ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ვლადიმერ ღლონტი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 9 ივლისი 1974 წელი
მისამართი: 6010, ბათუმი, ეგნატე ნინოშვილის ქუჩა, N 35
ელ-ფოსტა: vladimer.ghlonti@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 555536
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება, ფინანსები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფიზიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი; რეგიონული ფინანსები

სამუშაო გამოცდილება:
 • 03/2023 - დღემდე - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრთან არსებული ფინანსები, საბანკო საქმე და დაზღვევის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს თავმჯდომარე
 • 08/2021 - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 • 9/2019 - დღემდე -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
 • 12/2018 - 08/2021 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი
 • 12/2014 - 12/2018 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი
 • 9/2014 - 12/2014 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
 • 9/2013 - 9/2019 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
 • 9/2009 - 9/2013 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი
 • 9/2013 - 9/2014 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსების, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • 10/2012 - 4/2013 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა,    ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი
 • 8/2006 - 9/2009 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
 • 4/2001 - 6/2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერულ  მეცნიერებათა დეპარტამენტის დოცენტი
 • 4/2004 - 8/2004 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის მართვის ცენტრთან არსებული  მეთოდური საბჭოს ხელმძღვანელი
 • 4/1997 - 4/2004 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანაშემწე
 • 11/2001 - 5/2004 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პარლამენტის კონსტიტუციურ, კანონიერებისა და   მართლწესრიგის განმტკიცების საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, დეპუტატი
 • 10/1996 - 4/2001 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი  მათემატიკისა და  ინფორმატიკის  კათედრის  ინჟინერ-პროგრამისტი, თეორიული ფიზიკის კათედრის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი
 
საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, განხორციელებისა
და განვითარების პროცესებში მონაწილეობა:
 
საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება საფეხური ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილების ნომერი, თარიღი ინფორმაცია პროგრამის აკრედიტაციის შესახებ
გადაწყვეტილების ნომერი თარიღი აკრედიტაციის ვადა
1. ბიზნესის ადმინისტრირება ბაკალავრიატი № 40; 03.04.2018 141 31.10.2018 31.12.2024
2. ბიზნესის ადმინისტრირება დოქტორანტურა № 56; 03.06.2018 9 16.01.2019 31.12.2024
3. ფინანსები ბაკალავრიატი № 70; 31.05.2011 353 21.11.2011 01.07.2018
4. ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი დოქტორანტურა № 86; 28.06.2011 152 3.07.2012 01.07.2018

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Vladimer Glonti, Asie Tsintsadze, Lela Oniani, Tamar Ghoghoberidze, (2023). Risk Management Problems and the Role of Insurance in Developing Countries, Ekonomska Laboratorija za Istrazivanje Tranzicije, Montenegrin Journal of Economics
 • Tsintsadze, A., Glonti, V., & Ghoghoberidze, T. (2022). Georgia's Reform of the Pension System and Demographic Dividend. Mathematical Statistician and Engineering Applications, 71(4), 7963-7973.
 • Sotnyk, V., Kupchyn, A., Trynchuk, V., Glonti, V., & Belinskaja, L. (2022). Fuzzy Logic Decision-Making Model for Technology Foresight. Economic Studies, 31(1).
 • Glonti, V., Manvelidze, R., and Surmanidze, I. (2021). The Contribution of SME to Regional Economic Development: On example of Adjara Autonomous Republic. European Journal of Sustainable Development, 10(1), 513.
 • Polinkevych, O., Glonti, V., Baranova, V., Levchenko, V., & Yermoshenko, A. (2021). Change of business models of Ukrainian insurance companies in the conditions of COVID-19. Insurance Markets and Companies, 12(1), 83.
 • Glonti, V., Trynchuk, V., Khovrak, I., Mokhonko, G., Shkrobot, M. and Manvelidze, L., (2020). Socialization of Organization Sustainable Development Based on the Principles of Corporate Social Responsibility. Montenegrin Journal of Economics, 15(1), pp.169-182.
 • Baranovsky, A., Tkachenko, N., Glonti, V., Levchenko, V., Bogatyrova, K., Beridze, Z., Belinskaja, L. and Zelenitsa, I., (2020). Non-Price Criteria for the Evaluation of the Tender Offers in Public Procurement of Ukraine. International Journal of Financial Studies, 8(3), pp.1-15.
 • Glonti, V., Ghoghoberidze, T. and Beridze, Z., (2020). Dynamical Estimation and Prediction of Business Value of Regional Insurance Companies. Economic and Social Development: Book of Proceedings, pp.484-488.
 • Tsintsadze, A., Glonti, V., Oniani, L., & Ghoghoberidze, T. (2019). Empirical Analysis of Financial and Non-Financial Risks of the Commercial Bank. European Journal of Sustainable Development, 8(2), 101-110.
 • Glonti, V., Manvelidze, R., & Manvelidze, L. (2019). Big Financial Crisis: Analysis, Assessment, Perspectives. In Economic and Social Development (Book of Proceedings), 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development (Vol. 22, No. 2, p. 126).
 • Glonti, V., Zhiyenbayev, M., & Manvelidze, R. (2018). The method of estimating the regional budgetary process. In MATEC Web of Conferences (Vol. 212, p. 08029). EDP Sciences.
 • Glonti, V., & Vashakmadze, I. (2018). Deposit insurance, as the basis for ensuring financial sustainability of the banking system. Journal of Applied Finance and Banking, 8(5), 43-52.
 • Глонти, В., & Вашакмадзе, И. (2018). Организационно-структурные новации и современные тенденции в банковской системе Грузии. Актуальные проблемы бизнес-образования: материалы XVII Международной научно-практической конференции, 19–20 апреля 2018 г., Минск/Беларусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Ассоциация бизнес-образования; [редкол.: В.В. Апанасович (гл. ред.) и др.].–Минск: Национальная библиотека Беларуси, 2018.–С. 27-32.
 • Glonti, V., & Ebanoidze, N. (2016). State Regulation of Foreign Investments: Tendencies and Challenges. Journal of Finance and Bank Management, 4(2), 25-29.
 • Glonti, V., & Vashakamadze, I. (2015). Credit and Financial Support of Functioning and Development of the Enterprises of Small and Medium Business in Georgia. Journal of Finance and Bank Management, 3(1), 56-59.
 • Glonti, V., Gechbaia, B., & Bakradze, G. (2015). Method of Estimation of Business Value (by example of the regional insurance companies). Collection of international scientific papers "Ukraine - EU. Modern Technology, Business and Law", pp. 10-13, Kosice, Slovakia.
 • Glonti, V. (2013). The Theoretical and Practical Challenges of Budgeting Policy and Federalism In Georgia. International  Journal of Applied and Fundamental Research, (2), 23-31.
 • Глонти, В., & Цинаридзе, Р. (2013). Проблемы бюджетного федерализма в Грузии. Проблемы теории и практики управления, (4), 45-50.
 • Манвелидзе, Р., & Глонти, В. Д. (2013). Оптимальное использование финансово-экономических факторов как условие трансформации региональной экономики. Режим доступа: http://viuonline. ru/tl_files/docs/bulleten/e, 15.
 • Глонти, В. Д., & Вашакмадзе, И. А. (2013). Проблемы финансовой устойчивости банковской системы Грузии. Финансы и кредит, (9 (537)).
 • Глонти, В., & Цинцадзе, А. (2007). Проблемы финансовой обеспеченности бюджета Аджарской автономной республики. Финансы и кредит, (17 (257)).
 • Глонти, В. (2006). Взаимоотношения центра и Аджарской автономной республики (исторические проблемы и современный этап оптимизации). Журнал «Вертикаль власти», (11).
 • Glonti, V. (2005). The Economic Components Of The Formation Of Georgian Federalism. Central Asia and the Caucasus, (5), 154-160.
 • Глонти, В. Д. (2005). Федеративные отношения в Грузии. Мировая экономика и международные отношения, (7), 107-111.
 • Глонти, В. (2005). Экономические составляющие становления грузинского федерализма. Центральная Азия и Кавказ, (5 (41)).
 • Глонти, В.Д. (2004). Социальная структура Грузии в условиях рыночных преобразований (региональный срез). Социологические исследования, (10), 49-54.
 • Глонти В. Межбюджетные отношения в Грузии: проблемы финансовых взаимоотношений центра и Аджарской автономной республики //Финансы и кредит. – 2003. – №. 14 (128).
 • Глонти, В. (2003). Проблемы становления бюджетного федерализма в Грузии. Финансы и кредит, (11 (125)).

მონოგრაფია

 • ევგენი ბარათაშვილი, ბადრი გეჩბაია, ვლადიმერ ღლონტი. (2012). საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა: თანამედროვე გამოწვევები. გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, -205 გვ.
 • ვლადიმერ ღლონტი. (2007). რეგიონი: ანალიზი, შეფასება, პერსპექტივები. გამომცემლობა "აჭარა", - ბათუმი, - 380 გვ.
 • Глонти В.Д. (2003). Переходный период: социально-экономические проблемы регионального развития. - Батуми: Аджара, 2003. -285 с.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2nd International Workshop on the Chinese Development Model, IQS School of Management, Universitat Ramon Llull (Barcelona, Spain), 2023
 • International Conference on Global Economy in Business, Management, Social Science and Humanity Perspective, GEBMSSHP-22  (Prague, Czech Republic), 2022
 • International Scientific Conference SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MANAGEMENT AND FINANCES. Science – Business – Local Government: The Covid-19 Perspective, WSB University in Poznań, (Poznan, Poland), 2022
 • 35th IBIMA Conference (Seville, Spain), 2020
 • 52nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, University of Porto (Porto, Portugal), 2020
 • International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Faculty of Economics and Business of University of Lisbon (Lisbon, Portugal), 2019
 • 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainability from an Economic and Social Perspective", CPES – Universidade Lusofona (Lisbon, Portugal), 2019
 • Work Shop in Financial Policy. Bucharest University of Economic Study (Bucharest, Romania), 2018
 • 15th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. University of the Basque Country UPV/EHU (Bilbao, Spain), 2018
 • «Актуальные проблемы бизнес-образования» XVII Международная научно-практическая конференция, Беларусский государственный университет, Институт бизнеса и менеджмента технологий, Ассоциация бизнес-образования, (Минск, Республика Беларусь), 2018
 • 3rd International Research Conference Paradigm Shifts In 21st Century Economics. Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv, (Kyiv, Ukraine), 2017
 • 12th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Faculty of Economics and Business of the University of the Basque Country, (Bilbao, Spain), 2015
 • 3th International Scientific conference “Education and Science without Borders”. European Scientific and Industrial Consortium, (Munich, Germany), 2015
 • International Scientific Conference "Education and Science without Borders". European Scientific and Industrial Consortium «ESIC», (Munich, Germany), 2013
 • 10th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Faculty of Economics and Business of the University of the Basque Country, (Bilbao, Spain), 2013
 • International Conference “New Challenges of Economic and Business Development”. Faculty of Economics and Management, University of Latvia, (Riga, Latvia), 2012
 • 5th International Conference on Globalization "The Scale of Globalization". University of Ostrava, (Ostrava, Czech Republic), 2011
 • CITEM, Conference on International Trade, Education and Marketing. Faculty of Economics of the University of Budejovice, (České Budějovice, Czech Republic), 2010
 • International conference "Spatial economy for society". Adam Mickiewics University in Poznan, (Poznan, Poland), 2010
 • 6th International Conference Developments in Economic Theory and Policy. Faculty of Economics and Business of the University of the Basque Country, (Bilbao, Spain), 2009
 • 4th International Congress on the Aspects and Vision of Applied Economics and Informatics Faculty of Agricultural Economics and Rural Development of the University of Debrecen, (Debrecen, Hungary), 2009
 • Challenges for Analysis of the Economy, the Businesses, and Social Progress International Scientific Conference. University of Szeged, Faculty of Economics and Business Administration, (Szeged, Hungary), 2009
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ERASMUS + საგრანტო პროექტი "კვლევის პასუხისმგებლიანად წარმართვა ქართულ უნივერსიტეტებში - კვლევის კეთილსინდისიერება და ეთიკა" (ETHICS), შემსრულებელი, 01.02.2022 - 31.01.2027
 • ბსუ-ს საგრანტო პროექტი "დაგროვებითი საპენსიო  სისტემით  მისაღები სოციალური სარგებლის ღირებულების პროგნოზირება გრძელვადიანი დეპოზიტის ღირებულების ცვლილების მიხედვით", შემსრულებელი, 01.01.2020-15.12.2022
 • ბსუ-ს საგრანტო პროექტი „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სისტემური ტენდენციები: სტარტეგია, ინსტრუმენტარი, ეფექტიანობა“, ხელმძღვანელი, 01.03.2018 - 30.12.2018
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა მიუნჰენი, გერმანია), შემსრულებელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, N 03, 30.09.2015
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ქვეპროგრამა "სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილეობა", შემსრულებელი, 18.06.2015
 • ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგრანტო პროექტი „რეგიონული განვითარების დაგეგმვა“, კონსულტანტი, ნარდობის ხელშეკრულება N 04/KS-15, 30.01.2015
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა მიუნჰენი, გერმანია), შემსრულებელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, N 03/207, 15.10.2013
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა ბილბაო, ესპანეთი), შემსრულებელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, N 03/65, 15.04.2013
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა ოსტრავა, ჩეხეთი), შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, N 03/65, 15.09.2013
 • ევროპული სტანდარტები სოციალურ სამუშაოში და მათი დანერგვა ქართულ სინამდვილეში, მკვლევარი, მასწავლებელი, ტრენერი, TEMPUS, № 144562 14.01.2012
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა ჩეშსკე ბუდოვიცე, ჩეხეთი), შემსრულებელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, N03/22, 03.11.2010
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა სეგედი, უნგრეთი), შემსრულებელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, № E-63-09, 09.11.2009
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (კონფერენციაში მონაწილეობა დებრეცენი, უნგრეთი), შემსრულებელი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, № E-07-09, 16.03.2009
 • ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი არასამთავრობო და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის, მკვლევარი, CIWI Gmbh, GTZ, 15.09.2008 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Training session in framework of the project "Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine", KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, 22-27.08.2022
 • Study visit Ghent - KU Leuven Technology University, Gent, Belgium, 3-7.05.2022
 • Intensive Study and Training on "Sustainability and Climate Protection in the Mobility Sector", HTW Berlin, Germany, 14-18.03.2022 
 • ბირთვული გაუვრცელებლობის და გლობალური უსაფრთხოების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში, სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში, ბათუმი, 2018
 • კვლევები სოციალურ მეცნიერებებში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2017     
 • RESULT (Research and Education Systems Unified as Learning Tools) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი,  2017  
 • საერთაშორისო ბიზნეს კვირეული "პროექტების მენეჯმენტი", უმაღლესი საბანკო სკოლა (უნივერსიტეტი), ვროცლავი, პოლონეთი, 2016
 • ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის, ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2014
 • Microteaching, ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი,2012               
 • აკადემიური კურსი "ელექტრონული კურსის შექმნა Moodle გარემოში", ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი, 2012
 • აკადემიური კურსი "შეფასება და სწავლება უნივერსიტეტში", ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი, 2012  
 • განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011
 • Supporting the improvement of the quality of teaching at the social faculties of Tbilisi and Batumi Universities, raise the qualification of lectures and implement the effective e-learning system” (in cooperation with the Estonian Ministry of Foreign Affairs), ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი, 2010

 

უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული ენა - C2
 • ინგლისური ენა - B2
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

ვფლობ მომხმარებლის დონეზე საოფისე პროგრამებს

 

სტიპენდიები და ჯილდოები

 • ევროპის სამეცნიერო-სამრეწველო კონსორციუმის ორდენი "შრომითა და ცოდნით", 2013
 • საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ხარისხის სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის, 2007
 • საქართველოს პრეზიდენტის მესამე ხარისხის სტიპენდია ახალგაზრდა მეცნიერთათვის, 1999
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა