იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გურანდა შამილიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 09.02.1973
მისამართი: ბათუმი, გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის ქუჩა 21
ელ-ფოსტა: guranda.shamilishvili@bsu.edu.ge
ტელეფონი: მობ. 599008950, სახლ. 27 11 10
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილ. დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მასობრივი კომუნიკაცია, პუბლიცისტიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

კომუნიკაციის ფსიქოლოგია, ზოგადი ფსიქოლოგია, მასმედიის ფსიქოლოგიური ზეგავლენა საზოგადოებაზე,  PR ტექნოლოგიები,

სამუშაო გამოცდილება:

2019 წლის 16 სექტემბრიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ-პროფესორი

 

2013 წლის 25 სექტემბრიდან 2019 წლის 16 სექტემბამდე -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური  ფაკულტეტის  დეკანის  მოადგილე

 

2018 - 2019 - ბათუმის საზღვაო  აკადემიის  მოწვეული  პედაგოგი

 

2011- 2012 - წმინდა ტბელ აბუსერისძის სასწავლო  უნივერსიტეტის  სრული  პროფესორი

 

2009  წლიდან  2013 წლის  15 სექტემბრამდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ  მეცნიერებათა  ბიზნესისა  და  სამართალმცოდნეობის 

 ფაკულტეტის, სოციალურ  მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

 

2005-2009 წლები -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ჟურნალისტიკის მიმართულების  მასწავლებელი


1998-2005 წლები  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის  ჟურნალისტიკის  მიმართულების  მასწავლებელი 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. იმიჯის  ფორმირების PR-სტრატეგიები ტურიზმის სფეროში, ბათუმის შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომების კრებული,სოციალურ მეცნიერებათა  საკითხები, ტ.V, გვ.55-65;  გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი 2013.  ISSN 1987-7684, თბილისი 2013.

2. ,,Public Relations’’-ის როგორც სოციალური ფენომენის როლი

3. ,,Publik Relationis’’-ის ფსიქოლოგიური ზეგავლენის ზოგიერთი ასპექტი,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი,  სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ.VI; გვ.176-187 გამომცემლობა  ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’, ბათუმი 2013. ISSN 1987-7579. ტურისტული კომპანიების იმიჯის ფორმირებაში,    საერთაშორისო  სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი’’ 2 (46) აგვისტო, თბილისი, 2013 წელი.

4. ლობირების,   როგორცსაზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR)   ფორმის არსი და ტექნოლოგიები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ  მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, სოციალურ,  ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია, შრომები, ტ. IV, გვ.292-301; გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი 2012.  ISSN 1512-3162.

5. საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი ტურისტული კომპანიების მარკეტინგულ სტრატეგიებში,ბათუმის შოთა  რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ მეცნიერებათა,  ბიზნესის და  სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სოციალურ  მეცნიერებათა  საკითხები,  შრომების კრებული,ტ.IV; გვ.222-236; გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი 2012,  ISSN 1987-7684

6. მასმედია და ევროპული იდენტობის ფორმირების რამდენიმე ასპექტი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი’’ 1 (45) ივნისი, თბილისი, 2013 წელი.

7. ,,Public Relations’’-ის მეთოდოლოგიური  ასპექტები - ფაბლისითი’’, სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის  შრომები’’, ტ.3; თბილისი 2011წ.

8. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხების გაშუქება თანამედროვე ქართულ მასმედიაში“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, , ,,სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები’’, გამოცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი, 2011 წელი.

9. Европейская  публичная  дипломатия – путь  от  телеграфа до современной медии, Историко филологические изыскания, Издательство  ,,Государственный  университет Шота Руставели, 2013

10. ,,ტელეჟურნალისტთა საქმიანობის შეფასების ეთიკური კრიტერიუმები’’, სოციალურ მეცნიერებათა,  ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები №1 , გამოცემლობა ,,უნივერსალი,’’თბილისი, 2010 წელი.

11. ,,ტელევიზიის გავლენა ახალგაზრდობის ცნობიერებაზე’’, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის შრომები,ტ2,  გამოცემლობა უნივერსალი’’, თბილისი, 2011 წელი.

12. პოპკულტურა და თანამედროვე მასმედია, საერთაშორისო  კონფერენციის მასალები, ბათუმი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი,  გამოცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი", ბათუმი 2010 წ.

13. ,,კულტურათაშორისი ურთიერთობები და მედიის  დისკურსი’’,  იდენტობისა  და კულტურათაშორის დიალოგის თანამედროვე პრობლემები’’,სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა მასალები, თბილისი, 2010 წელი.

14. ,,თანამედრო ვეკავკასიის მედიასივრცის როლი რეგიონის გეოპოლიტიკურ პროცესებში,’’ ,,სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები’’,  სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა მასალები, თბილისი, 2010 წელი.

15. ,,პრაივესი და თანამედროვე ქართული მასმედია’’, ,,სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები’’, გამოცემლობა ,,უნივერსალი’’ თბილისი, 2010 წელი.

16. ბრენდის შექმნის ხელოვნება თანამედრო ვეტურიზმის სფეროში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომების კრებული, სოციალურ მეცნიერებათა  საკითხები, გამომცემლობა, უნივერსალი’’, თბილისი 2013. ტ.V, გვ.38-54; ISSN 1987-7684, თბილისი 2013.

17. თანამედროვე  ქართული მასმედია და კულტურული იდენტობის ფორმირების პროცესები, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გამოცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2014  წელი.

18. აგრარული სფერო რეგიონულ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში (,,აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლისა ‘’ და   ,,ტელეარხი 25 –ის’’ გადაცემების მიხედვით ), იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ØØØ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები’’ შრომები, თელავი 2015 წელი, გვერდი 508 –513; ISSN  2233 -3401.

19. ახალგაზრდობის მენტალური იდენტობა მედიაკულტურის გავლენის ეპოქაში, ფსიქოლოგიური გამოკვლევები,lX, ბათუმი, 2017 ISSN 1987 – 7579, გამომცემლობა ,,თეგი’’, 2017წელი.

20. არქეტიპი- ბრენდის ფსიქოლოგიური სტრუქტურა, ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:,,თანამედროვეობის აქტუალური მეცნიერული საკითხები’’,საქართველო 2017, ISBN 978-9941-465-96-3, RSU, საქართველო 2017

21. მასმედიის გავლენა ბავშვების აგრესიულ ქცევაზე, ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, VI, ISSN 1987 –7579,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2015

22. Psychological influence of modern mass media on formation of gender stereotypes, «Economics, Ecology, Socium» ISSN:  2616-7107, the National Academy of Sciences of Ukraine, 2019, Vol. 3,No.2, pp. 71-76

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. .საერთაშორისო სამეცნიერო კონ­ფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაიულ ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’, ,,პოპკულტურა და თანამედროვე მასმედია’’, ბათუმი, საქართველო, 29-30 მაისი, 2009 წელი.

2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონ­ფერენცია ''Межкультурные коммкомуникации’’,  Глобальные  СМИ  и   европейский  мультикультурализм, თბილისი, საქართველო, 20 ივნისი, 2013 წელი.

3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სოციალური მეცნიერებები’’, ,,მასმედიის გავლენა ბავშვების აგრესიულ ქცევაზე’’ ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,  ივნისი 2014.

4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში -II’’, ,,თანამედროვე ქართული მასმედია და კულტურული იდენტობის ფორმირების პროცესები’’, ბათუმი, საქართველო, 24-26  ოქტომბერი, 2014  წელი.

5. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია   ,,ЧЕЛОВЕК, СОЗНАНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ";  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ГРУЗИНСКОЙ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ГАЗЕТЫ «АДЖАРИЯ»);  ლეუვენი (ბელგია); 22-25  მაისი,  2014 წელი.

6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''Межкультурные коммуникации’’, გენდერული  საკითხების გაშუქება  რეგიონულ ქართულ  ბეჭდურ  მედიაში (გაზეთ ,,ბათუმელების’’ პუბლიკაციების მიხედვით) თბილისი, საქართველო, 10 ივნისი, 2015  წელი.

7. აგრარული სფერო რეგიონულ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში (,,აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლისა ‘’ და   ,,ტელეარხი 25 –ის’’ გადაცემების მიხედვით ), იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები’’, თელავი, 2015.

8. "Work Stress and Crisis Situation of the Governing Strategies in the Engineering Psychology’’, International Simposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, თურქეთი, ქალაქი სამსუნი, 20.11.2019.

9. ახალგაზრდობის მენტალური იდენტობა მედიაკულტურის გავლენის ეპოქაში,  IX საერთაშორისო ფორუმი რეალურ და ვირტუალურრეჟიმში ბათუმში 2017 „გეო-კულტურული სივრცე: სმარტ-ტექნოლოგიები განათლებასა და სოციუმში“, 30.06.2017 05.07.2017, ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეროვნულები:

1. ,,სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების რეგიონული თანამშრომლობის პერსპექტივები’’,  ,,თანამედროვე  კავკასიის  მედიასივრცის როლი რეგიონის  გეოპოლიტიკურ პროცესებში’’, ბათუმი 2010 წელი.
2. ,,კულტურათაშორისი ურთიერთობები და მედიის დისკურსი’’, რეგიონული კონფერენცია იდენტობისა დაკულტურათაშორის  დიალოგის თანამედროვე პრობლემები,’’ ბათუმი, 2010 წელი.
3. რეგიონული სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტბელობა’’, ,,თანამედროვე მასმედია და სულიერი ფასეულობანი’’, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, 2010 წელი.
4. რეგიონული კონფერენცია თემაზე - ,,გლობალიზაცია, ნაციონალიზმი, იდენტობა“, ,,დასავლეთ ევროპის მედიის როლი ნაციონალურ იდენტობასა და გლობალიზაციის პროცესებში“, ბათუმი 20012 წელი.
5. ბსუ  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა,  ,,ნოდარ დუმბაძის  ლიტერატურულ - პუბლიცისტური ინტერესები’’, ბათუმი, შოთა რუსთაველის    სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 2008 წელი. 
6. ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ - მასწავლებელთა, ,,რეკლამის ფსიქოლოგიური ზეგავლენის კომპონენტები", ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009 წელი. 
7. ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა, ,,რეკლამის ფსიქოლოგიური ზეგავლენის კომპონენტები", ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009 წელი. 
8. ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა, ,,ტელეჟურნალისტთა საქმიანობის შეფასების ეთიკური კრიტერიუმები’’, 2010 წელი.
9. ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა, ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხების გაშუქება თანამედროვე ქართულ მასმედიაში“, 2011 წელი.
10. ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა, ,,Public Relations’’-ის ფსიქოლოგიური ზეგავლენის ზოგიერთი ასპექტი’’, 2012 წელი.
11. ბსუ სოციალურ  მეცნიერებათა  დეპატამენტის  ლექტორ-მასწავლებელთა კონფერენცია,  ბრენდის ფსიქოლოგიური  სტრუქტურა  - არქეტიპი, ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 17.06. 2013 წელი.
12. მასმედიის   გავლენა ბავშვების აგრესიულ ქცევაზე,  ბსუ სოციალურ  მეცნიერებათა  დეპატამენტის  ლექტორ-მასწავლებელთა კონფერენცია,  27 ივნისი, 2014 წელი.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  PR  აკადემია -  მართვის ფსიქოლოგიის ტრენინგ კურსები - Genneral Managemment, Leadership, Psychology of Management, Psychology of Communication, 10.08.2015 -05.09.2015

2.  კომპანია „Elsevier“-ის ტრენინგი, ონლაინბიბლიოთეკის  Scopu-ისა და ScienceDirect-ის გამოყენების წესები; ბათუმი,  14 მაისი 2015 წელი

3.  კომპანია ,,ჯეპრა’’დავით გოგიჩაიშვილის მასტერკლასი თემაზე: „ადამიანური რესურსების შერჩევა და მენეჯმენტი“, ბათუმი 27  ივლისი, 2015 წელი

4. ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრის  ტრენინგი - ,,ბოდინამიკის საფუძვლები: ხასიათის სტრუქტურა’’ 2014 7.07 – 2014 10.07

5. მალტაზე არსებული კომპანიის ,,K-STUDIO  MALTA  LIMITED’’ -ის ოფიციალური წარმომადგენლის ღონისძიებების მართვის საკონსულტაციო ცენტრის კომპანია VIPR-ის მიერ განხორციელებული ტრენინგ-კურსი საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, სერთიფიკატი ,,საზოგადოებასთან ურთიერთობის  PR და  ღონისძიების მართვაში’’, 2013 წლის  28 ივლისი.

6. ბსუ. თსუ, სოციაულ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საზაფხულო სკოლა: ,,კვლევები სოციალურემცნიერებებში“.,06-11.09, 2017

7.საზაფხულო სკოლა -  საერთაშორისო  უსაფრთხოება და ბირთვული გაუვრცელებლობა: ეროვნული, რეგიონული და გლობალური  გამოწვევები  და შესაძლებლობები,  10-11 სექტემბერი, 2019 წ.

8 „დოიჩე ველეს“ ტრენინგი ტრენერებისთვის: „ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის განვითარების ხელშეწყობა“,  26.07-30.07 -2019

9. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში   ტრენინგი  ‘’კომპეტენციებზე  დაფუძნებული  შეფასება  მოდულურ  პროფესიულ საგანმანათლებლო  სისტემებში’’ , 15 სექტემბერი 2016 წელი;

10. Middlesex University London “Recognition and Transferof Credit Allocotionand Grading Systems” Training series programme  organized by Middlesex University for PAWER project (574099-EPP-1-IT- EPPKA2-CBHE-JP). Paving the Way to Interregional Mobility and Ensuring Relevance, Quality and Equity  of Access. BSU.27.09.2018.Batumi

 11. Participated in the Training Workshop   “Importance of the Learning outcomes in Students Mobility” organized in the framework of  Erasmus+Project: “Paving the Way to Interregional Mobility and Ensuring Relevance, Quality and Equity of Access” (Project Number 574099-EP1-2016-IT-EPPKA2-CBHE-SP), on September, 27, 2018 inBatumi Shota Rustaveli State University.    The topics of the Training Workshop: Learning outcomes in educational programs and syllabi, Important of  student mobility and mobility support mechanisms, Procedures for Recognition of Education Abroad, September,   27,   2018   inBatumi   ShotaRustaveli   State  University.

12. Refresher on the basis of higher education Victoria V. Malina (Moskow) PHD Centre of practical psychology, Psychology Today”” ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 13.09.2016

13. Fiplv Federation Internationale des Professeurs  de Langues Vivantes, Georjian Multikultural Association (GMA), Certificate of Membership This is to certify that Guranda Shamilishvili is a member of Georjian Multililingual Association, საქართველოს მულტილინგვისტური ასოციაცია, 01.01.2016

14. For participating in training, Ethnic Stile of Communication in the Process of Foreing Language Teaching, held by International Federation  of Language Teacher Association (FIPLV) and Multilingual Association of Georgia (MAG). საქართველოს მულტილინგვისტური ასოციაცია, თბილისი 3 მაისი, 2017

15. პროფესიული განათლების  მასწავლებელთა  განვითარების  სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ტრენინგი ‘’მოდულურ სწავლებაში პროფესიული სწავლების მასწავლებელთათვის (12 საკონტაქტო საათი),  ბათუმის          შოთა          რუსთაველის          სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 3 -  4  ნოემბერი,  2016 წელი;

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა (ძალიან კარგად)

ფრანგული ენა (ლექსიკონის  დახმარებით)
 
ინგლისური ენა (ლექსიკონის დახმარებით)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

კომპიუტერული  პროგრამების  ცოდნა:
Word,  excel,  power  point,  Internet explore

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა