იურიდიული ცნობარი

საუნივერსიტეტო ნორმატიული აქტები

ბსუ-ს პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პერსონალის შესარჩევი ღია კონკურსის საკონკურსო კომისიების მუშაობის წესი
ბსუ-ს სტრატეგიული განვითარების და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პერსონალის ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
ბსუ-ს სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის პერსონალის ფუნქციათა (სამუშაო) აღწერილობა
ბსუ-ს სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2025-2031 წწ)
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამწლიანი სამოქმედო გეგმა (2025-2027წწ)
ბსუ-ს სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესი
ბსუ-ს მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის წესი
შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვის გეგმის ინსტრუქტაჟი
ბსუ-ს შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვის გეგმა
ბსუ-ს საგამოცდო ცენტრის პერსონალის ფუნქციათა (სამუშაო) აღწერილობა
ბსუ-ს საგამოცდო ცენტრის პერსონალისათვის დადგენილი ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
ბსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის პერსონალის ფუნქციათა (სამუშაო) აღწერილობა
ბსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის პერსონალისათვის დადგენილი ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
ბსუ-ს სამეცნიერო კვლევების სამსახურის პერსონალის ფუნქციათა (სამუშაო) აღწერილობა
ბსუ-ს სამეცნიერო კვლევების სამსახურის პერსონალისათვის დადგენილი ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
ბსუ-ს საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის პერსონალის ფუნქციათა (სამუშაო) აღწერილობა
ბსუ-ს საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის პერსონალის ძირითადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესი
ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესი
ბსუ-ს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე (გარდა დოქტორანტურისა) ჩარიცხვის უფლებაპოვებულ პირებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმა
ბსუ-ს რექტორის აპარატის დებულება
ბსუ-ს საარჩევნო დებულება
ბსუ-ს მთავარი შიდა აუდიტორის სამსახურში მიღების წესი
ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება
ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტი
ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების ბსუ-ში ჩარიცხვის წესი
სუ-ს მესამე მისიის აქტივობისათვის (მაღალმთიანი რეგიონის აბიტურიენტების ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის მოსამზადებელი პროგრამების განხორციელებისათვის) 2023-2024 სასწავლო წლებში გასატარებელი ღონისძიებები
ტბელ აბუსერიძის სახელობის სტიპენდიის შესახებ
შოთა რუსთაველის სახელობის სტიპენდიის შესახებ
პროფესიული განათლების მიმართულებით ბსუ-ს სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდოლოგია
ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს რეგლამენტი
ბსუ-ს სტრატეგიული დაგეგმვის მეთოდოლოგია
2021-2022 სასწავლო წლიდან ბსუ-ს „დიპლომირებული მედიკოსის“ ინგლისურენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს დოქტორანტებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმები
ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხვის მსურველი პირის პროგრამის ენის ფლობის დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს სტუდენტებისათვის საქართველოს ბანკის სტიპენდიის დანიშვნისა და გაცემის წესი
ბსუ-ს პერსონალის მართვის პოლიტიკა
ბსუ-ში სახანძრო უსაფრთხოების დებულება (N01-10/95, 11.08. 2023)
ბსუ-ს საევაკუაციო გეგმები (N01-10/18, 17.02.2023)
ბსუ-ში სამეცნიერო ჟურნალის დაფუძნებისა და ფუნქციონირების ჩარჩო დებულება
ბსუ-ს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე (60 კრედიტიანი) ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ აპლიკანტთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმა
ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების ბსუ-ში ჩარიცხვის წესი
ბსუ-ს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს დაცვისა და შრომის უსაფრთხოების სამსახურის დაცვის განყოფილების პერსონალის სამუშაო აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ პირებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესორის და მთავარი მეცნიერი თანამშრომელის ატესტაციის წესი
ბსუ-ს ბიუჯეტის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული სტუდენტის შუალედური შეფასების წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს ფაკულტეტზე დარგობრივი დეპარტამენტის შექმნისა და ხელმძღვანელის დანიშვნის წესი
ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, დამტკიცებისა და განვითარების წესი
ბსუ-ს საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის პერსონალის სამუშაო აღწერილობა
ბსუ-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის პერსონალის სამუშაო აღწერილობა
ბსუ-ს სტუდენტურ პროექტებზე გასაწევი ხარჯის ზღვრული ოდენობა და სტუდენტური პროექტის საბიუჯეტო განაცხადის ფორმა
ბსუ-ში აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის წესი
ბსუ-ს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესი
უწყვეტი განათლების მიმართულებით ბსუ-ს მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამების მსმენელებზე გასაცემი სერტიფიკატის ფორმა
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევის, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესი
ბსუ-ს ელექტრონული სერვისების ადმინისტრირების წესი
ბსუ-ში სტაჟირების გავლის წესი
ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის პროფესიული პროგრამების მართვის მიმართულებით დასაქმებული პერსონალის ფუნქციათა (სამუშაო) აღწერილობა
ბსუ-ს დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესი
ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შექმნის, საქმიანობისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ დებულება
ბსუ-ში ელექტრონული სწავლების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ში ტურნიტინის პროგრამის ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
სექსუალური შევიწროების პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის საფასურის განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის უწყვეტი განათლების მიმართულებით მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამაზე მედიაცია სწავლის საფასურის, პერსონალის შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და ხარჯთაღიცხვის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ინკლუზიური განათლების სპეციალისტის (სპეციალური მასწავლებლისა და ასისტენტის) შრომის ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ბსუ-ს რეზიდენტურის ალტერნატიულ დიპლომისშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების) პროგრამებზე სწავლის საფასურის გადახდის წესი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესი
ბსუ-ს სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს უცხოენოვან საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე
საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს სამეცნიერო კვლევების განხორციელების პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს კვლევის ეთიკის კომიტეტის დებულების დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლის (ქ. ბათუმი, ლეონიძის ქ. N15 ) ოთახების ნომრებისა დამოსარგებლეთა რაოდენობის განსაზღვრის თაობაზე
ბსუ-ს საერთო საცხოვრებლით სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე
ბსუ-ს სამეცნიერო პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის „ბსუ ფაბლაბი“ (FAB LAB BSU) დებულების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიული განათლების მიმართულებით პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამის მოსარგებლისათვის სერტიფიკატის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
პროფესიული განათლების მასწავლებელთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ
ინკლუზიური განათლების სპეციალისტის (სპეციალური მასწავლებლის) ფუნქციათა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ში სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების წესი
ბსუ-ს სარეზიდენტო/პროფესიული მზადების პროგრამების განსახორციელებლად მოსაწვევ პერსონალთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული პროფესიული განათლების მასწავლებლის შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების მიზნით მოწვეულ პროფესიული განათლების მასწავლებელთან დასადები შრომითი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილება #07 ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგის დადასტურების უწყისისა და განმეორებითი ინდივიდუალური უწყისის ფორმის დამტკიცების შესახებ
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ფაკულტეტების სადისერტაციო საბჭოს შექმნის, საქმიანობისა და დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურის დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №02, 07.11.2018
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს საგამოცდო ცენტრის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს იურიდიული დეპარტამენტის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს რექტორის მოადგილეთა ფუნქციების შესახებ
ბსუ-ს სასწავლო პროცესის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების თაობაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე საგანმანათლებლო სტრუქტურული ერთეულის „პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პერსონალის მივლინების ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის პერსონალის სამუშაოთა აღწერილობის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქმისწარმოების ინსტრუქცია
ბსუ-ს პერსონალის პროფესიული განვითარების დაფინანსებისა და სტატიის გამოქვეყნებისათვის წახალისების წესი
ბსუ-ს დოკუმენტების მუდმივმოქმედი საექსპერტო კომისიის დებულების დამტკიცების თაობაზე
სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2018-2024)
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური პროექტების დაფინანსების წესის დამტკიცების თაობაზე
"ბსუ-ს ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევის აკრძალვის, თამბაქოს მოწევასთან დაკავშირებით ჩადენილ სამართალდარღვევებზე რეაგირების და პასუხისმგებლობის ზომების განსაზღვრის წესის დამტკიცების შესახებ"
ბსუ-ს სტუდენტური საპროექტო განაცხადების ფორმებისა და შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-23, 20.02.2018
გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს საგამომცემლო საქმიანობის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ში საზაფხულო/ზამთრის სკოლის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ემერიტუსის ფულადი ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.
ბსუ-ში ციტირებისა და ბიბლიოგრაფიის შედგენის წესის დამტკიცების შესახებ
კრედიტების აღიარებისა და საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში ბსუ-ს სტუდენტთა შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №06, 27.07.2017
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტინგენტის განსაზღვრის წესის თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №02, 27.07.2017 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების თაობაზე
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-59, 07.07.2017
ბსუ-ს მაგისტრატურაში მიღების წესის დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №03, 29.06.2017
ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის წესის დამტკიცების თაობაზე
აკადემიური საბჭოს დადგენილება №46, ბსუ-ს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საქმიანობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მართვისა და ოფიციალური ვებგვერდის ადმინისტრირების წესი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტის მიერ სხვადასხვა ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის ერთჯერადად წამახალისებელი ფულადი ჯილდოს დაწესების თაობაზე
ბსუ-ში ღონისძიების გამაღთვის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 05 აპრილის N19 დადგენილება "ბსუ-ს დოქტორანტურის დებულების დამტკიცების შესახებ"
ბსუ-ში მობილობის (შიდა მობილობის) ადმინისტრირების წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური და მოწვეული პერსონალის შრომის დატვირთვის განსაზღვრისა და ანაზღაურების გაცემის წესი
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შესარჩევი კონკურსის დებულება
ბსუ-ში სასწავლო სოციალური პროგრამის „სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში“ განხორციელების წესი
რექტორის ბრძანება №01-08/53, 11.11.2015
სტუდენტის ცოდნის შეფასების უწყისის ფორმისა და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პერსონალის შრომის დისციპლინის უზრუნველყოფისათვის გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-111, 08.10.2015 „სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ"
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალის შესარჩევი კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ ბსუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 25 ოქტომბრის N01-11/77 ბრძანება
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-124, 26.09.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე სახელობითი სტიპენდიების შემოღებისა და აუდიტორიებისათვის გამოჩენილ მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა სახელების მინიჭების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ქვეყნის შიგნით საველე პრაქტიკაზე, სტუდენტურ კონფერენციებსა და სხვა ღონისძიებებზე მათი მონაწილეობის ხარჯების ანაზღაურების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №02, 09.09.2011 სსიპ „ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”-ს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების დებულება

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა