საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და მტკიცებითი მედიცინის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნაირა კობალაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 11.02.1962
მისამართი: ბათუმი. მელიქიშვილის ქ. № 12
ელ-ფოსტა: naira.kobaladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 37 10 66
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

კარდიოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2013 - წლიდან დღემდე   ბათუმის  რეფერალური  საავადმყოფო. კარდიოლოგი
 • 2011-2013 შ.პ.ს. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური  საავადმყოფოს თერაპიული  დეპარტამენტის კარდიოლოგიის მიმართულების წამყვანი  სპეციალისტი
 • 1999-2011 შ.პ.ს. ქ. ბათუმის რესპუბლიკური  კლინიკური  საავადმყოფოს კარდიოინტენსიური  თერაპიის  ბლოკი. ექიმი  კარდიოლოგი
 • 1995-1999 ბათუმის ცენტრალური  კლინიკური საავადმყოფოს კარდიოლოგიური  განყოფილების რეანიმაციისა და ინტენსიური თერაპიის პალატის ექიმი
 • 1990-1995 აჭარის  რესპუბლიკური  პოლიკლინიკა. უბნის  ექიმი    
 • 1989-1990 აჭარის რესპუბლიკური  საავადმყოფო.  ექიმი  ინტერნი
 • 2015 - საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა და ჯანდაცვის  ფაკულტეტი. საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  და  მტკიცებითი მედიცინის  დეპარტამენტი,  ასისტენტ   პროფესორი;
 • 2009-2015 საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა და ჯანდაცვის  ფაკულტეტი. კლინიკური  თერაპიის      დეპარტამენტი. ასისტენტი პროფესორი
 • 2008-2009 ჯანდაცვის ფაკულტეტის თერაპიის  დეპარტამენტი.  უფროსი  მასწავლებელი
 • 2007-2008 მედიცინის  დეპარტამენტი. უფროსი  მასწავლებელი
 • 2006-2007 თერაპიის დეპარტამენტი.  უფროსი  მასწავლებელი
 • 2001-2002 თერაპიის  კათედრის  მასწავლებელი  0,5 ს/ე  
 • 2000-2001 თერაპიის  კათედრის მასწავლებელი საათობრივი  ანაზღაურების  წესით
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Naira Kobaladze, Beka Mikeladze, Giorgi Nikolaishvili, Salome Glonti, Tamar Shervashidze. ,,TACOTSUBO SYNDROME WITH CARDIOGENIC SHOCK IN ACAUCASIAN WOMAN”. PARIPEX – INDIAN JOURNAL OF RESEARCH. Volum-12. Issue – 01, January – 2023,  PRINT  ISSN No. 2250 – 1991  DOI:10.36106

 2. . ნ. ცინცაძე,  ნ. კობალაძე. ,,ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლია“ კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა.    N 1-4    2019-2021წ.    ტ.63-66   გვ. 27-34    ISSN   1512 – 1219.   EISSN 1512 -1968

 3. . ნ. ცინცაძე,  ნ. კობალაძე. ,,კომბინირებული თერაპია სტაბილური სტენოკარდიის დროს“

    კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა.    N 1-4    2019-2021წ.    ტ.63-66   გვ. 14-20.  ISSN   1512 – 1219.  EISSN 1512 -1968

 4. „არტერიული ჰიპერტენზიის გავლენა ფსიქიკურ ფუნქციებზე ხანდაზმულ პაციენტებში“. კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა. N 3-4  2018წ. ტ.63-66 გვ. 9-11, ISSN  1512 – 1219 EISSN 1512 -1968 ნ. ცინცაძე, ნ. კობალაძე. 
 5.  „გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ცვლილებები თირკმლების ქრონიკული უკმარისობის დროს“. ნ. ცინცაძე, ნ. კობალაძე. კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა. N 3-4  2018წ. ტ.63-66 გვ. 12-14 ISSN  1512 – 1219 EISSN 1512 -1968
 6. „სამედიცინო  მომსახურებით  მოსახლეობის  დაკმაყოფილების  დონის  შესწავლა“. ნ. კობალაძე ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა.  N5  2017  ISSN 1512-0392  გვ.93-99
 7. „Изучение  факторов  риска  и  оценка  суммарного  риска  сердечно-сосудистых  заболеваний  среди  населения  Аджарии» Н.  Кобаладзе,  Н.  Герзмава ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა.  N4  2017  ISSN 1512-0392  გვ.84-93
 8. „Протокол  ИВЛ  у  пациентов  с респираторным  дистресс-синдромом  при тяжелом сепсисе  и септическом  шоке. ( И.  Накашидзе, Н.  Цинцадзе,  Ш. Поцхишвили.) ,,  Аллергология  и иммунология.  Том  13,  №3  2012.  ISSN  1562-3637 стр. 252-254
 9. „ნებივოლოლის მეტაბოლური ეფექტები ტიპი-2 შაქრიანი დიაბეტისა და არტერიული ჰიპერტენზიის დროს.” (გ.ა.ტაბიძე, თ.ა.ციბაძე,  ნ.ნ.ჭკუასელი). ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა.  N4 (59) 2010  ISSN 1512-0392  გვ.64-67 
 10. „Оценка эффективности  терапевтического  обучения  больных в  лечении  хронической  сердечной  недостаточности.” (Табидзе Г.А., Цибадзе Т. А.)  GEORGIAN  MEDICAL NEWS.  N10 (175) 2009.  ISSN 1512-0112 გვ. 35-38
 11. „გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების კლინიკური მიმდინარეობა და ფარმაკოთერაპიის სპეციფიკური ასპექტები ქალებში (ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს 2006-2008 წ. მონაცემების მიხედვით)~.  (ნ. ცინცაძე.)  2009 წელი. ბსუ  ,,შრომები~ № 15, გამ. ,,რსუ~ ბათუმი.  გვ. 17-22
 12. „Лечение больных сахарным диабетом типа 2 развившегося на фоне ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии~ (გ. ტაბიძე, მ. იაკობაშვილი, თ. ციბაძე.) 2007 წელი. ჟურნალი ”საქართველოს სამედიცინო ჟურნალი” № 2, ქ.თბილისი ISSN 1512-4886 გვ. 40-43
 13. „ბრუგადას სინდრომის ეკგ რისკ-ჯგუფების ანალიზი ბათუმის რესპუბლიკურ კლინიკურ საავადმყოფოში~ (ჯ. ლეჟავა, ი. დიასამიძე, ზ. ბოლქვაძე, თ.ბერიძე.) 2007 წელი. ჟურნალი  ”საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე,” ბიოლოგიის სერია A, 2007  ტომი 33 № 6, ქ.თბილისი ISSN 0321-1665 გვ. 389-394
 14. „Анализ электрофизиологических риск-факторов синдрома  Бругада”. P (თ. ბერიძე, ი. დიასამიძე, ზ. ბოლქვაძე.) პოლტავა 2007 წელი. ჟურნალი МIЖНАРОДНА НАУКОВО_ПРАК ТИЧНА КОНФЕРЕНЦIЯ ”НАУКА ТА ПРАКТИКА: IННОВАЦIЯ – 2007”  გვ. 33-35
 15. „Brugada syndrome – ekg analisis at Batumi republican clinical hospital~ (თ. ბერიძე, ი.დიასამიძე.) ზაგრები. 2007 წელი, ჟურნალი 7th ZIMS Zagreb International Medikal Summit for students and young doctors ISSN1330-4917 გვ. 40
 16. „აკუპროსა და ენაპის  შედარებითი  კლინიკური და პემოდინამიკური ეფექტურობა არტერიული ჰიპერტენზიის ფონზე განვითარებული გულის ქრონიკული უკმარისობის დროს~. (მ. იაკობაშვილი, გ. ტაბიძე,  დ. ბაღათურია,თ. ჭავჭანიძე, თ. ციბაძე, ნ. ჭკუასელი.) ,,აკუპროსა და ენაპის  შედარებითი  კლინიკური და პემოდინამიკური ეფექტურობა 2005 წელი, საერთაშორისო კონფერენცია ”იშვიათი შემთხვევებიდან გლობალურ საკითხებამდე” თეზისების კრებული ქ.თბილისი ISBN 99928-76-36-0გვ. 132-133
 17. „Лечение больных сердечной недастаточностью, вызванной дилатационной кардиомиопатией ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента~  (თ.ციბაძე, მ.იაკობაშვილი, გ.ტაბიძე.) 2005  წელი. ჟურნალი ”Georgian Medical News” № 7 – 8, ქ.თბილისი ISSN 1512-0112  გვ. 41-44
 18. „Влиание препарата аккупро на структурно-функональное состояние сердца у больных хронической сердечной недастаточностью~  (გ. ტაბიძე,  მ. იაკობაშვილი, დ. ბაღათურია, თ. ციბაძე.) 2005  წელი. ჟურნალი ”Georgian Medical News” №4, ქ.თბილისი ISSN 1512-0112გვ. 62-64
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საქართველოს ალერგოლოგებისა და იმუნოლოგების  კონგრესი.   თბილისი.     3 – 5  მაისი.       2023 წ

  XII     GEORGIAN   NATIONAL CONGRESS ON  ALLERGY,  ASTHMA    &  IMMUNOLOGY 

 2. VIII    EUROPEAN  CONGRESS  ON  ASTHMA, COPD & RESPIRATORY  ALLERGY

 3. IX     GEORGIAN        ON     ALLERGY,  ASTHMA    &  IMMUNOLOGY

   II INTERNATIONAL  CONGRESS / SCHOOL CORONAVIRUS INFECTION  (COVID-19): PREVENTION, DIAGNOSTICS, TREATMENT AND REHABILITATION

      Tbilisi.  Georgia.    May  3 – 5  2023

 2    2.ანესთეზიოლოგიისა  და ინტენსიური  თერაპიის   საერთაშორისო  კონფერენცია  ,,ჯეოანესთეზია  2022“

       ბათუმი,  23-24   სექტემბერი  2022 წ.       For Participating The Filth  international   Anesthesiology  and  intensive  Care  Conference  Geoanesthesia   2022  which  took place on  September     23-24    2022 in Batumi, Georgia

3.    3.საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის    საერთაშორისო კონგრესი.

       ბათუმი,  8-10    სექტემბერი  2022 წ.      

      4.ანესთეზიოლოგიისა  და ინტენსიური  თერაპიის მესამე  საერთაშორისო  კონფერენცია  ,,ჯეოანესთეზია  2018“

ბათუმი,  21-23  სექტემბერი  2018 წ.

        The  Third  international  Anesthesiology  and 0 intensive  Care  Conference  Geoanesthesia  2018

         Batumi, Georgia,  on  September  21-23 2018

        5.საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის  VI  საერთაშორისო კონგრესი. ბათუმი,  28-30  ივნისი  2018 წ.

         VI  International  Congress  of  the  Georgian Respiratory  Association, Batumi, Georgia,  on  June  28-30,  2018

          საქართველოს ალერგოლოგებისა და იმუნოლოგების  კონგრესი

        6. თბილისი-წყალტუბო.  28  ივნისი –1  ივლისი. 2017 წ  V  EUROPEAN  CONGRESS  ON  ASTHMA  AND  COPD  IX GEORGIAN ON  ALLERGY,  ASTHMA  &  IMMUNOLOGY  Tbilisi – Tskhaltubo,  Georgia.  June 28 – Juli  1,  2017

        საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის  V  საერთაშორისო კონგრესი.

        7. ბათუმი,  23-25  ივნისი  2016 წ. V  International  Congress  of  the  Georgian Respiratory  Association, Batumi, Georgia,  on  June  23-25,  2016

        8. საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის  IV  საერთაშორისო კონგრესი.   ბათუმი,  19-21  ივნისი  2014 წ.

         IV  International  Congress  of  the  Georgian Respiratory  Association, Batumi, Georgia,  on  June  19-21,  2014

        9. საქართველოს ალერგოლოგებისა და იმუნოლოგების  VII საერთაშორისო  კონგრესი  და  V  საერთასორისო კონგრესი  ,,ჯანმრთელობა  და  წამალი.“  5–8  ოქტომბერი.  ბათუმი.  2012 წ.

       10. საქართველოს ალერგოლოგებისა და იმუნოლოგების VI საერთაშორისო  კონგრესი  და  IV  საერთასორისო კონგრესი  ,,ჯანმრთელობა  და  წამალი.“   1–3 ოქტომბერი. თბილისი–წყალტუბო  2010წ.

      11. ევროპის კარდიოლოგთა  კონგრესი. ამსტერდამი. 2013წ.  31 აგვისტო -4 სექტემბერი

      12.ევროპის კარდიოლოგთა  კონგრესი. მიუნხენი. 2012წ. 25–29 აგვისტო;

      13. ევროპის  კარდიოლოგთა  კონგრესი. პარიზი, 2011წ.  27-31 აგვისტო 

      14. საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის  II  საერთაშორისო კონგრესი. ბათუმი, 2010 წ. ივნისი

      15. ინტერნაციონალური კონფერენცია, გამოფენა. ბათუმი. 2010 წ. მაისი

      16. საერთასორისო  კონფერენცია 7th ZIMS Zagreb International Medical Summit for students and young doctors. ქ.ზაგრები  2 007წ.

      17. საერთასორისო  კონფერენცია  МIЖНАРОДНА НАУКОВО_ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦIЯ ”НАУКА  ТА ПРАКТИКА: IННОВАЦIЯ – 2007” ქ.  პოლტავა 2007წ.

     

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საქართველოს  ჰიპერტონიის  შემსწავლელი  საზოგადოება. ჰიპერტენზიის  სკოლა.  ,,არტერიული ჰიპერტენზიის მართვის  ხარვეზები“ რს - C 524  რს - C 525  17  მაისი.  2018 წ. 
 2. დიპლომამდელი სამედიცინო განათლების  ტრენინგი   ,,დიპლომამდელი სამედიცინო განათლების  რეფორმა“  ,, Attended  the  Training  ,, Pre-Service  Medical  Education Reform”.  August  7-9, 2014
 3. დიპლომამდელი სამედიცინო განათლების  ტრენინგი  ,, შემთხვევაზე  დაფუძნებული სწავლის მეთოდები“  FOR  PARTICIPATION  IN  PRE  SERVI  MEDICAL  EDUCATION  TRAINING SERIES:   CASE-BASED  TEACHING  METHODS Delivered by USAID SUSTAIN  Project  6-8  April, 2013
 4. საქართველოს  გულის  რიტმის  ასოციაცია  აქტუალური პრობლემები და მომავლის პერსპექტივები ინვაზიურ არითმოლოგიაში.  ბათუმი.2012წ. ოქტომბერი. has successfully  completed  the practical course  for cardiologists held in  Batumi,  Georgia. on the  6th  of  October 2012 Actual  Problems  and  Future  Perspectives  Of  Invasive  Arrhythmology
 5. აკად.  მ. წინამძღვრიშვილის სახ. კარდიოლოგიის ინსტიტუტი  საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება  კარდიული  არითმიების სამუშაო  ჯგუფი  ,,პარკუჭზედა  რითმის სხვადასხვა  ტიპის დარღვევათა ძირითადი მექანიზმები,  კლინიკური შეფასება, დიაგნოსტიკა და მკურნალობის თანამედროვე  ასპექტები“აკრედიტაციის  №  2007066  2007წ.
 6. საქართველოს დიაბეტის  ცენტრი   ,,დიაბეტი და ჰიპერტენზია“   აკრედიტაციის  №  2007045 23-25.07.2007
 7. ომის ვეტერანთა კლინიკური  ჰოსპიტალი  ,,გახანგრძლივებული  QT  სინდრომი,  შემოკლებული  QT   სინდრომი  და  მარჯვენა  პარკუჭის  არითმოგენული დისპლაზია“   აკრედიტაციის  №  2006173  15-18.08.2007
 8. ომის ვეტერანთა კლინიკური  ჰოსპიტალი   ,,ელექტროკარდიოგრამის ანალიზი მინესოტას კოდით“ აკრედიტაციის  №  2006011 11-14.08.2007
 9. საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება   ,,გულის  ქრონიკული უკმარისობა”   სარეგისტრაციო  № C 0075  30.01.2007
 10. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი  საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაცია  დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი  ,,ახალი მიმართულებები რადიოლოგიასა და ინტერვენციულ მედიცინაში“. აკრედიტაციის  №  C 0089  18-19.05.2007
 11. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი ,,შაქრიანი დიაბეტის, მეტაბოლური სინდრომისა და მათთან შეუღლებული  ავადმყოფობების მართვის   თანამედროვე მეთოდები“  აკრედიტაციის  №  2007122 22-26.10.2007
 12. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,  დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი ,,არტერიული ჰიპერტენზიის გამოვლინების, შეფასების, მკურნალობისა  და პრევენციის  ახალი  კლინიკური რეკომენდაციები“  აკრედიტაციის  №  2006095  30.10-03.11.2006
 13. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი დაბალინტენსიური  ლაზეროთერაპია, როგორც სარეაბილიტაციო ტექნოლოგია  პრაქტიკულ  მედიცინაში“ აკრედიტაციის  №  2005134  10-14.07.2006
 14. საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემია ,,პროფილაქტიკური მედიცინა  XXI  საუკუნეში“  5-7 ივნისი 2006
 15. შ.პ.ს.  კარდიოლოგიური კლინიკა ,,გული“  ,,გიდ. მწვავე და ქრონიკული  ფორმების მართვის თანამედროვე პრინციპები“.   აკრედიტაციის  №2006017  21-25.06.2006
 16. საქართველოს  დიაბეტის და ენდოკრინოლოგიური ასოციაციების კავშირი, საქართველოს  სიმსუქნის შემსწავლელი  ასოციაცია ,,შაქრიანი დიაბეტი - გულ-სისხლძარღვთა  სისტემის დაავადებათა განვითარების რისკ-ფაქტორი“  სარეგისტრაციო  №2006128  28-29.07.2006
 17. საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება,  ფარმაკოლოგიური კომპანია  KRKA ,,ლიპიდური  ცვლის დარღვევების დიაგნოსტიკა და მკურნალობა“   30-31.07.2006 
 18. შ.პ.ს.  კარდიოლოგიური კლინიკა ,,გული“ ,,კარდიო-პულმონური რეანიმაცია. გადაუდებელი დახმარების ტაქტიკა რიტმის რთული დარღვევების დროს“   აკრედიტაციის  №  2006018  08-12.09.2006
 19. საქართველოს სიმსუქნის შემსწავლელი ასოციაცია ,,სიმსუქნე, შაქრიანი დიაბეტი, ფარისებრი ჯირკვის დაავადება - ფართოდ  გავრცელებული ენდოკრინული პათოლოგიები“  სარეგისტრაციო  № 2006015  13-15.10.2006
 20. საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოება ,,ბეტა-ბლოკერების ადგილი თანამედროვე  კარდიოლოგიურ პრაქტიკაში“ აკრედიტაციის  №  C 0069  04.11.2006
 21. სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის  ფაკულტეტის  შინაგან დაავადებათა კათედრა,  მ. წინამძღვრიშვილის სახ. კარდიოლოგიის ინსტიტუტი ,,გულის უკმარისობის დიაგნოსტიკისა და თერაპიული ინტერვენციების სახელმძღვანელო  პრინციპები“  (ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების რეკომენდაციები)   აკრედიტაციის  №2003017  21-23.10.2005
უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 Word, Excel, PowerPoint

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა