საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნანი გვარიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 15.04.1964
მისამართი: ბათუმი შ.ხიმშიაშვილის ქ. 9, ბ. 70
ელ-ფოსტა: Gvarishvili.nana@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 14 10 64
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი.ბიოლოგია.ბოტანიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საშუალო სკოლის ბიოლოგიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი. ბიოლოგია.ბოტანიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ბოტანიკა, ეკოლოგია, ეკოტურიზმი

სამუშაო გამოცდილება:

2013 –    შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დაჯანდაცვის ფაკულტეტის (ბიოლოგიის დეპარტამენტი)  ასოცირებული პროფესორი

2014  –   ეკოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი

2013–2018  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მდივანი

2013 –    საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე არსებული BSU ECO CLUB - ის კოორდინატორი

2009–2013 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის (ბიოლოგიის დეპარტამენტი)  ასისტენტ პროფესორი

2005–2008  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

1994–2009   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი

1999–2003  მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ბოტანიკური ბაღის  მეცნიერ თანამშრომელი

1996–1999 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დასწრებული განყოფილების  ასპირანტი

1989–1996  № 26 საშუალო სკოლის მასწავლებელი    

1986–1989  № 17 საშუალო სკოლის მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

59. Kiknadze, N. , Mikeladze, Z. ,  Jashi, D. , Shvydka, S.  Study of Phytoextraction at Some Locations of Ajaristskali   River Based of Soils and Plants Analysis. Environment and Ecology Research, 11(1), 2023. 114–123.   Scopus   https://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=12911

58. Nino Kiknadze, Nani Gvarishvili, Nunu Nakashidze, Gultamze Tavdgiridze, Darejan Jashi, Svitlana Shvydka „Chemical-Bacteriological Composition and Assessment of Ecological Condition of Two Natural Lagoon-Type Lakes in Batumi (Adjara AR)“ DOI: 10.13189/eer.2022.100219 Environment and Ecology Research 10(2): 294-300, 2022, pp.294–300. ISSN (Print) 2331-625X - ISSN (Online) 2331-6268    scopus   https://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=12033

57. Nino Kiknadze, Nani Gvarishvili, Zurab Mikeladze, Shota Lominadze, Gultamze Tavdgiridze, Darejan Jashi, Svitlana Shvydka. Study of phytoextraction at some locations of Ajaristskali river based of soils and plants analysis. Environment and Ecology Research. ISSN: 2331-625X (Print) ISSN: 2331-6268 (Online). Website: https://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=40   2022. 10 გვ. paper ID is 14030204   scopus

56. Anzor Devadze, Lela Devadze, Paata Chaganava, Irakli Kordzaia, Nani Gvarishvili. Ecological tourism on the special protected areas as the priority for international tourism development in post-pandemic period. SGEM Vienna GREEN “GREEN science for GREEN LIFE” 2022.  The 22nd. International Sicntific Conference on Earth & Planetary Sciences. 8-11 December, 2022. Vienna, Austria. Conference Proceedings of Selected Articles. ISBN 978-619-7603-17-0   ISSN 1314-2704. www.sgemviennagreen.org    Id 32244    scopus

55. Devadze, A., Gechbaia, B., & Gvarishvili, N. Education of the future: an analysis of definitions (literary review). Vol. 2 No. 1 (2022): Futurity Education. 4-13 pp ISSN: 2956-3402. Publisher: Poland, Lodz, Stefana zeromskiego, street 53, 90-625. https://doi.org/10.57125/FED/2022.10.11.19   https://futurity-education.com/index.php/fed/issue/view/3/11

54. 

53. Nani Gvarishvili, Nino Kiknadze, Tamta Abuladze Ecotoxicological studies of surface and groundwater in the adjacent territories of the Shuakhevi HPP (Adjara AR)”. DOI: https://doi.org/10.52340/gs.2022.04.04.046  Georgian Scientists.  Vol. 4  Issue 4 2022, გვ.451–455. Association for Science   E-ISSN: 2667-9760   

52. Nino Kiknadze, Nani Gvarishvili, Irakli Mikeladze, Irakli Mikeladze, Sopiko Zoidze. Evaluation of Chakvi Red Soils and Secondary Phytocoenoses Developed On Them. Georgian Scientists. Vol. 4  N 2, 2022, Association for Science. Journal DOI: https://doi.org/10.52340/gs.2022.04.02.07 E-ISSN: 2667-9760

51. ნინო კიკნაძე, ნანი გვარიშვილი, გულთამზე თავდგირიძე. „შუახევჰესის მიმდებარე ტერიტორიის ბუნებრივი ლანდშაფტის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა და ნიადაგის ნაყოფიერების დონის შეფასება“. მე-II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა - კარტო/გის - დაგეგმარება - მართვა”, 12–16 სექტემბერი 2022. ISBN 978-9941-36-030-5. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ.248–255.

50. აბულაძე თ., გვარიშვილი ნ., კიკნაძე ნ. „აჭარის ზღვისპირა დაბლობის წითელმიწა ნიადაგების  დაბინძურების პრობლემები და მთისწინეთის კოლხური ტყის შთენილები“. ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია “დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები” - International Conference of Young Scientists “Modern Problems of Earth Sciences” - (2022) : [41], 21-22 ნოემბერი, 2022. ISBN 978-9941-36-044-2 თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ. 67–71.

49. გვარიშვილი ნ., კიკნაძე ნ., თავდგირიძე გ., შარაბიძე ა., აბულაძე თ. “აჭარის ზოგიერთი რეგიონული ეკოლოგიური პრობლემა და მათი გადაჭრის გზები”. საერთაშორისო  სამეცნიერო ონლაინ კონფერენციის “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” შრომათა კრებული, მიძღვნილი საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ყოფილი პრეზიდენტის ბატონ მარატ ციცქიშვილის 80 წლის იუბილესადმი ტომი VIII. ISSN 1512-1976. ბათუმი, 2022. გვ.243–249. კონფერენციის პროგრამა განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. https://bsu.edu.ge/main/page/17551/index.html

48. N. Kiknadze, N. Gvarishvili, G. Tavdgiridze, N. Nakashidze, N. Megrelidze. The eco-toxicological parameters of Adjara coastline waters of the Black Sea basin and some gidrobionts of  it // 20th SGEM International Scientific Conferences  “Earth & Planetary Sciences”. 8-11 december, 2020. Vienna, Austria. Conference Proceedings of Selected Articles. ISUUE 1.3 Pg.265-272.ISBN 978-619-7603-17-0   ISSN 1314-2704  DOI: 10.5593/sgem2020V/1.3

47. N. Kiknadze. N. Gvarishvili. G. Tavdgiridze. Ecological condicion of ekocistems in the Adjata coastalzone. АТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ” (ENVIRONMENTAL MANAGE-MENT). 8 December. 2020 Ukraine. Lutsk. 280-283.

46. A. Devadze, N. Gvarishvili, O. Prokopenko. Ecotourism as a strategic direction for the sustainable development of Georgia. Vol 1 No 1 (2020): FIRMS’s International Journal of Economics and Management Studies. 2020-07-20 FIRMS India, Jaipur, India. p.70-80.

45. Monograph (Group of authors). Innovations in Science: The Challenges of Our Time. Collective monograph Volume 2. Accent Graphics Communications & Publishing. Chicago. Illinois, USA. 2019 ISBN 978-1-77192-490-0. 391 pp.

44. I. Mikeladze, N. Gvarishvili, A. Sharashidze, G. Bolkvadze. Foreign Origin Plants in the Flora of Ajara and Environmental Problems. European Journal of Science and Research 1/2019. Publishing House PWSZ ( (Poznan, Poland). pp. 74-82.

43. N. Gvarishvili, N. Kiknadze, N. Memiadze, D. Jashi, N. Nakashidze. Primary and Secondary (Natural) Phytocenosis Mountainous Adjara and Evaluation of their Soil Fertility Level // 19th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference & EXPO SGEM 2019. Volume 19 Ecology, Economics, Education and Legislation. Issue: 5.2. Ecology and Environmental Protection Albena, Bulgaria 28.06-2019-07.07.2019 . pp.619-626. ISSN 1314-2704 DOI: 10.5593/SGEM

42. N. Kiknadze, N. Gvarishvili, G. Dumbadze, D. Jashi, N. Nakashide. Seasonal Dynamics of Physical –Chemical and Microbiological Parameters of Waters of Rivers of the Black Sea Basin in Adjara Region and their Ecological Evaluation. SGEM 2018. Conference Procceding, Volume 18. Issue: 1.5 Water Resources, Forest Ecosystems. Sofia: Surveying Geology & Mining Ecology Management (SGEM). (2018). 443-450pp ISBN 978-619-7408-72-0 ISSN 1314-2704 DOI:10.5593/sgem2018 V/1.5/S02.055.

41. A. Sharabidze,I. Mikeladze,N. Gvarishvili M. Davitadze. Invasion of Foreign Origin (Alien) Woody Plants in Seaside Adjara. Biological Forum–An International Journal Volume 10(2). Jaypee University of Information Technology, Waknaghat, Solan, (Himachal Pradesh), India. 2018. ISSN No. Print 0975-1130, Online 2249-3239. Pp.109-113.

40. Monograph (Group of authors) Innovations in Science: The Challenges of Our Time. Accent Graphics Communications & Publishing. 1807-150 Carlton st. East, Hamilton, Ontario, Canada. 2018. 555 pp.  ISBN 978-1-77192-422-1

39. N . Gvarishvili, A. Devadze. Innovations in science: the challenges of our time. Coliective monograph. Ecological Tourizm on the Protected Areas of Georgia as a FRactor of Social-Economic Development of the Regions. Accent Grafics Gommunications & Publishing. Ontario. Canada. 2018. Pp. 398-404. ISBN 978-1-77192-422-1.

38. A. devadze, N. Gvarishvili. "Ecology of Georgian protected areas in the context of tourism development".  International refereed and reviewing scientific-practical journal ,, Innovative Economics and Management ''. № 1. Vovume V. pp. 212-222. Batumi 2018. ISSN: 2449-2418. E-ISSN 2449-2604. UDC (უაკ) 050: {33+338.24} ი - 603.N 

37. A. Devadze, N. Gvarishvili, P. Chaganava. “Forest eosystems on the protected areas of Georgia and turism polisy”. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. Conference Proceedings volume 17. SGEM 2017. Vienna GREEN Conference Proceedings. ISBN978-619-7408-27-0. ISSN 1314-2704. VIENNA DOI:10.5593/SGEM2017H/33/S14.067

36. Н. Гваришвили. Н. Аласаниа. Проблемы высихания Колхидского самшита (Buxus Colxica) в Аджарии. Материалы 17 международной научной конференции Сахаровские чтения 2017 года: Экологические проблемы века. ч.2. ISBN 978-985-7142-91-0 (ч.2).УДК 504ю75(043) ББК "20.18.

35. N. Gvarishvili. The expected impact of hydroelectric station cascade construction at ecosystem of highland Adjara” Internacional scientific conference “Intercultural dialogues“ Scientific papers IV. p. 117-122. Telavi 2017. ISSN 2233-3401.

34. A. Devadze, N. Gvarishvili.  About development of ecological turismin Georgia. Inovative ekof internacional scientific papers. “UKRAINE – EU. MODERN TEXNOLOJY, BUSINES AND LAW”. Part 2. Envinronmental protection. Slovak Republic-Poland. 2016. P. 77-80. ISBN 978-966-7496-72-2. UDC 330(477)+330: 061.1EC(08).   

33. ნ. ალასანია. ნ. ლომთათიძე, ნ. გვარიშვილი. კინტრიშის ნაკრძალის ბიომრავალფეროვნება და აგროეკოსისტემები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. ტომი 34. თბილისი 2015. გვ.153–157. ISSN 1512-2743.

32. N. Gvarishvili, A. Sharabidze. Peculiarities of Successive Processes of Naturally Penewed Forest onthe Landslide Slopes. Internacional konference. “Applied ekologe: problems, inovacions”.  Collected Papers. ISAE 2015. Tbilisi. pp.262-264. ISBN 878-9941-0-7644-2.

31. N. Lomtatidze, N. Alasania, N. Gvarishvili  “Preparing Ecological Projects – Innova­ti­ve Method for Ecological Thinking Formation”. International Scientific Conference: Higher Education- New technologies and innovations" - HENTI 2015. Collected Papers.  The Akaki Tsereteli State University. 2015 Kutaisi. pp.96-98. ISSN 2346-7851.

30. N. Alasania, N. Lomtatidze, N. Gvarishvili and G. Dumbadze.  Bio-ecology and Importance of someWeeds for Agriculture. Journal of Agroecology and Natural Resource Management (JANRM). Collected Papers. Volume 1, Number 3. 2014 pp. 184-186. Print ISSN: 2394-0786, Online ISSN: 2394-0794. http://www.krishisanskriti.org/janrm.html

29. G. Dumbadze-Zakaradze, N. Lomtatidze, N. Gvarishvili. Ambient Air Quality Assessment and Management in Batumi. 2nd iternacional simpozium on enviroment morality. Krishi Sanskriti.  Adıyaman University. Adıyaman – Turkey. 2014. pp.871-878. ISBN 978-605-60221.

28. ნ. გვარიშვილი. ხმელეთის ეკოსისტემები. /სახელმძღვანელო/ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერ-სიტეტი. ბათუმი. 2014. 283 გვ. ISBN 978-9941-434-74-0.

27. ა. დევაძე, ნ. გვარიშვილი. აგროტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმი – ხიხანის ხეობა. 2014. გვ. 258–263.

26. ა. დევაძე, ნ. გვარიშვილი. “აგროტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექ-ტივები აჭარაში”. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. შრომების კრებული. თბილისი 2013.

25. ნ. გვარიშვილი. ნ. ლომთათიძე. „ბოტანიკური ბაღის კოლექცია, როგორც ინვაზიური სახეობების წყარო“. „ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვ-ნების შენარჩუნებაში“. ბათუმი 2013. გვ.69–71.

24. ნ. გვარიშვილი, ნ. ლომთთათიძე. „ეკოლოგიური განათლების თანამედროვე პრობლემები“. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. საერაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი. ინტელექტი. № 1(45). თბილისი. 2013. გვ.189–190.

23. Н. Гваришвили. Вопроси развития экологического туризма в Грузии. “Buzines administration and corporate social rensponsibility”. Azerbaijan state ekonomik university fakulty of business administration.  Azerbaijan, Baku. 2012. Ст.309-316

22. ნ. გვარიშვილი. ჯგუფში მუშაობის მეთოდის გამოყენება საბაკალავრო საგა ნმანათლებლო პროგრამაში. კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. ნაშრომთა კრებული. ბათუმი. 2012.

21. Н. Гваришвили. Лесные экосистемы равнин и холмов черноморского побережья Аджа-рии.  Известия. Государственный аграрный университет Армении. 2012г. №.9 Ст.18-20. Армения.

20. ნ. გვარიშვილი. საქართველოს ფლორის სამკურნალო მცენარეული რესურსების დაცვისა და რაციონალური გამოყენების  შესახებ. „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2011. გორი. საქართველო. გვ.145–148. ISN 978-9941-17-474-2.

19. ნ. გვარიშვილი. ა. დევაძე.Bბ. გეჩბაია. ეკოლოგიური ტურიზმის განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები. „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2011. გორი. საქართველო. გვ.145–148. IშN 978-9941-17-474-2.

18. ნ. გვარიშვილი. ა. დევაძე. დაცული ტერიტორიების ამოცანები და ფუნქციები ტურიზმის განვითარებაში. „ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2011. გვ.129–133. ISBN 978-9941-17-401-8.

17. ნ. გვარიშვილი ა. დევაძე. საქართველოს დაცული ტერიტორიები და ტურიზმის განვითარების მიმართულებები. „სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“. შრომების კრებული. თბილისი. უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2012.  გვ.99–104. ISBN 978-9941-13-226-1

16. ა. დევაძე. ნ.გვარიშვილი. ტურიზმისა და ეკოლოგიის ურთიერთდამოკიდებულების  საკითხების შესახებ.  “ტურიზმი ეკონომიკა და ბიზნესი“. ბსუ. გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2011. გვ. 424–426. ISBN 978-9941-17-315-8

15. ა. დევაძე ნ. გვარიშვილი. ქალაქის ეკოლოგიის გაუმჯობესების შესახებ. “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. კონფერენციის შრომები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ქუთაისი. 2010. გვ. 165–168.

14. ა. დევაძე. ნ.გვარიშვილი. ეკოლოგიური ტურიზმის მენეჯმენტის ზოგიერთი საკითხების შესახებ. „საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები“ ქუთაისი 2010.  გვ. 55-58. ISBN978-9941-9127-9-5.

13. ნ. გვარიშვილი. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ფიტოგეოგრაფიული განყოფილებების ფიტოცენოზთა მრავალფეროვნება. საქართველოს ბიომრავალფეროვნება. კონფერენ-ციის შრომათა კრებული.  თბ. 2011.  გვ. 197–201

12. N. Gvarishvili. The Agroecosistems Invaziants of lovlands and Hills of adjara Seaside. “Mmodernization of Agrikulture in the Conditions of Globalizacion”. Sota rustaveli State University. Batumi 2010. 37–39. ISBN978-9941-412-31-8.

11. ნ. გვარიშვილი. აჭარის მცენარეული საფარის ვერტიკალური სარტყლიანობის შესახებ. “თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო საკითხები”. სუხიშვილის უნივერსიტეტი. გორი. საქართველო, 2010.  გვ. 294–299. ISSN1987-5711.

10. ნ. გვარიშვილი. უცხო სახეობათა ინვაზიური პოტენციალი კოლხური. ტყის  ფიტოცენო-ზებში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ. 15. სერია საბუნებისმეტყველო მეცნიერ. და მედიცინა. ბათუმი. 2009. ISSN   1987-5398.  გვ.103–110

9. ნ. გვარიშვილი. ფიტოცენოლოგიური კვლევის ორგანიზაციის პრინციპები და მეთოდები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ. 15. სერია საბუნებისმეტყველო მეცნიერ. და მედიცინა. ბათუმი. 2009. ISSN 1987-5398.  გვ.99–103

8. ნ. გვარიშვილი. აჭარის ძირითადი ბიომები. „აჭარის (სამხრეთ კოლხეთის) ბიომრავალ-ფეროვნება“. გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერ-სიტეტი.  ბათუმი. 2009.  გვ. 148-156. ISSN  1987–540.    ISBN  978–9941–409–61–5. 

7. ნ. გვარიშვილი. სამხრეთ კოლხეთის დაბლობისა და გორაკ-ბორცვების ფიტოცენოზების თავისებურერბანი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერე-ბათა აკადემიის მოამბე. ტ. 23. თბილისი. 2009. ISSN 1512-2743. გვ. 45-47.

6. ა. დევაძე. ნ. გვარიშვილი. საავტომობილო ტრანსპორტის გავლენა ქალაქის ეკოლოგიაზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. ტ. 23. თბილისი. 2009.  ISSN  1512-2743. გვ. 296-301

5. ნ. გვარიშვილი. აჭარის მაღალმთიანეთის ძირითადი ეკოსისტემები. ქუთაისის  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.“კოლხა 2009”.გამომცემლობა „ხანცთა“. ქუთაისი. 2009 წ. ISBN 978-9941—9083-0-9. გვ. 208-211.

4. ნ. გვარიშვილი. აჭარის მცენარეული საფარის მიმოხილვა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. ტ.23. თბილისი. 2009. ISSN 1512-2743. გვ. 48-52.

3. ნ. გვარიშვილი. ქობულეთის მიდამოების ბუნებრივი მცენარეულობის მორფოლოგიური სტრუქტურა. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ. 12. ბათუმი. 2008. ISSN 1987-5398. გვ. 124-127.

2. ნ. გვარიშვილი. ე. ჯაყელი. თიკერის დაბლობი ტყის ფიტოცენოლოგიური მიმოხილვა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. ტ 16. 2006. ISSN 1512–2743.  გვ. 108–111.

1. ნ. გვარიშვილი. ე. ჯაყელი. ზღვისპირა აჭარის კოლხური ტყეების რცხილნარები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. ტ 16. 2006. ISSN 1512–2743.  გვ. 18–21.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

37. Izolda Matchutadze, Rezo Goradze, Nani Gvarishvili, Natela Varshanidze, Irakli Mikeladze Fragile vulnerable habitats -Coastal sand dunes and freshwater ponds -in Kolkheti lowland (Georgia) threats and needs for conservation.  ELSEVIER Conference ECSA 58 - EMECS 13. Estuaries and coastal seas in the Anthropocene. International EMECS Center Estuarine & Coastal Sciences Association (ECSA).  Web of Science

36. Anzor Devadze, Lela Devadze, Paata Chaganava, Irakli Kordzaia, Nani Gvarishvili. Ecological tourism on the special protected areas as the priority for international tourism development in post-pandemic period. SGEM Vienna GREEN “GREEN science for GREEN LIFE” 2022.  The 22nd. International Sicntific Conference on Earth & Planetary Sciences. 8-11 December, 2022. Vienna, Austria. Conference Proceedings of Selected Articles. ISBN 978-619-7603-17-0   ISSN 1314-2704. . www.sgemviennagreen.org    id 32244. scopus

35. ნინო კიკნაძე, ნანი გვარიშვილი, გულთამზე თავდგირიძე. „შუახევჰესის მიმდებარე ტერიტორიის ბუნებრივი ლანდშაფტის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა და ნიადაგის ნაყოფიერების დონის შეფასება“. მე-II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა - კარტო/გის - დაგეგმარება - მართვა”, 12–16 სექტემბერი 2022. ISBN 978-9941-36-030-5. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ.248–255.

34. აბულაძე თ., გვარიშვილი ნ., კიკნაძე ნ. „აჭარის ზღვისპირა დაბლობის წითელმიწა ნიადაგების  დაბინძურების პრობლემები და მთისწინეთის კოლხური ტყის შთენილები“. ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია “დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები” - International Conference of Young Scientists “Modern Problems of Earth Sciences” - (2022) : [41], 21-22 ნოემბერი, 2022. ISBN 978-9941-36-044-2 თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ.67–71

33. გვარიშვილი ნ., კიკნაძე ნ., თავდგირიძე გ., შარაბიძე ა., აბულაძე თ. “აჭარის ზოგიერთი რეგიონული ეკოლოგიური პრობლემა და მათი გადაჭრის გზები”. საერთაშორისო  სამეცნიერო ონლაინ კონფერენციის “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” შრომათა კრებული, მიძღვნილი საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ყოფილი პრეზიდენტის ბატონ მარატ ციცქიშვილის 80 წლის იუბილესადმი ტომი VIII. ISSN 1512-1976. ბათუმი, 2022. გვ.243–249. კონფერენციის პროგრამა განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე.  https://bsu.edu.ge/main/page/17551/index.html

32. 20th SGEM Earth & Planetary Sciences Conference”. Section: 12. Hydrology and Water Resources. The ecotoxicological parameters of Adjara coastline waters of the Black Sea basin and some hidrobionts of it Art. 8-11 december,2020. Vienna, Austria.

31. International Scientific and Practical Conference: "MODERN MANAGEMENT TECHNOLOGIES". ECOLOGICAL CONDITION OF ECOSISTEMS IN THE ADJARA COASTAL ZONE. Section 5: Environmental Management. Ukraine. Lutsk. December 8, 2020.

30. 19 th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference & EXPO SGEM 2019. Albena, Bulgaria 28.06-2019-07.07.2019. SGEM WORLD SCIENCE EARTH & GEOSCIENCES SOCIAL SCIENCES & ARTS. Primary and Secondary (Natural) Phytocenosis Mountainous Adjara and Evaluation of their Soil Fertility Level.

29. II International Scientific And Practical Forum "Innovations In Science: The Challenges Of Our Time".Ecological Tourism on the Protected Areas of Georgia as a Factor of Social-Economic Development of the Regions. Bulgaria - Ukraine 8-16 September, 2018.

28. 18 th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018. Vienna, Austria 3-6 December, 2018. SGEM WORLD SCIENCE EARTH & GEOSCIENCES SOCIAL SCIENCES & ARTS. Seasonal Dinamics of Physical- Chemical and Microbiological Parameters of Waters of Rivers of the Black Sea Basin in Adjara Region and their Ecological Evaluation.

27. 7th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM 2017. Vienna, Austria.27-29 November, 2017. SGEM WORLD SCIENCE EARTH & GEOSCIENCES SOCIAL SCIENCES & ARTS. Forest ecosystems in the protected areas of Georgia and tourism policy. 

26. N. Gvarishvili. Simposium “Dedicated to the 105th Anniversary of Batumi Botanical Garden”.“plant World of Colchis:Diversity, Ecologi, Conservacion”.31.04 0ctiber, November Batumi 2017  

25. N. Gvarishvili, N. Alasania. 17th The internacional scientific conferense. Sakharov readings 2017: environmental problems of the XXI century. Problems of dring colchhiansamshit (buxus colchica) in Adjara.  18-19 May. 2017. Minsk

24. N. Gvarishvili.  International  scientific conferense “Interkultural dialodues”. "The expected impact of hydroelectric station cascade construction at ecosystem of highland Adjara".  27-29 October, 2017 Telavi.

23. A. Devadze, N. Gvarishvili.  The second internacional research and practice conference. “Ukraine – EU. Modern Texnologe, Texniloge, BUSINES and LAW”. April 19-23, 2016. Slovak Republic-Poland

22. ა. დევაძე, ნ. გვარიშვილი. უნივერსიტეტთაშორისი მეორე სამეცნიერო კონფერენცია. აგროტურიზმი და მისი რესურსული პოტენციალს ამოქმედების გზები აჭარაში. ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები. 2016 წლის 13–14 ოქტომბერი. ახალციხე.

21. N. Gvarishvili, A. Sharabidze. Internacional konference. “Applied ekologe: problems, inovacions” .  Collected Papers. 7-10 may. Tbilisi-batumi, Georgia. ISAE 2015.

20. N. Lomtatidze, N. Alasania, N. Gvarishvili  “Preparing Ecological Projects – Innovative Method for Ecological Thinking Formation” . The firign educacion – nev tstninternacional conference: high educacion – new technologies and innovacion. Kutaisi (Georgia), Mai 1-2, 2015.

19. N. Alasania, N. Lomtatidze, N. Gvarishvili and G. Dumbadze. World Congress On “Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture, AnimalSciences, Food Technology, Biodiversity and Climate Change: Sustainable Approaches” (AFHAFBC-2014)Organized by “Krishi Sanskriti” On 6th and 7th December, 2014 Venue: Jawaharlal Nehru University,New Delhi.

18. G. Dumbadze, N. Lomtatidze. N. Gvarishvili. and Internacional Symposium on Environment  and Morality. Adıyaman University. Adıyaman – Turkey. 24-26 OCT 2014.

17. ა. დევაძე, ნ. გვარიშვილი. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. საერთაშორისო–პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი – ხიხანის ხეობა. 5–6. 07. 2014.

16. ნ. გვარიშვილი. ეკოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა. „ეკოლოგიური პრობლემები და მათი  გადაჭრის გზები“. 11–13 ივლისი. 2014.

15. ნ. გვარიშვილი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური  პრობლემები“. 15.04. 2014.

14. ა. დევაძე, ნ. გვარიშვილი. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“. თბილისი. 11-12 ოქტომბერი. 2013.

13. ნ. გვარიშვილი. ნ. ლომთათიძე. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. “ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში“ .ბათუმი. 08.05/10.05. 2013

12. ნ. გვარიშვილი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია. კომპიუტინგი/ ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები,მასწავლებლის განათლება. ბათუმი. 2012. 21–23/09.

11. Н. Гваришвили. международная научная конференция, посвященная современным проблемам экологического и органического сельского хозяйства. Армения . 2012. 10-11/11.

10. N. Gvarishvili. 1st internacional scientifik-praktikal konferemse. “Buzines administration and corporate social rensponsibility” Azerbaijan state ekonomik university fakulty of b.usiness administration.  Azerbaijan, Baku. 2012. 23-25/11.

9. ნ. გვარიშვილი. ა. დევაძე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. „ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. ბათუმის შოთა რუსთა-ველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  ბათუმი. 2011. 24–25/09.

8. ა. დევაძე. ნ.გვარიშვილი. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. “ტურიზმი ეკონომიკა და ბიზნესი“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერ-სიტეტი. ბათუმი. 2011. 4–5/06.

7. ნ. გვარიშვილი. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია „ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება“. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. გორი.  2011. 21–22/09.

6. ა. დევაძე, ნ. გვარიშვილი. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 2011. 28-29/10.

5. ა. დევაძე ნ. გვარიშვილი. saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia. “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერ-სიტეტი. ქუთაისი. 2010. 17–18/06.

4. ნ. გვარიშვილი. II saerTaSoriso samecniero konferencia. “თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო საკითხები”. სუხიშვილის უნივერსიტეტი. გორი. 2010. 11–12/06.

3. N. Gvarishvili. Sota rustaveli State University. International Conference.”Modernization of Agriculture in the Conditions of Globalizacion. Batumi. 2010. 29-30/07.

2. ნ. გვარიშვილი. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კოლხა 2009”. ქუთაისი. 2009.

1. ნ. გვარიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. „აჭარის (სამხრეთ კოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება“. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტე-ტი.  ბათუმი. 2009. 5–7/06.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

4."უცხო წარმოშობის ინვაზიურ და სარეველა მცენარეთა სახეობრივი შემადგენლობის და გავრცელების თავისებურებანი აჭარისა და გურიის აგრო, ბუნებრივ და მეორად ცენოზებში""უცხო წარმოშობის ინვაზიურ და სარეველა მცენარეთა სახეობრივი შემადგენლობის და გავრცელების თავისებურებანი აჭარისა და გურიის აგრო, ბუნებრივ და მეორად ცენოზებში" წარდგენილი/ ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2018  წლის კონკურსზე. პროექტის შიფრი: FR-18-10636.  ძირითადი შემსრულებელი.

3. “უცხო (ადვენტური) მცენარეები აჭარის ფლორაში”. /წარდგენილი/ ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2014  წლის კონკურსზე. პროექტის შიფრი: FR/124/7-120/14. ძირითადი შემსრულებელი.

2. „კოლხეთის დაბლობის ტრანსსასაზღვრო (საქართველო–თურქეთი) ტერიტორიის ჰაბიტატები და ფლორის მრავალფეროვნება“. /წარდგენილი/ ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2013 წლის კონკურსზე. პროექტის შიფრი FR/6227/7-120/13.  ძირითადი შემსრულებელი.

1. „სუბტროპიკული ხურმის (Diospyros kaki) გადამუშავების უნარჩენო და ეკო–ლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების შემუშავება“. /წარდგენილი/ გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2013 წლის კონკურსზე. პროექტის შიფრი AR/268/10–150/13. ძირითადი შემსრულებელი.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
19. სრაჟირება: international internship on the topic of: "Innovations in science: the challenges of our time". in which was the profesional development program by the course - Ecology and nature protection. Workload: Contact 60 hours, Independent Work 120 hours. Awarded: 6(four) ECTS credits With examination result: Excellent 6.00 A.Varna Free University "Chernorizets Hrabar”. Varna, Republic of Bulgaria. CERTIFICATE Reg. № C - 9808/22.09.2019..
 
18. სრაჟირება: international internship on the topic of: "Innovations in science: the challenges of our time". in which was the profesional development program by the course - Integration of science, education and innovative cooperation. Workload: Contact 40 hours, Independent Work 80 hours. Awarded: 4(four) ECTS credits With examination result: Excellent 6.00 A. Varna Free University "Chernorizets Hrabar”. Varna, Republic of Bulgaria. CERTIFICATE Reg. № C - 9128/15.09. 2018.
 
17. LEPL - AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY. CERTIFICATE this is to certify that NANI GVARISHVILI attended the training course on “General rules of hygiene - the principle of the five keys, For safe food”. On March 28, 2021
 
16. LEPL - AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY. CERTIFICATE № 3871 this is to certify that NANI GVARISHVILI attended the training course on “PREZENTACION SKILS” on September 15, 2020.
 
15. LEPL - AKAKI TSERETELI STATE UNIVERSITY. CERTIFICATE № 3874 this is to certify that NANI GVARISHVILI attended the training course on
“DEVELOPING LEARNING RESOURSES” – 7 TH. On Juny 24, 2020.
 
14. Of treining awarded Teaching for Real World Applications: Active Problem Learning in Sciens. October 28, 2017. Iakob GogebashviliTelavi state University
 
13. Has successfully completed the two-year program Improving research and writing skills among young Georgian academing. University Research Program by fhe U.S. Embassy in Georgia. May 2016. Tbilisi.Georgia. Certificat of completion.
 
12. Of Advanced Trening. Has undergone the advanced training by participation in above mentioned conference. Hereby, Academic society of Mixal Baludansky and University of Security Managenet in Kosice confirm that. 19-23 April, 2016. Certificate № 2016-2/87.
 
11. ATSU Continuous Edukacion Sentre. Attended thetraining course on. “Teaching/Learning and Modern Assestent Metods”. On May 15-16, 2015. Certificate № 1614.
 
10. „სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები“. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უწყვეტი განათლების ცენტრი. 09.05-10.05. 2015
 
9. “Undegraduate medikal edukacion: Ccurrent state-ofothe-art in Georgia and perspectives of its developvent” Awarded by medikal edukacion centr of David Tvildiani medikal. April 30, 1015, Kutaisi. Georgia.
 
8. თურქეთის რესპუბლიკის უმაღლესი განათლების აღმასრულებელი საბჭოს გაცვლითი პროგრამა MEVLANA ართვინის ჭოროხის უნივერსიტეტი 20.04-27.04 2015 წ.
 
7. participant of  the training in Hydrological Modelling Black Sea Regional Workshop on Catchment Observations, Modelling and Management. 30-31 October 2014, Radisson Blu Hotel, Batumi, Georgia
 
6. არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჯამრთელობის კვლევის კავშირი“ (Health Research Union). პროექტი: სამეცნიერო და წერითი უნარჩვევების გაუმჯობესება საქართველოს ახალგაზრდა აკადემიური პერსონალისათვის. აშშ საელჩოს საუნივერსიტეტო კვლევის პროგრამა. სრულფასოვანი წევრი. 2014–2016წ.
 
5. „სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში“. ქართულ–ევროპული აკადემია (ავტორი-ზებული საგანმანათლებლო დაწესებულება). თბილისი. 2013.06.  № 00125
 
11. „აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013. 30/01–1/02. № 32
 
4. International Workshop and field training “The future of vorld unique Ramsar site ispani 2 – conservacion, habitat reabilitacion and ecoturizm  infrastructure developvent“. Dedicated to 15th  Anniversary of Ispany 2 Ramsar site. 2012.14.09–18.09
 
3. „სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“. ა(ა)იპ – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012
 
2. განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა. USAID EMP განათლების მართვის პროექტი. 2011. 29/08-03/09
 
1. "სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები”. საზაფხულო სკოლა 2009. 29/08-31/08
 

- საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი

- Член  Российской Академии Естествознания. Ученое звание - Професор

- European academy of natural history. full member

- სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მტირალას და მაჭახელას ეროვნული პარკების ადმინისტრაციების საკონსულტაციო საბჭოების წევრი

- დაჯილდოვებულია საქართველოს ი. გოგებაშვილის პედაგოგთა აჭარის კავშირის რეგიონალური ორგანიზაციის საპატიო სიგელით

უცხო ენების ცოდნა:

 რუსული (კარგად), ფრანგული (ლექსიკონის დახმარებით), ინგლისური (A-2)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა