იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: დავით ქათამაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 18.04.1994
მისამართი: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვი მიხეილის 123, ბ. #9
ელ-ფოსტა: davitkatamadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 558449676
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: კლინიკური ფსიქოლოგიის
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფსიქოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ბავშვისა და მოზარდის ფსიქოლოგია, ფსიქოკონსულტირება/ფსიქოთერაპია, სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია, ინდივიდუალური და საოჯახო ფსიქოთერაპია. სექსუალური განათლება და მასთან დაკავშირებული საკითხები.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2020 - დღემდე - საქართველოში „ბიოსინთეზის მეორე საერთაშორისო სასწავლო პროგრამის ტრენერის ასისტენტი“

2019 - 2023 - ბსუ, იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი

2019 - დღემდე - ფსიქოლოგი - ქ. ბათუმის #10 საჯარო სკოლა

2016 - დღემდე - ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი - ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიური კლინიკა

2019 - 2022 - ფსიქოლოგი, კლინიკური ფსიქოლოგი - კლუბი სინერგია

2016-2019 - აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვთა ინტეგრირებული კლასის ფსიქოლოგი - ქ. ბათუმის# 13 საჯარო სკოლა

2018 - ფსიქოლოგი - ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბსუ-ს ბავშვთა და ახალგაზრდების ადვოკატირების ცენტრი

2015-2016 - სტაჟიორი, ფსიქოლოგი - დღის ცენტრი „თანა“

2016 - სტაჟიორი, ფსიქოლოგი - ქ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ზოგადი სტატუსი

 1. ვაილეტ ოკლენდერის მიმართულების ბავშვთა და მოზარდთა გეშტალტთერაპევტი;
 2. ბიოსინთეზის სომატური თერაპევტი;
 3. კავკასიის სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაციის წევრი.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ქათამაძე დ., მესხიძე შ., რუსიეშვილი ნ. - მასწავლებელთა სექსუალური განათლების პროცესში ჩართულობის კვლევა. International Scientific Journal Innovative Economics and Management. ISSN:2449-2604. Vol 10 No2. 2023 https://iem.ge/ojs/index.php/journal/issue/view/25
 2. ქათამაძე დ., მეტრეველი ლია. იდენტობის ფორმირების მნიშვნელობა გარდატეხის ასაკში. 105-110. განათლება ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 4(39)  ISSN 2346-8300 DOI: https://doi.org/10.36073/2346-8300  https://gtu.ge/Journals/newsletters/ 2022
 3. ქათამაძე დ., მეტრეველი ლ. ფსიქიკური ჯანმრთელობის მნიშვნელობა მოზარდობის ასაკში. სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია. „კომუნიკაციის როლი მართვის პროცესში და მისი ფსიქოლოგიური ასპექტები“ სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ნაშრომთა კრებული, გორი, 2022 გვ. 95-101
 4. ბერიძე ქ., ქათამაძე დ., რუსიეშვილი ნ. მოზარდთა კონფლიქტის მართვა მედიაციის გამოყენებით. მედიაციის განვითარების ტენდენციები საქართველოში მედიაციის სწავლების გამოცდილების მაგალითზე, ISBN 978-9941-18-402-4, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი 2022
 5. ქათამაძე დ. სექსუალური განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში. მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის კრებული: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2021
 6. ქათამაძე დ. მედიაციის პროცესში გამოვლენილი სტრესი და მისი შემცირების გზები. მედიაციის მნიშვნელობა და განვითარების პერსპექტივა საქართველოში, ISBN 978-9941-18-355-3, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი. 2021
 7. ქათამაძე დ. საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის მშობელთა დეპრესიისა და შფოთვის კვლევა - ფსიქოლოგიური გამოკვლევები X ტ. 208 გ. საქართველო, ბათუმი. 2018.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Shamilishvili G., Meskhidze S., Beridze R., Katamadze D. Impact of stress on the working environment of employed personnel and psychological strategies for its management. XIX საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გარემოს ფსიქოლოგიის თანამედროვე პრობლემები: მომავლის სუბიექტური აღდგენის ფსიქოლოგიური მექანიზმი“. 12-13 მაისი, კიევი 2023
 2. Katamadze D., Beridze K., Rusieshvili N. Talking about issues related to sexuality with preschool children and the role of parents in this process. XIX საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გარემოს ფსიქოლოგიის თანამედროვე პრობლემები: მომავლის სუბიექტური აღდგენის ფსიქოლოგიური მექანიზმი“. 12-13 მაისი, კიევი 2023
 3. ქათამაძე დ.  - იდენტობის ფორმირების მნიშვნელობა გარდატეხის ასაკში. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია - კომუნიკაციის როლი მართვის პროცესში და მისი ფსიქოლოგიური ასპექტები“. 02.08.2022
 4. ქათამაძე დ.  - ადრეული ასაკის ბავშვის მშობელთა შფოთვის კვლევა COVID-19 პანდემიის დროს. საერთაშორისო კონფერენცია „ადრეული განათლება და ზრუნვა“. ბათუმი, 02-03.06. 2022
 5. ქათამაძე დ.  - სექსუალური განათლება და სკოლა. ეროვნული კონფერენცია: „უკეთესი განათლებისთვის“. 17.10. თბილისი 2021, ონლაინ
 6. ქათამაძე დ.  - სექსუალური განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“. 23-24 სექტემბერი, ბათუმი 2021
 7. Katamadze  D. Rusieshvili N. - Identity and Self concept formation in Adolescence Age. Материали VІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ «РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ».  Украйна, 2021 78-80 გვ.
 8. The Festival of Body Psychotherapy Practices 2019“ - Caucasus Association of Body Psychotherapy მიერ ორგანიზებული ფესტივალი, ბათუმი, 2019.
 9. „MEDEA FEMINITY, MOTHERHOOD, LOVE AND HATE“ – INTERNATIONAL PSYCHOANALITICAL ASSOCIATION მიერ ორგანიზებული კონფერენცია 19-20 ოქტომბერი, თბილისი, 2018
 10. კრიტიკული აზროვნება სოციალურ მეცნიერებებში - სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის ორგანიზებული კონფერენცია/საზაფხულო სკოლა 29 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი, ბათუმი, 2016
 11. Neurodevelopmental Disorders – Evidence and Opportunities“ „ნეიროგანვითარებითი დარღვევები - მტკიცებულებები და შესაძლებლობები“ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მიერ ორგანიზებული კონფერენცია/საზაფხულო სკოლა 2-7 ოქტომბერი, ბათუმი, 2016.
 12. ფსიქიკური ჯანმრთელობა, მასობრივი ტრავმა და მიგრანტთა პრობლემები“ - საქართველოს ფსიქოანალიტიკური ფსიქოთერაპიის საზოგადოების მიერ ორგანიზებული კონფერენცია/საზაფხულო სკოლა, საჩხერე, 2016.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2021-დღემდე - ერაზმუს+ პროგრამის (CBHE პროექტი), №01-50/58, „სტუდენტთა ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრების დაარსება საქართველოს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში“ (“Establishment of Psychological Counselling Centers at Georgian HEIs for Students – E-PSY”, AGREEMENT NUMBER – 617980-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP). მკვლევარი

2. 2019-2022 - Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE/ex-Tempus), №02-12/148, „მედიაცია: ტრენინგი და საზოგადოების ტრანსფორმაცია“ (“Mediation: training and society transformation/MEDIATS” (599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP). მკვლევარი (მასწავლებელი)

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. BATUMI SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY. E-PSY PSYCHOLOGICAL COUNSELING FOR STUDENTS. 25 სთ. ბათუმი, 26-30.06.2023
 2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიევის ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტი. „კრეატიულობა და ინოვაციები“ 15 სთ. ბათუმი, 17-21.05.2022
 3. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კიევის ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტი. „კარიერული სტრატეგია“ 15 სთ. ბათუმი, 06-10.06.2022
 4. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. „თანადამოკიდებულებასთან მუშაობა სხეულზე სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის (BOP) მეთოდების გამოყენებით“ 95 სთ. ბათუმი, 2022
 5. ICTA. “ENEAGRAMA PRACTITIONER COURSE ONLINE” 38 სთ. 07.12.2020-24.01.2021
 6. MEDIATS Meditation: Training and Society Transformation International Master Mediation Federation. International Counsellor of Mediation. Spain, 2020
 7. Training program of the Ukrainian association of professional body - oriented psychotherapists (UAP BOP) - “Working with children using body - orioented psychotherapy” the beginning of training, REFERENCE, 2018-2020
 8. INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BIOSYNTHESIS (IFB). Of the 12th Unit: “Harvest”, 2020 online
 9. INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BIOSYNTHESIS (IFB). Of theeleventh Unit: “Spirituality”, 2020 online
 10. INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BIOSYNTHESIS (IFB). Of thetenth Unit: “Charging”, 2020 online
 11. INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BIOSYNTHESIS (IFB). Of theninth Unit: “Sexuality”, 2020 online
 12. INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BIOSYNTHESIS (IFB). Of the eighth Unit: “Trust and Distrust” of Basic Biosynthesis Training, 2020 online
 13. INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BIOSYNTHESIS (IFB). Of the seventh Unit: “Facing” of Basic Biosynthesis Training, 2019 online
 14. „მეტაფორული ბარათები ქოუჩინგში და ფსიქოლოგიურ კონსულტირებაში“. ბათუმი, 2019
 15. INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BIOSYNTHESIS (IFB). Of the sixth Unit: “Sounding” of Basic Biosynthesis Training, 2019online
 16. INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BIOSYNTHESIS (IFB). Of the Fifth Unit: “Bounding” of Basic Biosynthesis Training, 2019online
 17. INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BIOSYNTHESIS (IFB). Of the Fourth Unit: “Work with Boundaries, Solar Plexus, Anger and Fear” of Basic Biosynthesis Training, 2019online
 18. “MODERN TECHNOLOGIES OF DIAGNOSTICS AND CORRECTION AUTISM SPECTRUM DISORDERS (ADOS-II, Floortime, neurocorrection and sensory integration)” Of the course of advanced training “PSYCHRY FOR PSYCHOLOGISTS” (32 academic hours), Association of Psychologists and Psychotherapists of Mykolaiv Region UKRAINE, Mykolaiv City 2018
 19. ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი „სტიმული“. თამაშით თერაპია. ბათუმი, 2018
 20. ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი „სტიმული“. ქვიშით თერაპია. ბათუმი, 2018
 21. INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BIOSYNTHESIS (IFB). Of the Third Unit: “Holding” of Basic Biosynthesis Training. Tbilisi, 2018
 22. ბათუმის განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი. პროგრამასთან „მომავალი თაობა“ აქტიური თანამშრომლობისთვის. ბათუმი, 2018
 23. „მარიანი“ და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. “Fluhforderung mehrfach behinderter blinder und sehbehinderter kider in Georgien”. ბათუმი, 2018
 24. INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BIOSYNTHESIS (IFB). Of the Second Unit: “Centering” of Basic Biosynthesis Training. ბათუმი,2018
 25. INTERNATIONAL FOUNDATION FOR BIOSYNTHESIS (IFB). Of the First Unit: “Grounding and Founding” of Basic Biosynthesis Training. Tbilisi, 2018
 26. მენტალური ჯანმრთელობის ცენტრი. გამოყენებითი ქცევის ანალიზის საბაზისო კურსი. თბილისი, 2018
 27. DIALOG SCHOOL “Intellegentia” Company Limited Stockholm, Sweden Information and Consulting Center “PSYCHOMETRICS” Company Limited Saint – Peterburg, Russia. “GESHTALT THERAPY WITH CHILDREN, Session 1, 2, 3”. ბათუმი, 2017
 28. მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის საქართველო. „ინკლუზიური განათლება“. თბილისი, 2017 ონლაინ
 29. მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისათვის საქართველო. ქცევის მართვა. თბილისი, 2017 ონლაინ
 30. საქველმოქმედო ფონდი „იალქანი“. პირველადი ფსიქოლოგიური კლინიკური კონსულტირება და კონტრაქტი. ბათუმი, 2017
 31. ადვოკატირება ბავშვთა და ახალგაზრდების დასაცავად. „ოჯახში ძალადობის და სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვი - ბავშვის ინტერვიურება და შეფასება.“ ბათუმი, 2017
 32. ორგანიზაცია - პირველი ნაბიჯი საქართველო. ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის სპეციალისტი. თბილისი, 2017
 33. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (ფსიქოლოგია). „სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა.“ ბათუმი, 2016
 34. Association of Psychologists and Psychoterapeustics of the Nikolaev Region. „Psychological Techniques of Socialization of Children and Adolescents With Autistic Spectrum Disorders.“ ბათუმი, 2016
 35. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. For Advancing Toward Established Qualifications As a Psychologist („ფსიქოლოგიის კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგი“). ბათუმი, 2016
 36. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. „პირველკურსელთა ადაპტაციის ტექნიკების ტრენინგი“„Adaptive Technology Training for University Students“. ბათუმი, 2016
 37. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. „კინოთერაპია და კინოტრენინგი, როგორც ფსიქოლოგის სამუშაო ინსტრუმენტი“ (“Movie Therapy and Movie Training As a Tool for the Work of Psychologists”). ბათუმი, 2016
 38. PRIME – Partnerships in International Medical Education. International Palliative Care Training. ბათუმი, 2016
 39. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, (GYPA). სტრესი, ტრავმა და მასთან გამკვლავების გზები. თბილისი, 2015
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა

ინგლისური ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Internet.  ძირითადი სამუშაო პროგრამები.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა