აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი

ინსტიტუტის დირექტორი

სურათი

სახელი: ნინო

გვარი: მხეიძე

მისამართი: ქ. ბათუმი 6010, 9 მარტის ქუჩა №7

დაბადების თარიღი: 30/07/1963

პირადი ნომერი: 61001037855

ტელ: 855 30 57 96

E-mail: mkheidze.nino@bsu.edu.ge

სამეცნიერო თანამდებობა: მთავარი მეცნიერ–თანამშრომელი

განათლება:

 • 1981-1986 წწ- საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი;

სპეციალობა- ძირითადი ორგანული და ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია;

 კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ქიმიკოს-ტექნოლოგი;

 • 1986-1989 წწ -საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტურა;

 სპეციალობა- ორგანული ქიმია;

 აკადემიური ხარისხი - ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან

 გათანაბრებული);

 სადისეტაციო თემის დასახელება, დაცვის წელი:

 ,,აზოსაღებრების და აზოპიგმენტების სინთეზი კაჟმიწის ზედაპირზე’’

 დიპლომის სერია/ნომერი: XM №023108; 1990 წ.

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მემბრანების სინთეზი; მემბრანული ტექნოლოგიური პროცესებისა და სხვადასხვა კონსტრუქციის მემბრანული აპარატების შემუშავება, გამოცდა და დანერგვა; ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდა, გამტკნარება, დაყოფა, კონცენტრირება; ზღვის წყლიდან მიკროელემენტების ამოღება; თხევადი პროდუქტების გაფილტვრა, კონცენტრირება და დაყოფა კომპლექსური მემბრანულ-სორბციული პროცესებით.

მემბრანული, სორბციული და კომპლექსური მეთოდებით ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდა, გამტკნარება, ზღვის წყლიდან მიკროელემენტების ამოღება, სხვადასხვა ეკოლოგიურ და გარემოს დაცვით საკითხები.

 სამუშაო გამოცდილება:

 • 1991-2006 წწ- აჭარის ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
 • 2003 -2006 წწ- ბათუმის მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ- თანამშრომელი;
 • 2006-2009 წწ - ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის საინჟინრო- ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, უფროსი მასწავლებელი
 • 2007 -2011წწ - ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ბარომემბრანული სინთეზის, ტექნოლოგიისა და აპარატურის განყოფილების უფროსი;
 • 2011 წლიდან -დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მემბრანული ტექნოლოგიების განყოფილების უფროსი.

 მონაწილეობა ტრენინგებში:

 •  ­ნატო-ს პროგრამა ,,მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის’’ .

 თბილისი. 30 ივნისი-4 ივლისი. 2008 წ.

 • აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა და ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის სემინარი: ,,ინტელექტუალური საკუთრების უფლება”. ბათუმი. 26 ივნისი, 2011 წ.
 • უკრაინის ჯანმრთელობის სამინისტროს პრევენტული ტოქსიკოლოგიის, კვების და ქიმიური უსაფრთხოების სამეცნიერო ცენტრი. პრაქტიკულ სემინარი: ,,SHIMADZU’’-ს ლაბორატორიული ანალიზური ხელსაწყოების გამოყენება“. სერთიფიკატი № 01897914 უკრაინა, კიევი. 27-28 სექტემბერი,2016 წ.
 • ტრენინგი EBSCO-ს ბაზების და სერვისების გამოყენებაზე. ბათუმი. 2018 წ.
 • Certificate № 2017-3/23 მიხალ ბოლუდიანსკის აკადემიური საზოგადოების ტრენინგი: Advanced Training the Third International Scientific and Practice Conference “Ukraine-EU. Modern Technology, Business and Law” სლოვაკეთი-ავსტრია-უნგრეთი. 3-8 აპრილი,2017წ.
 • Certificate of participation in the 6th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials (ICSP & AM) – Batumi, Georgia. 17-20 Jule, 2019.
 • Certificate of participation in the 5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. – Tbilisi, Ivane Javakhishvili tbilisi State University, Georgia. 2-5 Jule, 2017.
 • ტექინფორმის სერტიფიკატი სემინარში მონაწილეობისათვის „სამეცნიერო შრომების ხილვადობის და ხელმისაწვდონობის გაზრდა“. FAO AGRIS&AGROVOC, 25 ივნისი, 2021.

უნივერსიტეტში ჩატარებული ლექციები, პრაქტიკული და ლაბორატორიული სამუშაოები

 • ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია (საინჟინრო-ტექნოლოგიის ფაკულტეტი 2003-2006 წწ)
 • ნავთობქიმიური სინთეზის თეორიული საფუძვლები (საინჟინრო- ტექნოლოგიის ფაკულტეტი 2003-2006 წწ)
 • გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (საინჟინრო- ტექნოლოგიის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა 2003-2006 წწ)
 • საწარმოო კატალიზი (საინჟინრო- ტექნოლოგიის ფაკულტეტი 2004-2006 წწ)
 • ანალიზური ქიმია ((II კურსის-ბიოლოგიის სპეციალობა 1992-1995 წწ)
 • სპეც.კურსი-ორგანული სინთეზი (IVკურსის-ქიმიის სპეციალობა1994-1995 წწ)
 • სადიპლომო ნაშრომი ,,ზღვის წყლის გაჭუჭყიანების დონის განსაზღვრა ჰიდროქიმიური ანალიზის მიხედვით“. (ციური გელაძე,V კურსი-ქიმიის სპეციალობა 1995 წ)

სამეცნიერო ნაშრომები:

გამოქვეყნებული ნაშრომების ჩამონათვალი (2010-2020 წწ)

1. ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე, მ.ცაგარელი, ნ. მეფარიშვილი. ბუნებრივი კალიუმიანი სასუქების მიღების ტექნოლოგია. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. გვ. 223-224, 2010.

2. რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე, ს. მხეიძე, მ. ფიფაიშვილი. სასმელი წყლის გაუსნებოვნების საყოფაცხოვრებო მიკროფილტრაციული მოწყობილობა. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. გვ.342-343, 2010.

3. Р.Гоциридзе, Н.Мхеидзе. С.Мхеидзе. М.Пипаишвили. Получение полимерных ультрафильтрационных мембран. Georgian Engineering News (GEN) , №1. р 80-84, 2010.

4. Гоциридзе Р.С.,Мхеидзе Н.П., Лория Л.И., Концелидзе Л.А.,Испирян А.Г. Исследование процесса одновременного получения обессоленного-концентрированного растворов сульфата меди на электродиализаторе в прямоточном и циркуляционном режимах. Georgian Engineering News (GEN) , №2 . р.106-108, 2010.

5. რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე, ნ.ლეკიშვილი. K+-ის იონის დაკონცენტრირება ზღვის წყლიდან ელექტროოსმოსური ფილტრაციის მეთოდით. ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია ,,სპეციფიკური თვისებების ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების, მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე’’. მოხსენებათა თეზისები გვ.71-73.2010.

6. რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე, ს. მხეიძე, მ. ფიფაიშვილი. მრავალჯერადი გამოყენების მიკროფილტრაციული აპარატის გამოყენება ღვინის ფილტრაციის პროცესისათვის. ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბლაგოევგრადის ნეოფიტრილსკის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია გლობალიზაციის პირობებში“. პროგრამა და აბსტრაქტი გვ 85. 2010.

7. რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე, ს.მხეიძე, მ. ფიფაიშვილი. თხევადი პროდუქტების დაკონცენტრირება კომბინირებული მემბრანული მეთოდით. ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბლაგოევგრადის ნეოფიტრილსკის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია გლობალიზაციის პირობებში“. პროგრამა და აბსტრაქტი. გვ.85-86. 2010.

8. ა. ცინცქილაძე, ნ.მხეიძე, ს.მხეიძე. მემბრანული ტექნოლოგიები მზესუმზირის ნარჩენების გადამუშავების პროცესში. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. გვ.68-71. 2010.

9. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე. სასმელი წყლის მემბრანული ფილტრები. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. გვ. 66-68. 2010.

10. ა. ცინცქილაძე, ნ.მხეიძე, ს.მხეიძე, რ.გოცირიძე. ,,რძის ნარჩენების (შრატის) გამოყენების პერსპექტივები“. საერთაშორისო კონფერენცია: ,,მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შრომები. გვ. 64-66. 2011.

11. ა.ცინცქილაძე, ნ.მხეიძე, ს.მხეიძე, რ.გოცირიძე. ,,მიკროფილტრაციული პროცესების გავლენა რძის თხევადი ნარჩენების გაწმენდის შედეგებზე“. საერთაშორისო კონფერენცია: ,,მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში“ ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შრომები. გვ.66-68. 2011.

12. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე, ა. ცინცქილაძე. ალოეს ექსტრაქტის სტერილიზაცია მიკროფილტრაციული მეთოდით. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. შრომების კრებული. გვ. 238–240. 2012.

13. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ს. მხეიძე, ი. ჩხარტიშვილი. მიკროფილტრაციული ტექნოლოგიის გამოყენება ღვინის გაკრიალებისა და სტაბილიზაციისათვის. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”.შრომების კრებული. გვ. 19–21. 2013.

14. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ნ. მეგრელიძე, ა. ცინცქილაძე. თერმო– და ქიმიურად მდგრადი, მოდიფიცირებული და არმირებული ბარომემბრანების სინთეზი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. შრომების კრებული. გვ. 306–308. 2013.

15. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ნ. მეგრელიძე, ს.მხეიძე. თხევადი კვების პროდუქტების ფილტრაციისათვის მემბრანული ტექნოლოგიის ფართოდ გამოყენების შესაძლებლობების პირობები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია: ,,კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“. შრომების კრებული. გვ. 342–345. 2014.

16. რ. გოცირიძე, ნ. მხეიძე, ნ.მეგრელიძე, ს.მხეიძე, მ.ცაგარელი. ღვინის ფილტრაციის ოპტიმიზაცია ბარომემბრანული ტექნოლოგიით. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“. შრომების კრებული. გვ. 236-240. 2015.

17. ლ. კონცელიძე, რ. გოცირიძე, ზ. კონცელიძე, ნ. მხეიძე. ზღვის წყლიდან კალიუმის სასუქის მიღება ელექტროდიალიზის ახალი ტექნოლოგიური მეთოდით.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გვ. 222-225. 2016.

18. რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე, ს. მხეიძე, ნ. მეგრელიძე, ი.ჩხარტიშვილი. ,,თერმო- და ქიმიურად მდგრადი მემბრანების სინთეზი და მათი მრავალჯერადი გამოყენება ბიოაქტიური ნივთიერებების შემცველი ხსნარების ფილტრაციის პროცესში’’ საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN-1512-0686 ტ.16 -#1.გვ. 54-60. 2016.

19. Р.Гоциридзе, Н.Мхеидзе.,,Фильтрация алькогольных напитков при многократном использовании химически стойких и экологически чистых баромембран.’’ Современные методологические проблемы изучения. оценки и регламентирования факторов окружаюшей среды влияющих на здоровие человека ISBN 978-5-9904022-5-6

გვ.150-154. 2016.

20. Raul Gotsiridze, Nino Mkheidze, Nodar Lekishvili. „Determination Of The Optimal Parameters For Multiple Using Of Baromembranes For Purification Of Georgian Popular Wines “.International Journal Of Applied Chemical Sciences Research, Vol 4, No. 4, pp. 1-12, ISSN: 2328-2827 http://ijacsr.com/. 2017.

21. Raul Gotsiridze, Nino Mkheidze, Nodar Lekishvili. „Determination Of The Optimal Parameters For Multiple Using Of Baromembranes For Purification Of Georgian Popular

12, ISSN: 2328-2827 http://ijacsr.com/. 2017.

22.რ.გოცირიძე, ნ.მხეიძე, ს. მხეიძე, ნ. მეგრელიძე,ი.ჩხარტიშვილი.ბარომემბრანების ოპტიმალური პარამეტრების დადგენით მცენარეული ექსტრაქტების ფილტრაციის ინტენსივობის გაზრდა.საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე.

ქიმიის სერია. ტ.43.- #1. გვ. 111-114. 2017. ISSN -0132-6074

23. Raul Gotsiridze, Nino Mkheidze, Svetlana Mkheidze. Filtration of Solutions Containing Bioactive Substances and Pharmacological Solutions with Use of Polymeric Membranes. Collective monograph: Association agreement: From partnership to cooperation. Published by Accent Graphics Communications&Publishing. Hamilton. ISBN 978-1-77192-389-7 pp114-117. http://www.erosi.org./images/conference/21.01.2018/zb.pdf . 2018.

24. Р.Гоциридзе, Н.Мхеидзе. С.Мхеидзе Формование полимерных ультрафильтрационных мембран и изучение их характеристик. “Ukraine-EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law”. Collection of International Scientific Paper. April 24-28, 2018. Slovak Republic-Czech Republic. pp103-105.ISBN 978-617-7571-12-3.

25. Р.Гоциридзе, Н.Мхеидзе. Л.Концелидзе, З.Концелидзе. Концентрирование морской воды электродиализом с целью получения сухой морской соли. “Ukraine-EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law”. Collection of International Scientific Paper. April 24-28, 2018. Slovak Republic-Czech Republic. pp 100-102. ISBN 978-617-7571-12-3

26. Р.Гоциридзе, Н.Мхеидзе. С.Мхеидзе Использование вторичных материалов для очистки сточных вод загрязненных нефтепродуктами. XII Международный симпозиум ,,Экология человека и медико-биологическая безопасность населения”.Материалы симпозиума. ст. 32-37. ISSN 978-5-990244-1-8-4

27. Nino Mkheidze, Raul Gotsiridze, Svetlana Mkheidze, N. Megrelidze. A. Tsintskiladze. Tap Microfiltration Attachment for domestic Mechanic and Biological Purification of Drinking Water. Monograph ,,Innovations in science: The challenges of our Time. V.2. pp 355-363.2019.ISBN978-1-77192-490-0 Accent Graphics Communications & Publishing. - Chicago, Illinois, USA. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3484398

28. ნ.მხეიძე, რ.გოცირიძე, ნ.მეგრელიძე, დ.პატინი. Test Method of Determination of Pore Size and Porosity of Polymeric Membranes. 6th International Symposium On Polymers And Advanced Materials. http://www.icsp6.tsu.ge/

29. ნ.მხეიძე, რ.გოცირიძეს. ც. ბერუაშვილი. Concentration of citrus juices with combined membrane method. მე-13 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,ადამიანის ეკოლოგია და მოსახლეობის სამედიცინო-ბიოლოგიური უსაფრთხოება“.თურქეთი ქ. იჩმელერი. 11-18 ოქტომბერი. 2019. ISBN 978-5-9902441-8-4

30. Raul Gogitidze, Nino Mkheidze, Lamzira Kontselidze, Svetlana Mkheidze.Utilization of Waste Waters Practicing in Galvanizing Plants, Development of Wasteless Technological Processes. International Online Conference “Compounds and Materials with Specific Properties”. July 10-11, 2020 Tbilisi, Georgia http://oc-2020.tsu.ge/

31. Nino Mkheidze, Raul Gotsiridze, Svetlana Mkheidze, Danny Pattyn. Determination of the pore size distribution of the polymeric membranes by the method of Capillary Flow Porometry. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ. 14, #1. გვ. 64-71.2020. ISSN - 0132 – 1447

32. Gotsiridze, R., Mkheidze, N., Mkheidze, S., Kontselidze, L., Papunidze, G. Intensified Technology of the New Type Potassium Fertilizer Production. Annals of Agrarian Science 18 # 1.pp54–59,2020. ISSN 151-1887https://www.journals.elsevier.com/annals-of-agrarian-science

33. Nino Mkheidze, Raul Gotsiridze, Svetlana Mkheidze, Lamzira Kontselidze, Ruslan Davitadze. ,,Improvement of Technological Modes of Electrodialysis Apparatus for Treatment of Chromium-Containing Waste Waters’’. Ecological Engineering & Environmental Technology (EEET). ). #5. pp 47-54. 2021.ISSN 2719-7050

34. .მხეიძე,რ. გოცირიძე . კონცელიძე.გალვანურ წარმოებებში ნიკელის იონის შემცველი ხსნარის დემინერალიზაცია-კონცენტრირების პროცესი ელექტროდიალიზური ტექნოლოგიის გამოყენებით.,,ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები”გვ 22-26. 2021. ISBN 978-9941-8-3352-6

სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა:

 1. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, ნავთობპროდუქტების შემცველი ჩამდინარე წყლების გასუფთავება მემბრანული ტექნოლოგიების გამოყენებით›. 18 ოქტომბერი, 2009. სიღნაღი
 2.  აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 17-18 ივნისი, 2010. ქუთაისი.
 3. ბათუმის რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბლაგოევგრადის ნეოფიტრილსკის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია გლობალიზაციის პირობებში“ 29-30 ივნისი, 2010. ბათუმი.
 4.  ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია ,,სპეციფიკური თვისებების ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების, მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე’’. 15-16 ივლისი, 2010. თბილისი.
 5. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“. 2010. თბილისი.
 6. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 17-18 ივნისი, 2010 ქუთაისი.
 7.  ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. საერთაშორისო კონფერენცია: ,,მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების გამოყენება ადამიანის და ტექნიკური პროგრესის სამსახურში“. 1-2 ნოემბერი, 2011. თბილისი.
 8. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. 30–31 მაისი, 2012. ქუთაისი.
 9. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 6–7 ივნისი, 2013. ქუთაისი.
 10. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია ,,კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები“.12-13 ივნისი, 2014.ქუთაისი.
 11.  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია “ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები. 2015.ქუთაისი
 12. R. Gotsiridze,N. Mkheidze, N. Megrelidze, S. Mkheidze. 4th International Caucasian Symposium On Polymers And Advanced Materials. Collection Of International Scientific Papers. 2015. Batumi, Georgia.
 13. ,,ზღვის წყლიდან კალიუმის სასუქის მიღება ელექტროდიალიზის ახალი ტექნოლოგიური მეთოდით.’’აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 29-30 ოქტომბერი. 2016. ქუთაისი.
 14. R. Gotsiridze,N. Mkheidze, N. Megrelidze, S. Mkheidze. Clarification and Sterilization of Pharmacological Solutions with use of Fluoroplastic Membrane. 5th International Caucasian Symposium On Polymers And Advanced Materials. Collection Of International Scientific Papers. 2017. Tbilisi, Georgia
 15. R. Gotsiridze,N. Mkheidze, N. Megrelidze, S. Mkheidze. Application Of Microfiltration Technology In Clarification And Stabilization Of Wine. UKRAINE –EU. Modern Technology, Business and Law. Slovakia-Austria-Hungary, April 3-8 2017.

16. Р.Гоциридзе, Н.Мхеидзе. С.Мхеидзе Формование полимерных ультрафильтрационных мембран и изучение их характеристик. Collection of International Scientific Paper.“Ukraine-EU. Innovations in Education, Technology, Business and Law”. ISBN 978-617-7571-12-3. 24-28 აპრილი, 2018. სლოვაკეთი-ჩეხეთი.

17. Р.Гоциридзе, Н.Мхеидзе. С.Мхеидзе Использование вторичных материалов для очистки сточных вод загрязненных нефтепродуктами. III Международный форум Научного совета Российской Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды. https://cloud.mail.ru/public/Mzbh/7izwTkhoA აზერბეიჯანი, ნაფტალანი.13-14 დეკემბერი 2018

18.ნ.მხეიძე, რ.გოცირიძე. ,,რძის პროდუქტების წარმოებაში უნარჩენოტექნოლოგიური პროცესის შემუშავება კომპლექსური მემბრანული ტექნოლოგიების გამოყენებით’’. საერთაშორისო მინი-სიმპოზიუმი:,,ბიოაქტიური ნაერთები,ანტიმიკრობული და ბიოსამედიცინო პროდუქტები ადამიანდა გარემოს დაცვისათვის"'. ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,თბილისი. (ინგლისურ ენაზე).2018.

19.Development of the Wasteless Technology of Cleaning Water of Petroleum Products. PolyChar 26. World Forum on Advenced Materials. p77. Georgia. Tbilisi. 2018. http://polychar26.tsu.ge/public/uploads/media/eleqtronuli_poLYCHAR.pdf.

 20. R. Gotsiridze, N. Mkheidze, N. Megrelidze, Danny Pattyn. Test Method of Determination of Pore Size and Porosity of Polymeric Membranes.6th International Caucasian Symposium On Polymers And Advanced Materials. Collection Of International Scientific Papers. 17-20 July, 2019. Batumi, Georgia.

21. ნ.მხეიძე, რ.გოცირიძე, ს. მხეიძე ა.ცინცქილაძე, ნ.მეგრელიძე. Tap Microfiltration Attachment for domestic Mechanic and Biological Purification of Drinking Water. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ ფორუმი: „ინოვაციები მეცნიერებაში, თანამედროვეობის გამოწვევები“ . 14-22 სექტემბერი 2019. ბულგარეთი. ვარნა.

22. Raul Gogitidze, Nino Mkheidze, Lamzira Kontselidze, Svetlana Mkheidze.Utilization of Waste Waters Practicing in Galvanizing Plants, Development of Wasteless Technological Processes. International Online Conference “Compounds and Materials with Specific Properties”. July 10-11, 2020 Tbilisi, Georgia http://oc-2020.tsu.ge/

23.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია:,,ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები” .24-25 ივნისი, 2021 წ.

24. 7th International Caucasian Symposium On Polymers And Advanced Materials. Collection Of International Scientific Papers. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia.

 სახელმძღვანელო ,,ორგანული ქიმიის პრაქტიკუმი” სტუ-ს გამომცემლობა. 1990 წ.

გამოგონებები

 საავტორო მოწმობა № 1310413

 ,,Способ получения окрашенного кремнеземсодержащего соединения''

 გაცემულია: სსრკ სახელმწიფო კომიტეტი გამოგონებების დარგში.

ავტორები: ნინო მხეიძე, გიორგი ჭირაქაძე და სხვ. გამოქვეყნებულია 15.01.1987.

გამოგონება ეხება ახალი ტიპის შეღებილი ორგანოკაჟმიწის (სილიკაგელი, აზბესტი, დიატომიტი) მიღების მეთოდს, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია მასალად შენობების მოსაპირკეთებლად და გამოყენებით ხელოვნებაში. მეთოდი საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ შეფერილი ორგანოკაჟმიწა ნაერთები, რომლებიც გამოირჩევიან ფერთა ფართო გამით და მდგრადობით ფიზ-ქიმიური ზემოქმედების მიმართ.

საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 1. 2006-2009 წწ საერთაშორისო გრანტი ISTC G 1302

,,Development of technological Process for Reception of New Type of Potassium-Containing Fertilizert, Creation and Testing of Experimental Intallation”. International Science and Technology Center ISTC G 1302

ძირითადი შემსრულებელი

 1. 2014– 2017 წწ. GNSF FR/164/3-200/13 - თხევადი კვების პროდუქტების წარმოებებში მემბრანული ტექნოლოგიის მრავალჯერადად გამოყენებისათვის მემბრანების რეგენერაციის ტექნოლოგიური პროცესებისა და სარეგენერაციო ხსნარების ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავება.

ძირითადი შემსრულებელი

 1.  2017 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტალური საგრანტო პროექტების კონკურსში წარდგენილი პროექტის,,ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლების გაწმენდის ეკოლოგიურად სუფთა უნარჩენო ტექნოლოგიის შემუშავება’’ ძირითადი მონაწილე.
 1. 2018 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტალური საგრანტო პროექტების კონკურსში წარდგენილი პროექტის ,,ტოპინამბურის ტუბერებიდან პრებიოტიკური საკვები დანამატების მიღების ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმიზაცია კომპლექსური მემბრანული ტექნოლოგიების გამოყენებით“-ძირითადი მონაწილე.
 1. 2019 -შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეც­ნიერო ფონდის მიერ გამოყენებითი კვლევებისათვის გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტი: "ახალი თაობის სასუქის მიღების გაუმჯობესებული ტექნოლოგიის შემუშავება, რომლის გამოყენება აგრარულ მეურნეობაში უზრუნველყოფს ადამიანებს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებით" (AR-19-1395). -ძირითადი მონაწილე.

სხვა სახის აქტივობა

2014 .- საბუნებისმეტყველო და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სადისერტაციო კომისიის წევრი.

2015 - სიგელი წარმატებული სამეცნიერო საქმიანობისთვის ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი.

2017, 2019 - საერთაშორისო სიმპოზიუმის ,, International Caucasian Symposium On Polymers And Advanced Materials ‘’ლოკალური საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

ვარ საქართველოს ქიმიური საზოგადოების აჭარის რეგიონალური ბიუროს წევრი
2017, 2018 - მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალის ,,სამეცნიერო პიკნიკი“ მონაწილე.

2018 -აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული სეზონური სკოლის ორგანიზების კონკურსის აპლიკანტი.

საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრ-კორესპონდენტი.
უცხო ენების ცოდნა
 რუსული, ფრანგული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, chemSketch, ISISDraw, 3D View


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა