საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: მარინა ქორიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 05.07.1958
მისამართი: ქ. ბათუმი. მ. აბაშიძის N56. ბ.1
ელ-ფოსტა: Koridze.marina@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995577 50 22 00
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია/გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

გენეტიკა, გერონტოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
2014 წლის 04ივლისიდან დღემდე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის პროფესორი
2013 წლის  31 ოქტომბრიდან  დღემდე  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულ¬¬ტეტის დეკანი
2013 წლის 16  სექტემბრიდან  31 ოქტომბრამდე  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი 
2011-2013  განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
2010-2011  განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი
2006–2010   შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ბიოლოგიის დეპარტმენტის ხელმძღვ-ანელი
2009-2013  ბათუმის შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ასოცირებული პროფესორი
2006 – 2009  შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ასოცირებული პროფესორი
1992 –2006  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი– მასწავლებელი (შტატით)
1987–1992ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი - მასწავლებელი (საათობრივი ანაზღაურების წესით)
1980–1988  კანისა და  ვენერიულ სნეულებათა აჭარის  რესპუბლიკური დისპანსერი – მედ. ლა¬ბორანტი
1975 –1977  კანისა და  ვენერიულ სნეულებათა  აჭარის რესპუბლიკური დისპანსერი – სანი¬ტარი
1973–1979აჭარის რადიომაუწყებლობის კომიტეტი – კორესპონდენტი, გადაცემათა წამყვანი (შტატგა-რეშე)
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
Phenotypical Variations of TAS2R38 Gene and Its Bioecological Significance (R. Khukhunaishvili,M. Nagervadze, C. Khozrevanidze,, S. Gabaidze). American journal of Inviroment Protection 2015
PARENT UNIVERSITY FOR INCLUSIVE EDUCATION. (N. Makaradze, A. Bakuridze, N. Mikeladze). HENTI 2015, Kutaisi, Georgia.EISSN 2346-7851. Website:(http://www.atsu.edu.ge/geo/xarisxi/Henti/HENTI2015).  
The association of some genetic factors with pulmonary tuberculosis in Georgian and Azeri ethno groups. (R Khukhunaishvili, S Tskvitinidze, M Nagervadze, L Akhvlediani). Georgian Medical News 2014,(231): 45
Das Golden vlies und seine   volksmedizin (Heilpflanzen und heilkunde in Georgien).Geest, Vechta. (G.Keloglu, N.Varshanidze, N.Turmanidze, K.Dolidze, D.BaratachviliA.Bakuridze). Printed in Germany. 2013. 601 p. 
Regulation of MicroclonalReproductoin According to the Nutrient Medium Components of in vitro Culture of  SenecioPhlathiphiloides. (N.Zarnadze, S.Manjgaladze, C.Bolkvadze, K.Dolidze).International Caucasian forestry Symposium, 24-26 october,2013, Works. Artvin, Curuhuniversity, Turkey.
 
Distribution of red blood cell antigens in drug-resistant and drug-sensitive pulmonary tuberculosis. (Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Vacharadze, K., Nagervadze, M., Akhvlediani, L.). African Journal of Biotechnology Vol. 11(104), pp. 16809-16813, 27 December, 2012. DOI: 10.5897/AJB12.823. ISSN 1684-5315©2012AcademicJournal
Study of some biogerontological factors associated with women longevity in ajara population. (Khukhunaishvili R, Nagervadze M, Zosidze N, Koiava T, Parulava I.).Georgian Med News. 2012 Jul;(208-209):63-6.
IgM, IgG and IgA level in pulmonary tuberculosis. (S. Tskvitinidze, L. Akhvlediani, R. Khukhunaishvili,M. Nagervadze). Alergology and immunology.T.13N3.249-251. 2012
სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობადა მისი ორგანიზების მნიშვნელობა. ( ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე). აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის III საერთაშორისო კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. შრომები. ქუთაისი, 2012 წ. გვ. 98-102;
 Distribution of ABO and Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in the mountain region of Ajara (Georgia). (M. Nagervadze, A. Diasamidze, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, R. Khukhnaishvili, S. Tckvitinidze). African Journal of Biotechnology Vol. 10(38), pp. 7324-7329, 25 July, 2011. Availableonlineat
Composition of erythrocytic (ABO, Rh-Hr, Kell, Mn) group antigens characteristic of the population of Guria (by the example of Ozurgeti district’s population). (M. Nagervadze, A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze)J. Georgian Medical news. 11 (188) 2010.
For Studying Questions Of Hybridization In Plant Of Tea (TheaSinensis L.).  (Diasamidze A. K Dolidze, N. Turmanidze).  The 1st International Symposium on Environment And Forestry 4-6 November 2010-Trabzon/Turkey, Volume 3
Demographic picture of  long-livers the mountain region of Ajara  (Georgia, Caucasus). (Khukhunaishvili R. Zosidze  N,Akhvlediani L. Nagevadze M. Koiava T.Parulava I. Tskvitinidze S.). Aging clinical and experimental research Official Journal of the Italian Society of Gerontology and Geriatrics. vol. 23, suppl. to No.1 pp. 186 ISSN: 1594-0667. 2010. Itali
About the evolution meaning of mechanisms and poly embryo of a strong spontaneous mutation genesis in citrus. ( Diasamidze A. Dolidze K. Turmanidze N.). International scientific conference “Problems of subtropical agriculture and processing industry” dedicated to 80TH anniversary of foundation the institute. // Subtropikal crops 1-4 (261-264) , 2010. (ISSN 0207 9224).
Law Conformity of Spontaneous – Mutational Processes in Subtropical Cultures and Their Function in Producing Culti-Genetic Genofund. (Diasamidze A. Dolidze K.). Materials of Internationnal Conference & Exhibition. Batumi, Georgia. May 7-9. p. 24. 2010
Gerontology research in Georgia.(Teimuraz Lezhava, Jamlet Monaselidze, Tina Jokhadze, Nona Kakauridze, Nodar Khodeli, Mamanti Rogava, Tamara Bochorishvili, Maia Gorgoshidze, Dato Khachidze, Eteri Lomidze, Jaba Tkemaladze, Kote Chichinadze, Rusudan Khukhuneishvili, Nato Zosidze, Marina Nagervadze, Tamara Buadze and Maia Gaiozishvili). J. Biogerontology. Publisher Springer Netherlands. ISSN 1389-5729 (Print) 1573-6768 (Online). 2010.•
Features of Spontaneous and Induced Mutants of Citrus NobilisKovanoVasse. (M,.Khukhunaishvili R, Dolidze K, Jakeli E).Proceedings of the Georgian Academy of Sciences. 2009. vol. 7.n.1-2. pp. 35-39
Characteristics of the frequency distribution of some immunogenic markers in the population of the mountain region (Khulo) of Ajara.  (Nagervadze M, Diasamidze A,Khukhunaishvili  R,  Dumbadze G,  Akhvlediani L.).Bullettinof the Georgian Academy of Sciences . 2009. v.33, N 2
Coefficient of Metilation as a Probable Genetic Marker of Aging. (R,Khukhunaishvili, Farulava I). Collection of Works of the Medical Students and Doctors of The Black Sea Region.2009. 190th
Biogerontological Factors Associated with Longevity. (R.Khukhunaishvili, M. Nagervadze, N. Zhorzholiani, I. Charkviani). Collection of Works of the Medical Students and Doctors ofThe Black Sea Region.2009. pp.36-40
Biogerontological Study of Population in Some Districts of Ajara Autonomous Republic. (R.Khukhunaishvili I. Charkviani). Georgian Medical News  No 6(171) 53-56. Tb.ISSN15112. 2009  
Bio-gerontological Peculiarities of Long-livers in Ajara Region of Georgia. (R. Khukhunaishvili.).The Journal Nutrition, Helth and Aging. 2009, p551
მანდარინ კოვანო ვასეს სპონტანური და ინდუცირებული მუტანტების ძირითადი ბიოლოგიური თავისებურებანი.(რ.ხუხუნაიშვილი, ქ.დოლიძე, ე.ჯაყელი).  რსუ-ს შრომები. საბუ¬ნებისმეტყველო მეცნიერებანი,  მედიცინა. 2009 .ტ.XII.  გვ.76-79
ცილოვანი მარკერები ციტრუსების ბიომრავალფეროვნების კვლევაში. (რ.ხუხუნაიშვილი). აჭარის (სამხრეთკოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.აჭარის (სამხრეთკოლხეთის)  ბიომრავალფეროვნება საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2009. გვ.210-214.
ქიმიური და მექანიკური ცვალებადობის თავისებურებანი მანდარინ კოვანოვასეს მუტანტებში. (რ.ხუხუნაიშვილი,ქ.დოლიძე, ე.ჯაყელი). რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. 2009 .ტ.XII. გვ.71-75
სპონტანური მუტაციური პროცესის შესწავლის საკითხები ციტრუსებში.(ა. დიასამიძე, ქ. დოლიძე, ნ. თურმანიძე).  საქ. სახ. სას. სამ. უნივ. სამეც. შრომები. 2009. ტ.2 №4 (49). 5გვ.
მუტაცია და ციტრუსოვანთა ბიომრავალფეროვნება. (ქ. დოლიძე. ა. დიასამიძე). რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მ ეცნიერებანი  2009. ტ.XV გამომც. ,,ბათუმის უნივერსიტეტი’’ 59-65
ზოგიერთი ბიოლო¬გიური თავისებურებების შესწავლა დღეგრძელებში.  (ი. ჩარკვიანი, რ.ხუხუნაიშვილი, მ.ნაგერვაძე, ნ.ჟორჟოლიანი). ბათუმის II სროლა-სემინარი ,,ბიომედიცი-ნის აქტუალური საკითხები.” 2009. გვ.106-115
The study of Gerontologic Issues on the Example of Adjara Rregion population. (R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, N. Zosidze). The 5thinternational Symposium on Genetics of Aging. pp. 27-28. 2009. Paris. 
Distribution of Eritrocyte Group Antigens (ABO, Rh-Hr,R,MN) in Long-livers of Adjara Region (Georgia,Caucasus).(R. Khukhunaishvili).  6th European Congress of Biogerontology 2008 Ageing and individual life history. 2008. The Netherlands 
ფსორიაზით დაავადებულთა ერითროციტული ანტიგენური მარკერებისა და ჰუმორული იმუნური სტატუსის შესწავლა აჭარის მოსახლეობაში. (რ.ხუხუნაიშვილი, მ.ცინცაძე). რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი,  მედიცინა, 2008. ტ.XII, გვ.66-70
მანდარინ კოვანო ვასეს ინდუცირებული მუტანტების ზრდისა და შესვენების პერიოდე¬ბი.  (რ.ხუხუნა-იშვილი). რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. 2008 .ტ.XII. გვ.71¬-76
იქთიოზური გენოდერმატოზების გავრცელებ ააჭარის მოსახლეობაში და დაავადებულების ზოგიერთი გენეტიკური და იმუნური თავისებურების შესწავლის შედეგები. (რ.ხუხუნაიშვილი). რსუ-ს შრომები. საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებანი, მედიცინა.  .ტ.XII. გვ.60-66. 2008
The study of Gerontologic Issues on the Example of AdjaraRregion population.(R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, M, Zosidze,I.Charkviani). The  Symposium on Genetics of Aging 10-13 October. Tb. ISBN978-9941-13-055-7.  27-28.  2008. 
Obtaining of The Pasiflora Iincarnate from Plant Tissue Culture. (N.Alasania). Proceedings of the Georgian Academyof Sciences vol.5,N2. 14-16. Tb. ISSN1512-2123. 2007
Study of Intraspecific Polymorfizm of lemon Plant(C.Lemon)By 11S-Globulin Electroforesis. (R. Khukhunaishvili).Proceedingsofthe Georgian Academy of Sciences vol.5,N2. 5-9. TbISSN1512-2123. 2007
Distribution Features of Some ErytrocyticGroupspecific Anti-gens Signifcant from Clinical Medicine in adJaraRegons. (NagevadzeA. Diasamidze,N,Akhvlediani L, Dumbadze,R. Khukhunaishvili). Proceedings of the Georgian Academy of Sciences Vol.5. No. 1. TbISSN1512-2123, 2007
ფორთოხლებში ფორმათწარმოქმნის თავისე¬ბურე¬ბებები სპონტანური და ინდუცირებული მუტაგენეზისას (ნ. ბერიძე,  ვ.პაპუნიძე, ე. ჯაყელი).  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე №18, 33-36; დეკემბერი თბილისი. ISSN 1512-2743. 33-36. 2006
Biomutagenic Peculiarities of KovanoVace Mandarin.(A. Diasamidze, D. Baratashvili, R. Khukhua¬ish¬vili). Bulletin of the Georgian national academy of  sciences 174, №1, june, 424-427. Tb.  ISSN 0132-1447. 2006
Study of Isoenzimatic Systems in The Leaves of Leaves of The Tangerine (CovanoVace).(R. Khukhunaishvili, I. Berulava, N.Alasania). ISSN1512-2123. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences v.4,n2,  81-84. Tb. 2006
Some Phycological Deviations in Growth Rhythm of Spontaneous and Induced mutants of Covano Vace  Mandarin. Bulletin of the Georgian academy of sciences 171, №1, 121-124; january-fabruary. Tb.  ISSN 0132-1447. 2005
 
 
 
 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
Biofurum BBMRI-LPC. September 23-24 Budapest. Hungari.  (R. khukhunaishvili)  
International conference “ICAE”  - Phenotypical Variations of TAS2R38 Gene and Its Bioecological Significance.(R. Khukhunaishvili,M. Nagervadze, C. Khozrevanidze,,S. Gabaidze). May 7-10, 2015 Tbilisi-Batumi.Georgia
Ist International conference High Education  -New Technologies and Innovation.(N. Makaradze, A. Bakuridze, N. Mikeladze). HENTI 2015, Kutaisi, Georgia. 01-02 May,2015.
Pre-Service Medical Education Reform.  USAID SUSTAIN Project.   7-9 August, 2014
International Caucasian forestry Symposium - Regulation of MicroclonalReproductoin According to the  Nutrient Medium Components of in vitro Culture of SenecioPhlathiphiloides. (N.Zarnadze, S.Manjgaladze, C.Bolkvadze, K.Dolidze). Artvin,Curuhuniversity,Turkey24-26 october, 2013.
Second internacional Conference ,,From Maturity to Ageing’’(Khukhunaishvili R, Nagervadze M, Zosidze N, Koiava T, Parulava I.).Batumi,  27-29 August 2012 ,,Georgia Factor Associates with Women Longevity  Adjara Population’’
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“- სტუდენტის და მოუკიდებელი მუშაობა და მისი ორგანიზების მნიშვნელობა.( ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე).ქუთაისი, 2012 წელი;
2. International-Scince Conference Compiuting,Ediucation. Scinces Batumi 2012 
მედიკოსთა XXXII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია - თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიღწევები და უახლესი  ტექნოლოგიები". 21-28 ივლისი, 2012. თბილისი-ჩაქვი.
VII  EUROPEAN CONGRESS  Healthy and Active Ageing For Europeans - Demographic picture of  long-livers the mountain region of Ajara  (Georgia, Caucasus). (Khukhunaishvili R. Zosidze  N,Akhvlediani L. Nagevadze M. Koiava T. Parulava I. Tskvitinidze S.).  14-17 April  2011Bologna, Italy 14-17 April 2011. BOLOGNA, ITALY 
1st international Turkey and Japan. Environment and forestry symposium - For studing question of hybridization in plant of tea (Theasinensis L.).(Diasamidze A. K Dolidze, N. Turmanidze). 04-06 November. 2010 (KaradenizTechnical University, Trabzon –Turkey).
 2nd International Cogress of the Ceorgian Respiratory Association, Batumi, Ceorgia, june 10-12, 2010. Certificate 867. Credit 12
International scientific conference “Problems of subtropical agriculture and processing industry - About the evolution meaning of mechanisms and poly embryo of a strong spontaneous mutation genesis in citrus. dedicated to 80TH anniversary of foundation the institute. // Subtropikal crops 1-4 (261-264). ( Diasamidze A. Dolidze K. Turmanidze N.).  2010. (ISSN 0207 9224).
International Conference & Exhibition. “Batumi -Spring -2010” Law Conformity of Spontaneous – Mutational Processes in Subtropic Cultures and its Function in Producing Culti-genic Genofund.(Diasamidze A. Dolidze K.). Batumi,Georgia May 7-9. 2010. RSU. 
19thIAGGWORD CONGRESS OF GERONTOLOGY AND GERITRICS - Some Bio-gerontological Peculiarities of Long-livers in Ajara Region of Georgia. (R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, N. Zosidze, N. Jorjoliani).2009.  5-9 July. PARIS. 
6thEUROPIEN CONGRESS OF BIOGERONTOLOGY, AGEING AND INDIVIDUAL LIFE HISTORYE - Distribution of Eritrocyte Group Antigens (ABO, Rh-Hr,R,MN) in Long-livers of Adjara Region (Georgia,Caucasus). (R. Khukhunaishvili). 2008 30 November-3 December. THE NETHERLAND
The 5thinternational Symposium on Genetics of Aging is dedicated to the 90 thAnniversity of Tbillisi State University - The study of gerontologic issues on the example of AdjaraRregion population.(R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, N. Zosidze, N. Jorjoliani). 2008
International Coference. Batumi  -The Biological Diversity of Adjara (South Colchic)-. 5-7 June, 2008
 
 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
Thedevelopment of human resources, evidence basead quality standards in addictology (trans-disciplinary addiction science) in Georgia “USAID–Czech Republic Development Cooperation, 544219-TEMPUS-1-2013-1-CZ SMHE. No. 530345-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPHESმ მკვლევარი და ადმი¬ნის¬ტრა¬¬ციული პერსონალი. 2012-2016 
,,ინდივიდუალური საჭი¬როებების მქო¬ნე ადამიანების სა¬ზო¬გადოებაში ინ¬ტე¬გ¬რაცია“. (“Access to Inclusive Education and Social Integration (ASPIRE)”. ილიას სახელმწიფო უნივერ¬სი¬ტეტი, ტემპუსის საგრანტო პროექტი No. 530345-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPHES  მკვლევარი (ძირითადი  შემსრულებელი). 15.10.2012-14.10.2015
Grant Agreement N. 2012-2740/001-001-EMA2.Erasmus Mundus Action 2 project EUROEAST-წამყვანი პერსონალი. 2012-2016
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF/STO8/6-470. ერითროციტური (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) ჯგუფური ანტიგენების გავრცელების სიხშირე აჭარა-გურიის მოსახლეობაში და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მედიცინასა და ეთნიკურ ანთროპოლოგიაში. დამხმარე პერსონალი. 2008-2010
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელწიფო უნივერსიტეტი - ,ტელომერულიჰეტეროქრომა-ტინისდეკონდენსაცია, როგორცათეროსკლეროზისშემაჩერებელი’’ ( Dcondesation of telomerus chromatin, as preventing factor of atherosclerosis) დამხმარე პერსონალი. GNSF N4307(2008-2009). #STCU-GNSF 07/125. ხელშეკრულება#558/07 20.03.2008 წ.
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
3rd BBMRI-LPC FORUM MEETING BIOBANK SUCCESS AND ACCESS. SEPTEMBER 24TH-25th. 2015. BUDAPEST. HUNGARY
Trainers in Addictology in Hamburg within the project ADDIGE nr. 544219 TEMPUS – 1-2013-1-CZ TEMPUS SMHES (2013 -4566/001-001).30.8.201 to6.9.2015.  HAMBURG, GERMANY.
UNDERGRADUATE MEDICAL EDUCATION: CURRENT STATE –OF THE – ART IN GEORGIA AND PERSPECTIVES OF ITS DEVELOPMENT –AWARDED BY EDUCATION CENTER OF DAVIT TVILDIANI MEDICAL UNIVERSITY TO – KUTAISI, EPRIL 30. 2015
სწავლა სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრი. 15-16 მაისი. 2015
5th International Training  Programe in GERONTOLOGY AND GERIATRICS - CERTIFICETE International Institute on Ageing, United Nations – Malta (INIA)   2014
Research in Education Classroom: Data driven decision-making-Fulbright Program. Batumi.Georgia. 29.06-03.07.2014
,,Pre-Service MedikalEducaition Reform’’ USAID SUSTAIN Project.   7-9 August, 2014
ეკოტურიზმის ინფრასტრუქტურის განვითარება. ქობულეთი. 14-18 . 09. 2012
საჯარო სკოლის დირექტორების შეფასების ექსპერტის უნარ-ჩვევები. სერტიფიკატი USAID განათლების მართვის პროექტის ფარგლებში. თბილისი. 17-18. 05. 2012.
სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში -2 კრე-დიტი. ბსუ. ბათუმი. 02.03-04.03  2012
განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა - 5 კრედიტი.. სერ¬ტ¬ი¬ფიკატი USAID განათლების მართვის პროექტის ფარგლებში. ბსუ. ბათუმი. 29/08.-03/09 2011
ათკრედიტიანი პროგრამა–,,აქტიური სწავლა და კრიტიკული აზროვნება’’–4 კრედიტი.05.07.2010.¬ სე-რტიფიკატი ბსუ. ბათუმი. RWT/00147 
პროგრამა ,,კითხვადა წერა კრიტიკული  აზროვნებისათვი ‘’ ტრენინგი– ხარისხის უზრუნველ¬ყოფა უნივერსიტეტში’’ -ბსუ. ბათმი. 2007 წ. მაისი
პროგრამა ,,კითხვადა წერა კრიტიკული  აზროვნებისათვის’’ტრენინგი– ხარისხის უზრუნველ-ყოფაუნივერსიტეტში’’- ბსუ.  ბათუმი. 2007 წ. ოქტომბერი
მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტის სამეცნიერო სემინარი“მოლეკულური ბიოლოგიის თანამედროვე მეთოდები“.  ბათუმი. 2007წ.20 აპრილი
მცენარეთა იმუნიტეტის ინსტიტუტის  ღია კარის დღე. ბათუმი. 2007 წლის 26 ივნისი
საქართველოს რადიოლოგთა ასოციაციის საერთაშორისო პრაქტ. კონფერენცია. ბათუმი. 2007 წ. 18-19 მაისი 
მცენარეთა იმუნიტეტის სამეცნიერო სემინარი „სხვადასხვა წარმოშობის ხორბლის ჯიშების და ჰიბრიდული ფორმების გამოცდა ინფექციურ სანერგეებში“- ბათუმი. 2006 წლის 13 ივლისი
 
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Internet Explorer, Adoble Ohotoshop, Outlook Explorer, PowerPoint, Microsovt Excel.- სერთიფიკატი№05/20019

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა