იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: რუსუდანი კეჭაყმაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: აკადემიური პირი
დაბადების თარიღი: 01. 11. 1960
მისამართი: ბარათაშვილის ქ.# 28, ბ. 3
ელ-ფოსტა: r.kechakmadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599794662
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია-ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფსიქოლოგია, სოციალური ფსიქოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სოციალური ფსიქოლოგია, განვითარების ფსიქოლოგია, კოგნიტური ფსიქოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:

2018. 17. 09 - დღემდე

ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება: ფსიქოლოგია)

2013. 16. 09 - 2018. 16. 09

ასოცირებული პროფესორი (მიმართულება: ფსიქოლოგია)

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2009 - 2013

ასისტენტ - პროფესორი (მიმართულება: ფსიქოლოგია)

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2008. 02. 10 – 2009. 13. 07

სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მასწავლებელი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2006. 02. 10 – 2008. 02. 10

პედაგოგიკა - ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი (0. 75 საშტატო ერთეულზე)

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1998. 09. 30 – 2006.09. 26

პედაგოგიკა - ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1991. 03. 06. – 1998. 03. 09

ფსიქოლოგიის კათედრის მასწავლებელი.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1987. 05. 21 – 1990. 03. 09

პედაგოგიკა - ფსიქოლოგიის კათედრის მასწავლებელი ( 0.5 საშტატო ერთეული)

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1987. 05. 21 – 1990. 03. 09

 პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის კათედრის მასწავლებელი (0,5 საშტატო ერთეული).

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1985. 06. 28 – 1986. 08. 20

პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის კათედრის ლაბორანტი.

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

1985. 01. 14 – 1985. 06. 20

ინჟინერ - ფსიქოლოგი

ბათუმის ფეხსაცმელების სამრეწველო - სავაჭრო ფირმა

1984. 10. 02 – 1985. 01. 12

ბიბლიოთეკარი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.THE STUDY OF GENDER STEREOPYPES IN THE PRESCHOOL AGE CHILDREN. Batumi Shota Rustaveli State University. Batumi-2019. in Batumi Shota Rustaveli State University Anthology of the Scientific, p.p. 55 - 60

  2. Исследование гендерных стереотипов у студентов и людей старшего поколения по методике С. Бема. Science Rewiew, #6 (13), Vol. 1. Poland, 2018

  3. რუსუდან კეჭაყმაძე, ქეთევან ბერიძე, შორენა მესხიძე. პროფესიული გადაწვის შესწავლა მასწავლებლებთან ასაკისა და სტაჟის მიხედვით. ჟურნ.: "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა,"№2, ბათუმი, 2018

  4. ბავშვი და დანაკარგით გამოწვეული ფსიქოტრავმა. კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ. IX, ბათუმი, 2017

5. გენდერული სტერეოტიპების შესწავლა სკოლამდელი ასაკის ბავშვებთან. კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები. ტ. VIII, ბათუმი, 2016

6. სწავლის მოტივების შესწავლა სტუდენტებთან. კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ.VII , ბათუმი, 2014

7.  ტერატოგენებით გამოწვეული განვითარების დარღვევები.კრ.:  ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ.VI , ბათუმი, 2013

8. ბავშვის ფსიქოსოციალური განვითარება ერთ წლამდე. კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ.VI , ბათუმი, 2013

9. სიკვდილი და მასთან შეგუების სტადიები. კრ.: სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, IV ტომი, გვ. 115 – 122. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2012

10. ფსიქოდიაგნოსტიკა - ფსიქოლოგიის ერთ - ერთი დარგი.  შრსუ, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული, ტ. III, თბილისი, 2011

11.  სტრესის დაძლევის სოციალური ფაქტორები. შრსუ, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული,  ტ. III, თბილისი, 2011

12. ბიოლოგიური და სოციალური სქესი (გენდერი). რსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, შრომები, ტ. I, თბილისი, 2010

13. გენდერული იდენტიფიკაცია და სოციალიზაცია. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ. IV, ბათუმი, 2010

14. გენდერული სტერეოტიპების კვლევა ს. ბემის მეთოდიკის მიხედვით. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ. III, ბათუმი, 2009

15.  აკულტურაციის ფსიქოლოგიური ასპექტები. რსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომები, ტ.I, ბათუმი, 2008

16.    გენდერული კონფლიქტი და მისი სახეები. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები, XI, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა. ბათუმი, 2008

17.   რელიგიის გავლენა გენდერული სტერეოტიპების ფორმირებაზე. ჟურნალი ”ინტელექტი” 2(25), თბილისი,2006

18.  ღირებულებათა კვლევა ქრისტიან და მუსულმან სტუდენტებთან. ჟურნალი ”ინტელექტი” 2(25), თბილისი,2006

 

 


 

 

 

  


 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

Кечакмадзе Р. И., Беридзе Х. О. Послеродовая депрессия в случае первого и второго реберка. VІ Международная  научно-практическая конференция по социальной работе «Развивающий потенциал современной социальной работы: методология и технологии». Киев, 12 – 13. 03. 2021

რ. კეჭაყმაძე, შ. მესხიძე. გენდერული სტერეოტიპები და კულტურა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი.“ თბილისი, 2019

III International Scientific and practical Conference "Social and Economic aspects of Education in Modern Society"  - Исследование гендерных стереотипов у студентов и людей старшего поколения по методике С. Бема. Poland, 2018

IX საერთაშორისო სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია - სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები თემაზე: სწავლის მოტივების შესწავლა სტუდენტებთან. ქუთაისი, 2018

III საერთაშორისო კონფერენცია: კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების  მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება თემაზე: გენდერული სტერეოტიპების კვლევა პროფესიისა და საქმიანობებისადმი დამოკიდებულების მიხედვით. ბათუმი, 2014

 

 

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  2016 წლის 6 დეკემბერი - 2019 წლის მაისამდე, ევროკავშირი, Ν-ENPI/2016/379-321, „ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად“, ფსიქოლოგი.

2. „Developing Student Career Services in Georgia, ” 530566-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-SMGR, 14.12.2012- 14.10.2014

3. ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭო (NRC) - განათლების პროგრამის ფარგლებში სალექციო კურსის მომზადება მომავალი მასწავლებლებისთვის – იძულებითი გადაადგილება: ფსიქოლოგიური პრობლემები და გადაწყვეტის გზები, NRC-GEFT1001-06-09-2010-2011-Acc-5290, 2010 – 2011.

4. ევროპის საერთაშორისო გრანტი № 144562 – TEMPUS – 2008 – UK – JPCR. ექვს ევროპულ ქვეყანაში სოციალური მუშაობის განათლების სამსაფეხურიანი ციკლის განვითარება. პროგრამა ითვალისწინებს 2011 წლიდან შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე სოციალურ მუშაობაში სასერტიფიკაციო პროგრამის ჩამოყალიბებას.

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2017 წლის ოქტომბრიდან დღემდე ვსწავლობ თბილისის გეშტალტის ინსტიტუტში გეშტალტთერაპიის საერთაშორისო პროგრამაზე

2. 2018 წლის აპრილიდან 2020 წლის იანვრამდე ჩართული ვიყავი ბიოსინთეზის საერთაშორისო პროგრამაში, რომელიც პირველად განხორციელდა ამიერკავკასიაში

3. 2018 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის დეკემბრის ჩათვლით, გავიარე უკრაინის სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაციის პროგრამა: " შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან და ოჯახებთან მუშაობა სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიული მიდგომით"

4. ტრენინგი პროექტის "ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად" - ფარგლებში: "ოჯახში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - ბავშვის ინტერვიურება და შეფასება." მეორე ეტაპი, საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი, თბილისი, 17. 05 - 19. 05. 2017

5. ტრენინგი პროექტის "ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად" - ფარგლებში: "ოჯახში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - ბავშვის ინტერვიურება და შეფასება." პირველი ეტაპი, საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი, თბილისი, 13. 03 - 17. 03. 2017

6. ტრენინგი: "CHILD SEXUAL ABUSE - A COORDINATED RESPONSE TO CHILD SEXUAL ABUSE CASES. " Martin Nisse, Child Protection Expert, Family Therapist, თბილისი, 24. 04 - 26. 04. 2017

7. Учебный семинар: "ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА." Психолог, Психотерапевт, тренер Психологической службы ННУ имени В. Сухомлинского, креативный директор Семейного психологического центра "Клуб непослушных," Руководитель Партенадзе О. В. ბათუმი, 06. 10 - 08. 10. 2016

8. "GESTALT THERAPY WITH CHILDREN,Session 3." Leading by: Alla Bulgakova - child and adult psychologist, member of the Board of East - European Gestalt Institute (Saint Petersburg), Tbilisi, 22. 10 - 26. 10. 2016

9. GESTALT THERAPY WITH CHILDREN, Session 2." Leading by: Alla Bulgakova - child and adult psychologist, member of the Board of East - European Gestalt Institute (Saint Petersburg), Tbilisi, 6. 05. - 10. 05. 2016

10. "GESTALT THERAPY WITH CHILDREN, Session 1."  Leading by: Alla Bulgakova - child and adult psychologist, member of the Board of East - European Gestalt Institute (Saint Petersburg), Tbilisi, 25. 01 - 29. 01. 2016

11. ტრენერების ტრენინგი - ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები. საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრი. ბათუმი, 2015 წლის 31 აგვისტო

12. ტრენერების ტრენინგი - CTC კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი ბათუმი, 2015 წლის 5-6 დეკემბერი და 12-13 დეკემბერი

13. ტრენინგი: "ემოციურ - ხატოვანი თერაპია.ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი "სტიმული," ბათუმი, 7. 02 - 11. 02. 2014

14. ბოდინამიკის საფუძვლები: ხასიათის სტრუქტურა (32 სთ). მარინა გოქსაძის ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი, 7. 07. – 10. 07. 2014

 15. მასტერკლასი არტთერაპიაში - ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი, თბილისი,11.02-15.02.2013

16.  5-8. 09. 2013 - ,,ფსიქოსომატიკა“, მ.გ. ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი“

17. E-lerning in Teaching Process on the example of Moodle” at BATUMI SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY, 30.06 2012

  18. ტრენინგი NLP ბიზნესში, 30.07-1.08. 2011

  19. სოციალურ მუშაკთა სასერთიფიკაციო პროგრამის დანერგვა რსუ –ში – 2010, ბათუმი

 20. სპეციალისტების მოსამზადებელი ტრეინინგი: ძალადობისა და უგულებელყოფის მსხვერპლი ბავშვების ამოცნობა და დიაგნოსტირება, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია. Defence for Children International – ECPAT the Netherlands და საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და მედიცინის განვითარების ფონდი, 8.06. 2010-10.06. 2010

   21. ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში – დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, 2009

  22. კოგნიტურ – ბიჰევიორული თერაპია ფსიქოზების დროს – საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია,    თბილისი, 2009

23. კურსები: ნლპ, გეშტალტ – თერაპიის, არადირექტიული ფსიქოთერაპიის ტექნიკები, ფსიქოსინთეზის შესავალი,ნეირომეცნიერების საფუძვლები – ნეირომეცნიერების ასოციაცია, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის ეროვნული ცენტრი, თბილისი, 2007

 

    

    

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ფრანგული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, PowerPoint etc.); Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა