ტურიზმის ფაკულტეტი

ტურიზმის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მამუკა გოგელია
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი
დაბადების თარიღი: 10.01.1978
მისამართი: ნინოშვილის/რუსთაველის ქუჩა 35/32
ელ-ფოსტა: m.gogelia@bsu.edu.ge; gogelia.mamuka@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577491939
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტ-მენეჯერი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ეკოლოგიური ტურიზმი, გარემოს დაცვა, ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები

სამუშაო გამოცდილება:

 

 • 01.10.2020 წლიდან - პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 22.02.2014 წლიდან   - ტურიზმის ფაკულტეტის, ტურიზმის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 01.08.2019 წლიდან - სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიპროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის ექსპერტი;
 • 15.10.2018  წ. - 30.09.2020 წ. პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის ხარისხის მართვის მენეჯერი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 18.09.2017 . -  14.10.2018 . -  პროფესიული პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 
 • 01.04.2015 წ. - 28.09.2018 წ. - ტურისტული სააგენტო ,,UNItour+" - გიდი;
 • 22.02.2014 .  - 17.09.2017 . - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა ერთიანი რეესტრის ადმინისტრატორი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 16.09.2012 . - 21.02.2014 . - ტურიზმის ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 21.06.2012 .- 22.02.2014 . - ხა­რის­ხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეცია­ლის­ტი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 13.09.2012 . - 21.02.2014 . - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, სტუდენტთა და პროფესორ მასწავლებელთა რეესტრის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;   
 • 16.09.2011 .-  21.02.2014 .- ტურიზმის ფაკულტეტის უფროსი მასწავლებელი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 05.10.2010 . - 30.07.2014 - სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესის სკოლის მას­წავლებე­ლი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 01.02.2011. -25.06.2012 . -  ტუ­რიზ­მის ფაკულტეტის, ტურიზმის დეპარტამენტის სპეციალისტი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 15.09.2010 . - 05.10.201  - გაერთიანებული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ,,გორგასალი";
 • 06.11.2007 . – 31.01.2011- აგრა­რული ტექნოლოგიებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტის ლაბო­რანტი, სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. სახელმწიფოს როლი და მნიშვნელობა ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარებაში - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი  და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა" -  ISSN 1987-7471, შტრიხკოდი   9771987747004, თბილისი, 2021 წლის მარტი.
 2. თანამედროვე დემოგრაფიული ტენდენციების გავლენა ტურიზმზე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი  და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა" -  ISSN 1987-7471, შტრიხკოდი   9771987747004, თბილისი, 2021 წლის მარტი.
 3. ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების პრობლემები საქართველოში - EKONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE AND ITS SOCIAL STABILITYY - III INTERNATIONAL SCIENCIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE - უკრაინა, 25 მაისი 2019 წელი
 4. მთის რეგიონის ტურისტული და რეკრეაციული პოტენციალი აჭარაში - «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»,УДК 001+37(100); N43 - ინტერნეტ - კონფერენცია - 31 იანვარი 2019 წელი;
 5. ეკოლოგიური ტურიზმის როლი დანიშნულების ადგილის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი,  - VI საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი” -  ISBN 978-9941-26-025-4,    10-11 ივნისი, 2017 წელი;
 6. საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი, როგორც სოციალურ ურთიერთობთა სისტემის შემადგენელი ნაწილი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი,  - VI საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი” -  ISBN 978-9941-26-025-4,    10-11 ივნისი, 2017 წელი;
 7. კლიმატის ცვლილება, ეკოტურიზმი და გარემო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინირინგის ფაკულტეტის და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა“, ივლისი-აგვისტო, თბილისი 2015 წელი;
 8. ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების სპეციფიკური მახასიათებლები საქართველოში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, 5-6 ივლისი ISBN978-9941-22-316-7 , გამომცემლობა ,,უნივერსალი", ბათუმი 2014 წელი
 9. მომსახურების ხარისხის ამაღლება - ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი სტრატეგია - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსიტუტი, საერთაშორის სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ,,ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები", 27-28 ივნისი, ISBN 978-9941-13-352-7, თბილისი 2014 წელი.
 10. ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების სტრატეგიების ფორმირება (მონოგრაფია) -  გამომცემლობა ,,უნივერსალი"  ISBN 978-9941-22-213-9, 2014 წელი,;
 11. დაცული ბუნებრივი ტერიტორიების ეკოტურისტული პოტენციალი და მისი გამოყენების პრობლემები - III საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული    კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმი, 2-3 ივნისი, 2012 წელი;
 12. თანამედროვე ტენდენციები ეკოტურიზმში - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინირინგის ფაკულტეტის და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა“, სექტემბერ-ოქტომბერი,თბილისი 2012 წელი;
 13. ტურიზმის გავლენა ბუნებაზე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინირინგის ფაკულტეტის და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა“ , 2012 წელი;
 14. ექსტრემალური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები აჭარაში - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინირინგის ფაკულტეტის და ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა“,  2012 წელი;
 15. ეკოტურიზმის განვითარება მდგრადი ტურიზმის კონტექსტში - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი  - II საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი” - ISBN 978-9941-17-315-8,    4-5  ივნისი, ბათუმი  2011 წელი;
 16. ღვინის ტური აჭარაში  - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი  - II საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი” - ISBN 978-9941-17-315-8,    4-5  ივნისი, ბათუმი 2011 წელი;
 17. ეკოლოგიური ტურიზმის მართვის საფუძვლები - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი // საერთაშორისო–სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“  // ISBN 978-9941-17-401-8,    24-25 სექტემბერი, ბათუმი  2011 წელი;
 18. აგროტურიზმი – სოფლის სოციალური პრობლემის დაძლევის მნიშვნელოვანი ფაქტორი -  ქუთაისის უნივერსიტეტი, სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები,  ISBN 978-9941-429-16-3 , 5-6 ნოემბერი 2011 წელი;
 19. აგროტურიზმი – სოფლის სოციალური პრობლემის დაძლევის მნიშვნელოვანი მახასიათებელი  – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“, 28-29 ოქტომბერი, 2011 წელი;
 20. ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი - I საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი” -  ISBN 978-9941-12-842-4,    5-6 ივნისი, 2010 წელი;
 21. ეკოტურიზმი და მისი განვითარების პერსპექტივები - ა. წერეთელის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,, ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“- 17-18 ივნისი, 2010 წელი;
 22. ციტრუსოვანი კულტურების წარმოების ეფექტურობის ამაღლების ზოგიერთი საკითხი აჭარაში  - ა. წერეთელის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,, ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“- 17-18 ივნისი, 2010 წელი;
 23. Agrotourisz Development Problems and Advantages - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასოფლო-სამეურნეო ფაკულტეტისა და  ბლაგოევგრადის ნეოფიტრილკის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია ,,სოფლის მეურნეობის  მოდერნიზაცია  გლობალიზაციის  პირობებში - ISBN 978-9941-412-31-8,  29-30 ივნისი, 2010 წელი;
 24. აგროტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები სოფლის მოსახლეობის სოციალური  პირობების გაუმჯობესებისათვის – სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  - საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,სუბტროპიკული ზონის დარგების  პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ – ISBN 978-9941-9128-3-2, 2010 წელი;
 25. ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს დაცვა და ნიადაგის სწორი  გამოყენება სუბტროპიკული ზონის უმთავრესი საზრუნავია – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური  კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ შრომები – ISBN 978-9941-14-868-2, 2010 წელი;
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ - IX სამეცნიერო კონფერენცია  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 28 მაისი 2022 წელი,
 2. EKONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE AND ITS SOCIAL STABILITYY - III INTERNATIONAL SCIENCIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE - უკრაინა, 25 მაისი 2019 წელი
 3. «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» УДК 001+37(100); N43 - ინტერნეტ - კონფერენცია - 31 იანვარი 2019 წელი;
 4. ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ - VII სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 28 მაისი 2019 წელი,
 5. ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ - VI სამეცნიერო კონფერენცია,, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 25 მაისი 2018 წელი;
 6. «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды» - Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ», УДК 001+37(100), ББК 72.4+74(0), უკრაინა, 31 იანვარი 2019 წელი
 7. POLTAVA NATIONAL TECHNIKAL YURI KONDRATYUK UNIVERSITY, EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTE OF FINANCE, ECONOMY AND MANAGAMENT – THE III INTERNATIONAL SCIENCIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE, უკრაინა, 25 მაისი 2019 წელი
 8. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი,  - VI საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი” -  ISBN 978-9941-26-025-4,    10-11 ივნისი, 2017 წელი;
 9. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის ა.რ. ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი", 5-6 ივლისი, ბათუმი 2014 წელი.
 10. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსიტუტი, საერთაშორის სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციია ,,ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები", თბილისი 27-28 ივნისი, 2014 წელი.
 11. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი - I საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი”  - 5-6 ივნისი, 2010 წელი;
 12. ა. წერეთელის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“- 17-18 ივნისი, 2010 წელი;
 13. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასოფლო-სამეურნეო ფაკულტეტისა და  ბლაგოევგრადის ნეოფიტრილკის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია ,,სოფლის მეურნეობის  მოდერნიზაცია  გლობალიზაციის  პირობებში" - 29-30 ივნისი, 2010 წელი;
 14. სუბტროპიკული მეურნეობის სოხუმის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  - საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,სუბტროპიკული ზონის დარგების  პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ –2010 წელი;
 15. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - საერთაშორისო სამეცნიერო – ტექნიკური  კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“ შრომები – 2010 წელი;
 16. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი  - II საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი”- 4-5  ივნისი, 2011 წელი;
 17. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი // საერთაშორისო–სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“ – 10-11 სექტემბერი 2011 წელი;
 18. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი –  I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“ – 28-29 ოქტომბერი, 2011 წელი;
 19. ქუთაისის უნივერსიტეტი - სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები "-  5-6 ნოემბერი 2011 წელი;
 20. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, USAID Georgia – Economic Prosperity Initiative (EPI)   - III საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია-,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”.  2-3 ივნისი, ბათუმი  2012 წელი;
 21. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია "შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მდგრადი განვითარება" 4-7 ივნისი ბათუმი 2012 წელი.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ,,საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლების და ტრენინგის (VET) სისტემის მოდერნიზაცია  (VET ფაზა 2; პროექტის კოორდინატორი, ექსპერტი, ტრენერი (პროექტის N00102163; პროექტის სარეგისტრაციო N2344 05.10.2021წ. ) 01.10.2021-31.07.2022 წწ.
 2. მდგრადი ტურიზმისოფლად მეწარმეობა და კულტურული მემკვიდრეობა -  ყირგიზეთს, საქართველოსა და ნორვეგიას შორის საგანმანათლებლო  თანამშრომლობა. ნორვეგიის საერთაშორისო განათლების ცენტრი - CIU - CPEA-2015/10035 (2016 - 2019)
 3. უმაღლესი განათლების ინტერდისციპლინური  რეფორმა ტურიზმის მენეჯმენტის  და  გამოყენებითი გეოინფორმაციის სასწავლო პროგრამაში, ევროკავშირი - (561547-EPP-1-2015-1-IL-EPPKA2-CBHE-JP) (2016-2019)
 4. სახელმძღვანელოს (Charles R. Goeldner - J. R. Brent Ritchie  TOURISM - Principles, Practices, Philosophies-Eleventh Edition) ქართულად თარგმნა და რედაქტირება - აშშ-ის საელჩო საქართველოში S-GE800-11-GR-077 - მარკეტინგის მენეჯერი, 2011-2012 წწ;
 5. ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრენინგიდა მათი სტაჟირება უცხოეთში -სასწავლო პროცე­სის უზრუნველ­ყოფის სპეცია­ლის­ტი, 2010 წ;
 6. რეგიონის ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება და მათი უზრუნველყოფა სახელმძღვანელო საცნობარო ლიტერატურით - ფერმერებისათვის ლექცია-სემინარე­ბის, ტრენინგების ჩატარება და ბრო­შუ­რების დარიგება, 2009.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ,,Erasmus+ პროექტის ,,სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლებისა და სწავლის გამოყენებით" (Learning Optimization and Academic Inclusion Via Equitative Distance Teaching and Learning - Love Distance) ფარგლებში ჩატარებულ ტრენინგში „ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში“ 22.06.2023 წელი;
 2. გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტის ,,საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის (VET) სისტემის მოდერნიზაცია (VET ფაზა 2; PROJECT N00102163) ფარგლებში ჩატარებული ტრენერთა ტრენინგი ,,პროფესიული მომზადების პროგრამისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის ინსტრუქტორების უნარების განვითარება"; 19-20 თებერვალი, 2022 წელი; UNDP; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 3. Project “Curriculum Innovation for Social Inclusion” CISI (609736-EPP-1-2019-1- GEEPPKA2-CBHE-JP) - online seminar „Teaching Students with Special Educational Needs"- Erasmus + Capacity Building in Higher Education (CBHE) program - 2.02.2022; 16.02.2022; 25.02.2022; 28.02.2022 
 4. ტრენინგი  ,,საპროექტო განაცხადის მომზადების საფუძვლები/ციფრული თანამშრომლობის ინსტრუმენტები" - ევროკავშირი საქართველოსათვის,  საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი ,,პროექტი: ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება (LKINKS); განათლების ცენტრი. გაეროს განვითარების პროგრამა, 11-12 ნოემბერი, 2021 წელი.
 5. ტრენინგი  ,,ეფექტური კომუნიკაციის და პრეზენტაციის უნარი" - ევროკავშირი საქართველოსათვის,  საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი ,,პროექტი: ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება (LKINKS); განათლების ცენტრი. გაეროს განვითარების პროგრამა, 13-14 სექტემბერი, 2021 წელი.
 6. ტრენინგი  ,,სწავლების მეთოდები და სწავლების ეფექტურობის გაზრდა" - ევროკავშირი საქართველოსათვის, საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი ,,პროექტი: ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება (LKINKS); განათლების ცენტრი. გაეროს განვითარების პროგრამა, 28-29 ივნისი 2021 წელი.
 7. ტრენინგი  ,,უსაფრთხოების ნორმები პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში" - განათლების ცენტრი. გაეროს განვითარების პროგრამა, 29-30 ივლისი, 2021 წელი.
 8. ტრენინგი  ,,პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შეფასება: დარგის ექსპერტის როლი და პასუხისმგებლობა" - სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. გაეროს განვითარების პროგრამა, 19-20 ივლისი, 2021 წელი.
 9. ტრენინგი  ,,პროფესიული სტუდენტის შეფასების სისტემა და  მისი ხარისხის უზრუნველყოფა პროფესიულ განათლებაში" -სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი"  26 აპრილი, 2021 წელი, სარეგისტრაციო N010084;
 10. ვებინარი „Turnitin-ის პროგრამის გამოყენებით ნაშრომის შემოწმება და რუბრიკების გამოყენება“ - Erasmus+ პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“ (ACADEMIC INTEGRITY FOR QUALITY TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN GEORGIA - INTEGRITY), 21 მაისი, 2020 წელი.
 11. ვებინარი „Turnitin-ის პროგრამის გამოყენებით დავალების შექმნა და შეფასება“ - Erasmus+ პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“ (ACADEMIC INTEGRITY FOR QUALITY TEACHING AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN GEORGIA - INTEGRITY), 15-16 აპრილი, 2020 წელი.
 12. ტრენინგი  ,,პირველადი სამედიცინო დახმარება" - შპს ,,პირველადი დახმარების ცენტრი"  09 თებერვალი, 2020 წელი,  ქ. ბათუმი
 13. ,,პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პედაგოგიური პროგრამის სრული კურსი" - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების სახელმწიფოპროგრამა, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, ბათუმი, 2020 წელი
 14. ,,ტრენინგი პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ექსპერტთა კორპუსის წევრებისთვის" - სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი (სექტემბერი, 2019 წელი), ქ. თბილისი 
 15. ,,შრომის უსაფრთხოების საკანონმდებლო მოთხოვნებიბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია; აჭარის ა.რ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატა (01 ივნისი, 2019 წელი), ქ. ბათუმი
 16. ,ტრენინგი მოდულურ სწავლებაში პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთათვის" - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი  (22, 26 ნოემბერი, 2017 წელი) - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (6 საკონტაქტო საათი);
 17. ,,კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში" - სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი (13,14,15 სექტემბერი 2017 წელი), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწწიფო უნივერსიტეტი (15  საკონტაქტო საათი);
 18. ,,ტრენინგი მოდულური სწავლების საკითხებზე დამწყები მასწავლებლებისთვის" - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი  (20,21,24,25 ნოემბერი, 2017 წელი) - პროფესიული განათლების მასწავლებელთა და დირექტორთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწწიფო უნივერსიტეტი (10 საკონტაქტო საათი);
 19. სემინარების ციკლი ,,მოდულური პროგრამების დანერგვის მხარდაჭერის პროცესში, საგანმანათლებლო დაწესებულებების დონეზე, პროგრამის შემუშავებასა და ხარისხის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირების შესაძლებლობების გაძლიერება", სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, "პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის" "მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა" (20,21,22 ნოემბერი, 2017 წელი), ქ. ბათუმი, სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ახალი ტალღა"
 20. ,,Higher Education interdisciplinary Reform in Tourism managament and Applied Geoinformation curricula" - Erasmus + Capacity Building in in Higher Education, ბათუმის შოთა რუსტავლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი 26-28 სექტემბერი, 2017 წელი
 21. Economics for Tourism Development within the project  - HERITAG  - Higher Education interdisciplinary Reform in Tourism management and Applied Geoinformation curricula– in rimini campus, University of Bologna – 20.03.2017-31.03.2017 (intensive Course of 65 hours);
 22. ტრენინგი - საწარმოო პრაქტიკა ბიბლიოთეკარებისათვის (პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამა)- სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - (16-19 ნოემბერი, 2016 წელი - 28 საათი) - ქ. თბილისი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა;
 23. ტრენინგ-მოდული - სწავლება პროფესიული სასწავლებლის მასწავლებლებისათვის - სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი - (3-4 ნოემბერი, 2016 წელი) - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი;
 24. MCA – TPDC-ის მიერ შემუშავებული ტრენინგ-მოდული - „კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო სისტემებში“ - (13-15 სექტემბერი, 2016 წელი - 15 საათი) - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი.
 25. ტრენინგი - FREE MARKET IN THE MODERN WORLD - (12 ოქტომბერი 2015 წელი) - ბათუმი;
 26. ტრენინგ-კურსი - ,,სწავლისა და სწავლების მეთოდები" - (19-26 ნოემბერი, 2014 წელი) - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერისტეტი.
 27. ტრეინინგი - ,,Quality Enhancement and Capacity Building Support Programme in VET Sector of Georgia", (22-23 ოქტომბერი, 2013 წ),  ქ. ბათუმი;
 28. თვითშეფასების ტრეინინგი - (ხარისხის განვითარების და შესაძლებლობები განვითარების მხარდაჭერის პროგრამა), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;  2013 წლის 22-23 ოქტომბერი), ქ. ბათუმი
 29. ტრეინინგი - participated in the academic course ,,E-learning in Teaching Process on the Example of Moodle” at Batumi Shota Rustaveli State Universty / Tallin University - (30 ივლისი, 2012 წ), ქ. ბათუმი
 30. ტრეინინგი - ,,მონაწილეობითი სა­მო­ქა­ლაქო მონიტორინგი, - (2010 წ), ქ. ბათუმი.
უცხო ენების ცოდნა:

       1. რუსული ენა – კარგად;

       2. გერმანული ენა – საშუალოდ;

       3. ინგლისური ენა - ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

1. Microsoft Office Word – თავისუფლად

2. Microsoft Office Excel –  თავისუფლად

3. Microsoft Office PowerPoint – თავისუფლად

4. Internet Explorer –  თავისუფლად

5. Microsoft Office Publisher - თავისუფლადად

6. Abode Photoshop –  თავისუფლად

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა