ტურიზმის ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: ირაკლი კორძაია
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ტურიზმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 15.10.1987
მისამართი: ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაზეს ქ. 44
ელ-ფოსტა: kordzaia.irakli@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 593 405740
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: სახელმწოფო და მუნიციპალური მართვა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: მენეჯმენტი და ადმინისტრირება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლები

- ტურიზმის მენეჯმენტი

- ტურისტული კომპანიების მენეჯმენტი

- ტუროპერირება

სამუშაო გამოცდილება:

10.2019 წ-დან. ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსულებელი

09.2019 წ-დან. ბსუ-ს ტურისმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

19.08.2019 წ-დან. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტი. მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

03.2018 - 09.2019. ბსუ-ს ტურისმის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსულებელი

05.2016 წ.-03.2018. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტი. დეკანის მოადგილე

09.2014 - 09.2016. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტი. მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

16.09.2013-16.09.2019. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტი. ტურიზმის დეპარტამენტი ასისტენტ პროფესორი

06. 2012 - 09.2013. ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის, ტურიზმის დეპარტამენტის სპეციალისტი

05.2012 წ. - დან.  შპს ,,ტურისტული სააგენტო Unitour +"  დამფუძნებელი და დირექტორი

10.2013 – 07.2016. ბსუ-ს ტურიზმის  ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის კოორდინატორი

10.2009 – 07.2013. ბსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის მასწავლებლი

10.2009-08.2010  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის  საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი 

10.2007 –07.2008 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის სასწავლო პროცესის ტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Problems of The International Tourism Market Improvement In Georgia – Conference ,,Есоnомiсs and Region’’, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Pershotravnevyi avenue, 24, Poltava -2019
 • Theoretical Aspects of Cluster As Innovative Models of Development of Tourism Industry - Київський національний університетімені Тараса Шевченка Економічний факультет Кафедра економіки підприємства Інститут конкурентного суспільства “Теоретичні та прикладні Питання економіки” Збірник наукових праць, Випуск 1 (34), ,,компринт’’, Київ – 2017
 • საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი, როგორც სოციალურ ურთიერთობათა სისტემის შემადგენელი ნაწილი - VI-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, № 6, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი - 2017
 • ეკოლოგიური ტურიზმის როლი დანიშნულების ადგილის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში - VI-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, № 6, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი - 2017
 • Вопросы совершенствования информационных технологий в туризме - ІV Міжнародна науково-практична конференція „Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту В умовах сучасної економіки:теорія і практика” Випуск 4, запорожський класичний приватний університет, запорожці – 2016
 • Contribution of Tourism to the Economies of the Structure and its Peculiarities in Georgia - Lviv Institute of Economy and Tourism, International scientific practical conference “Strategy of tourism development in XXI century in the context of sustainable development”, Ukraine, 2016 
 • საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი გლობალური ცვლილებების პირობებში - საქარ­თველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, საერთაშორისო სამეც­ნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ,,ტუ­რიზ­მის განვითარე­ბის ტენდენციები: პრობლემები და პერ­სპექტივები’’,  თბილისი, 2016 
 • მაღალმთიანი აჭარის კონკურენტუნარიანობის შეფასება საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, 5-6 ივლისი  , გამომცემლობა ,,უნივერსალი", ბათუმი, 2014 
 • Инновации как наиболее радикальный путь ускорения развития иностранного туризма на Черноморском побережье Аджарии. IV-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“   (8-9 ივნისი, 2013. ბათუმი-ტრაპიზონი) მასალები.
 • არქეტიპები მარკეტინგსა და რეკლამაში. III-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ (2-3 ივნისი, 2012,ბათუმი) მასალები.
 • ეკოტურიზმის განვითარება მდგრადი ტურიზმის კონტექსტში. II-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“(4-5 ივნისი, 2011, ბათუმი) მასალები.
 • ღვინის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები აჭარაში. I-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ (5-6 ივნისი, 2010,ბათუმი) მასალები.
 • სახელმწიფოს და ბიზნესის პარტნიორული ურთიერთობების განვითარება - ჟ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“, № 2. 2010

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • III Мiжнародноi науково-практичноi конференцii Економiчнии розвиток держави та ii соцiальна стабiлнiсть", Полтавський нацiональний технiчний унiверситет iменi Юрiя Кондратюка, Полтава, 2019
 • I Мiжнародноi Науково-Практичноi Конференцii “Сталий Розвиток Туризму На Засадах Партнерства: Освiта, Наука, Практика”, Львiвський торговельно-економiчний унiверситет, Львiв, 2018.
 • VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტი­კული კონფერენ­ციის ,,ტურიზმი: ეკონომი­კა და ბიზ­ნესი“, ბათუმი, 2017
 • V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტი­კული კონფერენ­ციის ,,ტურიზმი: ეკონომი­კა და ბიზ­ნესი“, ბათუმი, 2014
 • IV-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“,           ბათუმი, 2013 
 • III-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტი­კუ­ლი კონ­ფე­რენ­ცია ,,მდგრა­დი ტურიზ­მი: ეკო­ნო­მი­კა და ბიზნე­სი“, ბათუმი, 2012 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ,,მდგრადი ტურიზმი: სოფლად მეწარმეობა და კულტურული მემკვიდრეობა. ყირგიზეთს, საქართველოსა და ნორვეგიას შორის  განათლების სფეროში თანამშრომლობა“    (პროექტის  №  CPEA-2015/10035);    2016-2019.  საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი.

2. ,,მდგრადი ტურიზმის მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ახალი მოდულების განვითარება“,  ბსუ-პროექტის მონაწილე (517306-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPCR),   2011-2016

3. ,,ნორვეგიაში, საქართველოში და ყირგიზეთში მდგრადი ტურიზმის  განვითარებისა და ინოვაციების სფეროში განათლება“ - ნორვეგიის განათლების სამინისტროს საერთაშორისო განათლების ფონდი CPEA-2011/10017 - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი;

4. სახელმძღვანელოს (Charles R. Goeldner - J. R. Brent Ritchie  TOURISM - Principles, Practices, Philosophies-Eleventh Edition) ქართულად თარგმნა და რედაქტირება - აშშ-ის საელჩო საქართველოში S-GE800-11-GR-077 - რედაქტორი;

5. ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება და მათი სტაჟირება უცხოეთში - აჭარის  ა.რ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსებით - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი;

6. ,,ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი   არასამთავრობო  და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის“ - გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების (GTZ) დაფინანსებით - ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 12.2018 - International Hotel Management (Berlin-Hamburg)    
 • 10.2018 - უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია (თბილისი)      
 • 11.05.2018 - RESULT – Reaserch and Education systems Unified as Leraning Tools (ბათუმი)
 • 09.2017 - Quality Assurance  in Higher Education - ,,Higher Education interdisciplinary Reform in Tourism management and Applied Geoinformation curricula’’ (ბათუმი) 
 • 09.2017 - კვლევები სოციალურ მეცნიერებებში (ბათუმი)
 • 08.2017 - EBSCO-ს მონაცემთა ბაზების წვდომა და გამოყენება (ბათუმი)   
 • 05.2017 - Inclusive tourism Development (Vilnius)
 • 03.2017 - Economics for Tourism Development (Rimini) 
 • 09.2016 - კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში (ბათუმი)
 • 10.2015 - Free Market in the Modern World (Batumi)
 • 06.2015 - Tourism: Economics and Business (Batumi)
 • 12.2014 - ტურიზმის მდგრადი განვითარებისა და ინოვაციების სფეროში განათლება (ნორვეგია)           
 • 25.11.2014      Development of new modules for international bachelor and master programmes in sustainable tourism Management (Batumi)
 • 11.2014 - სწავლისა და სწავლების მეთოდები (ბათუმი)        
 • 09.2014 - «Новая экономическая география: теория и практика» (по УМК В.Н. Холиной «География. Углубленный уровень»)     
 • 02.2014 - მდგრადი ტურიზმის მენეჯმენტის საერთაშორისო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ახალი მოდულების განვითარება ( Bad Saarow, Germany)     
 • 05.2013 - The Modern education problems and education management (Bø, Norway) 
 • 03.2013 - სტაჟრება - ტურიზმის სწავლების მენეჯმენტი, ლექტორების სტაჟირებისა და სტუდენტების გაცვლა, ერთიანი პროგრამების შემუშავება და საგანმანათლებლო პროგრამების შესწავლა. ევროპულ ბიზნესკოლეჯი ( EBG გერმანია: ბერლინი, ჰამბურგი), ებერსვალდის მდგრადი განვითარების უნივერსიტეტი (გერმანია) 
უცხო ენების ცოდნა:

1. ინგლისური

2. რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

iMac, Windows, MS Word, MS Excel, MS Power point,CorelDRAW, Adobe Photoshop.

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა