ტურიზმის ფაკულტეტი

ტურიზმის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ვახტანგ მიქაშავიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 28 აგვისტო 1968 წ.
მისამართი: ბათუმი, ფიროსმანის ქ. №10, ბ. 6
ელ-ფოსტა: mikashavidze.vakhtang@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 599154522
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: 08.00.03. – მაკროეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მაკროეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა; ტურიზმის ეკონომიკა; ინვესტიციები

სამუშაო გამოცდილება:
 1. 16.09.2013-დან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტურიზმის ფაკულტეტის,  ასოცირებული პროფესორი
 2. 2011-დან 16.09.2013-მდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტურიზმის ფაკულტეტის,  ასოცირებული პროფესორი
 3. 01.09.2006-დან 2011-მდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის,  ასოცირებული პროფესორი
 4. 01.05.1995 - დან 01.09.2006 - მდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, ეკ.მეცნ.კანდ., დოცენტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მ/შ, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის სპეციალობათა დეპარტამენტის უფროსი მ/შ
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1

სამედიცინო ტურიზმი – ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მნიშვნელოვანი მიმართულება. ISSN 1512-4991, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომების XVI ტომი. ინტერდისციპლინარული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – „შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე - I“ – მასალათა კრებული. გამომც. „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2023, გვ. 1256-1269.

2

Лечебно-оздоровительный туризм и перспективы его развития в Грузии. ISSN: 2298-0946; E-ISSN: 1987-6114, DOI prefix: 10.36962, SC SCIENTIFIC JOURNALS. THE CAUCASUS. ECONOMIC & SOCIAL ANALYSIS JOURNALOF SOUTHERN CAUCASUS. JANUARY-FEBRUARY 2021 VOLUME 40 ISSUE 01, გვ. 84-93.

3

საქართველოს ტურისტული ინდუსტრია – განვითარების თავისებურებები, პრობლემები, პერსპექტივები. ISSN: 1987-6521; E-ISSN: 2346-7541, DOI prefix: 10.23747, Gulustan-Black Sea Scientific Journal of Academic Research. JUNE – SEPTEMBER 2018 VOLUME 41 ISSUE 03, გვ. 44-45.

4

დაცული ბუნებრივი ტერიტორიების განვითარება – ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და ეკოტურიზმის ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ISBN 978-9941-26-025-4, VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი 2017, გვ. 303-307.

5

ბათუმის ტურისტული ინდუსტრიის მდგრადი განვითარებისა და ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირების პრობლემები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 19878785, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა – VI“,  გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2015, გვ. 355-361.

6

ქალაქ ბათუმის სათავგადასავლო, სპორტული და ველოტურიზმის პოტენციალი, პრობლემები, პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 19878785, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა – V“,  გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014, გვ. 553-560.

7

ტურიზმი - მთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების პერსპექტიული მიმართულება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 978 9941-22-316-7, ბშრსუ-ის კრებული „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. გამომც. „უნივერსალი“ თბილისი, 2014, გვ. 127-133.

8

ბათუმის  საკურორტო მეურნეობის აგროტურისტული პოტენციალი (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ISBN 1987-8545, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა – IV“,  გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014, გვ. 364-369.

9

აჭარის აგროტურისტული პოტენციალი - პრობლემები, განვითარების პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). თსუ-ს კრებული „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“, თბილისი, 2013, გვ. 345-350.

10

ინოვაციები - ტურიზმის მდგრადი განვითარების ფაქტორი. ISBN 978-9941-22-030-2, ბშრსუ-ის კრებული „ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“. გამომც. „უნივერსალი“ თბილისი, 2013, გვ. 106-111.

11

ქალაქ ბათუმის გარემოს დაცვისა და ზოგიერთი ეკოლოგიური პრობლემის შესახებ (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). ISBN 1987-8745, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა – III“,  გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2013, გვ. 380–388.

12

ბათუმის საკურორტო-ტურისტული პოტენციალი - განვითარების შესაძლებლობები, პერსპექტივები. ISBN 1987-8745, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა – III“,  გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2013, გვ. 372–379.

13

ბათუმი–ტურისტული ქალაქი. წარსული და თანამედროვეობა. ISBN 1987–47–45, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული: „ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა - II“ – გამომც. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2012, გვ. 411–418.

14

ტურიზმის მდგრადი განვითარების ტენდენციები, პრობლემები და პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). ISBN 978–9941–17–673–9, რსუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული–“მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, 2012, გვ. 33–38.

15

აგრარული ტურიზმის წარმოშობის მოკლე მიმოხილვა და განვითარება უცხოური გამოცდილება (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). ISBN 978–9941–13–226–1, თსუს სამეცნიერო შრომების კრებული–„სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“, თბილისის უნივერსიტეტის გამომც. თბილისი, 2012, გვ. 348–353.

16

საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. ISBN 978–994–17–315–8, რსუ–ს სამეცნიერო შრომათა კრებული: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, 2011, გვ. 113–115.

17

ეკოტურიზმი ქვეყნისა და რეგიონების მდგრადი განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი (თანაავტორი ჟ. მიქაშავიძე). ISBN 978–991–17–31 რსუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული–„ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, 2011, გვ. 154–158.

 

სახელმძღვანელო

საქართველოს ტურისტული რესურსები. სახელმძღვანელო. ISBN 978-9941-462-66-5, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ – 2017

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1

სამედიცინო ტურიზმი – ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მნიშვნელოვანი მიმართულება. ბშრსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე“, 5-6 ივლისი, ბათუმი, 2022.

2

დაცული ბუნებრივი ტერიტორიების განვითარება – ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და ეკოტურიზმის ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ბშრსუ-ის  VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, 10-11 ივნისი, ბათუმი, 2017.

3

ბათუმის ტურისტული ინდუსტრიის მდგრადი განვითარებისა და ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირების პრობლემები. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა - VI“, ბათუმი, 5-6 სექტემბერი, 2015.

4

ქალაქ ბათუმის სათავგადასავლო, სპორტული და ველოტურიზმის პოტენციალი, პრობლემები, პერსპექტივები. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა - V“, ბათუმი, 1-2 სექტემბერი, 2015.

5

ტურიზმი - მთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების პერსპექტიული მიმართულება. ბშრსუ-ის  V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“,5-6 ივნისი, ბათუმი-ხიხანის ხეობა, 2014.

6

ბათუმის  საკურორტო მეურნეობის აგროტურისტული პოტენციალი. ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა - IV“, ბათუმი, 1-2 სექტემბერი, 2013.

6

აჭარის აგროტურისტული პოტენციალი - პრობლემები, განვითარების პერსპექტივები. თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“, 11-12 ოქტომბერი, თბილისი, 2013.

7

ინოვაციები - ტურიზმის მდგრადი განვითარების ფაქტორი. ბშრსუ-ის IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“, 8-9 ივნისი, ბათუმი-ტრაპზონი, 2013.

8

ქალაქ ბათუმის  გარემოს დაცვისა და ზოგიერთი ეკოლოგიური პრობლემის შესახებ (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა– III“, ბათუმი, 7–8 სექტემბერი, 2012.

9

ბათუმის საკურორტო-ტურისტული პოტენციალი - განვითარების შესაძლებლობები, პერსპექტივები.  ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბათუმი–წარსული და თანამედროვეობა–III“, ბათუმი, 7–8 სექტემბერი, 2012.

10

ტურიზმის მდგრადი განვითარების ტენდენციები, პრობლემები და პერსპექტივები (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). რსუ–ს III საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმი, 2–3 ივნისი, 2012.

11

აგრარული ტურიზმის წარმოშობის მოკლე მიმოხილვა და განვითარების უცხოური გამოცდილება (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). თსუ–ს I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“, თბილისი, 28–29 ოქტომბერი, 2011.

12

საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. რსუ–ს II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმი 4–5 ივნისი, 2011.

13

ეკოტურიზმი ქვეყნისა და რეგიონების მდგრადი განვითარების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი (თანაავტორი ჟ.მიქაშავიძე). რსუ–ს საერთაშორისო–პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“, ბათუმი, 24–25 სექტემბერი, 2011.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ონლაინ ტრენინგი თემაზე: „ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში“. ტრენინგი განხორციელდა „ერაზმუს+“-ის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის „სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლისა და სწავლების გამოყენებით“ (Love Distance) ფარგლებში. 22 ივნისი 2023 წ.
 2. პროფესორ-მასწავლებლებისთვის ტრენინგ-კურსი თემაზე: „შებრუნებული საკლასო ოთახი ონლაინ სწავლებაში (Flipped Classroom)“ . ტრენინგი განხორციელდა ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინიცირებითა  და უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ორგანიზებით. 8-12 მაისი 2023 წ.
 3. ტრენინგი - RESULT (Research and Education Systems Unified as Learning Tools). ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების მიზნით განხორციელებულ ტრენინგი (ბრძანება #02-03/232), 2017;
 4. ტრენინგ - კურსი „სწავლის და სწავლების მეთოდები“, სერტიფიკატი #14, ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტი, 2014.
უცხო ენების ცოდნა:
 1. რუსული ენა - თავისუფლად
 2. ინგლისური ენა - წერა-კითხვა, თარგმნა ლექსიკონის დახმარებით
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher) - ძალიან კარგად;
 • Adobe Acrobat Pro - ძალიან კარგად;
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა