვარშანიძე ნათელა, დიასამიძე ინგა, თურმანიძე ნაზი, დოლიძე ქეთევან, ჯაყელი ეთერ, ბოლქვაძე გია.  ალკალოიდების შემ­ც­ვე­ლი მცენარე­ების    მ­რ­ა­­­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა და გავრ­­ცელების თა­ვისე­ბურებანი აჭა­რაში“,  VI საერთაშორისო კო­ნ­­­ფე­­რენციის-„კულ­ტუ­­­რა­­თაშორისი დი­ალო­გები“- მასალები, თბილისი, გამომცემლობა „მერიდიანი, №6, გვ. 37-40,  (2021)   DOI: https://doi.org/10.52340/idw

 3. Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Gia Bolkvadze, Ketevan Dolidze , Nana Zarnadze. Ethnobotanical Study of Some Medicinal Plants of Adjara. INESEC 2020, INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC), proceeding, 5-6 November 2020,  Diyarbakır/Turkey, pp.269-274;
 4. Varshanidze, N., Jakeli, E., Diasamidze, I., Dolidze, K., Turmanidze, N., Zarnadze, N. (2020). Ecological perspectives of endemic flora of Adjara, Georgia. Central Asian Journal of Environmental Science and Technology Innovation, 1(5), 245-251. doi: 10.22034/CAJESTI.2020.05.01
 5. Beridze, M. ., Kalandia, A. ., Japaridze, I. ., Vanidze, M. ., Varshanidze, N. ., Turmanidze, N. ., Dolidze, K., Diasamidze, I. ., & Jakeli, E. . (2020). PHYTOCHEMICAL STUDY OF ENDEMIC SPECIES HELLEBORUS CAUCASICUS, HELLEBORUS ABCHASICUS AND FICARIA POPOVII SPREAD IN SOUTHERN COLCHIS. Proceedings of CBU in Medicine and Pharmacy, 1, 1-7. https://doi.org/10.12955/pmp.v1.89
 6. Tamar Kacharava, Tinatin Epitashvili, Natela Varshanidze, Nazi Turmanidze, Ketevan Dolidze, Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Eteri Jakeli. Physiological and Chemical Characteristics of Lemon Balm (Melissa Officinalis) in Georgia. Journal of Research and Opinion,  JRO, 7(1),  2020, pp.2618-2621;
 7. Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Ketevan Dolidze MEDICINAL PLANTS FROM THE FLORA OF AJARA (SOUTH COLCHIS) USED AGAINST CERTAIN CHRONIC DISEASES.INESEC 2018 INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC), abstract books, 14-17 November 2018 Diyarbakır/Turkey www.ineseg.org www.inesegconferences.org
 8. E. jakeli, N. Varshanidze, I. Diasamidze, N. Zarnadze, K. Dolidze, BOIDIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS OF WILD FLORA IN AJARA–SOUTH COLCHIS AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE.  Conference Procesing Books : ISS2018 3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, At Pristina, Cosovo
 9. ინგა დიასამიძე, ნათელა ვარშანიძე, ეთერი ჯაყელი, ნაზი თურმანიძე, გია ბოლქვაძე. აჭარის ზოგიერთი ენდემური სამკურნალო მცენარის ბიოეკოლოგია. კულტურათშორისი დიალოგები V, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თელავი, 2019, გვ.130-134.
 10. Elza Makaradze, Galina Meparishvili, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Ketevan Dolidze, Eteri Jakeli, Nana Zarnadze. RAPD-ANALYSIS OF CYCLAMEN SPP. GENOME POLYMORPHISM. CBU International Conference Proceedings 2019, Natural Sciences and ICT Vol  7. Published by CBU Research Institute s.r.o. Jáchymova 27/4 110 00 Praha 1 Czech Republic,  pp. 949-953.  
 11. Elza Makaradze, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Ketevan Dolidze, Nazi Turmanidze, Eteri Jakeli. Species bioecology and growth development of genus Cyclamen adzharicumin the South Colchis. International Journal of Life Sciences, SJIF: 5.79  Vol. 8. No.4. 2019.  ISSN: 2277-193x; CRDEEP International Journals, 315/10, Kaulagarh Road, Indra Vihar, Rajendranagar, Dehradun, Uttrakhand, India. pp. 100-102.
 12. Nana Zarnadze; KetevanDolidze; SophikoManjgaladze; Nazi Turmanidze; Jana Chitanava; GiaBolkvadze; Eteri Jakeli. MICROCLONAL PROPAGATION OF CRATAEGUS MONOGYNA JACQ. IN VITRO. CBU International Conference Proceedings 7, 2019,
 13. ეთერი ჯაყელი, მიხეილ ჭიჭაყუა, ნიკოლოზ ზაზაშვილი, ნოდარ მინდიაშვილი. სტიმუფუნგის გამოყენების პერსპექტივები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "კულტურათაშორისი დიალოგები" მასალები, თელავი, 2017, გვ.713-717;
 14. Eteri Jakeli, Aleko Kalandia, Tamar Baramidze,  Inga  Kartsivadze. INFLUENCE OF STIMUFUNG ON BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF FRUITS OF ORANGE WASHINGTON-NAVEL 2nd    International Science  Symposium-Science  Festival:  New  Horizons  in  Science. Tbilisi, 2017;
 15. Diasamidze I. Bolkvadze G, Varshanidze N, Turmanidze N, Jakeli E.  LIFE FORMS OF ADJARA'S OAK FOREST. Proceedings ICAE International Conference "Applied Ecology: Problems, Innovations". Batumi, 2015;
 16. აჭარაში გავრცელებული სამკურნალო მცენარეები და მათი ბიოეკოლოგია. (ნ. ვარშანიძე, ნ. ასანიძე, ნ. თურმანიძე, ე.ჯაყელი, ი. დიასამიძე, ი. ესაკია)  (მონოგრაფია), თბილისი, 2014.
 17. Diasamidze I., Bolkvadze G., Turmanidze N., Dolidze K., Jakeli.E.  Biomorphological peculiarities of  Arbutus andrachne L. in South Colchis, Adjara. materials  Международная научная конференция: «Интродукция, сохранение и мониторинг растительного разнообразия» NAN Ukraine  Kiev, 2014:
 18. Зарнадзе Н.Ж., Джакели Э.М., Челидзе Н., Гамкрелидзе Х.О., . Клональное  микроразмножениe растений Vaccinium uliginosum L. в культуре in vitro МАТЕРІАЛИ  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ІНТРОДУКЦІЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА    МОНІТОРИНГ РОСЛИННОГО РІЗНОМАНІТТЯ", до 175-річчя Ботанічного саду імені  акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 20 – 24 ТРАВНЯ,  КИЇВ, 2014;
 19.  დ. ბოსტაშვილი, მ. ნიკოლაიშვილი, ზ. ზურაბიშვილი, მ. გედევანიშვილი, მ ჭიკაიძე, ე.ჯაყელი. პრეპარატების უნიდასის და დასის ბიოეფექტურობა მეფრინველეობაში  ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის“-საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ. 271-273, 3-4 ოქტომბერი,  თბილისი, 2013;
 20. დ. ბოსტაშვილი, მ. გედევანიშვილი,  მ ჭიკაიძე. ე.ჯაყელი. ოლიგოფოსის გავლენა გოჭების ცოცხალი მასის დინამიკაზე    „ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის“-საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. გვ. 273-276, 3-4 ოქტომბერი, თბილისი, 2013,
 21. ნ. ზარნაძე, ე.ჯაყელი, ქ. დოლიძე,  ზ. ჯაფარიძე.  მრავალრიცხოვანი რეგენერაცია ლიმონის (Citrus limon) კალუსის კულტურაში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. #31, გვ.59-62, თბილისი, 2012;            
 22.  ნ.ზარნაძე; ე.ჯაყელი, ნ.ვარშანიძე, ქ.დოლიძე. ასფურცელა ვარდის - (Rosa centifolia L.) გამრავლება  in vitro კულტურაში. (ნ.ზარნაძე,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა, საერთოშორისო    სამეცნიერო      კონფერენციის  შრომების კრებული, ქუთაისი, 2012
 23. ნ.ზარნაძე, ე.ჯაყელი, ქ. დოლიძე.  პოლპალას (Aerva lanata) მიკროგამრავლება in vitro კულტურაში. სოფ.მეურ.აკად.”მოამბე”, თბილისი, 2012;

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1.  Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Nana Zarnadze, Ketevan Dolidze, Nazi Turmanidze, Gia Bolqvadze Species diversity of medicinal plants containing flavonoids distributed in Ajara - South Colchis and their use in ethnomedicine, ISS2023, 6th International Science Symposium “New Horizons in Science”, Sofia, Bulgaria, 1-2 september, 2023, Abstract book, pp.4.
 2. ვარშანიძე ნათელა, დიასამიძე ინგა, თურმანიძე ნაზი, დოლიძე ქეთევან, ჯაყელი ეთერ, ბოლქვაძე გია.  ალკალოიდების შემ­ც­ვე­ლი მცენარე­ების    მ­რ­ა­­­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა და გავრ­­ცელების თა­ვისე­ბურებანი აჭა­რაში“, VI საერთაშორისო კო­ნ­­­ფე­­რენცია  „კულ­ტუ­­­რა­­თაშორისი დი­ალო­გები“ , 29-30 ოქტომბერი, 2021,  თელავი.
 3. Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Gia Bolkvadze, Ketevan Dolidze , Nana Zarnadze. Ethnobotanical Study of Some Medicinal Plants of Adjara. INESEC 2020, INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC), proceeding, 5-6 November 2020,  Diyarbakır/Turkey;
 4. Beridze, M. ., Kalandia, A. ., Japaridze, I. ., Vanidze, M. ., Varshanidze, N. ., Turmanidze, N. ., Dolidze, K., Diasamidze, I. ., & Jakeli, E. . (2020). PHYTOCHEMICAL STUDY OF ENDEMIC SPECIES HELLEBORUS CAUCASICUS, HELLEBORUS ABCHASICUS AND FICARIA POPOVII SPREAD IN SOUTHERN COLCHIS. Proceedings of CBU in Medicine and Pharmacy, 1, 1-7. https://doi.org/10.12955/pmp.v1.89 Prague
 5. Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Gia Bolkvadze, Ketevan Dolidze, Nana Zarnadze. PLANTS OF HECATE’S GARDENS SPREAD IN THE REGION OF AJARA (SOUTH COLCHIS) AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE. 4-6 September, 2019, Kiev, Ukraine;
 6.  ჯაყელი ე.,  ვარშანიძე ნ., ზარნაძე ნ. , თურმანიძე ნ. აჭარის ფლორის ეთერზეთოვანი  მცენარეები ხალხურ მედიცინაში ქრონიკული დაავადების სამკურნალოდ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თბილისი. 27-28 სექტემბერი, 2019 წელი
 7. დიასამიძე ინგა, ვარშანიძე ნათელა, ეთერი ჯაყელი, ნაზი თურმანიძე, გია ბოლქვაძე. აჭარის ზოგიერთი ენდემური სამკურნალო მცენარის ბიოეკოლოგია. 27-29 ოქტომბერი, თელავი, 2019;
 8. Elza Makaradze, Galina Meparishvili, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Ketevan Dolidze, Eteri Jakeli, Nana Zarnadze. RAPD-ANALYSIS OF CYCLAMEN SPP. GENOME POLYMORPHISM. Praha , Czech Republic, 2019;
 9. Nana Zarnadze; KetevanDolidze; SophikoManjgaladze; Nazi Turmanidze; Jana Chitanava; GiaBolkvadze; Eteri Jakeli. MICROCLONAL PROPAGATION OF CRATAEGUS MONOGYNA JACQ. IN VITRO. Praha , Czech Republic, 2019.
 10. Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Ketevan Dolidze MEDICINAL PLANTS FROM THE FLORA OF AJARA (SOUTH COLCHIS) USED AGAINST CERTAIN CHRONIC DISEASES.INESEC 2018 INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC), abstract books, 14-17 November 2018 Diyarbakır/Turkey www.ineseg.org www.inesegconferences.org
 11. E. jakeli, N. Varshanidze, I. Diasamidze, N. Zarnadze, K. Dolidze, BOIDIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS OF WILD FLORA IN AJARA–SOUTH COLCHIS AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE.  Conference Procesing Books : ISS2018 3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, At Pristina, Cosovo
 12. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "კულტურათაშორისი დიალოგები". სტიმუფუნგის გამოყენების პერსპექტივები (მიხეილ ჭიჭაყუა, ნიკოლოზ ზაზაშვილი, ნოდარ მინდიაშვილი), თელავი, 2017;
 13. International Scientific Conference-Future Technologies and  Quality  of Life. Study of biologically active substances of the Washington Navel  fruit, widespread in the region of   Adjara, Batumi, 2017.
 14.  2nd    International Science  Symposium-Science  Festival:  New  Horizons  in  Science.   INFLUENCE OF STIMUFUNG ON BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF FRUITS OF ORANGE WASHINGTON-NAVEL (Aleko Kalandia, Tamar Baramidze,  Inga  Kartsivadze) Tbilisi, 2017;
 15. 17-я  Международная научная конференция “Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI-го века”, ВЛИЯНИЕ СТИМУФУНГА НА СОХРАНЯЕМОСТЬ ПЛОДОВ  АПЕЛЬСИНА ВАШИНГТОН-НАВЕЛ.(Каландия А.Г., Барамидзе Т. Т., Карцивадзе И.А),  минск, 2017;
 16. Symposium EuroAsian on Biodiversity (SEAB-2016). Study of the sistematical structure and species diversity of medicinal plant  in subalpic zone  of south Colkhis.  (Medea Beridze, (Nato  Zosidze, Natela Varshanidze),  Antalya, Turkiye,  2016;
 17. „ბიომრავალფეროვნება და საქართველო“, II სამეცნიერო კონფერენცია, მაღალმთიანი აჭარის სამკურნალო მცენარეების   ბიომრავალფეროვნება, (ვარშანიძე ნ.,   ზარნაძე ნ.). თბილისი, 2016;
 18. ICAE International Conference "Applied Ecology: Problems, Innovations".  LIFE FORMS OF ADJARA'S OAK FOREST (Diasamidze I. Bolkvadze, Varshanidze N, Turmanidze N.), Batumi, 2015;
 19. Международная научная конференция: «Интродукция, сохранение и мониторинг растительного разнообразия» NAN. Biomorphological peculiarities of  Arbutus andrachne L. in South Colchis, Adjara (Diasamidze, G. Bolkvadze, Turmanidze N, Dolidze K.)    Kiev, 2014;
 20. МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ІНТРОДУКЦІЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ РОСЛИННОГО РІЗНОМАНІТТЯ". Клональное микроразмножениe растений Vaccinium uliginosum L. в культуре in vitro (Зарнадзе Н.Ж., Челидзе Н., Гамкрелидзе Х.О.), КИЇВ, 2014;
 21. AÇÜ Elektronik Konferans Sistemi, International Caucasia Forestry Symposium. Wild medical plants diversity in Adjara National Parks. (Natela Varshanidze, Nazi Turmanidze),  Artvin, 2013;
 22. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია - ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში. ეთერზეთების შემცველი ზოგიერთი სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის ანატომიურ-დიაგნოსტიკური  ნიშნები. ბათუმი, 2013;
 23. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია - ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში. ეკოლოგიურ-ბიოქიმიური ურთიერთქმედებები უმაღლესი მცენარეების მონაწილეობით.   ბათუმი, 2013;
 24. საერთშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. ასფურცელა ვარდის (Rosa centifolia L.) გამრავლება in vitro კულტურაში (ნ. ზარნაძე),  ქუთაისი, 2012;

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. "საინფორმაციო ტექნოლოგიები მეცნიერებაში", ონლაინ ტრენინგი, 20.06.2022-28.06.2022;
 2. „Teaching Students with Special Educational Needs" . online seminar.   2.02.2022; 16.02.2022; 25.02.2022; 28.02.2022;
 3. "ღია განათლება და ღია საგანმანათლებლო რესურსები",  ონლაინ ტრენინგი, 11-14 დეკემბერი, 2021;
 4. „კვლევის პრაქტიკული მეთოდების გამოყენება უმაღლეს სასწავლებლებში“, თელავი, ოტომბერი, 2019
 5. „Open Pedagogy – Looking forward the Future”, Telavi, October, 2019
 6. Teaching for Real World Applications: Active and ProblemBased Learning in Science. Telavi, October, 2017;
 7. Gerontology and Geriatrics International School.  Batumi, October, 2018;
 8. საერთაშორისო სკოლა სემინარი - „ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები“, ბათუმი, 2017
 9. საერთაშორისო სკოლა სემინარი - „ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები“, ბათუმი, 2015
 10. International Ecology Summer School “ECOLOGICAL PROBLEMS AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION”, Batumi,  11/07-13/07. 2014
 11.  For the successfully prticipation in International workshop and field training. Head of society for conservacion of wild nature “tchaobi”. Kobuleti, 2012.
 12.  „განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 2011.
 13. 7 კრედიტიანი პროგრამა  „კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება".  ასოციაიცია: „სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება“, ბათუმი, 2010წ.

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა

ინგლისური ენა (ლექსიკონის დახმარებით)

ფრანგული ენა (ლექსიკონის დახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft word,  excel,  Power point.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა