ტურიზმის ფაკულტეტი

ტურიზმის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ანზორ დევაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 14.06.1955
მისამართი: შ. ხიმშიაშვილის პრ. 9 ბ.70
ელ-ფოსტა: devadze.anzor@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 14 10 45
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: 08.00.23. „ტრანსპორტის ეკონომიკა, დაგეგმარება და მართვა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ტრანსპორტის ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამგზავრო გადაზიდვების ორგანიზაცია, ბიზნესის ორგანიზაცია, ტურიზმი.

სამუშაო გამოცდილება:

2015 წლის სექტემბრიდან  - დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი

2015 წლის ივლისიდან სექტემბრამდე ბათუმის შოთა რუსთაველისსახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი

2013 წლის სექტემბრიდან - 2015 წლის  სექტემბრამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის ტურიზმის დეპარტამენტის  ასოცირებული პროფესორი

2010 წლის თებერვლიდან -2013 წლის აგვისტომდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

2009წ აგვისტოდან 2010 წლის თებერვლამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ეკონომიკის დოქტორი, მოწვეული პროფესორი

1994-  2009წ აგვისტომდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი, საბუღალტრო და საგადასახადო საქმის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

1988-1997 წლები ბათუმის მსუბუქი ტაქსომოტორების ავტოსატრანსპორტო საწარმოს, ს.ს.      “ბათავტოტრანსსერვისი” - ს დირექტორი, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

1987 (09)-1988 (05)საქართველოს კპ ბათუმის საქალაქო კომიტეტი, საორგანიზაციო განყოფილების ინსტრუქტორი

1987 (02) - 1987(09)  ბათუმის სახალხო დეპუტატების აღმასრულებელი კომიტეტი, საგეგმო განყოფილების უფროსი

1983-1986 მოსკოვის ს. ორჯონიკიძის სახელობის მართვის ინსტიტუტის ასპირანტურა, ასპირანტი

1980-1983ბათუმის სამგზავრო ავტოკოლონა #2659, უფროსი ეკონომისტი

1978-1980 აჭარის ავტოსატრანსპორტო საწარმოო გაერთიანების ეკონომისტი

1973–1978 ხარკოვის ავტოსაგზაო ინსტიტუტის ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტი

1972–1973 ბათუმის  #5 სამშენებლო ტრესტის მუშა

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

63. Olha Prokopenko, Anzor Devadze. Video marketing as a digital tool for promoting tourism services. УДК 005(062.552). Т33р. Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ». 24 листопада 2020 р. м. Луцьк

62. ДевадзеА.Х.,Скриль В.В.Беридзе З. М. Вопросы развития аграрного туризма в высокогорных регионах аджарской АР.УДК 338.48. L830. Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ГЕНЕЗИСУ ЕКОНОМІКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ІННОВАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ». КИЇВ, 26-27 БЕРЕЗНЯ 2020

61. Olexandra Olshanska, Olha Prokopenko, Anzor Devadze, Valeriia Kostynets. Collective monograph. „Management – Tourism – Culture“ ISBN978-83-7614-468-9. Krakow, 2020

60. O. Prokopenko., V. Omelyanenko., A. Devadze., B. Gechbaia. INSTITUTIONAL STRATEGY FRAMEWORK FOR NATIONAL INNOVATION PRIORITIES DEVELOPMENT. Vth (Anniversary) International Scientific Conference Dedicated to the International Day of the Seafarers «Modern Maritime Technologies, Problems of Social-Economic Development and Ways for Solving Them» Proceedings of the International Scientific Conference. Proceedings of the International Scientific Conference. Georgia, Batumi, 24 June, 2019. ISBN 978-9941-9657-3-9. 100-108p.

59. Девадзе А.Х., Кордзаiя I.А.,Скриль В.В. «ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МIЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ГРУЗII». Економiчний розвиток держави та ii соцiална стабiльнiсть: матерiали III Мiжнародноi науково-практичноi конференцii,15 травня 2019р. – Ч.I. -Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2019. -359 с. ISBN 978-966-97872-0-0.

58. Девадзе А.Х., Крекотень I.М., Скриль В.В. МОДЕЛЮВАННЯ БIЗНЕС-ПРОЦЕСIВ В ТУРИЗМI. Колективна монография «БIЗНЕС-ПРОЦЕСИ В ТУРИЗМI». Познан, 2019.ISBN 978-83-60038-72-7/

57. Прокопенко О.В., Ольшанская А.В., Девадзе А.Х., Костинец В.В. Состояние и перспективы развития туристских дестинаций Украины и Грузии. Сборник трудов международной научно-практической конференции «диалог исследователей и экспертов – возможности интеграционного развития стран СНГ». Кыргызстан, Бишкек. 3-7 сентября 2019г. УДК 339.9.  ББК 65.5.  Д44.        ISBN 978-9967-12-833-0.

56. Девадзе А.Х., Гваришвили Н.Я. «Екотуризм на территориях, що охороняються – прiоритетний напрямок розвитку туристичноi iндустрii Грузii”. ЗБIРНИК ТЕЗ I МIЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦIЯ «СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПУБЛIЧНОГО УПРАВЛIННЯ». 17-18 жовтня, 2019р.М. Львiв.

55. Девадзе А.Х. «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГРУЗИИ». Матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii «РОЗВIТОК ФIНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАIНI: ЗАГРОЗИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. 15Жовтня 2019р. – Полтава:ПолНТУ, 2019. УДК 336.7(06). ISBN 978-966-616-184-3.

54.  A. Devadze,  I. Kordzaia, K. Chichulina. PROBLEMS OF THE INTERNATIONAL TOURISM MARKET IMPROVEMENT IN GEORGIA. ЕСОNОМIСS AND RЕGIОN. Vol. 1 (72) 2019. Scientific journal of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University.  UDC 338.48. JEL classification: D47.  DOI 10.26906/еір.2019.1(72).1432. 

53. Девадзе Анзор. «Проблеми i перспективи розвитку мiжнародного туризму в Грузii». Матерiали XVIII мiжнародноi науково-практичноi конференцii “конкурентоспроможнiсть нацiональноi економiки», 4-5 жовтень, 2018. Киiвський      нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Киiв-2018.

52. Девадзе А.Х., Крекотень I.М., Скриль В.В. МОДЕЛЮВАННЯ БIЗНЕС-ПРОЦЕСIВ В ТУРИЗМI. Колективна монография «БIЗНЕС-ПРОЦЕСИ В ТУРИЗМI». Познан, 2019.ISBN 978-83-60038-72-7/ 

51. I. Halytsia, A. Devadze, O. Prokopenko, B. Gechbaia. Some Strategic Aspect the Inovative Development in Modern Condicions. The Journal ”Innovative Economics and Management”. Volume V.

50. Девадзе А.Х., Кордзаiя I.А.,Скриль В.В. «ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МIЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ГРУЗII». Економiчний розвиток держави та ii соцiална стабiльнiсть: матерiали III Мiжнародноi науково-практичноi конференцii,15 травня 2019р. – Ч.I. -Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2019. -359 с. ISBN 978-966-97872-0-0. 

49. Девадзе А.,Прокопенко О., диасамидзе М. «Перспективи збiльшения конкурентоспроможностi регiонального туристичного кластера». Функцiонування та перспективи розвитку туристичноi галузi Украiни. Монография. Колектив авторiв, Львiв, 2018. Вид-во ЛТЕУ. ISBN 978-617-602-234-3 № 5. ISSN: 2449-2418, E-ISSN: 2449-2604. UDK (უაკ) 050: {33+338.24} ი -603.

48. L. Shulgina, J. Klisinski, O. Prokopenko, A. Devadze. Methods of analysis and evaluation in the management of tourism service. The Journal ”Innovative Economics and Management”. Volume V. № 1. Batumi 2018. pp 81-87. ISSN: 2449-2418, E-ISSN: 2449-2604. UDK (უაკ) 050: {33+338.24} ი -603.

47. А. Девадзе, З. Беридзе. Влияние Транспортной инфраструктуры на развитие международного туризма в Грузиию. Збiрник матерiалiв IV Мiжнародноi науково-практичноi конференцii. Стратегiчнi iмперативи сучасного менеджменту. Киiв 2018. ст.184-192.ISBN 978-966-926-228-8. YDK 005.1 C 83.

46. A. Devadze. Theissues of development of the tourism industry in Georgia. 4 th international scientific- practical conferences “Modern Technologies, socio-economic development problems and ways of solving them”. Book of procedings. Publishing hous “Kalmosami”.  Batumi-Georgia 2018. ISBN 978-9941-9597-1-4.

45. A. Devadze, O.Prkopenko, M. diasamidze. The Concept of Growth of Competitiveness of a Regional Tourism Clister. Matepiaлив I Miжнapodнoi нaykoвопрактичноi конференцii. «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: оствiта, наука, практика». Pp268-271. Lviv-2018. ISBN 978-617-602-230-5. YDK 338.48  ББК 65.433 С76.

44. Human Capital Management: innovative aspects of transformational economies: monograph / edited by Dr. of Economics, Prof. Prokopenko O., Dr. of Technology and Social Change Holmberg R., Ph.D in Economics Kotenko O. – Ruda Śląska: Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2018. – 128 p. ISBN 978-83-61429-14-2. UDC 658.15:005.96 H 91.

43. Anzor Devadze, Olha Prokopenko, Fedir Zhuravka. “The problems of development of the tourism industry in Georgia”. JOURNAL "Tourism and Travelling". Volume 2, Issue 1. PUBLISHER LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”. 2018..2018.01. ISSN PRINT 2544-2295. ISSN ONLINE 2616-5090. doi:10.21511/tt.2(1).2018.01.

42. N .Gvarishvili, A. Devadze. Innovations in science: the challenges of our time. Coliective m. onograph. Ecological Tourizm on the Protected Areas of Georgia as a FRactor of Social-Economic Development of the Regions. Accent Grafics Gommunications & Publishing. Ontario. Canada. 2018. Pp. 398-404. ISBN 978-1-77192-422-1.

41. A. devadze, N. Gvarishvili. "Ecology of Georgian protected areas in the context of tourism development".  International refereed and reviewing scientific-practical journal ,, Innovative Economics and Management ''. № 1. Vovume V. pp. 212-222. Batumi 2018. ISSN: 2449-2418. E-ISSN 2449-2604. UDC (უაკ) 050: {33+338.24} ი - 603.

40. A. Devadze, N. Gvarishvili, P. Chaganava. Forest ecosystem on the protested areas of Georgia and tourism policy . 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 materials. SGEM 2017 Vienna GREEN Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-27-0 / ISSN 1314-2704, Vol. 17, Issue 33. VIENNA 2017.

39. ა. დევაძე, პ. ჩაგანავა. О проблемах развития экологического туризма в Грузии. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი, 2017

38. А. Девадзе. ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ ГРУЗИИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Економічний факультет  Кафедра економіки підприємства Інститут конкурентного суспільства Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1 (34) Київ - 2017

37. ა. დევაძე        ს. დევაძე. “საკურორტო-ტურისტულ კომპლექსებში ინვესტიციების მოზიდვის შესახებ”. VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: „ეკონომიკა და ბიზნესი“.„უნივერსალი“, თბილისი, 2017

36. ანზორ დევაძე, ნანი გვარიშვილი. ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების შესახებ საქართველოში. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, №1, გვ. 152–157. ბათუმი, 2016.

35. ანზორ დევაძე, სულხან დევაძე. უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და გამოყენების პრობლემები საქართველოში. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, №1, გვ. 192–199. ბათუმი, 2016.

34. Девадзе А.Х. Девадзе Э.А. Государственно – частное  партнерство  как  особая форма регулирования  бизнеса в стране. “Ukraine – EU. Modern technology, business and law”. Collection of international scientific papers, p. 115 - 117.SlovakRepublic – Poland. 2016.

33. Devadze Anzor, Nani Gvarishvili.    Issues for the development of ecological tourism in Georgia.  “Ukraine – EU. Modern technology, business and law”. Collection of international scientific papers, p. 77-80. SlovakRepublic – Poland. 2016.

32. Девадзе Анзор, Кордзаиа Ираклий. Вопросы совершенствования  информационных технологий в туризме. Материалы  IV международной научно – практической конференции «формирование эффективных механизмов государственного управления и менеджмента в условиях переходной экономики: теория и практика», стр. 589 – 591. Классический приватный университет, Запорожье, 2016.

31  ბ. გეჩბაია, ა. დევაძე. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. სახელმძღვანელო, თბილისი, 2015.

30. ლოგისტიკური ნაკადების ეფექტური მართვის საკითხები.  პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი, გვ. 197-200. 2015.

29. გ.ჯოლია, დ.სეხნიაშვილი, ბ. გეჩბაია, ა.დევაძე. ინტერნეტეკონომიკა, სახელმძღვანელო. თბილისი, გამომცემლობა„უნივერსალი“, გვ. 505. 2014,.

28.    ანზორ დევაძე, ნანი გვარიშვილი. აგროტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ბათუმი, გამომცემლობა უნივერსალი, გვ, 258-263, 2014.

27.    ანზორ დევაძე, ქეთევან გოლეთიანი. ლოგისტიკა და ფირმის კონკურენტუნარიანობა. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია,თბილისი, 2014.

26.    ა. დევაძე; „სახელმწიფოს საინვესტიციო პოლიტიკის ზოგიერთი საკითხი“. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. მეცნიერებადაცხოვრება №1(7).  თბილისი.  გვ. 170–174. 2013წ

25. ა. დევაძე, ნ. გრძელიშვილი. ტურიზმი საქართველოში. არსებული მდგომარეობა, პრობლემები, პერსპექტივები. მონოგრაფია.თბილისი., 2012.

24. ა. დევაძე, ნ. გვარიშვილი. „ეკოლოგიური ტურიზმის მენეჯმენტის საკითხების შესახებ“. საუნივესიტეტთაშორისო სამეცნიერო–ანალიტიკურიჟურნალი „ბიზნესი და მენეჯმენტი“, 2010,  № 2. გვ.245–251.

23.    საქართველოში ტუ8რიზმის განვითარების მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მექანიზმი და მისი რეალიზაციის ძირითადი მიმართულებები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომების კრებული II, 2010 წ. გამომცემლობა `უნივერსალი ~ თბ., 2010 წ.

22.  სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ტურიზმი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომების კრებული I, 2010 წ. გამომცემლობა `უნივერსალი ~ თბ., 2010 წ.

21.  V. glonti, F, Tsintsadze, A. Devadze. TeExtimate the Finansial-ekonomik stability of the Regional Budget. International congress on the aspect and visions of applied economics and informatics. Debrecen. Book of abstracts. Debrecen. Hungary. 2009.

20.  ა. დევაძე. ბათუმის საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ორგანიზაციისა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია”გლობალიზაცია, მსოფლიოკრიზისი და სამხრეთ კავკასია”. ქუთაისი, ,. საგამომცემლო სახლი “ინოვაცია”. 2009.

19.  А. Девадзе. О качестве транспортного обслуживания транзитных пассажиров . Кутаисский институт исскуств и педагогики. Международная научная конференция «КОЛХА  2009». Издательство «Хандзта», Кутаиси.2009

18.  ა. დევაძე. ნ.გვარიშვილი. საავტომობილო ტრანსპორტის გავლენა ქალაქის ეკოლოგიაზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, #23. თბ., 2009

17.  ა. დევაძე.  “სატრანსპორტო ლოგისტიკის მოდულის აგება”. ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია.  2009

16.  А. Девадзе, Н. Зосидзе.  Политические и экономические аспекты деникинского белогвардейского движения в Батумской области (1919-1920г.г.). Сборник научных трудов YI .Издательство «Государственный университет Шота Руставели».,2009

15.  ა. დევაძე. ნ. კოპინაძე. შრომითი რესურსების მართვის და მოტივაციის შესახებ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა “უნივერსალი”. თბ., 2009.

14.  А. Девадзе, Р Беридзе. О   совершенствовании функционирования Батумского транспортного узла. Владикавказский институт управления.  Владикавказ. 2008.

13.  А. Девадзею Н. Копинадзе . Качество управления и основные направления банковского менеджмента. Владикавказский инстит утуправления. Владикавказ. 2008.

12.  ა. დევაძე. სახელმწიფოს მხრიდან მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის შესახებ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული 1. თბ., გამომცემლობა “ლამპარი”, 2008.

11.  ა. დევაძე. ქალაქის სატრანსპორტო კვანძის ფუნქციონირების სრულყოფისათვის. ჟურნალი “ეკონომიკა და ბიზნესი”, #1. თბ., საგამომცემლო სახლი”ინოვაცია”, 2008.

10.  ა. დევაძე. ტურიზმის სატრანსპორტო მომსახურების შესახებ.  ბათუმის საზღვაო აკადემია. ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტი. შრომები II. გამომცემლობა “ბათუმის საზღვაო აკადემია”. ბათუმი., 2008.

9.  ა. დევაძე.  სატრანსპორტო ლოგისტიკის ამოცანების და განვითარების პერსპეკტივებისშესახებ. ბათუმის საზღვაო აკადემია. ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტი. შრომები II. გამომცემლობა “ბათუმის საზღვაო აკადემია”. ბათუმი., 2008.

8.  А. Девадзе, Н. Зосидзе.  Политические и социально-экономические аспекты оккупации османской империей Батумской области ( апрель-ноябрь 1918г.) Издательство «Государственный университет Шота Руставели».,2008.

7.  ა. დევაძე. ნ. კოპინაძე. შრომითი რესურსების მართვის და მისი მოტივაციის ასპექტები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ჟურნალი“რეგიონული ეკონომიკა”, 2008., #1. გამომცემელი აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა.

6.  ა. დევაძე. ნ. კოპინაძე. საპროექტო დაფინანსება და მისი შესაძლო გამოყენება აგრარულ სექტორში აჭარის არ სავაჭრო-სამრეწველო პალატა. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. გამომცემლობა ს.ს. “აჭარა”, 2008.

5.  А. Девадзе, Н. Зосидзе.  Историко-экономические и правовые вопросы административного устройства юго-западной Грузии (1878-1914г.г.). Издательско-полиграфическое предприятие им. В. Гассиева. Владикавказ. 2007.

4.  А. Девадзе, Н. Зосидзе.  Историко-экономические аспекты функционирования свободной экономической зоны в городе Батум (1878-1886 г.г.). Издательско-полиграфическое предприятие им. В. Гассиева. Владикавказ. 2007.

3.  ა. დევაძე. სამგზავრო გადაზიდვების ხარისხის გეგმიური მაჩვენებლების ფორმირება. ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები. ბათუმი 2006.

2.  ა. დევაძე. საქალაქო მარშრუტებზე ავტობუსების მოძრაობის რეგულარობის უზრუნველყოფის შესახებ. ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები. ბათუმი 2006.

1. ა. დევაძე.  ავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანის ხარისხის ამაღლების შესახებ Gგამომცემლობა შპს “ტრანსპორტი”. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი “ტრანსპორტი”, თბ., 2005., #4

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

43. Olha Prokopenko, Anzor Devadze. Video marketing as a digital tool for promoting tourism services. Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ». 24 листопада 2020 р. м. Луцьк

41. ДевадзеА.Х.,Скриль В.В.Беридзе З. М. Вопросы развития аграрного туризма в высокогорных регионах аджарской АР. Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ГЕНЕЗИСУ ЕКОНОМІКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ІННОВАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ». КИЇВ, 26-27 БЕРЕЗНЯ 2020

40. O. Prokopenko., V. Omelyanenko., A. Devadze., B. Gechbaia. INSTITUTIONAL STRATEGY FRAMEWORK FOR NATIONAL INNOVATION PRIORITIES DEVELOPMENT. Vth (Anniversary) International Scientific Conference Dedicated to the International Day of the Seafarers «Modern Maritime Technologies, Problems of Social-Economic Development and Ways for Solving Them» Proceedings of the International Scientific Conference. Proceedings of the International Scientific Conference. Georgia, Batumi, 24 June, 2019. 

39. Девадзе А.Х., Кордзаiя I.А.,Скриль В.В. «ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МIЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ГРУЗII». Економiчний розвиток держави та ii соцiална стабiльнiсть: матерiали III Мiжнародноi науково-практичноi конференцii,15 травня 2019р. – Ч.I. -Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2019.

38. Развития туристских дестинаций Украины и Грузии. международной научно-практической конференции «диалог исследователей и экспертов – возможности интеграционного развития стран СНГ». Кыргызстан, Бишкек. 3-7 сентября 2019г. 

37. Девадзе А.Х., Гваришвили Н.Я. «Екотуризм на территориях, що охороняються – прiоритетний напрямок розвитку туристичноi iндустрii Грузii”.  I МIЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦIЯ «СУЧАСНА ПАРАДИГМА ПУБЛIЧНОГО УПРАВЛIННЯ». 17-18 жовтня, 2019р.М. Львiв.

36. Девадзе А.Х. «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГРУЗИИ».  Мiжнародноi науково-практичноi конференцii «РОЗВIТОК ФIНАНСОВОГО РИНКУ В УКРАIНI: ЗАГРОЗИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. 15Жовтня 2019р. – Полтава:ПолНТУ, 2019. 

35. Девадзе Анзор. «Проблеми i перспективи розвитку мiжнародного туризму в Грузii». Матерiали XVIII мiжнародноi науково-практичноi конференцii “конкурентоспроможнiсть нацiональноi економiки», 4-5 жовтень, 2018. Киiвський      нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Киiв-2018.

34. Девадзе А.Х., Кордзаiя I.А.,Скриль В.В. «ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МIЖНАРОДНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ ГРУЗII». Економiчний розвиток держави та ii соцiална стабiльнiсть: III Мiжнародноi науково-практичноi конференцii,15 травня 2019р. – Ч.I. -Полтава: ФОП Пусан А.Ф., 2019. 

33. А. Девадзе, З. Беридзе. Влияние Транспортной инфраструктуры на развитие международного туризма в Грузиию.  IV Мiжнародноi науково-практичноi конференцii. Стратегiчнi iмперативи сучасного менеджменту. Киiв 2018. 

32.  A. Devadze. Theissues of development of the tourism industry in Georgia. 4 th international scientific- practical conferences “Modern Technologies, socio-economic development problems and ways of solving them”. Book of procedings. Publishing hous “Kalmosami”.  Batumi-Georgia 2018. 

31. A. Devadze, O.Prkopenko, M. diasamidze. The Concept of Growth of Competitiveness of a Regional Tourism Clister. Matepiaлив I Miжнapodнoi нaykoвопрактичноi конференцii. «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: оствiта, наука, практика». Pp268-271. Lviv-2018. 

30. A. Devadze, N.Gvarishvili, P.Chaganava. Forest Ecosystems on The Protected Areas of Georgia and Tourizm Policy. 17 th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 materials. SGEM 2017 Vienna GREEN Conference Proceedings,  Vol. 17, Issue 33. VIENNA.

29. A. Devadze, P. Chaganava. About the problems of Ecotourism Development in Georgia. International Scientific-Practical Conference "Economics, Business and Tourism: Topical Issues, Achievements and Innovations". Akaki Tsereteli State University Publishing, Kutaisi, 2017.

28. A. Devadze: Problems of Competitiveness of Georgian Tourism Industry: Challenges and Opportunities.  Kyiv National Taras Shevchenko University Faculty of Economics, Department of Enterprise Economics, Institute of Competitive Society Theoretical and Applied Issues of Economics. Collection of Scientific Works. Issue 1 (34) Kiev – 2017.

27. ა. დევაძე ს. დევაძე. “საკურორტო-ტურისტულ კომპლექსებში ინვესტიციების მოზიდვის შესახებ”. VI საერთაშორი-სო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: „ეკონომიკა და ბიზნესი“. ბათუმი, 4-5-6 მაისი, „უნივერსალი“, თბილისი, 2017.

26. Девадзе А.Х. Девадзе Э.А. Государственно – частное  партнерство  как  особая форма регулирования  бизнеса в стране. “Ukraine – EU. Modern technology, business and law”. Collection of international scientific papers, p. 115 - 117.SlovakRepublic – Poland. 2016.

25. Devadze A. N. Gvarishvili.    Issues for the development of ecological tourism in Georgia.  “Ukraine – EU. Modern technology, business and law”. Collection of international scientific papers, p. 77-80. SlovakRepublic – Poland. 2016.

24. Девадзе Анзор, Кордзаиа Ираклий. Вопросы совершенствования  информационных технологий в туризме. Материалы  IV международной научно – практической конференции «формирование эффективных механизмов государственного управления и менеджмента в условиях переходной экономики: теория и практика», стр. 589 – 591. Классический приватный университет, Запорожье, 2016.

23.  ა. დევაძე, ნ. გვარიშვილი. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. საერთაშორისო–პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი–ხიხანისხეობა. 5–6. 07.2014.

22. ა. დევაძე, ნ. გვარიშვილი. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 2011. 28-29/10.

21. ა. დევაძე. ნ.გვარიშვილი. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი. 2011. 4–5/06.

20.  ნ. გვარიშვილი. ა. დევაძე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. „ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  ბათუმი. 2011. 24–25/09.

19. ა. დევაძე, ლ. დევაძე. ინოვაციები და ტურიზმის განვითარების საკითხები აჭარაში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ინოვაციები ბიზნესში (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები). ბათუმი, 16-17 აპრილი, 2010 წელი

18. საქართველოში ტურისტული მომსახურების ხარისხის ამაღლება, როგორც აჭარის არ-ის რეგიონული განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ქუთაისი, 1-2 მაისი,  2010 წელი.

17. ტურიზმი და მისი გავლენა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისგანვითარებაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, 5_6 ივნისი, 2010 წელი, ბათუმი-ტრაპიზონი.

16. ა. დევაძე, ნ. გვარიშვილი. ქალაქის ეკოლოგიის გაუმჯობესების შესახებ.  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ქუთაისი, 17-18 ივნისი,  2010 წელი.

15. ა. დევაძე.  ტურისტული პროდუქტის ფორმირებისა და გაყიდვების ინოვაციების შესახებ.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი _ ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ქუთაისი, 17-18 ივნისი,  2010 წელი.

14.  ა. დევაძე, ნ. გვარიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2010. 17–18/06.

13. ა. დევაძე, ნ. გვარიშვილი. ეკოლოგიური ტურიზმის მენეჯმენტის ზოგიერთი საკითხის შესახებ. ქუთაისის უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა II რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები”.  ქუთაისი, 18 დეკემბერი, 2010.

12. ა. დევაძე. ბათუმის საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ორგანიზაციისა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია”გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთკავკასია”. ქუთაისი, ,. საგამომცემლო სახლი “ინოვაცია”. 2009.

11. А. Девадзе, Н. Копинадзе . Качество управления и основные направления банковского менеджмента. Международная заочная научно-практическая  конференция  «Социально-экономическое развитие регионов: проблемы и перспективы….».  Владикавказский институт управления. Владикавказ. 2008.

10.  V. glonti, F, Tsintsadze, A. Devadze. Te Extimate the Finansial-ekonomik stability of the Regional Budget. International congress on the aspect and visions of applied economics and informatics. Debrecen. Book of abstracts. Debrecen. Hungary. 2009.

9. ა. დევაძე. ბათუმის საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის ორგანიზაციისა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ”გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია”. ქუთაისი, ,. საგამომცემლო სახლი “ინოვაცია”. 2009.

8. О качестве транспортного обслуживания транзитных пассажиров . Кутаисский институт исскуств и педагогики.Международная научная конференция «КОЛХА  2009». Издательство «Хандзта», Кутаиси.2009

7. “სატრანსპორტო ლოგისტიკის მოდულის აგება”. ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია.  2009

6. А. Девадзе, Н. Зосидзе.  Политические и экономические аспекты деникинского белогвардейского движения в Батумской области (1919-1920г.г.). Санкт-Петербургский государственный университет. Государственный университет Шота Руставели. Историко-филологические изыскания. Сборник научных трудов YI . Издательство «Государственный университет Шота Руставели».,2009

5. А. Девадзе, Р Беридзе. О   совершенствовании функционирования Батумского транспортного узла. Международная заочная научно-практическая  конференция  «Социально-экономическое развитие регионов: проблемы и перспективы….».  Владикавказский институт управления. Владикавказ. 2008.

4. А. Девадзе, Н. Зосидзе.  Политические и социально-экономические аспекты оккупации османской империей Батумской области ( апрель-ноябрь 1918г.) Государственный университет Шота Руставели. Санкт-Петербургский государственный университет. Историко-филологические изыскания. Сборник научных трудов Y. Издательство «Государственный университет Шота Руставели».,2008.

3. ტურიზმი და მისი გავლენა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, 5-6 ივნისი, 2010 წელი, ბათუმი_ტრაპიზონი.

2. А. Девадзе, Н. Зосидзе.  Историко-экономические и правовые вопросы административного устройства юго-западной Грузии (1878-1914г.г.) Материалы международной научнщй конференции Владикавказ. Издательско-полиграфическое предприятие им. В. Гассиева. Владикавказ. 2007.

1. А. Девадзе, Н. Зосидзе.  Историко-экономические аспекты функционирования свободной экономической зоны в городе Батум (1878-1886 г.г.) Материалы международной научнщй конференции Владикавказ. Издательско-полиграфическое предприятие им. В. Гассиева. Владикавказ. 2007

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

6. Certificate this to acknowledge that Devadze A. has successfully completed the training course “ THE CHALLENGES OF ENERGY EFFICIENCY: COOPERATION IF UKRAINE WITH THE EU” > may, 2019. 4 hours . Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

5. . სრაჟირება: international internship on the topic of: "Innovations in science: the challenges of our time". in which was the profesional development program by the course - Integration of science, education and innovative cooperation. Workload: Contact 40 hours, Independent Work 80 hours. Awarded: 4(four) ECTS credits With examination result: Excellent 6.00 A. Varna Free University "Chernorizets Hrabar”. Varna, Republic of Bulgaria. CERTIFICATE Reg. № C - 9128/15.09. 2018.

4. Certificate Is issued to  Anzor Devadze And confirms that she has attended a theretikal training (32 hours) “Development of ec ononic efficiency of using resource saving technologies” at the Centrum Promotorow idei sw. Matki Teresy Kalruty during April 13-17, 2018.  #03/2018/2/PL-GR. 17/04/2018.

3. Certificate of attendance Mr. Devadze A.  attended to the Workshop  on Quality Assurance in Hidher Educacion, Hold in Batumi, from September 26th to 28th, in the framework of the Erasmus+ Capacity Building in Higher Education Project HERITAG “Higer Education interdisciplinary Reform in Tourism management and Applied Geoinformacion curricula” (561555-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP). Batumi 2017.

2. 30.01–1.02.2013 - აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის სერტიფიკატი.

1. 7–9.06.2013 - სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში. ქართულ–ევროპული აკადემიის სერტიფიკატი #00123. 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (კარგად), უკრაინული (საშუალოდ), ფრანგული (ლექსიკონის დახმარებით), ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა