სემინარები

სამეცნიერო სემინარის თემა: ”ქალაქ ბათუმის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება მისი ძირითადი ქიმიური გამაბინძურებლების სეზონური მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე”. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ქიმიის დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი ნინო კიკნაძე. სემინარი გაიმართება ამა წლის 16 ივლისს, 11:00. ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის აუდიტორია 404-ში.

ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის შეფასება საქარ¬თველოში განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს, რადგან ქვეყნის რელიეფური პირობები, პარალელური სატრანსპორტო მაგისტრალების არასაკმარისი რაოდენობა, დაუსახლებელ ადგილებში ავტოტრანსპორტის მჭიდრო ნაკადები მავნე ნივთიერებებით ატმოსფეროს დაბინძურების მაღალ დონეს განაპირობებენ.
კვლევის მიზანი:  ქ. ბათუმის ატმოსფერულ ჰაერში SO2 -ის, NO2 -ის CO-ს  და  მტვრის ნაწილაკების კონცენტრაციის განსაზღვრა; მათი სეზონური მორიტორინგის ჩატარება; მათ დინამიკაზე დაკვირვების წარმოება 2 წლის  განმავლობაში. კვლევებში ჩართული იყო ქიმიის სპეციალობის ბაკალავრი სოფიკო ზოიძე და ფარმაციის სპეციალობის ბაკალავრი ნინო მიქელაძე.
კვლევის ამოცანები: 1.ქ. ბათუმის ატმოსფერული ჰაერის ქიმიური დაბინძურების შეფასება  2016-2018 წწ-ის განმავლობაში; 2.თითოეული დამაბინძურებლის პროცენტული წილის და მათი კონცენტრაციების ზდკ-ზე გადაჭარბების პროცენტული წილის განსაზღვრა; 3.აღნიშნული დამაბინძურებლების კონცენტრაციების შეჯერება ქ. ბათუმში დარეგისტრირებულ (2016-2017 წწ.) სისხლის მიმოქცევის სისტემის, სუნთქვის ორგანოთა, კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დაავადებებთან. 
კვლევის შედეგები: ზაფხულში ოთხივე გამაბინძურებლის საშუალო კონცენტრაცია მეტია სხვა სეზონებთან შედარებით, რაც გამოწვეულია მაღალი ტემპერატურით და ნალექიანი დღეების სიმცირით. შესაბამისად ყველაზე მცირე ოთხივე გამაბინძურებლის კონცენტრაცია არის ზამთარში. ყველაზე ხშირად ზდკ-ს აღემატება მტვრის და NO2-ის კონცენტრაცია. SO2-ის და CO-ს კონცენტრაციები იმყოფება ნორმის ფარგლებში ოთხივე სეზონზე. CO-ს კონცენტრაცია შეადგენს უმეტეს პროცენტულ წილს სხვა პარამეტრებთან შედარებით (63-74%), მეორე ადგილზეა მტვერი (15-24%), შემდეგ - NO2 (6-9 % ) და ბოლოს SO2 (3-5%). მტვრის ზდკ-დან გადახრა აღინიშნება ოთხივე სეზონზე და იგი მაქსიმალურია სხვა პარამეტრებთან შედარებით (45-73%). მონიტორინგის შედეგად დადგინდა, რომ სისხლის მიმოქცევის სისტემის, სუნთქვის ორგანოების, კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყოფობების რაოდენობამ მოიმატა 2017 წელს 2016 წელთან შედარებით სამი კატეგორიის ასაკის პაციენტებში: 15წ-მდე, 15-18 წლამდე, 18 წელზე და მეტი. ატმოსფერული ჰაერის ქიმიური დაბინძურება პირდაპირ კავშირშია ზემოაღნიშნულ დაავადებებთან. კერძოდ, 2017 წელს გაიზარდა 2016 წელთან შედარებით: სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები 1,3-2,2-ჯერ;  სუნთქვის ორგანოთა ავადმყოფობები 1,1-1,3-ჯერ; კანისა და კანქვეშა ქსოვილის ავადმყო¬ფობები 1,1-1,2-ჯერ. განსაკუთრებით მკვეთრია სუნთქვის ორგანოთა ავადმყო¬ფობების რიცხოვნობის ზრდა 15-18 წლამდე ასაკის პაციენტებში. 
დასკვნები:
1. ქ.ბათუმის  ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელია მტვერი, CO და ნაწილობრივ NO2;
2.ჰაერის დაბინძურება კავშირშია სუნთქვის ორგანოთა,  სისხლის მიმოქცევის და კანისა და კანქვეშა ქსოვილების დაავადებების რიცხვის ზრდასთან;
3.აუცილებელია გაგრძელდეს სისტემატური მონიტორინგი ქ.ბათუმის ატმოსფერული ჰაერის ქიმიურ დაბინძურებაზე, რათა დროულად გატარდეს პრევენციული ზომები მის აღსაკვეთად.
 

უკან

პოპულარული სიახლეები

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა