ტურიზმის ფაკულტეტი

მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თამარ ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 31.03.1982
მისამართი:
ელ-ფოსტა: beridze.tamar@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 593 991010
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ხელოვნების მაგისტრი,გერმანული ენის სპეციალისტის კვალიფიკაციით
განათლების მიმართულება, დარგი: ენა და კომუნიკაცია, გერმანული როგორც უცხო ენა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი. საშუალო სკოლის გერმანული და ინგლისური ენების მასწავლებლის კვალიფიკაციით
განათლების მიმართულება, დარგი: პედაგოგიური
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლები
 • ტურიზმის მენეჯმენტი
 • სპეციალურ ღონისძიებათა მენეჯმენტი
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2017 წ-დან- ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის ,მასპინძლობის მენეჯმენტის ასისტენტ პროფესორი
 • 2015-2016 წწ-ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლა. ,,მეწარმეობის საფუძვლების“ მასწავლებელი
 • 2014-2017 წწ- ბსუ-ს ტურიზმის ფაკულტეტის, ტურიზმის დეპარტამენტის სპეციალისტი
 • 2011-2017 წწ- ბსუ-ს ტურიზმის ფაკუკლტეტის მოწვეული მასწავლებელი
 • 2009-2010 წწ-  ქ. ბერლინის გერმანულ-თურქული ცენტრი (DTZ).გერმანული ენის მასწავლებელი
 • 2005-2006 წწ- ქ.თბილისის კერძო მრავალპროფილიანი სკოლა ლიცეუმი ,,საუნჯე".გერმანული ენის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ,, THE ROLE OF STRATEGIC EVENT MANAGEMENT IN DESTINATION MARKETING’’(ნ. ბერიძე, ც. ცეცხლაძე) DOI: https://doi.org/10.46361/2449-2604.10.3.2023.93-100  საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი    ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“,Vol 10, #3  ბათუმი-2023 წელი
   
 2.  ,,საქმიანი ტურიზმი:თანამედროვე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები" ( ნ.ფალავანდიშვილი, თ. თურმანიძე) საერთაშორისო, რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა და ფინანსები" ,N 1, 2023 წელი,ISSN – 2587 – 5000
 3. INVESTMENTS IN HUMAN CAPITAL AND ITS EFFECTIVENESS, (N.Tsiklashvili,N. Jabnidze,T.Beridze, T.Turmanidze),Proceedings of the 2023 International Conference “ Economic Science For Rural Development ” No 57, ISSN 2255-9930,  Jelgava, LBTU ESAF, pp. 298-306, 2023, DOI: 10.22616/ESRD.2023.57.029

 4. ,,ადამიანური განვითარების ინდექსი საქართველოში: პრობლემები და გამოწვევები"(ნ.წიკლაშვილი, თ.თურმანიძე)-„ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.ბსუ 2022.

 5. ,,Women’s Economic Capabilities and their Implementation Tendencies in Georgia" (N Tsiklashvili, T.Turmanidze).LAP LAMBERT Academic Publishing. Monograph. ISBN:978-620-3-86183-9 .Chisinau-2068, Republic of Moldova Europe.  2021

 6. ,,Human development Index in Georgia and Challenges of  Sustainable development”(N.Tsiklashvili, T.Trmanidze) Proceedings of the 2020 International Conference ,,Economic Science for Rural Development” No 54, DOI:10.2261/ESRD.2020.54.032,ISSN 2255-9930. Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development, Latvia,Jalgava.2020

 7. ,,Women’s Role in Georgian Economy and the Transformation of Public Opionion” (N.Tsiklashvili, T.Turmanidze)Development of Social and labor Relations: Problems of Science, Collective monograph, ISBN 978-966-184-381-2 .Poltava. 2020
 8. .,,Women’s Role in Organization and Public Opinion”.(N.Tsiklashvili, T.Turmanidze)Scientific peer reviewed open access journal Problems and perspectives in Management. Volume 17(2), DOI-http://dx.doi.org/10.21511/ppm.17(2).2019.39  2019 
 9. ,,Управление Пенсионной реформы и сложности учета“ (ნ.ჯაბნიძე, ნ.ფალავანდიშვილი).INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE. BAKU.ISBN 978 -9952-37-226-7. 2019
 10. ,,Sport in Adjara as a Tool of Tourist Attraction”(პ.ჩაგანავა, ც.ცეცხლაძე) Management Studies, Nov.-Dec.2018, Vol.6, No.6, 502-507.David Publishing Company,616 Corporate Way, Suite 2-4876, Valley Cottage, NY 10989  Doi:10.17265/2328-2018.06.007
 11. ,,Tourist Resources as a Factor of Regional Tourism Development in Ajara A.R". Innovative Economics and  Management,T.3 №4 . 2017
 12. ,,Perspectives of MICE Tourism development in Georgia”,, Ukraine  –EU. Modern  Technology , Business and Law ”. 2017
 13. ,,სპორტი აჭარაში, როგორც ტურისტული ნაკადების მოზიდვის ინსტრუმენტი“(პ.ჩაგანავა.ც.ცეცხლაძე).VI  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენციის ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" მასალები. ბსუ ,2017
 14. ,,Организационная моделъ государственной поддержки развития туризма”( Т. Липай).АКТУАЛНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛНОЙ СФЕРЕ“. საერთაშორისო სამეცნიერო ნაშრომების კრებული.Москва 2016
 15. „სახელმწიფოსა და კერძო ბიზნესის პარტნიორობის განვითარება ტურიზმის დარგში“.ბსუ 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული, ბსუ, 2016
 16. ,,სასტუმროს წარმატებული ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი მართვის თანამედროვე პროგრამული საშუალებები“(ბ.შელია).თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერნეციის,,ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები” მასალები. 2015
 17. „ინოვაციები და ტურიზმის სფეროს სახელმწიფო რეგულირება“.თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერნეციის ,,ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები” მასალები . 2013
 18. .,,ინვესტიციები და დასაქმება ტურიზმის სფეროში”(ი.მესხი).V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენციის ,, ტურიზმი:ეკონომიკა და ბიზნესი"მასალები. ბსუ,2014
 19. ,,ინვესტიციები და ინოვაცია ტურიზმის ბიზნესში”(ი.მესხი).რეფერირებადი, რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნესინჟინერინგი“ № 3. 2014
 20. ,,Motivation aspects of tourism product selection“.ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ  В ХХІ СТОЛІТТІ: НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.  Тернопіль. 2013
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება-ბათუმი. ბსუ.2023
 2. International Multidisciplinary Scientific Conference ,,„Modern World is Facing New Challenges“. Larnaca (Cyprus) 2023
 3. .International Conference "Economic Science For Rural Development"    Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development, Latvia, Jelgava, 2023
 4.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია„ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”. ბათუმი.ბსუ 2022
 5.  International Conference "Economic Science For Rural Development"    Latvia University of Life Sciences and Technologies Faculty of Economics and Social Development, Latvia, Jelgava, 2020
 6. INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE. BAKU MAY 2-3 2019. Управление Пенсионной реформы и сложности учета.
 7. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,Ukraine  –EU. Modern  Technology , Business and Law ”. Budapesht-Bratislava-Vena. 2017
 8. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერნეცია ,, АКТУАЛНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛНОЙ СФЕРЕ“. Москва. 2016
 9. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენცია: ,, ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“.ბათუმი. 2013
 10. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ  В ХХІ СТОЛІТТІ: НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Тернопіль.2013
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.,,უმაღლესი განათლების ინტერდისციპლინარული რეფორმა, ტურიზმის მენეჯმენტის და გამოყენებით გეოინფორმაციულ კურიკულუმებში. ევროკავშირი-561555-EPP-1-2015-1-ESSEPKA2-CBHE-JP. 2016-2019წწ. მკვლევარი

2.მდგრადი ტურიზმი:სოფლად მეწარმეობა და კულტურული მემკვიდრეობა.ყირგიზეთის,საქართველოსა და ნორვეგიას შორის საგანმანათლებლო თანამშრომლობა. ნორვეგიის საერთაშორისო განათლების ცენტრი.  ნორვეგიის განათლების სამინისტროს საერთაშორისო განათლების ფონდი CIU-CPEA-2015/10035. 2016-2019წწ.მკვლევარი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. 2023-,,როგორ გავწეროთ საგანმანათლებლო პროგრამებში სასწავლო კურსებში/კომპონენტებში სწავლის შედეგები ვალიდურად.როგორ იყოს სწავლის შედეგები გაზომვადი"-ინოვაციური განათლების ცენტრი
 2. 2023-ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება-სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი.
 3. 2022-„Teaching Students with Special Educational Needs"-The Project “Curriculum Innovation for Social Inclusion” CISI (609736-EPP-1-2019-1-GEEPPKA2-CBHE-JP) supported by Erasmus + Capacity Building in Higher Education
 4. 2022-ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება-სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი.
 5. 2021-სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება,ონლაინ სწავლების დროს-ინოვაციური განათლების ცენტრი
 6. 2021-სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მართვა-სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
 7. 2021-ჟურნალისტიკა სოციალური ცვლილებებისთვის-სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
 8. 2021-ფინანსური აღრიცხვის, ანგარიშგების  და საგადასახადო საკითხები-სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
 9. 2021-მონაწილეობითი ბიუჯეტირება-სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
 10. 2018-შედეგსა და გავლენაზე ორიენტირებული პროექტის მართვა-სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
 11. 2018-მუნიციპალური საჯარო ფინანსები-სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
 12. 2018-ეკონომიკის თანამედროვე პრობლემები-ეროვნული საავიაციო უნივერსიტეტი( კიევი)
 13. 2017-HERITAG-Higher Edukacion interdisciplinary Reform in Tourism management and Applied Geoinformation curricula-ბათუმი
 14. 2017- Ukraine-EU.Modern Technology,Business and Law. Academik society of Mihal Baludansky and Chernihiv National University of Technology. Slovakia-Austria-Hungary
 15. 2017-HERITAG-Higher Education interdisciplinary Reform in Tourism management and Applied Geoinformation curricula-იტალია
 16. 2017-საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია-სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
 17. 2017-საჯარო პოლიტიკის ანალიზი-სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
 18. 2016-ეკონომიკის საფუძვლები-სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
 19. 2016-სოციალური კვლევის მეთოდები-სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი
 20. 2016-ტრენინგი მოდულურ სწავლებაში პროფესიული სასწავლებლების მასწავლებელთათვი-სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი.ბათუმი
 21. 2016-კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასება მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში-სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი.ბათუმი
 22. 2015-ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენიები-ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი.თბილისი
 23. 2015-PPP (Public Private Partnership) in Tourism Sector-International Business Development and Investment Promotion Center.ბათუმი
 24. 2014-ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის-ეკონომიკური განვითარებისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.ბათუმი
 25. 2014-სწავლის და სწავლების მეთოდები-ბსუ. ტურიზმის ფაკულტეტი.ბათუმი
 26. 2010-პერსონალური კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები-ინტელექტ ცენტრი.თბილისი
 27. 2009-Wie bereite ich die Teilnehmer meiner Sprachkurse auf den Deutschtest fur Zuwanderer vor? Formale und didaktische  Hinweize.Tukish –Deutsches Zentrum. Berlin
 28. 2009-Auf  Schatzsuche…Wortschatzarbeit in Ziel. (Hueber  Verlag HmbH & Co.KG) Berlin
 29. 2009-Vom Umgang mit Heterogenitaet. (Hueber Verlag HmbH & Co.KG) Berlin
 30. 2009-Die Neuen Internet-Materialien zu Schritte. (Hueber Verlag HmbH & Co.KG) Berlin
 31. 2009-Schuelerzentriertes Unterrichten mit LAGUNE. (Hueber Verlag HmbH & Co.KG)Berlin
უცხო ენების ცოდნა:

გერმანული -კარგად

ინგლისური- საშუალოდ

რუსული -საშუალოდ

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, MS Office, Internet

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა