იურიდიული ცნობარი

საუნივერსიტეტო ნორმატიული აქტები

ბსუ-ში ტურნიტინის პროგრამის ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
სექსუალური შევიწროების პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ში ელექტრონული სწავლების ადმინისტრირების წესის დამტკიცებისა და 2020-2021 სასწავლო წელს ზოგიერთი საორგანიზაციო ღონისძიებების გატარების შესახებ
ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის უწყვეტი განათლების მიმართულებით მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამაზე მედიაცია სწავლის საფასურის, პერსონალის შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და ხარჯთაღიცხვის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №1106, 14.11.2007
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ფიტო პათოლოგიისა და ბიომრავალფეროვნების ინსტიტუტის მიერ სამეცნიერო გეგმით გათვალისწინებული საკვლევი თემატიკის ფარგლებში ჩასატარებელი ზოგიერთი ლაბორატორიული კვლევის საფასურისა და ჩატარების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის პროფესიული პროგრამების მართვის მიმართულებით დასაქმებული პერსონალის სამუშაო აღწერილობა
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 07 ნოემბრის № 01 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესში” ცვლილების შეტანის თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ინკლუზიური განათლების სპეციალისტის (სპეციალური მასწავლებლისა და ასისტენტის) შრომის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ბსუ-ს რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) პროგრამებზე სწავლის საფასურის გადახდის წესი
ბსუ-ს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის 2019 - 2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში პროგრამის "სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს" ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნისა და გაცემის წესი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს შრომის უსაფრთხოების სამსახურის შექმნისა და დებულების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების თაობაზე
საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს სამეცნიერო კვლევების განხორციელების პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს კვლევის ეთიკის კომიტეტის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლის (ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქ. N15 ) ოთახების ნომრებისა დამოსარგებლეთა რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე
ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე
ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის „ბსუ ფაბლაბი“ (FAB LAB BSU) დებულების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიული განათლების მიმართულებით პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის მოსარგებლისათვის სერტიფიკატის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
პროფესიული განათლების მასწავლებელთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ
ინკლუზიური განათლების სპეციალისტის (სპეციალური მასწავლებლის) ფუნქციათა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ინკლუზიური განათლების სპეციალისტის (სპეციალური მასწავლებლის) შრომის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების დებულება
ბსუ-ს სარეზიდენტო/პროფესიული მზადების პროგრამების განსახორციელებლად მოსაწვევ პერსონალთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით მოწვეულ პროფესიული განათლების მასწავლებელთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილება #07 ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის პროფესიული პროგრამების მარტის მიმართულებით დასაქმებული პერსონალის სამუშაო აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევის, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგის დადასტურების უწყისისა და განმეორებითი ინდივიდუალური უწყისის ფორმის დამტკიცების შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ფაკულტეტების სადისერტაციო საბჭოს შექმნის, საქმიანობისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევის, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ბრძანება №01-11/115, 11.12.2018
ბსუ-ს პროფესიური პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის უცხო ენების მოკლევადიან საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული პერსონალის შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №02, 07.11.2018
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №01, 07.11.2018
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს საგამოცდო ცენტრის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს კანცელარიის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს სტუდენტთა ელექტრონული სერვისების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს რექტორის მოადგილეთა უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეულის „პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პერსონალის მივლინების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველ პირებთან საგანმანათლებლო პროგრამის ენაში გასაუბრების ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
რექტორის ბრძანება N 01-08/6, 16.02.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალის პროფესიული განვითარების დაფინანსების წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს დოკუმენტების მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისიის დებულების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ში უფლებამოსილების დელეგირების, პასუხისმგებლობის გადანაწილებისა და ანგარიშვალდებულების წესი
ძველი სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2015-2020)
სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2018-2024)
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური პროექტების დაფინანსების წესის დამტკიცების თაობაზე
"ბსუ-ს ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევის აკრძალვის, თამბაქოს მოწევასთან დაკავშირებით ჩადენილ სამართალდარღვევებზე რეაგირების და პასუხისმგებლობის ზომების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ"
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური კვლევების ცენტრის დებულების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს სტუდენტური საპროექტო განაცხადის საბიუჯეტო კლასიფიკაციისა და გასაწევი ხარჯის ზღვრული ოდენობების განსაზღვრის თაობაზე
ბსუ-ს სტუდენტური საპროექტო განაცხადების ფორმებისა და შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
ბსუ-ში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების ჩარიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ
სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-23, 20.02.2018
გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საგამომცემლო საქმიანობის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ში საზაფხულო/ზამთრის სკოლის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ემერიტუსის ფულადი ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ში ციტირებისა და ბიბლიოგრაფიის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ბრძანება №01-11/89, 06.11.2017
ბსუ-ში ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების ინსტრუქციისა და საევაკუაციო გეგმის დამტკიცების შესახებ
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ბრძანება №02-06/410, 08.09.2017
ბსუ-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ბრძანება №02-06/409, 08.09.2017
ბსუ-ს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
კრედიტების აღიარებისა და საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში ბსუ-ს სტუდენტთა შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №06, 27.07.2017
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის წესის თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №05, 27.07.2017
ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესისა და სამეცნიერო თანამდებობის დაკავებისათვის დამატებითი მოთხოვნების დამტკიცების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №04, 27.07.2017
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთავლის სახლმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №02, 27.07.2017 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების თაობაზე
უნივერსიტეტის მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგი წესის დამტკიცების შესახებ
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-59, 07.07.2017
ბსუ-ს მაგისტრატურაში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №03, 29.06.2017
ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე
აკადემიური საბჭოს დადგენილება №46, ბსუ-ს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ
აკადემირი საბჭოს 2017 წლის 15 ივნისის N-37 დადგენილება. ბსუ-ს აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ
ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი
ბსუ-ს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვისა და ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირების წესი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ სხვადასხვა ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის ერთჯერადად წამახალისებელი ფულადი ჯილდოს დაწესების თაობაზე
ბსუ-ში ღონისძიების გამაღთვის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 05 აპრილის N19 დადგენილება "ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულების დამტკიცების შესახებ"
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მოდულური პროგრამის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
სსიპ- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის (შიდა მობილობის) განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
„ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების განსაზღვრის წესი
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეეტილება N-04, 09.03.2016
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპეციალური სასწავლო სოციალური პროგრამის „სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში“განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, ასევე უმაღლესი აკადემიური განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მცირერიცხოვან ჯგუფების აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
რექტორის ბრძანება №01-08/53, 11.11.2015
სტუდენტის ცოდნის შეფასების უწყისის ფორმისა და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ
აჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალის შრომის დისციპლინის უზრუნველყოფისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალის შრომის დისციპლინის უზრუნველყოფისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
ბსუ-ს ბაკალავრიატში, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში ლექციების წასაკითხად, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელებად (თანახელმძღვანელებად) ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის, მასწავლებელთა პერსონალის, სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებიდან მოწვეული პირების შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-111, 08.10.2015 „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ"
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-112, 08.10.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის პროგრამების განხორციელებისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალის შესარჩევი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 25 ოქტომბრის N01-11/77 ბრძანება
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება N-03, 29.09.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის შოთა რუსთაველისა და ხუსეინ ნაკაიძის სახელობის საუნივერსიტეტო სახელობითი სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება N-06, 29.09.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-106, 22.09.2015
„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე სახელობითი სტიპენდიების შემოღებისა და აუდიტორიებისათვის გამოჩენილ მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა სახელების მინიჭების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 26 სექტემბრის №124–ე დადგენილებაში დამატებების შეტანისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელობითი სტიპენდიების დაწესების თაობაზე
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-124, 26.09.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე სახელობითი სტიპენდიების შემოღებისა და აუდიტორიებისათვის გამოჩენილ მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა სახელების მინიჭების შესახებ
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არჩევნების ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-87, 19.08.2013
ბსუ-ს სადოქტორო პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ (ძალადაკარგულია აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 15 აპრილის N19 დადგენილებით)
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-49, 26.04.2013
საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეეტილება N-02, 29.03.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ქვეყნის შიგნით საველე პრაქტიკაზე, სტუდენტურ კონფერენციებსა და სხვა ღონისძიებებზე მათი მონაწილეობის ხარჯების ანაზღაურების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №02, 09.09.2011 სსიპ „ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”-ს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ
აკადემიური საბჭოს დადგენილება №74, 23.07.2010
2008 წლის 12 სექტემბრის №76 დადგენილების ბათილად ცნობისა და „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ სხვა აკრედიტებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული უმაღლესი განათლების კრედიტების აღიარების წესის“ დამტკიცების შესახებ
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების დებულება

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა