ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გელა მამულაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 20.03.1976
მისამართი: ბათუმი. მელიქიშვილის ქ. #2
ელ-ფოსტა: Mamuladze.gela@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+99591) 98 03 80
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მარკეტინგი, ბიზნესი

სამუშაო გამოცდილება:
 1. 2013  წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორი
 2. 2013-2014 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 3. 2010-2010 წწ.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის  ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 4. 2009-2013 წწ.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
 5. 2009-2011 წწ.  ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
 6. 2006-2009 წწ. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
 7. 2008-2009 წწ,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის უფ. მასწავლებელი.
 8. 2006-2008 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა დ სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის მასწავლებელი
 9. 2004-2006 წწ. ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ,,ინტელექტი“. წამყვანი სპეციალისტი,  ეკონომიკის ექსპერტი.
 10. 2000-2006 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკური თეორიის კათედრის მასწავლებელი
 11. 1998-2006 წწ. ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი. ეკონომიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

სახელმძღვანელო

 

 

ნაშრომის დასახელება

წელი

გვერდები

თანაავტორი

შენიშვნა

 

1.  

მარკეტინგის საფუძვლები

2011

481. გვ

-

ლექციების კურსი

 

2.  

,,ბიზნესის PR ტექნოლოგიები”

2010

125.გვ

ბ.გეჩბაია

სახე­ლმძ­ღვანელო

 

3.  

,,ბიზნესი და კომუნი­კაცია”. -

2009

259.გვ

ბ.გეჩბაია

დამხ­მა­რე სახე­ლმძ­ღვანელო

 

4.  

,,მარკეტინგი” - პრობ­ლე­მები, ანალიზი, დას­კვნები.

2008

182.გვ

-

დამხმარე სახელმძღვანელო

 

 

მონოგრაფია

1.       ვაჭრობის სფე­რ­ო­ში არსებუ­ლი პრობ­ლე­­მე­ბი და მათი სრულყოფის გზები საქართველოში. თბილისი, 2013.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

სამეცნიერო შრომების დასახელება

გამომცემლობა, ჟურნალი (ნომერი, წელი) ან საავტორო მოწმობის ნომერი

ნაბეჭდი თაბახის ან გვერდების რაოდენობა

თანაავტორი

1 STRATEGIC PRIORITIES FOR DEVELOPING UKRAINE AND GEORGIA: INNOVATION AND PARTNERSHIP. 

BATUMI NAVIGATION TEACHING. UNIVERSITY. KYIV NATIONAL ECONOMIC University. Innovative aspects of Ukraine-Georgia Energy Relations on the background of Association Agreement with the European Union. Monograph. Authors collective. ISBN 978-9941-9597-7-6. BATUMI. 2018

102-119

P. Aroshidze
2

EXPORT PROBLEMS OF NATIONALLY PRODUCED GOODS IN THE TERMS OF DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA  WITH THE EU: GEORGIA CASE STUDY

The owner of «BULLETIN of the Kyiv National University of Technologies and Design». №5 (115), 2017. ISSN 2413-0117

24-37

P. Aroshidze, V. Serzhanov

2 The Marketing Problems of Food Markets in Georgia Бізнес Інформ, Business Inform, Бизнес Информ. № 9 ’2017. Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. UDC 338.43 (479.22) 35-38  
4 A Preliminary Review of Electro­nic Marketplace Conceptualization andIntegrating   the   Internet   into   Competitive   Marketing   Strategy International Journal of Basic and Applied Sciences, ISSN:2277-1921, India, 2017 63-66 N. Beridze
5 PROBLEMS AND PROSPEQTS OF  E STORES DEVELOPMENT IN GEORGIA international refereed and reviewing scientific-practical journal ,, Innovative Economics and Management '' 13-15 N. Beridze

6       

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРО­Б­ЛЕМЫ В ГРУЗИНСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Chernihiv National University of Technology THE THIRD INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE «UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW» APRIL, 3-8, 2017 SLOVAKIA-AUSTRIA-HUNGARY.  Chernihiv, Ukraine

117-120

 

7 Internet Marketing – Company and Customer Perspectives“, Journal Business Engineering 262-264 n.beridze

8         

ფასეულობების როლი მარკეტინგი 3.0-ში.

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #3. ბათუმი -2017

     6-11

ნ. მამულაძე

9        

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ -  ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Классический приватный университет. Институт управления. ІV Международной. научно-практической конференции „Формирование эффективных механизмов государственного управления и менеджмента          в условиях современной экономики: теория и практика”. г. Запорожье. Украина. 2016.

     608-610

 

10        

ინოვაციური ეკონო­მიკის პრიორიტეტები ევროკავშირში და მი­სი ფორმირების თანა­მე­დროვე პრობლემე­ბი

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #2. ბათუმი -2017

9-12

ბ. გეჩბაია

11         

ESTIMATION OF GLOBAL COMPETITIVENESS IN MODERN GEORGIA

National Institute of Economic Research; Batumi Navigation Teaching University. International RESEARCH CONFERENCES on The Problems of Socio-Economics Development at The Present Stage And Solutions. 2016. June 24, 2016, tumi, Georgia

17-18

P. AROSHIDZE

12        

მომხმარებელთან ურ­თ­ი­ერთობისა და კომ­პა­ნიის ინოვაციური პოლიტიკის მნიშვნ­ელოვანი ასპექტები თანამედროვე ეტაპზე

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია ,,საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი”. კონფერენციის შრომები. ბათუმი. 2016. 08-09 სექტემბერი

103-108

 

13.         

სოციალური პასუხისმგებლობა, როგორც კომპანიის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მნიშვნელოვანი ფაქტორი

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჯურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“. #1. ბათუმი -2016

87-93

 

14    

სავაჭრო კომპანიების მარკეტინგული სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“ შრომების კრებული. ბათუმი. 2015

359-363

 

15      

ელექტრონული კომერციის განვითარების ტენდენციები საქართელოში

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი ,,მოამბე” (#XIV-XVII)

49-53

 

16     

მენეჯმენტის პრობ­ლემები მომსახურების სფეროში და მათი სრულყოფის გზები

თსუ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი. 2014

227-237

ბ. გეჩბაია

17    

გაყიდვების სფეროში არსებული მარკეტინ­გული პრობლემები და პერსპექტივები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა  და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ  კონფერენციის შრომები ISBN   978-9941-448-38-6. ქუთაისი. 2013

327-330

-

18      

Конкурентные преиму­ще­­ства развития инно­вационного бизнеса в аграрном секторе Грузии.

Азербайджанский Государственный Экономи­ческий Университет, факультет "Бизнес-админис­трирование, 1-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОРПОРАТИВНО-СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ". Баку, 2012.

346-350

ბ. გეჩბაია

19      

Социально-экономи­че­с­кие аспекты эконо­ми­че­ского роста в Грузии

Научно-теоретический, научно-практический, научно-методический журнал ,,новая          Экономика”, №1 (57), Апрель 2011. Беларусь. 2011,

92-94

-

20      

ინფლაციის სოცი­ალურ-ეკონომიკური ასპექტები (არს­ე­ბუ­ლი მდგომარეობა და ტენდე­ნციები საქართველოში)

ინოვაციური პროცესები და ტექნოლ­ო­გიები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნი­ვე­რსიტეტი. საერთაშო­რისო სამეცნი­ე­რო-პრაქტიკული ინტერ­ნეტ-კონფერენციის შრომები. ქუთაისი, 2011

5 გვ

-

21     

Основные аспекты развития современного бизнеса в грузии.

МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСУДА­РСТ­ВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ПРИВА­Тного университета. V Международная  научно-дидактическая конференция Институциональные изменения в обществе: мировой опыт и украинская реальность.  г. Мелитополь. 2010

30-32

ბ. გეჩბაია

22      

ბიზნესის ხელშემწყ­ო­ბი პოლიტიკის რეალი­ზე­ცი­ის მნიშვნელო­ვანი ას­პექტები (არსებ­ული მდგ­ო­მარეობა და განვი­თა­­რების პერსპექტივები)

ინოვაციები ბიზნესში (პრობლემები პერ­ს­პექტივები, გამოწვევები), შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერ­სიტ­ე­ტის დაარსებიდან 75-ე წლისთავისა­დმი მიძღვნილი საერთაშო­რისო სამეც­ნიერო-პრაქტიკული კონფერენცი­ის შრომები, გამომ­ცემლობა- ,,უნივე­რსალი”.  ISBN   978-9941-12-966-7, თბილისი. 2010

230-233

-

23     

ინოვაციური კლასტე­რე­­ბის განვითარების მექანიზმის ფორმი­რე­ბა პროფილური ტექნ­ო­პარ­კის საფუძველზე საქარ­თვე­ლოში

თსუ. ეკონომი­კისა და ბიზნესის ფა­კუ­ლ­ტეტის ,,ინოვაციების ცენტრი”, საუნივერ­სიტეტ­შორისო სამეცნი­ერო -პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ,,მსოფლიო ფინანსუ­რი კრიზისი და საქართველო”. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა - პოლიგრა­ფი­უ­ლი ცენტრი ,,ბარტონი”.

ISBN 978–9941-9076-9-2. თბილისი, 2009

170-176

 

24.      

,,მსოფლიო ფინანსური კრიზი­სის გავლენა საქარ­თვე­ლოს ეკონომი­კა­ზე და მისი დაძლევის გზები”.

 

თსუ. ეკონომი­კისა და ბიზნესის ფა­კუ­ლ­ტეტის ,,ინოვაციების ცენტრი”, საუნივერ­სიტეტ­შორისო სამეცნი­ერო -პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:

,,მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო”. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა - პოლიგრა­ფი­უ­ლი ცენტრი ,,ბარტონი”.

ISBN 978–9941-9076-9-2. თბილისი, 2009

83-90

-

25.      

ეკონომიკური ზრდისა თანამედროვე ტენდენ­ციები

ყოველთვიური საერთაშორისო რეფერი­რე­ბადი და რეცენზირებადი სამეც­ნიერო ჟუ­რ­ნალი ,,ეკონომიკა” #8. (მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილე­ბა). ISSN   0206-2828. თბილისი­. 2009

30-34

ვ. მამულაძე

26      

ბუნებრივი რესურსები და ეკონომიკური ზრდა

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსი­ტე­ტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკუ­ლ­­ტეტის და ევროპული უნივერსიტე­ტის საერ­თაშო­რისო რეფერირებადი და რეცენ­ზი­რე­ბადი სამეცნიერო ჟურ­ნალი ,,სოცია­ლუ­რი ეკონომიკა”. ”(XXI საუკუნის აქტუ­ალური პრობლემები).  #3.,  ISSN   1987-7471, თბილისი. 2009

116-118

ვ. მამულაძე

27      

სამეურნეო საქმი­ანო­ბის სრულყოფის გზე­ბი სავაჭრო ფირმებში

ყოველთვიური საერთაშორისო რეფერი­რე­ბადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟუ­რ­ნალი ,,ეკონომიკა” #3-4. (მეცნიერება, პრა­ქტიკა, გამოცდილება). ISSN   0206-2828 თბილისი. 2009

107-111

 

28      

საქონლის კონკურენ­ტუნარიანობის შეფასების მეთოდები

ყოველთვიური საერთაშორისო რეფერი­რე­ბა­დი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟუ­რ­ნალი ,,ეკონომიკა” #3-4. (მეცნიერება, პრაქ­­ტიკა, გამოცდილება). ISSN   0206-2828 თბილისი. 2009

163-165

 

29  

რეკლამა და PR-კომე­რციულ საქმიანობაში

საქართველოს ტექნიკური უნივერსი­ტე­ტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკუ­ლ­­ტეტის და ევროპული უნივერსიტე­ტის საერ­თაშო­რისო რეფერირებადი და რეცენ­ზი­რე­ბადი სამეცნიერო ჟურ­ნალი ,,სოცია­ლუ­რი ეკონომიკა”. ”(XXI საუკუნის აქტუ­ალური პრობლემები).  #1.,  ISSN   1987-7471,  თბილისი. 2009

89-91

რ. მამულაძე

ბ. გეჩბაია

30     

საქონლმოძრაობის სის­­ტემის სრულყო­ფის ზოგიერთი საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნ­ობის მეცნიერებათა აკადემიიის ,,მოამბე” #22. გამომცემლობა - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საინფორმაციო საგამომ­ცემლო განყოფილება. ISSN   1512-2743, თბილისი, 2008

262-264

-

31     

,,მარკეტინგული კვლე­ვის დანიშნულება და მისი სრულყოფის გზები“.

ყოველთვიური საერთაშორისო რეფე­რი­რე­ბადი და რეცენზირებადი სამეც­ნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა” #3-4. (მეცნიერება, პრაქტიკა, გამოცდილება). ISSN   0206-2828. თბილისი,

159-161

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

#

დასახელება

ვის მიერ იყო ორგანიზებული (სად და როდის)

1 Alignment Problems between Marketing and Realization Strategies in the Modern Conditions National Institute of Economic Research; Batumi Navigation Teaching University. International RESEARCH CONFERENCES on The Problems of Socio-Economics Development at The Present Stage And Solutions. June 24, 2018. Batumi, Georgia

2  

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ГРУЗИНСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Chernihiv National University of Technology THE THIRD INTERNATI­ONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE «UKRAINE – EU. MODERN TECHNOLOGY, BUSINESS AND LAW» APRIL, 3-8, 2017 SLOVAKIA-AUSTRIA-HUNGARY. Chernihiv, Ukraine

3   

„Internet Marketing – Company and Customer Perspectives მეოთხე საერთაშორისო   ეკონომიკური   კონფერენცია  - IEC-2016  „ეროვნული  ეკონომიკის განვითარების   მოდელები:   გუშინ,   დღეს,   ხვალ“,.  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი. 2017

4       

  მარკეტინგული კონცეფციები და მისი განვითარების ძირითადი მიმართულებები თანამედროვე ეტაპზე

პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთა­ვი­სადმი მიძღვნილი საერ­თა­შო­რი­სო სამეცნიერო-პრა­ქ­­ტიკული კონფერენ­ციის - პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკე­ბის აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. თბილისი-2016.

5    

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ -  ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕК­ТИВЫ

Классический приватный университет Институт управле­ния. ІV Международной На­уч­­но-практической конфе­ренции „Формирование эффективных механизмов государственного управления и менеджмента          в условиях современной экономики: теория и практика”. г. Запорожье. Украина. 2016.

6    

ESTIMATION OF GLOBAL COMPETITIVENESS IN MODERN GEORGIA

National Institute of Economic Research; Batumi Navigation Teaching University. International RESEARCH CONFERENCES on The Problems of Socio-Economics Development at The Present Stage And Solutions. 2016. June 24, 2016. Batumi, Georgia

7    

ტურიზმის განვითარე­ბის თანამედროვე ტენ­დენ­ციები და პრობლე­მები საქართველოში

ბათუმის საზღვაო აკადემია. ბათუმი, 2015. მეორე რეგიონული სიმპოზიუმი თემაზე "საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში".

8    

სავაჭრო კომპანიების მარკეტინგული სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები.

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015 24-25 ივნისი.  მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“.

9   

“Economical efficiency and the political importance of investment”.

Baku Business University. Baku. 2015. April 6-7. International scientific-practical conference devoted to the 92th anniversary of the National Leader of Haydar Aliyev on the theme of.

10  

ტურიზმის სფეროში არსებული ტენდენციები და პრობლემები საქართველოში.

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2014, 30 აპრილი. პირველი რეგიონალური სიმპოზიუმი თემაზე “საკრუიზო ტურიზმი- მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები“.

11  

გაყიდვების სფეროში არსებული მარკეტინგული პრობლემები და პერსპექტივები.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნი­ვე­რსიტეტი. ქუთაისი. 2013 წლის24-25 მაისი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ  კონფერენცია.

12  

საქართველოს აგრა­რულ სექტორში არსე­ბუ­ლი მარკეტინ­გუ­ლი პრობლემები და მათი აღმოფხვრის გზები.

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. თბილისი.  2013 წლის 7 მაისი. საერთაშო­რისო სამეცნიერო კონფერ­ენცია თემაზე ,,გლობალი­ზა­ცია და მეც­ნი­­­ერ­ე­ბის აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში”.

13  

Конкурентные преим­уще­ства развития инновационного бизнеса в аграрном секторе Грузии.

Азербайджанский Государ­ственный Экономический Университет, факультет "Бизнес-администрирование, Баку. 2012. 23-25 НОЯБРЯ. -Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОРПОРАТИВНО-СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ".

14. 

ტურიზმის მარკეტინგის თავისებურებების შესახებ.

შოთა რუსთა­ვე­ლის სახელმწიფო უნ­ივ­ერ­სიტ­ე­ტი. ბათუმი. 2011 4-5 ივნისი. საე­რთა­შორისო სამეც­ნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემა­ზე: ტურიზმი: ეკონ­ო­მიკა და ბიზნესი.

15  

ინფლაციის სოცი­ალურ-ეკონომიკური ასპექტები (არს­ე­ბუ­ლი მდგომარეობა და ტენდე­ნციები საქართველოში).

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნი­ვე­რსიტეტი. 2011, 20 თებერვალი – 20 მარტი. საერთაშო­რისო სამეცნი­ე­რო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია თემაზე: ინოვაციური პროცესები და ტექნოლ­ო­გიები.

16  

Основные аспекты развития современного бизнеса в грузии.

МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ПРИВАТного университета. Мелитополь. 2010, 3-4 сентября. (ბ. გეჩბაია). V Международная  научно-дидактическая конференция Институциональные изменения в обществе: мировой опыт и украинская реальность.

17. 

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების თანამე­დროვე ტენდენციები.

აკაკი წერეთლის სახელ­მწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2010-17-18 ივნისი. საერთა­შო­რისო სამეცნი­ერო-პრაქტიკული კონფე­რე­ნცია თემაზე: ,,ინოვა­ცი­ური ტექნოლოგიები და თანა­მედ­როვე მასალები”.

18  

ინტერნეტის როლი კომერციულ საქმიანობაში.

აკაკი წერეთლის სახე­ლმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2010-17-18 ივნისი. საერთა­შო­რისო სამეცნი­ერო-პრაქტიკული კონფე­რე­ნცია თემაზე: ,,ინოვა­ციური ტექნოლოგიები და თანა­მედ­როვე მასალები”.

19. 

სწორი მენეჯმენტი - წარმატებული ბიზნესის გარანტი.

საქართველოს ტექნიკუ­რი უნივერსიტეტი, თბილისი. 2010 29-30 აპრილი. საერთაშ­ორისო სამეცნ­იე­­რო ტექნი­კური კონფერენცია ,,ახა­ლი ტექნოლოგიები თანა­მედროვე მრ­ე­წ­ვე­ლობაში”.

20  

შრომის ანაზღაურე­ბისა და სტიმულირების როლი ფირმის სამე­ურნეო საქმიანობაში. ბათუმი.

შოთა რუსთა­ვე­ლის სახელმწიფო უნივერ­სიტ­ე­ტი. ბათუმი, 2010 16-17 აპრილი. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერ­სიტ­ე­ტის დაარსებიდან 75-ე წლისთავისა­დმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეც­ნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ,,ინოვაციები ბიზნესში”.

21. 

,,ინოვაციები ბიზნესში”. ბიზნესის ხელშემწყობი პოლიტიკის რეალიზე­ცი­ის მნიშვნელოვანი ას­პექტები(არსებული მდგ­ო­მარეობა და განვითა­რების პერსპექტივები).

შოთა რუსთა­ვე­ლის სახელმწიფო უნივერ­სიტ­ე­ტი. ბათუმი. 2010 16-17 აპრილი. რუსთაველის სახ­ელ­მწიფო უნივერ­სიტ­ე­ტის დაარსებიდან 75-ე წლის­თავისა­დმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეც­ნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:

22  

,,Перспектива социа­л­ьно-экономиче­ск­о­го развития регионал­ьного агробизнеса в Грузии”.

ФГОУВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОС­УДА­Р­С­Т­­В­Е­Н­­НЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕ­РСИТЕТ». «Азбука» г. Барнаул. 2009. Материалы международ­нойнаучно-практической конфере­ции. АЛТА­­ЙС­КОЕ СЕЛО: ИСТО­РИЯ, СОВРЕ­МЕН­­НОЕ СОСТОЯ­НИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕК­ТИВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКО­НО­МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.

23. 

მსოფლიო ეკონომიკური ინტეგრაციის თეორიული საფუძვლები”.

ქუთაისის ხელოვნებისა და პედაგოგი­კის ინსტიტ­უტი. ქუთაისი, 2009 წ. საერთაშორისო სამეცნი­ერო კონფე­რენცია ,,კოლხა-2009”.

24. 

,,ლოგისტიკა_ბიზნესის განვითარების მთავარი ფაქტორი”.

ი..ჯავახიშვილის სა­ხე­ლო­­ბის თბილი­სის სახელმწიფო უნივერ­სი­ტეტი. ეკონომიკისა და ბიზ­ნე­­სის ფაკულ­ტეტი. თბილისი. 2008, 16 მაისი. საერთა­შორისო სამე­ც­ნიერო. კონფე­რენ­ცია, თემაზე: ბიზნესი და საყოველ­თაო კეთილდღეობა.

25. 

საქონლის (მომსახუ­რე­ბის) კონკურენტუნა­რი­ანობის ანალი­ზი, რო­გორც მარკეტინ­გუ­ლი სამსახურების მნი­შ­ვნელოვანი ამოცანა.

აკ. წერე­თ­ლის უნივე­რ­სიტე­ტი, ქუთაისი. 2008, 14-16 მაისი.. საერთაშო­რისო სა­­მეც­ნიერო კონფერენციია: ,,თა­ნა­მ­ედროვე ტექნოლოგიები და მა­სალები”.

26  

მენეჯერის პროფესი­ო­ნა­­ლიზმი და სპეცი­ალუ­რი უნარი თანამედროვე პირობებში.

აკ. წერე­თ­ლის უნივე­რ­სი­ტე­ტი,  ქუთაისი. 2008, 14-16 მაისი. საერთაშო­რისო სა­­მეც­ნიერო კონფერენციია: ,,თა­ნა­მ­ედროვე ტექნოლოგიები და მა­სალები”.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. საგრანტო პროექტი DP2015_5 ,,სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“. პროექტის განხორციელებაში მონაწილე პირი (2016-2019). 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

			

				

ტრენინგი. როგორ გავზარდო გაყიდვები.

ევროპის ბიზნეს სკოლა. ბათუმი. 25.05. 2018
2 training:  MODERN TEACHING METHODS AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION, 

European Experience and Global Trends. Hereby, Academic Society of Michal Baludansky in Kosice and National, Institute of Economic Research in Batumi Confirm that Gela Mamuladze underwent advanced training in “productive methods and approaches in education”. Training program (12 hours):  6 contact hours, workshops; 6 contact hours, individual working hours. Batumi, Georgia. 28.12–29.12 2017.

3    

listened a course of training in a volume of hous on the themes: Teaching methodology of disciplines -,,Marketing Management Tools”, ,,Internet Marketing”, ,,Marketing research”, 

Organized for the teachers or the higher education establishments by the Ukrainian Assembly of Doctors of Science in Public Administration. Kiev. Ukraine. 28 to 31 August 2016

სამეცნიერო ტრენინგი თემაზე: ,,ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები“.

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ტექნოლოგიებისა და კომერციალიზაციის ოფისი. ბათუმი. 1.07.2015

5   

Participated in the First International Scientific Practical Conference: ,,Modern managment: Problems, Hypotheses, Researches”

Held at Batumi Navigation Teaching University. BATUMI NAVIGATION TEACHING UNIVERSITY, BATUMI, 24-26  june, 2015

6    

სამეცნიერო ტრენინგი თემაზე: ,,სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში”.

ქართულ-ევროპული აკადემია. თბილისი. ივნისი. 2013 წ

7    

სამეცნიერო ტრენინგი თემაზე: აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში. თემა: „სასწავლო დისკუსია და როლური თამაშები“.

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 01.02.2013 წ.

8  

სამეცნიერო ტრენინგი თემაზე: ,,ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი.

აგრობიზნესის კვლევისა და განვითარების საერთაშორისო ცენტრი, საქართველოს აგრობიზნესის განვითარების ცენტრი, და USDA FAS CADI. ხარისხისა და უსაფრთხოების საკონსულტაციო ჯგუფი. ერევანი, სომხეთი. 18.05-19.05. 2010წ

9   

სამეცნიერო-პრაქტიკული ტრენინგი თემაზე: ,,ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა ISO (ისო) 9001:2008 სტანდარ­ტის მიხედვით”,

ხარისხისა და უსაფრთხოების საკონსულტაციო ჯგუფი. ბათუმი, 21.04-23-04. 2009წ.

10    

სამეცნიერო ტრენინგი თემაზე: ,,სამეცნი­ერო კვლევის მეთოდო­ლო­გია”

შვეიცარიის ტექნიკური ფე­დერალური ინსტიტუტი (ცი­უ­რიხი), თბილისის სახე­ლმ­წიფო უნივერსიტეტის (თსუ)­ მიკროეკონო­მიკის კა­თე­­დრა, ეკონომიკური განათლებისა და განვითა­რე­ბის ცენტრი (CEED).  ბათუმი, 30.03-4.04, 2009წ.

 

უცხო ენების ცოდნა:

1

ქართული (მშობლიური)

ძალიან კარგად

2

რუსული

კარგად

3

გერმანული

ლექსიკონის დახმარებით,

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

1

Microsoft Word

ძალიან კარგად

2

Microsoft Excel

ძალიან კარგად

3

powerPoint

ძალიან კარგად

4

Internet Explore

ძალიან კარგად

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა