იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: შორენა მესხიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტი
დაბადების თარიღი: 17.02.1976
მისამართი: ქობულეთი, რუსთაველის ქ. 265
ელ-ფოსტა: Shorena.meskhidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 568 78 1919
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სკოლამდელი პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის მასწავლებელი, სკოლამდელი აღზრდის მეთოდისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორანტი
განათლების მიმართულება, დარგი: განათლება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

განათლების ფსიქოლოგია, განვითარების ფსიქოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:

2001. 01.09.-2013

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მასწავლებელი

2013. 16.09.-2017

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ასისტენტ პროფესორი

2017. 19. 09.-2020

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ასისტენტი

2010-2013

ტბელ აბუსერიძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი

2011-2013

შპს ბათუმის მრავალდარგოვანი პროფესიული კოლეჯი „მედიცინა“  მასწავლებელი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. შორენა მესხიძე, მედიატორის როლი  კონფლიქტის მოგვარების პროცესში. კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ. XI. ბათუმი 2021. ( ჩაშვებულია დასაბეჭდად)

2. Shorena Meskhidze. “Role of mediation for school’ s teacher“. International professional journal Legal Bulletin of “KROK” University. 2021

3. Месхидзе Шорена. “АСПЕКТИ ПРОФЕСИОНАЛНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ПЕДАГОГА“. Материали  XVI МеЖДУНАРОДНой  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ    КОНФЕРЕНЦИЙ. “ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГИЧНОЙ ПСИХОЛОГИЙ”. 2020

 4. Shorena meskhidze. THE CHARACTERISCS OF THE MANIFESTATION OF TEACERS DIFFERENT SOCIAL SEX ABILITIES AT SCHOOL“. Anthology Of THE SCIENTIFIC STUDIES Section ON      PSYCHOLOGY VOLUME 1 NUMBER 1. 2019

5. შორენა მესხიძე. მადონა გორგოშაძე. „გენდერული პრობლემები თანამედროვე სკოლაში“.    რეცენზირებადი და რეფერირებადი პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე №17. 2018

6. შორენა მესხიძე, ქეთევან ბერიძე, რუსუდან კეჭაყმაძე.   „პროფესიული გადაწვის შესწავლა მასწავლებლებთან ასაკისა და სტაჟის მიხედვით“. ჟურნალი “ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა.“ №2. 2018

7. შორენა მესხიძე. ქეთევან ბერიძე. „სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახურის როლი განათლების სისტემაში“. შრომები,  IX საერთაშორისო- სამეცნიერო, მეთოდური კონფერენციის მასალები.  “სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები”. აკაკიწერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2018

8. შორენა მესხიძე. ქეთევან ბერიძე. „სოციალური ადაპტაცია როგორც წარმატების განმსაზღვრელი ინდიკატორი“.კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ. X. ბათუმი.   2018

9. შორენა მესხიძე, მასწავლებლის სქესის გათვალისწინების პრობლემა პროფესიული უნარ-ჩვევების შესწავლაში კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ. IX. „თეგი“, ბათუმი, 2017

10. შორენა მესხიძე, განსხვავებული პოზიციებიდან მასწავლებლის პროფესიული თვისებების შესწავლის შესაძლებლობები,  კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ. VIII. „თეგი“,  ბათუმი 2016

11. შორენა მესხიძე „მასკულინობისა და ფემუნობის პრობლემები თანამედროვე სკოლაში“  კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები VII. ბათუმი 2014

12. შორენა მესხიძე, „მასწავლებლის ფუნქციების გაძლიერების საკითხი სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახურის სისტემაში. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ N1(45) (27–28 შვ.) თბილისი, 2013

13. შორენა მესხიძე, ,,პედაგოგიური ურთიერთობების თავისებურებები“ ფსიქოლოგიური გამოკვლევები. ტ. VI (150–155 გვ.) გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2013

14. შორენა მესხიძე, „განათლების მართვის ოპტიმიზაციის პრობლემა განათლების სოციალური სივრცის შინაგანი სტიმულების საფუძველზე“. კრ. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები.  შრომათა კრებული, III (123–129 გვ.) გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი, 2011

15. შორენა მესხიძე, ცნობიერების პრობლემა აპროპრიაციის ფსიქოლოგიის საფუძველზე (რეცენზია). კ.რ.ფსიქოლოგიური გამოკვლევები V. შ.რუსთაველის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ბათუმი, 2011.

16. შორენა მესხიძე, სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახური და მასწავლებელი. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები V. ბათუმი 2011.

17.  შორენა მესხიძე, სასწავლო პროცესის მართვის ფსიქოლოგიური თავისებურებანი. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ლექტორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (2011 წლის 20 ივნისი).

18. შორენა მესხიძე, პედაგოგიური საქმიანობის სტილი. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები IV.  ბათუმი, 2010.

19. შორენა მესხიძე, პედაგოგიური საქმიანობის ზოგიერთი თავისებურება. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული II თბილისი, 2010

20. შორენა მესხიძე, იმპლიციტური მეხსიერების ექსპერიმენტული კვლევის ისტორია. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები III. ბათუმი, 2009. 

21. შორენა მესხიძე, იმპლიციტური მეხსიერების ხანგრძლივი  და ხანმოკლე ფორმები, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომები I. ბათუმი, 2008.                                                  

22. შორენა მესხიძე, აგრესია და მისი წარმომშობი ფაქტორები. ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა. შრომები 11, ბათუმი, 2008

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 12-13 марта 2021 г. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Факультет психологии Кафедра социальной работы. VІ Международной научно-практической конференции по социальной работе. «РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ». Особенности педагогических конфликтов. ( Он-лайн). Месхидзе Шорена

2. 15 июня 2020. Киев – Миколаев ( он-лаин), ХVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГИЧЕСКОЙ  ПСИХОЛОГИЙ”. Месхидзе Шорена

3. შ. მესხიძე. რ. კეჭაყმაძე. გენდერული სტერეოტიპები და კულტურა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და გენდერი". თბილისი, 2019

4. 9-10 ივნისი, 2018. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IX საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია-“სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები”. „სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახურის როლი განათლების სისტემაში“. შორენა მესხიძე

5. 2019. Caucasus Association of Body Psychotherapy. For attending The Festival of Body Psychotherapy Practikes.

6. Tbilisi State University. 20-30 June 2019 Year.GEORGIAN PSYCHOANALYTCAL PSYCHOTHERAPEUTIC SOCIETY. Seminar : The Child’s Psychotherapy Issues.

7. OCTOBER 19-20. 2018 TBILISI.  

INTERNATIONAL PSYCHOANALYTICAL ASSOCIATION Committee on vomen and Psychoanalysis, CAPSA. MEDEA , FEMININITY, MOTHERHOOD, LOVE AND HATE. Pasticipated in International Psychoanalytik Conference. 

 

 


8. 2017 წელი, ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები, „მასწავლებელთა სქესის გათვალისწინების პრობლემა პროფესიული უნარ-ჩვევების შესწავლაში“,  შორენა მესხიძე

9. 2015 წელი, ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო კონფერენცია: ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები, „პედაგოგთა პროფესიული თავისებურებების შესწავლის შესაძლებლობები“, შორენა მესხიძე

10. 2014 წელი, ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო კონფერენცია: „მასკულინობისა და ფემინობის პრობლემები თანამედროვე სკოლაში“, შორენა მესხიძე

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

January 13-15, 2020

For successful participasion in the training on “Victim and Survivor-Centered Sexsual Harassment Investigasions”

This sertifikate is awarded to

Tbilisi State University. 20-30 June 2019 Year

Seminar : The Child’s Psychotherapy Issues

Affect Regulasion, Enkopresis and Enuresis in Early Adolescence

   Theoretical hours 14 hours

          Supervision 6 hours

GEORGIAN PSYCHOANALYTCAL PSYCHOTHERAPEUTIC SOCIETY

OCTOBER 19-20. 2018 TBILISI

                          MEDEA

FEMININITY, MOTHERHOOD, LOVE AND HATE

Participated in International Psychoanalytic Conference

Working hours -17

INTERNATIONAL PSYCHOANALYTICAL ASSOCIATION

Committee on vomen and Psychoanalysis

CAPSA

11 ნოემბერი, 2019

ტრენინგი: „მომავალი ფსიქოლოგ-კონსულტანტების ცნობიერების აზრობრივის არქიტექტონიკის ინტეგრაციული ეგზისტენციალურ-სისტემური ტრანსფორმაციის პრობლემები“

№25

10.10.19-13.10.19

For attending

The Festival of Body Psychotherapy                                                                    Practices 2019

Caucasus Association of Body Psychotherapy

Octomber-2018-2020

Issued to Shorena Meskhidzestating that she is a participant in the long-term training program of the Ukrainian association of professional bodi- oriented psychotherapists (UAP BOP)-“ Working with shildren usaing body-orioented psychotherapy” the beginning of training

          REFERENCE

April 19-20, 2018

“ MODERN TECHNOLOGIES OF DIAGNOSTICS AND CORRECTION AUTISM SPECTRUM DISORDERS (ADOS-II, Floortime, neurocorrection and sensory integration)” Of the course of advanced training “PSYCHRY FOR PSYCHOLOGISTS” ( 32 academic hours)

Association of Psychologists and Psychotherapists of Mykolaiv Region

UKRAINE, Mykolaiv sity

22 დეკემბერი 2018 წ.

„ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის მეთოდები მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის“

საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიცია

28.05 01.06.2018 წ.

 

ტრენინგი: „ ქვიშით თერაპია“  25 საათი

ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი სტიმული

February 17-21, 2017

“ GESTALT THERAPY WITH            CHILDREN”

Post-graduate training of professional skills in the field of psychotherapeutic work with children of all ages and family based on the Violet oaklander Model

Informasion and Consulting Center “Psychometrics”

Serial number: 340/18-p

6 თებერვალი 2017

ტრენინგი „ჩვენ მზად ვართ! - განათლება უსაფრთხოებისათვის, კატასტროფის რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით“ პროექტის ფარგლებში, თემაზე: „ბუნებრივი კატასტროფის რისკის შემცირება“

Arbeiter-samariter-bund

Octomer 06-08, 2016

PSYCHOLOGICAl TECHNIQUES OF SOCIALIZATION OF CHILDREN AND ADOLESCETS WITH   AUTISTICSPECTRUM DISORDERS

Association Of Psychologists and Psychotherapeutics of the Nikolaev Region

11.02–15.02.2013

მასტერკლასი არტ-თერაპიაში (30 საათი)

ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი სტიმული

5.09. 2013– 8.09 2013

 

 

 

 

ტრენინგი–,,ფსიქოსომატიკა“

მ. გოქსაძის ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი

2010 წ.

 

 

პროექტი: ,,ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 9 რეგიონის საჯარო სკოლებში“.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

21.05.2009–24.05.2009

 

 

ტრენინგი: „ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში“

 

დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ფრანგული
 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint etc.); MS Windows; Internet Explorer.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა