საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ვახტანგ ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 12/10/1953
მისამართი: ქ. ბათუმი ინასარიძე 16 ბ 60
ელ-ფოსტა: vakhtang.beridze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 26 28 97
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, პედიატრია.ალერგოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, ალერგოლოგია, პედიატრია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: პედიატრია,ალერგოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

პედიატრია, ალერგოლოგია, კლინიკური იმუნოლოგია (ბრონქული ასთმის რეგიონალური, ეპიდემიოლოგიური. სოციალურ-ეკონომიკური მარკერების გამოვლენა, სპეციფიური იმუნოთერაპია, კლინიკური კვლევები);

სამუშაო გამოცდილება:

13/09/2021-დან   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის პროფესორი

1/11/2010-13/09/2021-მდე   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

2013-2014 წწ. ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, კლინიკური თერაპიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

2005-2010წწ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- უნივერსიტეტი-განათლების ფაკულტეტი პედიატრიული მიმართულების უფროსი მასწავლებელი  

 1997-2005წწ  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-განათლების ფაკულტეტის პედიატრიული მიმართულების დოცენტი.

 1987წ-დან დღემდე- მ. იაშვილის სახელობის ქ.ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი, ალერგოლოგი, პედიატრი

1985-1987  ქ.მოსკოვის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემის პედიატრის ინსტიტუტის  ორდინატორი                                                          

1981-1985წ. ქედი სრაიონის რაი-პედიატრი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Coexistence of asthmatic and non-respiratory allergic symptoms in children of Batumi Region, Georgia: occurrence and association with known diagnosis of asthma 2021 Mar;29(1):23-27.doi: 10.21101/cejph.a6143
 • Screening for Underdiagnosed Childhood ASTHMA in BATUMI (GEORGIA)European Respiratory Journal 2020 56:2596; DOI:10.1183/13993003.congress-2020.2596
 • Prevalence of and factors associated with underdiagnosis of pediatric asthma in Batumi, Georgia Allergol Immunopathol (Madr) .Jan-Feb 2020;48(1):73-77.doi: 10.1016/j.aller.2019.05.006.Epub 2019 Aug 30.
 • Allergologic profile of diagnosed and undiagnosed pediatric asthma in Batumi, GeorgiaEuropean Respiratory JournalDOI: 10.1183/13993003.congress-2019.PA1049.https://erj.ersjournals.com/content/54/suppl_63/PA1049

 •  Fetal Stress, Inflammatory Marker and ChildhoodAsthma.International Journal of Sciences: (2018) Volume 38, No  1, pp 57-63ISSN 2307-4531

 • An international, comparison o asthma, wheezeand breathing medication use among  children Respiratory Medicine,133  (2017) 22–28 jurnal homepage: www:elsevier.com/locate/rmed

 • Childhood asthma in Batumi, Georgia: prevalence and environmental correlates „Journal of Asthma“PMID: 27901622  DOI:10.1080/02770903.2016.1247169

 • ბავშვთა სახლების აღსაზრდელების ფიზიკური განვითარების მაჩვენებლები GEORGIAN MEDICAL NEWSNo 7-8 (256-257) 2016© GMN 67ОВ.ISSN 1512-0112

 • პედიატრიულიასთმისპოპულაციაზედაფუძნებულიკვლევააჭარისრეგიონშიშემთხვევები, რისკ-ფაქტორები , “underdiagnosis”დონე.საქართველოს რესპირაციულიჟურნალიტომი 11 # 3 2015 წ;

 • .,,ბრონქულიასთმისსრულიკონტროლიშესაძლებელია“,   საქართველოს    რესპირაციულიჟურნალიტომი # 4 2013წ;

 • ,,ქრონიკულიიდიოპათიურიურტიკარია ბავშვთა      ასაკში’’, საქართველოს     რესპირაციული ჟურნალი ტომი # 2  2012

 • ,,ტენიანობადაატოპიურიდავადებები’’საქართველოსრესპირაციულიჟურნალიტომი 3 #  2011

 • ,,Characteristics of neural complications after long-term hormonal contraception’’, 197-198, ,,შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მედიკოს სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა შრომათა კრებული’’, გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’ბათუმი, 2010;

 • „ატოპური დავ   ადებები ბავშვთა ასაკში“ჩაქვი 2010 წელი; სამეცნიერო შრომების კრებული       

 • ,,The Effect of the Gastroesophagal Reflux on the Duration of the Bronchial Asthma’’ 64-67, ,,შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მედიკოს სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა შრომათა კრებული’’, გამომცემლობა,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’ბათუმი, 2010 წ;         

 • აზიტრომიცინის 3 დღიანი კურსის ეფექტურობა და უსაფრთხოება მწვავე მწვავეინფექციების დროს ბავშვებში 2009 წელი საქართველოს რესპირაციული ასოციაცის ჟურნალი ტომი 4 გვ 34-382009 წელი 

 • ”Аллергия к домашним животным: особенности диагностики илечеия”                     "лечащий врач" №11 ст5 г. Москва 5   2009 г                                                                                                                                 

 • ,,Prevalence and clinical manifestation of osteoporosis in the region of adjara’’,87-92,             ,,შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მედიკოსსტუდენტთადაპროფესორ-მასწავლებელთაშრომათაკრებული’’, გამომცემლობა ,,შოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტი’’ბათუმი 2010 წ;

 • ,,Characteristics of neural complications after long-term hormonal contraception’’ , 197-198, ,,შავი ზღვისაუზისქვეყნებისმედიკოსსტუდენტთადაპროფესორ-მასწავლებელთაშრომათაკრებული’’, გამომცემლობა ,,შოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტი’’ , ბათუმი; 

 • ,,The Effect of the Gastroesophagal Reflux on the Duration of the Bronchial Asthma’’ 64-67, ,,შავი ზღვის აუზის  ქვეყნები მედიკოს სტუდენტთადაპროფესორ-მასწავლებელთაშრომათაკრებული’’, გამომცემლობა ,,შოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტი’’ , ბათუმი;   

 • ,,Prevalence and clinical manifestation of osteoporosis in the region of adjara’’,87-92,       ,,შავი ზღვის აუზის ქვეყნებისმედიკოსსტუდენტთადაპროფესორ-მასწავლებელთაშრომათაკრებული’’, გამომცემლობა ,,შოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტი’’ , ბათუმი;   

 • ,,ძვლის მინერალური სიმკვრივის მაჩვენებლები შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებში’’–რსუ ,,შრომები–XII’’გამომცემლობა ,,შოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტი’’ბათუმი, 2008;

 • ,,ბრონქული ასთმის მართვის ზოგიერთ იასპექტითანამედროვეთვალთახედვით’’. ,,საქართველოსრესპირაციულიჟურნალი’’. ტომი 4, #2,  N 1512-2778.  თბილისი, 2008;

 • ,,ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У НАСЕЛЕНИЯ ЖЕНСКОГО ПОЛА ГОРНОГО РЕГИОНА АДЖАРИИ'' - ,,GEORGIAN MEDICAL NEWS’’, #4 (157) Апрель. ISSN 1512-0112. ТБИЛИСИ –     НЬЮ-ЙОРК  2008;

 • ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У НАСЕЛЕНИЯ МУЖСКОГО ПОЛА ГОРНОГО РЕГИОНА АДЖАРИИ'' - ,,GEORGIAN MEDICAL NEWS’’, #4 (157) Апрель. ISSN 1512-0112. ТБИЛИСИ –     НЬЮ-ЙОРК 2008;

 • ,,Cвязь распространенности аллергических заболеваний с некоторымиФакторами окружающеи средыю’’. Астма 2006г. Ст.35-41,

 • ,,ბოლო 6 წლის განმავლობაში ალერგიული დაავადებათა დინამიკაქ.ბათუმში’’–ჟურნალი საქართველოს რესპირაციულიასოციაცია№N2, 2005წ

 • Распространенность аллергических заболеваний у детей по Данным литературы и ISAAC. Астма 2006г. Ст.11-12

 • ,,Климат и  аллергия’’ -    РоссийскийАллергологическийЖурнал № 5 2005;

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • International Congress 2023 Italy 9-13 September Effects of CFTR modulator therapy in cystic fibrosis
 • XII Georgian National Congress on Allergy, Asthma and Immunology Tbilisi , Georgia  May 3, 2023
 • VIII European Congress on Asthma , COPD and Respiratory Allergy Tbilisi , Georgia  May 4, 2023
 • II International Congress/School Coronavirus Infection (COVID -19): Prevention, Diagnostics , Treatment and Rehabilitation   Tbilisi , Georgia  May 5, 2023
 • The Seventh International Medical Congress of the Southeast European Medical ForumBatumi, Georgia 8–10.09.2016
 • GRA 5th International Congress JUNE 23-25 2016
 • ESPGHANEastern EuropeSchool TBILISISI GEORGIATbilisi JUNE 3-5 2015
 • საქართველოსრესპირაციულიასოციაცისსაერთაშორისოკონგრესი 2013 წელიივნისი
 • მედიკოსთა XIV საერთაშორისოსკოლა-კონფერენცია, “კლინიკურიდაექსპერიმენტულიმედიცინა”ჩაქვიივლისი 2012 წ.
 • საქართველოსექიმთაპოსტდიპლომურიგანათლებისასოციაცია, სკოლა-კონფერენცია 2012 წლისთებერვალიდაბაკურიანი;
 • საქართველოსრესპირაციულიასოციაციიისრეგიონალურიკონფერენცია, ბათუმი12-15 აგვისტო 2011 წელი;
 • საქართველოსალერგოლოგიისადაკლინიკურიიმუნოლოგიისმე 3 საერთაშორისოკონგრესიბათუმიოქტომბერი 2012 წ.
 • საქართველოსრესპირაციულიასოციაციიისრეგინალურიკონფერენცია, ქუთაისიაპრილი 2011 წელი.
 • საქართველოსალერგოლოგიისადაკლინიკურიიმუნოლოგიისასოციაციისმეხუთეერთობლივიკონფერენცია.ბათუმი 1-2 ივნისი 2011 წ;
 • მედიკოსთა XIV საერთაშორისოსკოლა-კონფერენცია, “კლინიკურიდაექსპერიმენტულიმედიცინა”, ქობულეთი 12-19 ივლისი 2011 წ;
 • საქართველოსრესპირაციულიასოციაციის II საერთაშორისოკონგრესი - 2010 წლისივნისი.ბათუმი. საორგანიზაციოკომიტეტისწევრი;
 • მედიკოსთა XXVIII საერთაშორისოსკოლა-კონფერენცია,,ჩაქვი - 2010” - აგვისტო,
 • საქართველოსრესპირაციულიასოციაციის II საერთაშორისოკონგრესი - 2010 წლისივნისი.ბათუმი. საორგანიზაციოკომიტეტისწევრი
 • VIII_საქართველოსრესპირაციულიასოციაციარეგინალურიკონფერენცია, ბათუმი 13-14 ივნისი 2008 წელი
 • VIII_საქართველოსრესპირაციულიასოციაციარეგინალურიკონფერენცია, ბათუმი 13-14 ივნისი 2008 წელი;

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.მრავალნაციონალური, მრავალცენტრული, რანდომიზებული, ორმაგად ბრმა კვლევა TEV-45779-ის ეფექტიანობის, ფარმაკოკინეტიკის, ფარმაკოდინამიკის, უსაფრთხოების, ამტანობისა და იმუნოგენურობის შესაფასებლად ომალიზუმაბთან (ქსოლარი®) შედარებით, ქრონიკული იდიოპათიური ურტიკარიის/ქრონიკული სპონტანური ურტიკარიის მქონე პაციენტებში, რომლებსაც რჩებათ სიმპტომები ანტიჰისტამინური (H1) მკურნალობის მიუხედავად. 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Noneosinophilic Asthma: Managing Poorly Controlled Patients February 26, 2021 Certificate Number: 83007286

 • GOOD CLINICAL PRACTICE Course Completion Date: 31 March 2021Contract No.HHSN27201201000024C.

 • Severe Asthma: Current Evidence for Phenotypes and Biologics May 8, 2020 Certificate Number: 78715630

 • Eosinophilic Granulomatosis With Polyangiitis: Where Are We With Diagnosis and Management? on May 11, 2020 Certificate Number: 78754113

 • Chronic Cough: Updates in Identification and Emerging Therapies May 13, 2020 Certificate Number: 78783990

 • Latest Advances in HAE: The Key Data to Have Been Presented at AAAAI December 4, 2020 Certificate Number:  81629360

 • Combination Therapy Choices in Severe COPD: Applying Recent Guidance to Practice December 10, 2019 Certificate Number:  76254274

 • Biologic Targeted Therapies in Asthma: Understanding How They Work December 11, 2019 Certificate Number:  76272159

 • Sniffing Out the Problem: A Dive into Management for Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps on December 30, 2019 Certificate number:76628852

 • 28/06 /2016“საშარდე გზების ინფექციები”სამედიცინოკორპორაციაEVEX

 • 20/12-22/12/2015წწ სამედიცინოკორპორაციაევექსი. „სათანადო(კარგი)კლინიკური პრაქტიკა“სამედიცინოკორპორაციაEVEX

 • 13/09/2015 წ.ბავშვებში ტუბერკულოზის დროული გამოვლენა და მართვა USAID

 • 04/10-07/10 2014წ სპირომეტრია პრაქტიკოსი ექიმებისთვის სირომეტრის ევროპული სკოლა

 • 14/04/2014წ„რესპირაციული დავადებებზე ზედამხედველობა“ NCDC

 • 14/06-21/06 2010წ „თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა მიღწევევები და ტექნოლოგიები“ჩაქვი

 • 27/08/-01/09/2010წ – ი.ფაღავასსახ. პედიატრიისსამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტი, უწყვეტი სამედიცინოგანათლებისპროგრამა,სპეციალობა-ალერგოლოგია, სერტიფიკატი

 • 14. 20-30.07.2010 – ი.ფაღავასსახ. პედიატრიისსამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტი, უწყვეტი სამედიცინოგანათლებისპროგრამა,სპეციალობა-ალერგოლოგია,

 • 13/09/-11/ 11/ 2009 – ი.ფაღავასსახ. პედიატრიისსამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტი, უწყვეტი სამედიცინოგანათლებისპროგრამა,სპეციალობა-ალერგოლოგია,

 • 10/12/-29/ 06/2009 – ი.ფაღავასსახ. პედიატრიისსამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტი, უწყვეტი სამედიცინოგანათლებისპროგრამა,სპეციალობა-ალერგოლოგია,

 • 8/11/-02/04/2006 – ი.ფაღავასსახ. პედიატრიისსამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტი,

 • 9/11/-02/04/2006 – ი.ფაღავასსახ. პედიატრიისსამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტი უწყვეტისამედიცინოგანათლებისპროგრამა,სპეციალობა-ალერგოლოგია,

 • 25/07-29/07/2005 – საქართველოსსახელმწიფოსამედიცინოაკადემია. პედიატრიისადანეონატოლოგიისკათედრა, სპეციალობა–პედიატრია,

 • 05/07/-08/07/2005წ – ქ.თბილისიალერგოლოგიისადაიმუნოლოგიისცენტრი, სპეციალობა-ალერგოლოგია,

 

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული(მშობლიური), ინგლისური (საწყისი), რუსული(კარგად);

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა