ტურიზმის ფაკულტეტი

მასპინძლობის მენეჯმენტის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნინო დევაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 31.07.1989
მისამართი:
ელ-ფოსტა: devadze.nino@bsu.edu.ge
ტელეფონი:
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: საფინანსო, საბანკო, სადაზღვევო საქმე
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფინანსები და საბანკო საქმე
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ტურიზმის სტატისტიკა,  ტურიზმის მდგრადი განვითარება, დაინტერესებულ მხარეთა მენეჯმენტი

 

სამუშაო გამოცდილება:

09.2021-დან  -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი

09. 2018 - 09.2021  -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტის ასისტენტი

06.2018-დან - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და რეკლამის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

2015- 2018  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი

07.2016 – 12.2016  -  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, სტატისტიკის და ანალიტიკის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

2011-2013 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული სპეციალისტი

02.2011 – 08.2014  -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტის მდივანი

2010-2011 - საქართველოს უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალის სწავლების მენეჯერი

2009-2011 - საერთაშორისო განათლების ცენტრის ასისტენტი

2009-2010 - ბსუ-ს ტურიზმის  ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესგანათლების ცენტრის მოწვეული მასწავლებელი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Stakeholder Perceptions and Model of Engagement for Sustainable Tourism Development in Adjara Autonomous Republic  - International Journal of Innovative Technologies in Economy, No 3(35) (2021), p-ISSN2412-8368 e-ISSN2414-1305

 • About one mathematical model of project management - Proceedings of 16th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM (IEEE EWDTS, September 14 - 17, 2018). Pg. 554-557.
 • დაინტერესებული მხარეები  და მათი როლი ტურიზმის მდგრად განვითარებაში - საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია SEU 2018,  ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“ N7 , გვ.166-173. ISSN 1987-8591.
 • Time-Cost Trade-off Method in Project Management; Bulletin Of The Georgian National Academy Of Sciences, Vol. 12, No.4, 2018.
 • ტურიზმის მდგრადი განვითარების როლი ეკონომიკურ ზრდასა და სიღარიბის დაძლევაში - VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი:ეკონომიკა და ბიზნესი“, კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, 2017 გვ.52-55. ISBN 978-9941-26-025-4.
 • ტურიზმის განვითარების ჯაფარის მოდელი და მდგრადი განვითარების პერსპექტივები თანამედროვე ეტაპზე - ეკონომიკა -ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი; N5, 2017, გვ.112-124. ISSN 0206-2828
 • Использование многозвенной архитектуры в управлении БД (баз данных) учебных заведений”. Труды международной научной конференции "Современные Информационные Технологии В Условиях Экономической Глобализации. ст. 103-108. ISSN 2346-8114.
 • The current problems in the development of tourism satellite accounts and tourism statistics and their role in the development of industry in Georgia. Економічний аналіз, N13, Pg. 36-38. ISSN 1993-0259.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Ist International Tourism Conference: Responsible Tourism, Bydgoszcz, Poland;  April 14, 2023
 • XXIII International Scientific Conference Communication and development of interdisciplinary competences in the digital age, Turiba University, Riga, Latvia; April 20-21, 2022 

 • 3rd International Scientific and Practical Internet Conference "Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates", Dnipro, Ukraine 2021

 • 4th International scientific-practical conference “modern technologies, socio-economic development problems and ways of solving them”,  ბათუმი, 24 ივნისი, 2018

 • საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ISC SEU 2018.  თბილისი, 26 მაისი, 2018

 • VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი:ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმი, 2017

 • 2nd Georgian-Czech-Italian-Hungarian Conference and Workshop – Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Batumi, Georgia 9-18 September, 2015.

 • პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. თბილისი, ოქტომბერი, 23-24, 2015.

 • III-საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტი­კუ­ლი კონ­ფე­რენ­ცია ,,მდგრა­დი ტურიზ­მი: ეკო­ნო­მი­კა და ბიზნე­სი“, ბათუმი, 2012.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 01.02.2024-31.01.2027 -  EACEA - 101139196 ERASMUS-EDU-2023-VIRT-EXCH,   The Art of Negotiation and Conflict Resolution – მკვლევარი, ტრენერი

 • 01.12.2022-30.11.2025 - EACEA 101083883  ERASMUS-EDU-2021-VIRT-EXCH, Development of the Model and Common Information Space of Virtual Exchange Programs – მკვლევარი, ტრენერი

 • 13.02.2022-19.02.2022 -  Erasmus+ აკადემიური პერსონალის ვიზიტი ლექციების ჩატარების მიზნით, ვალენსიის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტი (UPV), ესპანეთი.

 • 01.04.2019-05.04.2019 – Erasmus+ აკადემიური პერსონალის ვიზიტი ლექციების ჩატარების მიზნით, მინიოს უნივერსიტეტი, პორტუგალია.

 • 26.02.2018-10.03.2018 – Erasmus+ აკადემიური პერსონალის ვიზიტი ლექციების ჩატარების მიზნით, ბოლონიის უნივერსიტეტი, იტალია.

 • სახელმძღვანელოს (Michael J. O'Fallon, Denney G. Rutherford - Hotel Management and Operations 5th Edition) თარგმნა და გამოცემა  - მთარგმენლთა ჯგუფის წევრი

 • 13.09.2013-13.07.2015 - Erasmus Mundus Alrakis გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის უმაღლესი სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტი. ქ.სანტიაგო დე კომპოსტელა, ესპანეთი.

 • ,,ნორვეგიაში, საქართველოში და ყირგიზეთში მდგრადი ტურიზმის  განვითარებისა და ინოვაციების სფეროში განათლება“ - ნორვეგიის განათლების სამინისტროს საერთაშორისო განათლების ფონდი CPEA-2011/10017 - მკვლევარი.

 • სახელმძღვანელოს (Charles R. Goeldner - J. R. Brent Ritchie  TOURISM - Principles, Practices, Philosophies-Eleventh Edition) ქართულად თარგმნა და გამოცემა - აშშ-ის საელჩო საქართველოში S-GE800-11-GR-077 - მთარგმნელთა ჯგუფის წევრი. 

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკისა (EBRD) და გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის (UNWTO) ვებინარების სერია - "პოსტპანდემიურ პერიოდში ტურიზმის აღდგენის მიმართულებები", 4-25 ნოემბერი, 2021წ:
  -E-marketing
  -New Trends for the post COVID reality
  -Tour guiding in the post COVID era
  -Digital management skills, including e-commerce and e-business
  -Digital Transformation

 • Training - “Research Academy Program” as part of Managing Tourism Across Continents Conference, by University of South Florida and Association of North America Higher Education International, March 31, 2021

 • ტრენინგი - „სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ სწავლების დროს”, ინოვაციური განათლების ცენტრი; 23-24 დეკემბერი, 2020.

 • Higher Education Dialogues - Deep Dive, organized by British Counsil; Topic: “Active Learning Online - How can teachers encourage active learning in an online delivery environment?”; November, 2020. 

 • Higher Education Dialogues - Deep Dive, organized by British Counsil; Topic: “How can universities conduct online assessment that is secure and credible?”; December, 2020. 

 • “პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი“-  საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამა, 2019წ.

 • სასწავლო კურსი - „ტურისტული დიპლომატია, როგორც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი“. ლევან მიქელაძის სახელობის  დიპლომატიური სასწავლო და კვლევითი ინსტიტუტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო; 19-21 აპრილი, 2019, ბათუმი.

 • საინფორმაციო სემინარი Scopus მონაცემთა ბაზების შესახებ

 • Free Market Road Show – European Values for Georgia

 • პროფესორ-მასწავლებელთა ტრენინგი - RESULT (Reserch and Education Systems Unified as Learning Tools)

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური -სრულყოფილად

ესპანური - კარგად

რუსული - კარგად

იტალიური - საბაზისო

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

SPSS, MS Office პროგრამები - Word; Excel; PowerPoint; Internet Explorer; Outlook.  

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა