ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი

ინსტიტუტის დირექტორი

სურათი

სახელი, გვარი: როინ მალაყმაძე

აკადემიური/ადმინისტრაციული თანამდებობა: ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორი

დაბადების თარიღი:10.07.1974

მისამართი: . ბათუმი, ლერმონტოვის . 107

ელ.ფოსტა: nbi@bsu.edu.ge   roin.malakmadze@bsu.edu.ge 

ტელ.:577203838

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის დოქტორი

განათლების მიმართულება, დარგი: ეთნოლოგია, ეთნოგრაფია, ანთროპოლოგია

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქართველების ისტორია და ეთნოლოგია

სამუშაო გამოცდილება

 • 2013 - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორი.
 • 2011-2013 წწ. -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრის დირექტორის მოადგილე.
 • 2010-2014 წწ. -  საქართველოს უნივერსიტეტის ბათუმის სკოლის ასოცირებული პროფესორი.
 • 2011- დღემდე  -  საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი.
 • 2006-2010 წწ. -  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.
 • 2006-20011 წწ. -  სსიპ ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი.
 • 2004-2006 წწ. -  აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ხელვაჩაურის რაიონის განათლების, კულტურისა და სპორტის განყოფილების  უფროსი.
 • 2003-2006 წწ. - უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბუსერისძე ტბელის სახელობის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში.
 • 2002 წწ. -  უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აბუსერისძე ტბელის სახელობის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში.
 • 1991-2004 წწ. -  ისტორიის მასწავლებელი ჩხუტუნეთის საშუალო სკოლაში.
 • 1991-1994 წწ. -  ჩხუტუნეთის სასოფლო კლუბის გამგე.
 • 1991-1992 წწ.- მასობრივი მუშაობის ორგანიზატორი ჩხუტუნეთის საშუალო სკოლაში.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 • მალაყამძე რ. (თანაავტორები; ნ>ცელებაზე, ე. ფუტკარაძე, ი> თანდილავა). ზემო მაჭახელი, მონოგრაფია, 2019 წ.
 • მალაყამძე რ. (თანაავტორები: შ. ფუტკარაძე. ნ. ჩელებაძე, ე. ფუტკარაძე, თ. ლომთათიძე) მასალები სტამბოლის ქართული სავანიდან, მონოგრაფია,2017წ.
 • მალაყმაძე რ. (თანაავტორები შ.ფუტკარაძე, ნ.ჩელებაძე, ე.ფუტკარაძე, თ.ლომთათიძე) ბათუმის თვითმმართველობის კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა 1897 წელს (სტამბოლის ქართველთა სავანეში დაცული მასალების მიხედვით), ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა,VI, ბათუმი, გამომცემლობა „ჯეოპრინტი“,  2015. გვ. 275-280.
 • მალაყმაძე რ. - ლეგიონერები აჭარიდან, პირველი მსოფლიო ომი და საქართველო, ქუთაისი, გამომცემლობა „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2015 წ. გვ. 144-151.
 • მალაყმაძე რ. - ვახტან მალაყმაძის (ჰაირი ჰაირიოღლუს) ბიოგრაფიიდან - სვლა წმინდა ილია მართალის გზით, ჩვენი სულიერების ბალავარი VII, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2015, გვ.98-109.
 • მალაყმაძე რ.- ხართან დაკავშირებული ზოგიერთი თქმულება-გადმოცემა,  „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება“, გორი, 2014, გვ.524-526.
 • მალაყმაძე რ.-(თანაავტორები შ.ფუტკარაძე, ნ.ჩელებაძე, ე.ფუტკარაძე, თ.ლომთათიძე, შ.ფუტკარაძე) ბათუმის საზოგადოებრივ-კულტურული ცხოვრება XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე(სტამბოლის ქართველთა სავანეში დაცული მასალების მიხედვით), ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა, V, ბათუმი, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“,  2014. გვ. 261-267.
 • მალაყმაძე რ. - ზემო მაჭახლის ისტორიიდან, გამონათლევი, გამომცემლობა “ ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014. გვ. 443-449.
 • მალაყმაძე რ. –(თანაავტორი შ. ფუტკარაძე) აჭარის დიდებული წარსულის ფურცლები, გამონათლევი, გამომცემლობა “ ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014. გვ. 411-418.
 • მალაყმაძე რ.-(თანაავტორი ნ.ჩელებაძე) ანტირელიგიური საბჭოთა პოლიტიკა და ბათუმის სობოროს ისტორია(საარქივო მასალების მიხედვით), ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა,IV, ბათუმი, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“,  2013. გვ. 77-83.
 • მალაყმაძე რ.- ბათომის სახე მუჰაჯირთა მეხსიერებაში, ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა,III, ბათუმი, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“,  2013. გვ. 239-247
 • მალაყმაძე რ. -  რელიგია აჭარაში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს  ისტორიის ნარკვევები, (აჭარა), II, ბათუმი, 2012, გვ. 606-625.
 • მალაყმაძე რ.  -  შუამთობის ტრადიციები ლიგანის ხეობაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ტაო-კლარჯეთის მასალები, თბილისი, 2010. გვ. 346-352.
 • მალაყმაძე რ. – (თანაავტორი ნ. კახიძე) მაჭახლის ხეობის დედა-ეკლესია, ჩვენი სულიერების ბალავარი III, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2011. გვ.48-56.
 • მალაყმაძე რ. – (თანაავტორი ნ. კახიძე) მატერიალური კულტურის ძეგლები ზედა მაჭახელში, ჟურნალი „მაჭახელი“, ბათუმი, 2011, გვ. 7-13.
 • მალაყმაძე რ. –ეთნოგრაფიული ექსპედიციები მაჭახლის ხეობაში, ჟურნალი „მაჭახელი“, ბათუმი, 2011, გვ. 38-42.
 • მალაყმაძე რ. -  (თანაავტორები: გ. ჩაგანავა, გ. ვანილიში) ქართული კულტურის ძეგლები თურქეთის შავიზღვისპირეთში, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები IX, გამომცემლობა “ ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010, გვ. 84-90.
 • მალაყმაძე რ. -  ლიგანის ხეობა (მონოგრაფია, ისტორიულ-ეთნოლოგიური გამოკვლევა), გამომცემლობა „არტანუჯი“, თბილისი, 2008,გვ.1-241.
 • მალაყმაძე რ. -  ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის მოკლე ისტორია, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები VI, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2008. გვ. 6-17.
 • მალაყმაძე რ. -ნაოსნობა ლიგანის ხეობაში, ჟურნალი „ფიროსმანი“, სტამბოლი, №6, 2008. გვ. 18-21.
 • მალაყმაძე რ.-ისტორიისა და კულტურის ძეგლები მაჭახლის ხეობაში, ჟურნალი „მაჭახელი“, ბათუმი, 2007, გვ. 27-30.
 • მალაყმაძე რ. -  ლიგანის ხეობის ტოპონიმიკა, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები V, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2007. გვ. 43-51.
 • მალაყმაძე რ.- „მემხლიანობა“-მესაქონლეობასთან დაკავშირებული დღესასწაული ლიგანის ხეობაში(რუსულ ენაზე).-კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. გამომცემლობა “უნივერსალი“.თბილისი,2007.გვ.148-150.
 • მალაყმაძე რ. -  მევენახეობა და მეხილეობა ლიგანის ხეობაში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები I, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2007. გვ. 43-51.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 • „აკაკი წერეთელი სტამბოლის ქართულ სავანეში“. აკაკი წერეთლის დაბადებიდან 175-ე და გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავი, ქუთაისი, 2015.
 • „ვახტანგ მალაყმაძის (ჰაირი ჰაირიოღლუს) ბიოგრაფიიდან“.ჩვენი სულიერების ბალავარი, ბათუმი, 2015.
 • „ხართან დაკავშირებული ზოგიერთი თქმულება-გადმოცემა“. განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება. გორი, 2015.
 • „ბათუმის თვითმმართველობის კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა 1897 წელს სტამბოლის ქართველთა სავანეში დაცული მასალების მიხედვით“. ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა, VI,  ბათუმი, 2015.
 • ბათუმის საზოგადოებრივ-კულტურული ცხოვრება XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე(სტამბოლის ქართველთა სავანეში დაცული მასალების მიხედვით), ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა, V, ბათუმი,   2014.
 • ანტირელიგიური საბჭოთა პოლიტიკა და ბათუმის სობოროს ისტორია(საარქივო მასალების მიხედვით), ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა, IV, ბათუმი,   2013.
 • „თურქეთისსაზღვრისპირა რეგიონები (ზემო მაჭახელი, ზემო მარადიდი, შავშეთი, იმერხევი)“. ენის და კულტურის საკითხები თურქულ-ქართულ ურთიერთობაში, სტამბოლი,2013.
 • „ბათომის სახე მუჰაჯირთა მეხსიერებაში“, ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა, III, ბათუმი,   2013.
 • - „ზემო მაჭახლის ისტორიულ-ეთნოლოგიური მიმოხილვა“. საქართველო და თურქეთი: კულტურულ ურთიერთობათა ისტორია, დღევანდელობა და პერსპექტივები,  თბილისი, 2012.
 • „სამიწათმოქმედო იარაღები ლიგანის ხეობიდან“. ტაო-კლარჯეთი, II, ბათუმი, 2012
 • „მურად კასაპის წიგნი ოსმალეთში მცხოვრებ ქართველებზე“. უცხოეთის ქართული მემკვიდრეობა,  თბილისი 2011.
 • „ვაზი, ღვინო და მარან-საწნახლები - კულტურული მემკვიდრეობის საგანძური (აჭარის მაგალითზე)“. კულტურული მემკვიდრეობის მენეჯმენტი: პრობლემები და პერსპექტივები, გონიო, 2011.
 • „კავკასორის ხალხური დღესასწაული ლიგანის ხეობაში“.დიდაჭარობა, შუახევი, 2010.
 • „შუამთობის ტრადიციები ლიგანის ხეობაში“.ტაო-კლარჯეთი, I, თბილისი,2010.
 • „მემხლიანობა - მესაქონლეობასთან დაკავშირებული ხალხური დღესასწაული ლიგანის ხეობაში“.კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკროლისტიკა,  ბათუმი, 2007.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 • ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიისა და კულტურის ძეგლები მაჭახლის ხეობაში, პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი,2018 წ.
 • შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, სტამბოლის ქართული სავანის ეპისტოლურული და მემუარული მემკვიდრეობა, მენეჯერი, 2013-2016 წწ;
 • ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების (რუსთაველის) ფონდი. „საქართველოს მუსლიმური თემი თანამედროვეობის კონტექსტში“ (ისტორიული, ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული, სოციოფსიქოლოგიური, კულტუროლოგიური და სტატისტიკური ანალიზი), კონსულტანტი. 2009-2010 წწ.
 • მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული საგრანტო პროექტის „მეფუტკრეობის განვითარება მაჭახლის ხეობაში“. პროეტის ხელმძღვანელი, 2003-2005 წწ.

უცხო ენების ცოდნა: თურქული ენა-კარგად, რუსული ენა -კარგად, გერმანული ენა - ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft office (word; Power Point; Excel),Adobe, Photoshop;


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა