ტურიზმის ფაკულტეტი

ტურიზმის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ცირა ცეცხლაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 05/04/1979
მისამართი: ბათუმი მაქაცარიას ქუჩა # 5
ელ-ფოსტა: tsetskhladze.tsira@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 579065299
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის ადმინისტრირება, ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი.
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება, რეგიონული ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტ -იურისტის კვალიფიკაცია
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკის მენეჯერი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • სახელმწიფო პოლიტიკა ტურიზმში, დარგში არსებული პრობლემების დაძლევის გზები და რისკების შეფასება.
 • რეგიონალური ეკონომიკური პოლიტიკა
 • მარკეტინგის როლი ტურიზმის და მასპინძლობის ინდუსტრიაში
 •  რისკების მენეჯმენტი ტურიზმშიპროექტების მართვა ტურრიზმში 
სამუშაო გამოცდილება:
 1. 2001-2002 წწ ბათუმის სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი,ეკონომიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის სპეციალისტი.
 2. 2002-2006 წწ ბათუმის სახელმწიფო  სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი,ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი.
 3. 2006-2009 წწ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი უფროსი მასწავლებელი.
 4. 2009-2013 წწ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ასისტენტ პროფესორი.
 5. 2013-2017 წწ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტურიზმის ფაკულტეტის, ტურიზზმის დეპარტამენტის  ასისტენტ-პროფესორი.
 6. 2017-2021 წ წ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტურიზმის ფაკულტეტის, ტურიზმის დეპარტამენტის  ასისტენტ პროფესორი.
 7. 2021წლიდან დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ტურიზმის ფაკულტეტის, ტურიზმის დეპარტამენტის  ასისტენტ პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 1.ც. ცეცხლაძე. ,, აჭარის მთიანი რეგიონების გამოწვევები,  ტურიზმის განვითარების თავისებურებები   პოსტპანდემიური რეაბილიტაციის პროცესში" ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება  აბსტრაქტების კრებული,  UDC(უაკ) 338+33.22[(479.22)] ბათუმი/BATUMI 2022

 2. სახელმწიფოს როლი და მნიშვნელობა ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარებაში - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი  და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა" -  ISSN 1987-7471, შტრიხკოდი   9771987747004, თბილისი, 2021 წლის მარტი.
 3. თანამედროვე დემოგრაფიული ტენდენციების გავლენა ტურიზმზე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი  და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა" -  ISSN 1987-7471, შტრიხკოდი   9771987747004, თბილისი, 2021 წლის მარტი.
 4. ცირა ცეცხლაძე, ნინო ხახუბია -მთის რეგიონი აჭარაში და მისი ტურისტულ-რეკრიაციული პოტენციალი- УДК 336.717.8:330.5(477 - EKONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE AND ITS SOCIAL STABILITYY III INTERNATIONAL SCIENCIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE - უკრაინა, 25 მაისი 2019 წელი, უკრაინა პოლტავა.
 5. . ცეცხლაძე, . გოგელია - მთის რეგიონის ტურისტული და რეკრეაციული პოტენციალი აჭარაში - «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»,УДК 001+37(100); N43 - ინტერნეტ - კონფერენცია - 31 იანვარი 2019 წელი;
 6. ც. ცეცხლაძე, მ.ბოლქვაძე, ლ. ცეცხლაძე ,,მთის რეგიონის ტურისტული პოტენციალი აჭარაში" ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ,, ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები"ISBN 978-9941-13-690-0. 6-7 ივლისი. თბილისი 2018 წელი.
 7. ც. ცეცხლაძე, ქ. ზოიძე  ,,ტურიზმის დარგში მარკეტინგის როლი" ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ,, ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები"ISBN 978-9941-13-690-0. 6-7 ივლისი. თბილისი 2018 წელი.
 8. ც. ცეცხლაძე, ნ. ხახუბია - ,,აგროტურიზმის განვითარების პოტენციალი და პრიორიტეტები აჭარაში“  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი,  - VI საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი” -  ISBN 978-9941-26-025-4,    10-11 ივნისი, 2017 წელი;
 9. ც. ცეცხლაძე,  პ. ჩაგანავა, თ. ბერიძე -  ,,სპორტი აჭარაში, როგორც ტურისტული ნაკადების მოზიდვის ინსტრუმენტი, - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი,  - VI საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი” -  ISBN 978-9941-26-025-4,    10-11 ივნისი, 2017 წელი;
 10. ცირა ცეცხლაძე; მამუკა გოგელია; _ ,,ტურიზმის გავლენა ბუნებაზე; ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა ,,XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“ #3; თბილისი 2012 წელი; ISSN 1987-7471
 11. ცირა ცეცხლაძე; მამუკა გოგელია; _ ,,ექსტრემალური ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და პერსპექტივები აჭარაში; ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა ,,XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“ #3; თბილისი 2012 წელი; ISSN 1987-7471
 12. ცირა ცეცხლაძე; მამუკა გოგელია _ ,,აგროტურიზმი სოფლის სოციალური პრობლემების დაძლევის მნიშვნელოვანი ფაქტორი"; ქუთაისის უნივერსიტეტი; ეკონომიკისა და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები;“ სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია; ქუთაისი 2012 წელი. ISBN 978-9941-929-16-3.
 13. ც. ცეცხლაძე - ,,ტურისტული ბიზნესის ფორმირების თავისებურებები" ჟურნ. საქართველოს ეკონომიკა, თბილისი, 2011 წელი # 2;  ISSN 206-2828. გვ. 69.
 14. ც. ცეცხლაძე ,,საბაზრო ურთიერთობების განვითარების თავისებურებები და ეტაპები აგრობიზნესში" - ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვიტარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. პროფესორ მასწავლებელთა 2 რესპუბლიკური კონფერენცია. 18 დეკემბერი 2010 წელი გვ. 165- 169.
 15. ც. ცეცხლაძე- ,,ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების პრიორიტეტები" შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შრომები #1 ბათუმი 2010 წელი ISSN 1987-9571 გვ. 152.
 16. ც. ცეცხლაძე - ,,ტურისტული ბიზნესის განვითარების თავისებებურებები ჟურნ. საქართველოს ეკონომიკა, თბილისი, 2009 წელი # 4;  ISSN 206-2828. გვ.54.
 17. Ц. Цецхладзе. И. Зоидзе. Ию Месхидзе - ,,Основа продоволственой безапасности в формированнии тенденций устоичного развития села“ Информационные технологии и управление 2009  ;  ISSN 1829-071.
 18. ც. ცეცხლაძე.ე. მიქელაძე- ,,მენეჯმენტის თავისებურებები და კადრების მართვა“ ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ მასწავლებელთა რესპუბლიკური კონფერენცია. 2009 წელი. მაისი.
 19. ც. ცეცხლაძე, ი. მესხიძე - ,,ბიზნესის სოციალიზაციის ძირითადი საკითხები ჟურნ. საქართველოს ეკონომიკა, თბილისი, 2008 წელი # 2;  ISSN 206-2828. გვ. 69.
 20. ც ცეცხლაძე, ,,სასურსათო ბაზარი და მისი სახელმწიფო რეგულირება ჟურნ. ეკონომიკა; თბილისი, 2007 წელი # 1-2;  ISSN 206-2828. გვ. 17.
 21. ც. ცეცხლაძე, ,,სასურსათო ბაზრის  სახემწიფო  რეგულირების ძირითადი ფორმები რეგიონები, ბათუმი გამომც; აჭარა 2007 წელი ISSN  გვ 114.
 22. ც ცეცხლაძე, - ,,სასურსათო ბაზრის ფორმირება აჭარაში ჟურნ. ეკონომიკა; თბილისი, 2006 წელი # 7 ISSN 206-2828. გვ. 96
 23. ც. ცეცხლაძე, რ. მანველიძე - ,,სასურსათო ბაზრის ფორმირების ზოგიერთი საკითხი  ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა“  # 4 თბილისი, 2006 წელი ISSN 1512-1194  გვ 122.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ცირა ცეცხლაძე, ნინო ხახუბია -მთის რეგიონი აჭარაში და მისი ტურისტულ-რეკრიაციული პოტენციალი- УДК 336.717.8:330.5(477 - EKONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE AND ITS SOCIAL STABILITYY III INTERNATIONAL SCIENCIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE - უკრაინა, 25 მაისი 2019 წელი, უკრაინა პოლტავა.
 2. «ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»,УДК 001+37(100); N43 - ინტერნეტ - კონფერენცია - 31 იანვარი 2019 წელი;
 3. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ,, ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები"ISBN 978-9941-13-690-0. 6-7 ივლისი. თბილისი 2018 წელი.
 4. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 95-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ,, ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები"ISBN 978-9941-13-690-0. 6-7 ივლისი.  თბილისი 2018 წელი.
 5. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი,  - VI საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ,,ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი” -  ISBN 978-9941-26-025-4,    10-11 ივნისი, 2017 წელი;
 6. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.მასალების კრებული, ,,ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები.(10-11ივლისი 2015 წელი) ISBN 978-9941-13-435-7. თბილისი  2015წ.
 7. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსიტუტი, საერთაშორის სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ,,ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები", 27-28 ივნისი, ISBN 978-9941-13-352-7, თბილისი 2014 წელი.
 8. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ტურიზმის ფაკულტეტი აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ISBN 978-9941-22-030-2, გვ. 255-257; 8-9 ივნისი2013 წ.
 9. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია; შრომების კრებული; თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2012 წელი; ISBN 978-9941-13-226-1.
 10. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ტურიზმი  ეკონომიკა და ბიზნესი; II საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია; ბათუმი 2012 წ.
 11. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი; საერთაშორისო სამეცნიერი-პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“ ბათუმი 2011წ.
 12. შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი, ინოვაციები ბიზნესში.თბ. 2010 წელი გამომცემლობა უნივერსალი. ISBN 978-9941-12-966-7 გვ.228
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პრაქტიკოს ანდრაგოგის შვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 1 საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია ,,სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები" 28-29 0ქტომბერი, 2011.
 2. პრაქტიკოს ანდრაგოგის სერთიფიკატი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 28.04.2011-1.05.2011.
 3. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, სერთიფიკატი ადასტურებს რომ ტრენინგი გავიარე ,,სწავლის და სწავლების მეთოდების" შესახებ შემდეგ მეთოდებზე: აკრომატიკული მეთოდები: ეროთემატიკური მეთოდები;ეილერ-ვენის დიაგრამა;ჯგუფში მუშაობის მეთოდები; სასწავლო დისკურსია. 19-26.11 2014წ.
უცხო ენების ცოდნა:
 • ქართული (მშობლიური)
 • რუსული (კარგად)
 • გერმანული (საშუალოდ)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 • Mikrosoft office Word
 • Internet exspoler
 • Pover point
 • Mikrosoft exsel
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა