ტურიზმის ფაკულტეტი

მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ეკატერინე ბახტაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 03.07.1977
მისამართი:
ელ-ფოსტა: bakhtadze.ekaterine@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577906067
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტურიზმი, მარკეტინგი,  საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

სამუშაო გამოცდილება:

 

 2009-2023 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი;

2013-2023- აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკური განვითარების დეპარტამენტი, დეპარტამენტი უფროსი;

2009-2013 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი, დეპარტამენტის უფროსი;

2006-2009 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის, ასოცირებული პროფესორი;  

2007-2009 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო,  მინისტრის თანაშემწე;

2005-2007 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტი, მთავარი სპეციალისტი;

1999-2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2023 წელი, ჟურნალი - ინოვაციური ეკონომიკა და მენეჯმენტი, მეათე გამოცემა. სათამაშო ბიზნესის როლი ქალაქის და სასტუმროების შემოსავლების ფორმირებაში, ბათუმის მაგალითზე.
 2. 2022 წლის 23-25 ნოემბერი, ესპანეთი, საერთაშორისო კვლევის და განვითარების ცენტრი -Masters International Research & Development Center, MIRDEC  მე-19 საერთაშორისო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული, ეკონომიკის, ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებაში თანამედროვე დისკუსიების შესახებ. საქართველოში სოფლად ტურიზმის მდგრადი  განვითარების შესაძლებლობები და მისი გავლენა მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე.
 3.  2021 - სათავგადასავლო ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე.   XXII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის 2021,   11-14 მაისი, 2020 წელი, ჯელგავა, ლატვია. გვ. 373-381 Web of Science™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters),     AGRIS, CABI, EBSCO
 4.     2020 – „ტურისტული ბაზრის ზრდის შესაძლებლობების და რისკების იდენტიფიცირება  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში XXI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის 2020, 12-15 მაისი, 2020 წელი, ჯელგავა, ლატვია.  https://conferences.llu.lv/sites/llucs/files/conferences/escrud_2020/menu_attachments/Poster_ESRD_mark_sust.pdf. გვ. 35-43 Web of Science™, Clarivate Analytics (former Thomson Reuters), AGRIS, CABI, EBSCO
 5. ტურისტული სტატუსის მქონე საწარმო, როგორც ტურისტების და ინვესტიციების მოზიდვის სტიმულატორი აჭარაში. სამეცნიერო ჟურნალი: ფუნდამენტალური და გამოყემებითი კვლევების პრაქტიკა წამყვან სამეცნიერო სკოლებში. ტომი 31, N1, 2019.  ISSN 2313-7525, DOI prefix:10.33531
 6. კულტურათაშორისი ფაქტორების გავლენა საერთაშორისო ტურისტის ქცევაზე და მასპინძლობის ინდუსტრიაზე აჭარის რეგიონში, საქართველო. ეკონომიკის და მენეჯმენტის მეცნიერებათა ევროპული ჟურნალი. The European Journal of Economics and Management Sciences N3, 2018 ISSN 2310-5690. 2018.
 7. ქართველი მომხმარებლის ქცევა ტურიზმში და ბაზრის სეგმენტაციის VALS სისტემა. გლობალიზაცია და ბიზნესი. N5. 2018 ISSN 2449-2396.
 8. ურთიერთობათა მარკეტინგისადმი სასტურმოების დამოკიდებულება, ბათუმის მასპინძლობის ბაზრის მაგალითზე. ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, N2, 2018, ISSN: 2449-2418 E-ISSN: 2449-2604
 9. სასტუმრო ბიზნესის განვითარების ასპექტები აჭარაში. მიხეილ ბალუდანსკის აკადემიური საზოგადოების სამეცნიერო შრომები. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. N 5. 2017. ISSN 1338-9432
 10. სათამაშო ბიზნესის როლი აჭარის რეგიონის განვითარებაში. ეკონომიკის სოციალური გამოწვევების თანამედროვე პრიორიტეტები (ნაწილი I). კონფერენციის ნაშრომების კრებული. ISBN 978-966-2188-73-8. ჩერნიგოვი, უკრაინა. 2017
 11.  ,,ადგილის მარკეტინიგის სტრატეგიები -  ჟურნალი „ეკონომიკა“, ISSN 0206-2828, 2013 წელი  #5-6, თბილისი.
 12. ადგილის მარკეტინგი, როგორც ინვესტიციების მოზიდივის ინსტურმენტი -   IV საერთაშიროსო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია -  ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერისტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. 2013 წელი, ბათუმი.  
 13.  ბათუმში მცხოვრებთა ტურისტული სამომხმარებლო ქცევა - IV საერთაშიროსო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია -  ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერისტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. 2013 წელი , ბათუმი.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. 2023 წლის 11-12 მაისი, XXIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული - ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის, იელგავა. ლატვია. საერთაშორისო ბრენდულ სასტუმროებში დატვირთვასა და მომგებას შორის განსხვავების ანალიზი კოვიდით გამოწვეულ პანდემიამდე და პანდემიის შემდეგ
 2. 2022 წლის 21-22 ოქტომბერი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება. მომსახურების ხარისხი და ადამიანური რესურსების უნარები სარესტორნო ინდუსტრიაში: არსებული გამოწვევების ანალიზი
 3. 2022 წლის 23-25 ნოემბერ, ესპანეთი, საერთაშორისო კვლევის და განვითარების ცენტრი -Masters International Research & Development Center, MIRDEC  მე-19 საერთაშორისო კონფერენცია ეკონომიკის, ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებაში თანამედროვე დისკუსიების შესახებ. საქართველოში სოფლად ტურიზმის მდგრადი  განვითარების შესაძლებლობები და მისი გავლენა მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე.
 4. 2021 - XXII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის 2021, 11-14 მაისი, 2020 წელი, ჯელგავა, ლატვია. „სათავგადასავლო ტურიზმის ღირებულებათა ჯაჭვი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე“.
 5. 2020 – XXI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ეკონომიკური მეცნიერება სოფლად განვითარებისთვის 2020, 12-15 მაისი, 2020 წელი, ჯელგავა, ლატვია.  „ტურისტული ბაზრის ზრდის შესაძლებლობების და რისკების იდენტიფიცირება  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში“ https://conferences.llu.lv/sites/llucs/files/conferences/escrud_2020/menu_attachments/Poster_ESRD_mark_sust.pdf
 6. 2019 - ფუნდამენტალური და გამოყემებითი კვლევების პრაქტიკა წამყვან სამეცნიერო სკოლებში. ხორვატია.  „ტურისტული სტატუსის მქონე საწარმო, როგორც ტურისტების და ინვესტიციების მოზიდვის სტიმულატორი აჭარაში“. სამეცნიერო ჟურნალი: ტომი 31, N1, 2019.  ISSN 2313-7525, DOI prefix:10.33531 journal homepage: https://farplss.org/index.php/journal
 7. 2018 - III საერთაშორისო კონფერენცია: აქტუალური ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები თანამედროვე გლობალიზაციაში. „ქართველი მომხმარებლის ქცევა ტურიზმში და ბაზრის სეგმენტაციის VALS სისტემა“, თბილისი. http://www.eugb.ge/content.php
 8. 2018 - IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: თანამედროვე ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. „ურთიერთობათა მარკეტინგისადმი სასტურმოების დამოკიდებულება, ბათუმის მასპინძლობის ბაზრის მაგალითზე “, ბათუმი.
 9. 2017 - III საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია: „უკრაინა-ევრო კავშირი. თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი“. „სათამაშო ბიზნესის როლი აჭარის რეგიონის განვითარებაში“. სლოვაკეთ-ავსტრია-უნგრეთი
 10. ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი “ - IV საერთაშიროსო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ,, ადგილის მარკეტინგი, როგორც ინვესტიციების მოზიდვის ინსტურმენტი“   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. ბათუმი. 2013 წელი
 11.  „ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“  - IV საერთაშიროსო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. „ბათუმში მცხოვრებთა ტურისტული სამომხმარებლო ქცევა“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერისტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. ბათუმი. 2013 წელი
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

Erasmus Mundus Design & measures პროგრამის ფარგლებში ნელი (მდგრადი) ტურიზის მენეჯემენტის პროექტის მონაწილე, 2022-2023 წლები

Erasmus+ -ის მობილობის პროგრამის მონაწილე, 2018 წ. ვროცლავი, პოლონეთი. ფიზიკური განათლების უნივერსიტეტი. 3-7 სექტემბერი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ლიდერობა და მართვა საჯარო სამსახურში. 22-24 მარტი, 2021. საჯარო სამსახურის ბიურო.
 2. ტრენერთა ტრეინინგი. ფინანსთა სამინისტროს აკადემია. 13.06-16.06.2019
 3. Pan-European University & Academic Society of Michal Baludansky. თამანედროვე სწავლების მეთოდები და ინოვაციური ტექნოლოგიები უმაღლეს განათლებაში: ევროპული გამოცდილება და გლობალური ტენდენციები. სლოვაკეთი, ჩეხეთი.  2017 წელი
 4.      GEPRA (PR &MarketingCommunications) – სოციალური მედიის მართვა, 2015 წელი
 5. GEPRA (PR &Marketing Communications) – ბრენდინგი, 2015 წელი
 6. GEPRA (PR &Marketing Communications) – ღონისძიებების მენეჯმენტი, 2015 წელი
 7. GPDC (საქართველოს განვითარების ცენტრი) - ღონისძიების მენეჯმენტი, 2015 წელი  
 8. პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო - საჯარო ადმინისტრირების გაძლიერება საქართველოში და 2010-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების სტრატეგიის განხორციელების ინსტრუმენტები,  2012 წელი
უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური ენა), ინგლისური (თავისუფლად), რუსული (კარგად)
 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft PowerPoint,Internet

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა