ტურიზმის ფაკულტეტი

ტურიზმის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: პაატა ჩაგანავა
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 07.07.1976
მისამართი: 9, შერიფ ხიმშიაშვილის ქ. ბინა 14. ბათუმი 6010
ელ-ფოსტა: chaganava.paata@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 77 54 54 90
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: 08.00.03.–მაკროეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ტურიზმის ბიზნესი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-ეკონომისტი/ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: მშენებლობის ეკონომიკა და მართვა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტურიზმის პოლიტიკა

ტურისტული დანიშნულების ადგილის მართვა

რისკების მართვა ტურიზმში

სამუშაო გამოცდილება:

09.1998–დან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ტურიზმის ფაკულტეტის პროფესორი

09.2002-დან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ტურიზმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

02.2017-09.2017 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკური ობსერვატორიის ხელმძღვანელი

10.2015-08.2016 - სსიპ "საზოგადოებრივი მაუწყებელი - აჭარის ტელევიზია და რადიო"-ს გადაცემა "ეკონომისტის" წამყვანი.

05.2011-დან 07.2015-მდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ტურიზმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

04.2000–დან 01.2010-მდე - ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ–თანამშრომელი.

09.2009–დან 12.2010–მდე – საქართველოს მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის დეპარტამენტის საზღვაო ინსპექტორი

12.2008–დან-09.2009-მდე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საფინანსო–საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თანაშემწე.

04.2007–დან - 12.2008–მდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საფინანსო–ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი.

09.2006-დან – 04.2007–მდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

09.2006–დან – 01.2008–მდე - შპს „სანდასუფთავების“ ეკონომიკური განვითარების კოორდინატორი.

06.2000–დან- 05.2004–მდე - დემოკრატიისა და რეგიონალიზმის ცენტრის თანამშრომელი

10.1998-დან – 04.2000–მდე - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროს მაკროეკონომიკური პოლიტიკასა და ეკონომიკური რეფორმების განყოფილების უფროსი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ტურიზმის ბიზნესის რისკ–ფაქტორები. ISSN 1512-4991 გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010, გვ.229–235;

2. სამკურნალო–გამაჯანსაღებელი ტურიზმი – ტურიზმის სეზონურობის დაძლევის საშუალება. ISSN 1987–5231. გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010, გვ.34–42.

3. ტურისტული დანიშნულების პუნქტის განვითარების მერყეობის შემცირება ციკლების ურთიერთდაბალანსების საფუძველზე. "ეკონომისტი" საერთაშორისო-ანალიტიკური ჟურნალი. თბ. 2013, N2.

4. ტურისტული დანიშნულების ადგილის ინფლაციის სცენარი. "საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში" I რეგიონული სიმპოზიუმის მასალები. ბათუმი. 2014

5. მთიანი რეგიონის კრიზისი და ტურიზმის როლი. "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" V სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. ბათუმი, 2014

6. Государственная политика в сфере туризма: опыт Грузии. материалы IV Мижнародна науково-практична конференции «Формування ефективних механизмив державного управления та менеджменту в умовах сучасной економики: теория и практика» Запорижжя. 2016

7. სპორტი აჭარაში, როგორც ტურისტული ნაკადების მოზიდვის ინსტრუმენტი. "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. ბათუმი. 2017 (თანაავტორები თ.ბერიძე, ც.ცეცხლაძე)

8. О проблемах развития экологического туризма в Грузии. მასალები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები". ქუთაისი. 2017 (თანაავტორი ა.დევაძე)

9. Forest Ecosystems on the Protected Areas of Georgia and Tourism Policy. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 materials. SGEM2017 Vienna GREEN Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-27-0 / ISSN 1314-2704, Vol. 17, Issue 33. VIENNA (თანაავტორები ა.დევაძე, ნ.გვარიშვილი)

10. Sport in Adjara as a Tool of Tourist Attraction. Management Studies, Volume 6, Number 6, Nov.-Dec. 2018 (Serial Number 33).NY (თანაავტორები თ.ბერიძე, ც.ცეცხლაძე)

11. Pigovian Tax and Sustainable Tourism. Innovations in Science: Challenges of our Time. Collective Monograph. Ontario. Canada. 2018

12. Intermodal transportation as a quality improvement tool in tourism industryAnzor Devadze, Paata Chaganava, Irakli Kordzaia, Lela Devadze. MATEC Web of Conferences. Vol.339. EDP Sciences. 2021

სახელმძღვანელოები

1. სახელმწიფოს მარეგულირებელი ფუნქციები წარმოების მართვაში (სალექციო კურსი), ISBN 978-9941-409-84-4 გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2009, 238გვ.

2. ტურიზმის პოლიტიკა. სახელმძღვანელო. ISBN 978-9941-17-472-8. გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი. 2012. 330გვ.

3. რისკის მართვა. სახელმძღვანელო. ISBN 978-9941-17-956-3. გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი. 2013. 340გვ.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" V სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი, 2014.

2. IV Мижнародна науково-практична конференция «Формування ефективних механизмив державного управления та менеджменту в умовах сучасной економики: теория и практика» Запорижжя. 2016

3. "ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი. 2017

4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები". ქუთაისი. 2017

5. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. Vienna.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. TEMPUS-ის გრანტი: SUTOMA - Development of new modules for international bachelor and master programmes in sustainable tourism management. 517306-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR. 2013-2016წწ. მკვლევარი.

2. ERASMUS-ის გრანტი: HERITAG - Higher Education Interdisciplinary Reform in Tourism management and Applied geoinformation Curricula. (561547-EPP-1-2015-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP) (2016-2019). მკვლევარი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. მასწავლებლის ტრენინგი ევროკავშირის TEMPUS SuToMa პროექტის ფარგლებში. 2014

2. კურსი „ტურიზმის განვითარების ეკონომიკა“ ევროკავშირის Erasmus+ HERITAG პროექტის ფარგლებში. 2017

3. უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხარისხის უზრუნველყოფის კურსი ევროკავშირის Erasmus+ HERITAG პროექტის ფარგლებში. 2017

4. სტაჟირების კურსი თემაზე: ინოვაციები მეცნიერებაში: ჩვენი დროის გამოწვევები. 2018

უცხო ენების ცოდნა:

1. ქართული ენა – მშობლიური
2. რუსული ენა – თავისუფლად
3. ინგლისური ენა - თავისუფლად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Windows, Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excel, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა