მართვის ორგანოები

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

სახელი და გვარი: ნათელა წიკლაშვილი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: რექტორის მოადგილე
დაბადების თარიღი: 17.10.1962
მისამართი: ქ.ბათუმი, მელიქიშვილისქ.42, ბ.5
ელ-ფოსტა: natia.tsiklashvili@gmail.com deputyrector-n@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577952595
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი, პოლიტეკონომიის მასწავლებელი,
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მიკრო და მაკრო ეკონომიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა, პერსონალის  მართვა.

სამუშაო გამოცდილება:

1989-1992წწ    -  სახალხო მეურნეობის ეკონომიკის, დაგეგმვისა და მართვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის აჭარის არ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევის განყოფილება, მეცნიერ თანამშრომელი

        ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013   წლიდან   - პროფესორი

2011  წლიდან  - რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში

2006-2013წწ  - ასოცირებული პროფესორი

2004–2005 წწ   - ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანი

2004   წლიდან  -ეკონომიკის ფაკულტეტის დოცენტი

2000-2005წწ   - ეკონომიკური თეორიის კათედრის გამგე,

1992-2000 წწ   - ეკონომიკური თეორიის კათედრის მასწავლებელი,

       

  აჭარის არ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

2006- 2008 წწ  - მინისტრი

2005- 2006 წწ   - მინისტრის I  მოადგილე

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  1. ,,Women’s Role in Organization and Public opinion ‘’(Turmanidze T. Beridze T)-Scientific peer reviewed open access journal Problems and perspectives in Management. Volume 17(2), 2019  DOI- : http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.39   

   2. “Causing Reasons and Results of Migration in Georgia (In the context of gender) “(Turmanidze T, Robitashvili N)-Scientific peer reviewed open access journal, «Fundamental and applied research in practice of leading scientific schools»   .  2019

 3.,,Quantitative and qualitative aspects of gender equality" (Turmanidze T ) - Collective  Monograph,   "Innovations in Science: Challenges of Modernity" Ontario, Canada, 2018

4.,,Priorities of socio-economic development of Georgia and Ukraine: innovative approaches and perspectives”  ( E.Kharaishvili, B.Gechbaia) - ,,Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership”- Collective  Monograph, 2018

5.,, The formation of foreign economic Integration and its consequences for the agricultural sector in the formation of DCFTA (J. Loboda)- Directions of Increasing Competitiveness of Agricultural Sector in condition of Formation and Functioning of FTA with EU- Collective  Monograph, Kiev, 2018

6. ,,Gender   Inequality: Historical Background“ - VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасни Проблеми Економики», присвяченої 85-річчю Національного авіаційного університету, за сприяння, Kiev 2018

7.,,Labor market in Georgia and development opportunities" -The third international research and practice conference ,, Ukraine-EU, Modern technology, business and Law", Slovakia-Austria-Hungary, 2017

8. ,,Legislation on Gender Equality - Review of Georgia and international practice”- Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky  №5A, 2017

9. “Гендерные аспекты в образовательной системе” ( Липай Т, Турманидзе Т) IХ

Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы экономики и

управления в социальной сфере“. Сборник статей 2017

10.,,Importance of internationalization of high education”- Challenges in education of international Students, Wroclaw, Poland, 2017

11. ,, Woman’s Economic Role”- The First International Conference on Women and Urban Life, Tehran, Iran, 2016

12 „ქალი შრომის ბაზარზე“ (თ.თურმანიძე ) - თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი-„ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები“, თბილისი, 2015

13.,,ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე ტენდენციები-საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის  ,, თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“ მასალები, ბათუმი, 2014

14...ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და რეალობა (თ.თურმანიძე). მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC-2014: გუშინ, დღეს, ხვალ“. მასალები. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“ #4, 2014  სტუ, თბილისი, 2014

15.საქმიანი ტურიზმის არსი და განვითარების პერსპექტივები, მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: ,,განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“ მასალები, გორი, 2014

16..Motivation Aspects of Tourism Product Selection, Berlin,2012

17..Estimation of global competitiveness in modern Georgia, (B.Gechbaia) Ternopol, 2012

18.,, შინამეურნეობებისა და ინდივიდების სტრატეგიული ქცევები შრომის ბაზარზე, საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენციის ,ინოვაციები ბიზნესში”, მასალები, 2010

19.მეცნიერულ-ტექნიკური და ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციები-ეკონომიკის რეალური სექტორის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დაჩქარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი საქართველოში, (ბ.გეჩბაია) . -თსუ შრომების კრებული, თბილისი, 2009

20.ინვესტიციების სახელმწიფო რეგულირება, ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. ქუთაისი, 2009

21.შრომის ბაზრის განვითარების პრობლემები საქართველოში. მონოგრაფია, თბილისი,2009წ.

22.ინვესტიციების სახელმწიფო რეგულირება, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის  ,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“ მასალები. ქუთაისი, 2009წ

23.ინვესტიციების სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მიმართულებები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ტბელობა“ მასალები ,2009

24.შრომის მოტივირების ძირითადი პრინციპები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,დიდაჭარობა“  მასალები, 2009

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. International Science & Practical Conference ,,II Unified Educational Space : Ukraine- EU”, Porech( Croatia), 2019

2. Third international scientific - practical forum ,, "Innovations in Science: Challenges of Modernity. Varna, Bulgaria, 2018

3. Third international scientific - practical conference "Ukraine - EU. Modern technologies, business and law”, Slovakia – Austria –Hungary, 2017

4. The First International Conference on Women and Urban Life, Tehran, Iran, 2016

5. International Science & Practical Conference Granting of Research and New Technologies

GRANT 2015, Kyiv

6. 1st Conference on Internationalization Practices in the Field of Higher Education PICASA-2015 ”,Yerevan

7.მეექვსე საერთაშორისო კონფერენცია ,, განათლების თანამედროვე გამოწვევები“ გორი, 2013

8 ,, NATO Advanced Research Workshop 984302”. Batumi. 2012

9.International Scientific Practical Conference ,,Economic and bizness trends at the modern stage”,Tallinn 2012

10.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი-ტრაპიზონი, 2010წ

11.,ინოვაციები ბიზნესში (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები)“, აერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი. 2010წ

12.,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი, 2009წ

13,,მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: თსუ, ინოვაციების ცენტრი, თბილისი, 2009წ

14.აშშ-ს ეკონომიკური განათლების და განვითარების ცენტრის(NCEE) და საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრის (CEED) ერთობლივი კონფერენცია, 2009წ

15.,ეკონომიკური კვლევების მეთოდოლოგია“ შვეიცარიის ტექნიკური ფედერალური ინსტიტუტის (ციურიხის),   თსუ–ს, ბსუ-ს და საქართველოს ეკონომიკური განათლების და განვითარების ცენტრის(CEED) ერთობლივი სამეცნიერო სემინარი თბილისი- ბათუმი. 2009წ

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 15.02.2019-15.12.2019-  „შიდა მიგრაციის გავლენა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ზოგიერთ ეკონომიკურ პარამეტრზე (ხულოს მუნიციპალიტეტის მაგალითზე)“- მეცნიერ ხელმძღვანელი/კონსულტანტი, ბათუმის შოთა  რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა მიზნობრივი გრანტი №02-12/22     

2. 15.02. 2018-15.12.2019  -   ,, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სისტემური ტენდენციები: სტრატეგია, ინსტრუმენტარი, ეფექტიანობა“-მკვლევარი, ბათუმის შოთა  რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიდა მიზნობრივი გრანტი № 02-19/45,

3. 2018-2021 -  ერაზმუს +  საგრანტო პროგრამა ,,HERD- Raising Research Capacity of Georgian HEIs through Developing R&D Units“   #02-12/77 15.02.2019  ლოკალური მენეჯერი, მკვლევარი

4.2012-2019- ტემპუსის საგრანტო პროექტი ,,MAHATMA-Master in higher education management: developing  leaders for managinged educational transformation -  მკვლევარი, მასწავლებელი

5. 2012-2016 - ტემპუსის საგრანტო პროექტი   Euroeast -წამყვანი პერსონალი

6. 2014-2016- ტემპუსის საგრანტო პროექტი PICASA "Promoting Internationalisation of HEIs in Eastern Neighbourhood Countries through Cultural and Structural Adaptations"-მკვლევარი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.2019 - Unified educational spase: Ukraine-EU’- organizer The John Paul Catolic University(Poland) Juraj Dobrila University of Pula (Croatia)     -№HR 9294

2. 2018- Innovations in science : The Challenges of our time- – organizer Varna Free University ,,Chernorizets Hrabar”          , Varna, Bulgaria №C-9139

3. 2017- Modern Teaching Methods And Innovative Technologies In Higher Education– organizer Academic society of Michal Baludansky. -Bratislava, Prague, Dresden, Krakov

4.2017- Modern Technology, Business and Law- organizer Academic society of Michal Baludansky, Cherniv National University of Technology. - Slovak Republic-Austria-Hungary.№2017-3/14

5.2017-საზაფხულო სკოლა ,,კვლევები სოციალურ მეცნიერებაში“ - სამეცნიერო ლიტერატურის შექმნა და გამოქვეყნება, სწავლების მეთოდოლოგია , კვლევების მეთოდოლოგია.”- ორგანიზატორი: თსუ, ბსუ- №9-07/02

6.2017-,,თანამედროვე კვლევითი პრაქტიკის გაძლიერება აგრარული მიმართულებით რეგიონულ საგანმანათლებლო ინსტიტუტებში”- ორგანიზატორი:ENPARD, , საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

7.2015-ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები - ორგანიზატორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

8. 2013- სწავლების-თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“, ქართულ-ევროპული აკადემია, თბილისი,  

9..2013-,Agricultural Exstension Structure and Management“ at Ohio State University, Columbus, Ohio, USA , წ

10.2012-.,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში”, გორი,

11. 2011-,,Intelleqtual Property Rights(IPR), (USAD, EPI, საქპატენტი) Tbilisi

 6. 2011-,,The German Technology Transfer and Innovation System “– Lessons to Learn for Georgia, Study tour to Germany

 12. 2009-Methods in Economic Research,( ETH, CEED,) Batumi,

 13. 2007-Training of Trainers of Economics Teachers” Study tour to USA - (Alabama- Birmingham University, Atlanta- (FED), New York, Washington D.C. -Councils of Economic Education,

14.2006- Training of Trainers of Economics Teachers”, ( USA , NCEE (Kyiv, Yerevan )

15. 2005- Training of Trainers of Economics Teachers”, (USA, NCEE).(Moskva, St.Peterburg)

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 MS Office – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა