სემინარები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი ირინა ნაკაშიძე 26 ივლისს, 12 საათზე ჩაატარებს სემინარს თემით: „კოვიდ-19-ის პანდემია: პოპულაციების გენეტიკური თავისებურებანი“ გიგზავნით სემინარის თემას (მოკლე ანოტაციით) და შეხვედრის ლინკს.

კოვიდ-19  მაღალი გადაც­ე­მ­ი­სა და სიკვდილიანობის სი­ხ­­ში­­რის მაჩვებელით ურ­­­­­თ­­ულ­ეს გამოწვე­ვას წარმოა­დგენს და განხილულია, როგ­­­ო­რც მულტიფაქტორული და კომ­პ­ლექ­სური  დაა­ვა­დება.  შესაბამი­სად, აქტუალურ საკითხს წარმოდაგნეს  გე­ნე­­ტიკური და ეპი­­გენ­ეტიკური ფატო­რების გა­მოვლენა პანდემიის მას­შ­ტაბების საფუძვლიანი შესწ­ავლის მიზნით. რამეთუ პანდემიის მას­შ­ტა­ბ­ე­ბი შესაძლოა პირდაპირ დაკავშ­ირებულია  პოპულაციების გე­ნ­ე­­ტი­კურ სტრუქ­ტურა­ს­თან, შე­სა­­­ბა­მისად, როგორც  განს­ხვ­ავ­ებულ წინ­ას­წარგანწყობასა და სიკვდი­ლიან­ობის მაჩ­ვენ­­ე­ბელ­­თან, ისე გან­სხვავებულ თერაპიულ შესაძლებლობებთან. ამდენად, COVID-19-თ გამოწვეუ­ლ­მა პანდ­ემ­ი­­ამ აქ­ტუა­ლური გახადა ასევე  ვირუსი-მასპინძლის ურთიერთქმედების გენეტიკური მექანიზმე­ბის შესწავლა SARS-CoV-2-თან დაკავშირებული ფენოტიპების ფართო  სპექტრის (და­წყებ­ული სი­მ­­პ­ტ­ომების არარსებობიდან - მწვავე სისტემურ გართულებამდე) გათვალი­სწინებით. წარმოდ­გე­ნი­ლ სე­მინარში განხილული იქნ­­ება, ვირუსის გენეტიკური ვარიანტებისა და მასპ­ინ­ძლის გენე­ტიკურ სტ­რუქტურასთან  დაკავშირებული ზოგიერთი  საკითხი. რამეთუ,  როგორც ვირ­უსის,  ისე მასპი­ნ­­­­­ძ­ლის გენეტიკური თავისებურებების საფუძვლიანი კვლევა, და მითუმეტეს პოპუ­ლაც­იე­ბის მი­ხე­დვით არსებული განსხვავებების გამოვლენა მნიშვნელოვანია მრავალი თვა­ლსა­ზრისით, რო­მ­ე­ლთა შორის განსაკუ­თრებით საყუ­რადღებოა: როგორც დაავადების მიმდი­ნარეო­ბასა და თერაპ­იასთან დაკავშირებული ასპექტ­ები, ისე წარმატებული ვაქცინაციის პრო­ცესი.

https://zoom.us/j/97557247340?pwd=LzcrME5hWEwvSGViTDlyM2x1RkFYdz09


უკან

პოპულარული სიახლეები

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა