იურიდიული ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: ადამ მახარაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
დაბადების თარიღი: 05.07.1974
მისამართი: ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის ქუჩა, 29, ბინა 12
ელ-ფოსტა: adam.makharadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577712050
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიურ დოქტორთან გათანაბრებული, 2006 წ.
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი, მაგისტრთან გათანაბრებული, 1997 წ.
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

თანამონაწილეობით ჩადენილი დანაშაული, დანაშაულის კვალიფიკაციის პრობლემები, სისხლის სამართლის კანონის მოქმედების ფარგლები.

სამუშაო გამოცდილება:
 1. 2014 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი;
 2. 2011-2014 წელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანი;
 3. 2009-2010 წელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი;
 4. 2006-2009 წელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
 5. 2004-2006 წელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სისხლისა და სამოქალაქო სამართლის კათედრის მასწავლებელი.
 6. 2009-2011 წელი ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის უფროსი მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Adam Maxaradze, Theories about Punishment of Criminal Complicity, Державно-правове регулювання суспiльних вiдносин в умовах нових глобалiзацiйних викликiв: вiтчизнянi та мiжнароднi реалii: монографiя/ Киiвський унiверситет права НАН Украiни – Киiв. 2019

 2. Adam Makharadze, Lasha-Giorgi Kutalia and Omar Makharadze, Dolus Compositus in the Light of Continental Classicism, Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume IX, Issue 7(37), 2018. ISSN-2068-696X, https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4067

 3. Adam Makharadze, Trafficking as a Transnational Crime and some of its Important Issues in  Georgian Criminal Law and Theory, колективна монографiя ,,Актуальнi проблеми мiжнародного права (на прикладi Украiни та Грузii), За заг. ред. проф. Ю. Бошицького та А. Махарадзе, Киiв, 2018, ст. 258-274

 4. Adam Makharadze, Trafficking in Georgian Criminal Law, Proceedings of the 7th International Conference on Human and Social Sciences, (7th ICHSS), 22-23 December, 2017, Barcelona, Spain, ISBN:978-1-78911-000-5   http://www.mcser.org/index.php/16-publications/648-proceedingsichss2017

 5. Adam Makharadze, Omar Makharadze,  ‘Freedom of Religion and Criminal Liability for the Religious Insults’,   Refereed Humanities and Social Sciences Review, ISSN: 2165-6258, vol.06, N02,   http://www.universitypublications.net/hssr/0602/index.html.

 6. Адам Махарадзе, Грузинская реальность в отношении обротной силы Уголовного закона //Уголовная политика республики Беларусь: Cостояние и пути совершенствования. Cборник материалов международной научно-практической конференции, (Барановичский государственный университет 12-13 мая 2016 года);

 7. Адам Махарадзе, О судебном решении Конституционного суда Грузии относительно обратной силы уголовного закона, Часопис киiвського унiверситету права, киiвський унiверситет права НАН Украiни, 2016/4;
 8. Адам Махарадзе, Влияние признаков, находяшихся на стороне исполнителя, на ответственность соучастников преступления, Часопис киiвського унiверситету права, киiвський унiверситет права НАН Украiни, 2013/2, ст.382-389;
 9. ადამ მახარაძე, ფაქტობრივი შეცდომის სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე ზეგავლენის ზოგიერთი საკითხის შესახებ // რსუ შრომები  , სოცია­ლურ, ეკონომიკურ და იური­დიულ მეცნიერე­ბათა სერია IV, გამ-ბა ,,უნივერსალი,“  ბათუ­მი, 2012, გვ. 262-274;
 10. სასჯელის დანიშვნის საკითხი­სათ­ვის თანა­მონაწილე­ობით ჩადე­ნილ დანაშა­ულში // სამეცნიერო-იურიდი­ული ჟურნალი ,,მარ­თლ­მსაჯულება და კანონი,“ #1 გამ-ბა ,,საქარ­თვე­ლოს მოსა­მარ­თლე­თა ასოციაცია,“ თბილისი, 2011, გვ.111-122;
 11. ადამ მახარაძე, თანამონაწილეობაში დანაშაულებრივი ქმე­დების ურთი­ერთ ცოდ­ნის შესახებ, // რსუ შრომები, სოციალურ, ეკონომიკურ და იური­დიულ მეცნიერე­ბათა სერია II, გამ-ბა ,,უნივერსალი,“  ბათუმი, 2011, გვ.127-141;
 12. ადამ მახარაძე, ნებაყოფლობით ხელის აღება დანაშაულში თანამონაწილეობაზე, // სამეცნიერო-იურიდი­ული ჟურნალი ,,მართ­ლმსა­ჯუ­ლება და კანონი,“ #3 გამ-ბა  ,,საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაცია,“ თბილისი, 2009, გვ.36-48;
 13. ადამ მახარაძე, ,,სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დანაშაულში დახმარებისათვის“, გამ-ბა უნივერსალი, თბ., 2006
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Adam Makharadze, First Annual Convention of the Association of European Studies for the Caucasus, Yeditepe University, Istanbul (Turkey), 27-28 April 2017, Yeditepe University; http://aesc-online.eu/news/preliminary-programme-first-aesc-annual-convention
 2.  ELFA-European Law Faculties Associatio Annual General Meeting and Conference 'Legal Education in Changing Europe',  Brno 2017, Wednesday 19-21
 3. ადამ მახარაძე, მრგვალი მაგიდა თემაზე: ,, საჯარო და კერძო სამართლის ურთიერთგამიჯნვა", ზეპირი გამოსვლა. კიევი, 13-15.12. 2016.
 4.  Adam Makharadze, Omar  Makharadze, 'Freedom of Religion and Criminal Liability for the Religious Insults’, IJAS International Conference, Italy, Rome, 2016
 5. ELFA-European Law Faculties Association Annual  General Meeting and Conference  " Sustainable Law and Sustainable Legal Education", Groningen 2016, 13-15 April ;  www.elfa-afde.com/elfa/groningen-2016
 6. Адам Махарадзе, Уголовная ответственность за трефикинг по законодательству Грузии, Тема конференций - Противодействие нелегальной миграции и торговле людьми, Ивано-Франковск. 11-12.03.2016
 7. Adam Makharadze, Tatia Nakasidze-Makharadze,  ,,Challenges of teaching legal English and some aspects of translation legal terminology.” IJAS Conference Fraiburg, Germany, 2015
 8. ELFA- European Law Faculties Association General Assembly meeting and Conference "Law Faculties at the Crossroads", Istanbul, 2015, 16-19 April, www.elfa-afde.com/elfa/istanbul-2015
 9. Adam Makharadze, Constitutional principles on freedom of religion and some aspects of criminal liabilility, Constitution and the EU Law: Interaction, Chellenges, Solutions. Litva, Vilnius, 2014. http://konstitucija2014.mruni.eu/wp-content/uploads/2014/10/KNF_EN-program1.pdf
 10. Adam Makharadze, Georgian reality about retroactive effect of criminal law, Batumi international conference on law and politics, Georgia, Batumi, 2014.  www. Batumiconference.com
 11. Adam Makharadze, Batumi  Shota Rustaveli State University History and it’s Role in regional development, Black Sea Region Conference 2012, Austria, Graz.  www.europa.steiermark.at/blacksea
 12. Adam Maxaradze, Participated in the international conference: The role of ADR in resolving International Private-law disputes involving parties from the South Caucasus Countries, Batumi, Georgia, 20011.
 13. Adam Maxaradze, Participated in the International-Science conference: Computing/informatics, Education Sciences, Teaching Education, Batumi, Georgia, 2014
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Project name: ,,European Law in the South Caucasus – EULISC Batumi” - ვარ პროექტის წარმდგენი. Financing:  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Lifelong learning: Jean Monnet Programme. Project number:542911-LLP-1-2013-1-G-AJM-MO, Grant Agreement number: 2013-457/001-001. პროექტის ხანგრძლივობა 2014-2016 წწ.
 2. Project name: ,,Network for developing the European Studies in Caucasus”. Project number: 565086-EPP-1-2015-1-EE-EPPJMO  - NETWORK. Financing: Erasmus+: Higher Education – Jean Monnet - პროექტის ხანგრძლივობა 2015-2018 წწ.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 5-7 ივლისი 2016. USAID ის სერთიფიკატი ტრენინგში ,,სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია და სამართლებრივი წერა".
 2. Young Researchers Seminar, 2016, Austria, University of Graz, 18-22 Aprili;
 3. “Introducing Justice for Children Course in Georgian Universities” Workshop is organized within the framework of the partnership project – “establishment of prevention and diversion services and increased professional specialization for juvenile offenders in Georgia,, supported by the embassy of the royal kingdom of  the Netherlands, 2013
 4. Master Class on Creating Law Practice Simulations in Large Classes, Judicial Independence and Legal Empowerment Project (JILEP), EAST WEST Management Institute, 2011
 5. “Master class on teaching  methods-assessing beyond the final exams”, Judicial Independence and Legal Empowerment Project (JILEP), EAST WEST Management Institute, 2011
 6. The training on intellectual Property Rights (IPR),  Economic Prosperity Initiative, USAID/GEORGIA, National Intellectual property Center of Georgia, Sakpatenti, 2011
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული კარგად, ინგლისური -ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, Internet, Word,  Excel.

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა