იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: რუსუდან ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 21. 08. 1966
მისამართი: ბათუმი, ნონეშვილის 16/20, ბინა 49
ელ-ფოსტა: r.beridze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 514 08 21 66
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფსიქოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფსიქოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სოციალური ფსიქოლოგია

კონფლიქტოლოგია

იურიდიული ფსიქოლოგია

ფსიქოსომატიკა

სამუშაო გამოცდილება:

2018  წლიდან დღემდე, იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

2013-2018  , შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

2006 - 2013 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის  უფროსი მასწავლებელი;

2009-2013 - ტბელ აბუსერიძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

2010-2011 - საქართველოს უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალი, უფროსი მასწავლებელი

1991-2006 -ბათუმის მე-8 საბავშვო ბაღი, აღმზრდელი, შემდეგში ფსიქოლოგი 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Characteristic of Quantitative Perception in the Preschool  Age, Science Review. N6, RS Global, Sp.zO.O, Poland 2018
 2. მოწიფულობის ასაკი და კონფლიქტში ქცევის ტენდენცია, ჟურნალი ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა" N2, გამომცემლობა ,,კალმოსანი" ბათუმი 2018
 3. ბავშვის სკოლისადმი ადაპტაციის პრობლემები (კვლევის შედეგები), რეცენზირებადი საერტაშორისოპერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი"N 1 (60) თბილისი 2018
 4. ასაკობრივი კრიზისები სასკოლო პრაქტიკაში და კონსულტაციური მუშაობა მშობლებთან, IX საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები ,,შრომები". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ქუთაისი 2018
 5. აუტიზმის ნაადრევი დიაგნოსტიკა, როგორც შემდგომში ბავშვთა სტიგმატიზაციის შესაძლო ფაქტორი, (ფსიქოლოგიური გამოკვლევები IX, გამომცემლობა ,,თეგი" ბათუმი 2017
 6. ყველაზე გავრცელებული ფობიები (კვლევის შედეგები); - (შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები VII) ბათუმი 2014
 7. ზოგიერთი გენდერული როლის სოციალური ტრანსფორმაციის თავისებურებები კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, VI, გამომცემლობა
  „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი 20138.
 8. რეცენზია გურამ ჩაგანავას წიგნზე აპროპრიაციის ფსიქოლოგიის ექსპერიმენტული საფუძვლები; - (შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები V) ბათუმი 2011
 9. წნევაზე ფიქსირებული სომატოფორმული აშლილობა; ( შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივ ერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები. შრომათა კრებული

III )გამომცემლობა „უნივერსალი“.თბილისი 2011

10. საპროფორიენტაციო მუშაობის ორგანიზება სკოლაში; ( შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივ ერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები. შრომათა კრებული

III )გამომცემლობა „უნივერსალი“.თბილისი 2011

11. წიგნი მონოგრაფია ,,კონფლიქტის გადაჭრის სტრატეგიების ემპირიული კვლევა”

გამომცემლობა„ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“.ბათუმი 2011

12. კონფლიქტის ფუნქციები; - (შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები IV) ბათუმი 2010

13. შიგაპიროვნებისეული კონფლიქტები ნებისყოფის ჩამოყალიბების პერიოდში; -

(შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შრომები I) გამომცემლობა ,,უნივერსალი“,  თბილისი 2010

14. რაოდენობის შენარჩუნების ფენომენი სკოლამდელ ასაკში (კვლევის შედეგები); - (შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები III) ბათუმი 2009

15. გარდამავალი ასაკის ფსიქოლოგიური თავისებურებები; - ( შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები. შრომათა კრებული I ) ბათუმი 2009

16. ხელმძღვანელის როლი და მართვის ხელოვნება; - (შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შრომები XI) ბათუმი  2008

17. კონფლიქტის გადაჭრის სტრატეგიები მოზარდთა შორის; - - (შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომები I) ბათუმი  2008

18. კონფლიქტური სიტუაციები ორგანიზაციებში ,,ხელმძღვანელი-ხელქვეითღი“; - ,,ინტელექტი“ #2(25) (პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი) თბილისი 2006

19. კონფლიქტის გადაწყვეტის ფსიქოლოგიური სტრატეგიები; - ,,ინტელექტი“ #2(25) (პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი) თბილისი 2006

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. International Scientific and Practical Conference ,,Social and Economic Aspects of Education in Modern Society"III, Poland. June 18, 2018

2. II International Scientific and Practical Conference ,,Scientific Research Priorities -2018: Theoretical and Practical Value", Poland 26-29th June, 2018

3. IX საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები" ქუთაისი, 9-10 ივნისი, 2018

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

MEDIATS-2018,  პროექტის ნომერი: 599010-EPP-1-2018-1- NL-EPPKA2-CBHE-JP. პროექტის სახელწოდება: Mediation:trainong and society transformation/ MEDIATS, კოორდინატორი: Netherlands Business Academy BV

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ENNEAGRAM PRACTITIONER COURSE ONLINE Hereby confirms that from 07th of December 2020 till 24th of January, 2021
 2. The course in Biosyntheses-somatic and depth-psychology oriented psychotherapy – on the theme ,,“Discovering patterns of movement – Exploring new modes of action” 

   

   Internationales Institut Fur  Biosynthese  
  Heden,   Switzerland from 20.6. – 23.6.2019
 3. The course in Biosyntheses-somatic and depth-psychology oriented psychotherapy – on the theme ,,Discovering Resources and Healing Memories”   Internationales Institut Fur  Biosynthese  
  Heden,   Switzerland    21. 06. - 24. 06. 2018
 4. ,,ქვიშით თერაპია“     ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი  სტიმული, 28. 05. – 01. 06. 2018
 5.  «MODERN TECHNOLOGIES OF DIAGNOSTICS AND CORRECTION  AUTISM  SPECTRUM  DISORDERS, Association of Psychologists and Psychotherapists of Mykolaiv Region  UKRAINE,  19-29. 2018
 6. Of The First Unit: “Grounding and Founding” of Basic Biosynthesis Training”.  Tbilisi, Georgia 19.04.-22.04.2018
   

        5. Attended a 6 Hours Workshop “Obsessive Compulsive Disorder in Adults and Young People: Evidence Based .21.04.2017

6. Attended a 6 Hours Workshop “Cognitive-Bihaviour Therapy for Eating Disorders”. Tbilisi, Georgia 22.04.2017

7.Attended a 6 Hours Workshop “Experimental and clinical evidence for new psychological treatments for eating disorders. 20.04-2017 

6. საზაფხულო სკოლა: ,,კვლევები სოციალურ მეცნიერებებში“,      ბსუ. თსუ, № 9-07/24,  6.09.- 11. 09. 2017

         6.   მასტერ-კლასი  ,,ფერების  აღქმის ნეიროფიზიოლოგია, როგორც ცხოვრებისეული კრიზისების მიმდინარეობისას დამხმარე ფსიქოლოგიური ინსტრუმენტი“  -      პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრი, ,,ფსიქოლოგია დღეს“ ქ. მოსკოვი,   13. 09. 2016

        7. ,,აუტისტური სპექტრის მქონა ბავშვთა და მოზარდთა სოციალიზაციის ფსიქოლოგიური ტექნოლოგიები“- ნიკოლაევის ოლქის ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა ასოციაცია. ქ. ნიკოლაევი,     06. 10. 2016 – 08. 10. 2016   

      8. ,,ბავშვებთან მუშაობა სხეულზე  ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის მეთოდის გამოყენებით“    -  ,,უკრაინის  სხეულზე ორიენტირებულ ფსიქოთერაპევტთა პროფესიული  გაერთიანება“  ქ. კიევი, 21. 10. 2016 – 23. 10. 2016

     9. ,,ემოციურ - ხატოვანი თერაპია“   - ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი  სტიმული, 7. 02. 2014 – 11. 02. 2014

.

 

 

10.   7.07. 2014-10.07.2014 -,,ბოდინამიკის საფუძვლები: ხასიათის სტრუქტურა;“ მ.გ. ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი.

  11. 5-8. 09. 2013 - ,,ფსიქოსომატიკა“, მ.გ. ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი“

    12. .02.2013-15.02.2013- არტ-თერაპია, ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი ,,სტიმული''

     13. 29.08.2011-03.09.2011- ,,განათლების პოლიტიკა“, ,,ორგანიზაციული ლიდერობა განათლებაში“, ,,მონიტორინგი და შეფასება განათლებაში“, ,,კურიკულუმის შემუშავების მეთოდოლოგია“, ,,სწავლების მეთოდები“, ,,ადამიანური რესურსების მართვა განათლებაში“, ,,განათლება მრავალფეროვან გარემოში“,,განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“ ბსუ, განათლების მართვის პროექტი (USAID), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

      14. 2011 -  ,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“ა(ა)იპ-გორის სახელმწიფო სასწავო უნივერსიტეტი

      15. 01.12.2011-11.12.2011 - ,,შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია“მ.გ. ფსიქოთერაპიის და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი

      16. 21.05.2009-24.05. 2009. ,,ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში“ დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი სერტ. #7

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

ოპერაციული სიტემა Windows XP;      

ტექსტური რედაქტორი Ms Word;   

მუშაობა სკანერთან Scanner;

მუშაობა ინტერნეტში Internet პროგრამები

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა