სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დეკანის არჩევნები

2014 წლის 22 დეკემბერს ჩატარებული დეკანის არჩევნების მე-2 ტურის შედეგები

არჩეულია: ასოცირებული პროფესორი - ქეთევან ბერიძე
 

 1. არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან 24 საათის განმავლობაში კანდიდატს, დამკვირვებელს, ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის წევრს ან შესაბამისი ფაკულტეტის ამომრჩეველს უფლება აქვს შეიტანოს საჩივარი ბსუ-ს წესდებით განსაზღვრული წესის დარღვევასთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ საჩივრები არ მიიღება.
 2. უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისია ვალდებულია საჩივრის შეტანიდან 3 დღის განმავლობაში განიხილოს საჩივრები და მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილება.

22 დეკემბერი 2014 წელი


სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საარჩევნო კომისიის 19 დეკემბრის 2014 წლის N1 გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი

 1. დაკმაყოფილდეს გიორგი ბოლქვაძის საჩივარი ბსუ-ს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის 2014 წლის 15 დეკემბრის №1 ოქმის - დეკანის არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ.
 2. არ დაკმაყოფილდეს ქეთევან ბერიძის საჩივარში მითითებული მოთხოვნები.  
 3. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების მე-2 ტური დაინიშნოს 2014 წლის 22 დეკემბერს.
 4. არსებული საქმის მასალები სათანადო რეაგირებისათვის გადაეგზავნოს ბსუ-ს ეთიკის კომისიას და შესაბამის საგამოძიებო  ორგანოებს;
 5. გადაწყვეტილება გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და ჩაბარდეს მხარეებს, რისი უზრუნველყოფა დაევალოს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურსა და კანცელარიას.
 6. გადაწყვეტილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
 7. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი ქ. ბათუმი. ზუბალაშვილის ქ.№30)  გამოქვეყნებიდან 1 თვის  ვადაში.

მომხრე:

 • კომისიის თავმჯდომარე- გიორგი დიასამიძე
 • კომისიის მდივანი - ხათუნა აფაქიძე
 • წევრი - ოთარ ცეცხლაძე
 • წევრი - ლია გაბაიძე
 • წევრი - სალომე დოლიძე

მოწინააღმდეგე:

 • წევრი - ზურაბ კვირკვაია
 • წევრი - მინური პაქსაძე 

2014 წლის 15 დეკემბერს ჩატარებული დეკანის არჩევნების მე-2 ტურის შედეგები

არჩეულია: ასოცირებული პროფესორი - ირაკლი მანველიძე

 

 1. არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან 24 საათის განმავლობაში კანდიდატს, დამკვირვებელს, ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის წევრს ან შესაბამისი ფაკულტეტის ამომრჩეველს უფლება აქვს შეიტანოს საჩივარი ბსუ-ს  უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ საჩივრები არ მიიღება.
 2. უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისია ვალდებულია საჩივრის შეტანიდან 3 დღის განმავლობაში განიხილოს საჩივრები და მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილება.

15 დეკემბერი 2014 წელი


სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის   2014 წლის 12 დეკემბრის #1 ოქმისა და ბსუ-ს რექტორის 2014 წლის 20 ივნისის #01-08/25 ბრძანების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით, რადგანაც  ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო ფაკულტეტის საბჭოს სიითი შემადგენლობის ხმათა უმრავლესობა,  დაინიშნა მე-2 ტური, რომელიც გაიმართება 2014 წლის 15 დეკემბერს.

12 დეკემბერი 2014 წელი


ფაკულტეტის საბჭოს 2014 წლის 30  ოქტომბრის გადაწყვეტილებით გამოცხადდეს არჩევნები ფაკულტეტის დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად;

კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს ბსუ-ს საარჩევნო კომისიაში (ოთახი №3)

2014 წლის 01 დეკემბრიდან 11 დეკემბრამდე, 10-დან 16 საათამდე,უქმე დღეების გარდა;

არჩევნები ჩატარდეს 2014 წლის 12 დეკემბერს.

კანდიდატად დარეგისტრირება შეუძლია მხოლოდ ამავე ფაკულტეტის პროფესორს ან ასოცირებულ პროფესორს, რომელსაც გააჩნია ადმინისტრაციულ ან აკადემიურ

თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 1 წლის გამოცდილება;

კანდიდატმა სარეგისტრაციოდ უნდა წარმოადგინოს:

ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ბ) ავტობიოგრაფია (CV);

გ) უმაღლესი განათლების დიპლომის ნოტარიალურად დამოწმებული ასლი და სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) სამოქმედო გეგმა (კონცეფცია);

ე) 2 ცალი ფოტოსურათი, ზომით ¾-ზე.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა