საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

კრიტიკული მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ილია ნაკაშიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: კლინიკური თერაპიის დეპარტამენტის პროფესორი
დაბადების თარიღი: 12 მაისი 1959 წ.
მისამართი: ბათუმი, გორგასალი 163-5
ელ-ფოსტა: nakashidze_ilo@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 22 10 50.
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, მკურნალი ექიმი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჯანდაცვა, მედიცინა, ანესტეზიოლოგია-რეანიმატოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მედიცინა

ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგია,   კრიტიკული მედიცინა,  ინტენსიური თერაპია.

სამუშაო გამოცდილება:

 

1. 2013 წლიდან დღემდე   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სრული პროფესორი

2. 2010 - 2013 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი

3. 2009–2010 წწ         შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჯანდაცვის ფაკულტეტის კლინიკური თერაპიის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი. საათობრივი ანაზღაურების წესით.

4.  2008–2009 წწ        შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჯანდაცვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.

5. 2006–2008 წწ         შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი.

6. 2010 წ.-დან დღემდე       შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის    კრიტიკული მედიცინის მიმართულების ხელმძღვანელი.

7. 2011 წლიდან დღემდე   ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“–ს ანესთეზიოლოგია–რეანიმატოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

8. 2009 წლიდან დღემდე   ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“–ს ანესთეზიოლოგია–რეანიმატოლოგი

9. 2013 წ         ჯანმრთელობის ცენტრ ,,მედინა“–ს გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი

10. 2013 წლიდან დღემდე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს ანესთეზიოლოგია/რეანიმატოლოგიის მთავარი სპეციალისტი

11. 1988-2010 წწ        ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ექიმი ანესთეზიოლოგ–რეანიმატოლოგი.

12. 2009 წ. ქ. ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს ამბულატოიულ–დიაგნოსტიკური პროფილის სერვისის კოორდინატორი

13.2016-2020- საქართველოს პარლამენტი, ვიცე სპიკერი

14. 2021-2022-კლინიკა როგო, გენერალური დირექტორი

15.2022-2023-კლინიკა მედალფა, ბონი, კლინიკური დირექტორი

16.2023-დრემდე რესპუბლიკური კლინიკური საავდმყოფო, მეცნიერების, განათლების და უნივერსიტეტთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების ხელმძღვანელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Рухадзе Р.Г., Накашидзе И.М., Чиковани Т.И., Бахуташвили В.И. Влияние Плаферона ЛБ на структурно-функциональные изменения в крови и печени при экспериментальном травматическом шоке. Intern. J. Immunorehabil. 2001. v.3.  N 3. р. 147-148
 2. Накашидзе И.М., Чиковани Т.И, Саникидзе Т.В., Бахуташвили В.И., Хапава И.З., Папава М.В., Кевлишвили О.Ш. Состояние окислительно-антиокислительного баланса ткани почки и надпочечника при экспериментальном травматическом шоке у белых крыс и влияние на него Плаферона ЛБ. Вестник хирургии Армении. 2002. 2(32). p. 122-128
 3. Накашидзе И.М., Чиковани Т.И., Хапава И.З., Папава М.В., Кевлишвили О.Ш. Коррекция окислительных процессов в крови белых крыс при экспериментальном травматическом шоке. Georgian Medical News. 2002. № 78 (88-89). р. 70-75
 4. Накашидзе И.М., Саникидзе Т.В., Бахуташвили В.И. Динамика содержания ксантиноксидазы при травматическом шоке в клинике и эксперименте в различных органах. Georgian Medical News. 2002. № 6 (87). р. 74-77 
 5. Накашидзе И.М., Чиковани Т.И., Саникидзе Т.В.,Панцулая И., Бахуташвили В.И. Изменения содержания TNF-α, оксида азота (NO) и Fe-SNO в крови  больных с травматическим шоком под влиянием Плаферона ЛБ. Вестник хирургии Армении. 2002. 2(32). p. 113-117
 6. ი. ნაკაშიძე, თ. სანიკიძე, რ. რუხაძე, თ. ჩიქოვანი, ვლ. ბახუტაშვილი. პლაფერონ ლბ–ს გავლენა თირკმელზე ექსპერიმენტალური ტრავმული შოკის დროს. TSMU Scientific Work Collection. ტ. XXXVI, 2000. p. 329–333
 7. თ.ჩიქოვანი, ი.ნაკაშიძე. პლაფერონ ლბ–ს გავლენა თირკმლის სტრუქტურაზე ექსპერიმენტალური ტრავმული შოკის დროს. Black-sea countries III international conference “advances of Clinical and Theoretical Medicine and Biology”, Цхалтубо, 2001. p. 174–175
 8. ი. ნაკაშიძე,  რ. რუხაძე, თ. სანიკიძე თ. ჩიქოვანი, ვლ. ბახუტაშვილი. პლაფერონ ლბ–ს გავლენა მიოკარდიუმზე ტრავმული შოკის დროს. TSMU Scientific Work Collection. ტ. XXXVI, 2000. p. 326–329
 9. Чиковани Т.И., Накашидзе И.М., Панцулая И.,Чеишвили Н., Бахуташвили В.И. Динамика содержания  TNF-α и оксида азота в крови у больных травматическим шоком. Intern. J. Immunorehabil. 2001. v.3.  N 3.  р. 143-144
 10. Накашидзе И.М., Чиковани Т.И., Гамрекелашвили Дж.Д., Бахуташвили В.И. Коррекция окислительных процессов в крови больных с травматическим шоком. Georgian Medical News. 2002. № 5 (86). р. 94-98
 11. Накашидзе И.М., Чиковани Т.И., Саникидзе Т.В., Бахуташвили В.И., Кевлишвили О.Ш. Особенности и коррекция окислительного стресса при экспериментальном травматическом  шоке. TSMU Scientific Work Collection. November, 2002. p. 218-224
 12. ი. ნაკაშიძე, თ. ჩიქოვანი, თ. სანიკიძე,  ვლ. ბახუტაშვილი. FеS და FеS–NO–ს ცენტრების შემცველობის დინამიკა ექსპერიმენტალური ტრავმული შოკის დროს ვირთაგვებში. TSMU Scientific Work Collection. 2002. p. 326–329
 13. Накашидзе И.М., Абдушелишвили Н.М. Некоторые аспекты интенсификации свободнорадикальных процессов в крови находящихся в критическом состоянии больных. G.M.N., 2002, N 3 (96). р. 98-101
 14. I. Nakashidze, N. Abdushelishvili. The Changes of Paramagnetic Centers of Blood in Critical State Patients. Annals of Biomedical research and Education. 2003. V. 3. N. 2. р. 129-132
 15. Накашидзе И.М., Саникидзе Т.В., Чиковани Т.И.и соавт. Окислительные процессы при экспериментальном травматическом шоке и их коррекция Плафероном ЛБ. Депон. ВИНИТИ. 28.05.03. № 1038-В2003. Magazine Патфизиология
 16. Накашидзе И.М., Чиковани Т.И., Саникидзе Т.В., Бахуташвили В.И. Проявления оксидантного стресса. Анестезиология и реаниматология. Москва. 2003. № 5, p. 22-24
 17. Накашидзе И.М., Саникидзе Т.В., Абдушелишвили Н.М., Думбадзе М.Г. Альтернативный метод оксигенотерапии для больных с острой респираторной недостаточностью. Кремлевская медицина, клинический вестник. 2004. № 2, p. 83-85
 18. Накашидзе И.М., Чиковани Т.И., Саникидзе Т.В., Бахуташвили В.И. Влияние Плаферона ЛБ на течение травматической болезни при политравмах. Аллергология и иммунология. Moscow. 2004. Том 5, № 3, p. 412-414
 19. Накашидзе И.М., Кашибадзе К. и др. Влияние коррекции окислительного стресса на проявления гнойно-воспалительных осложнений у больных с политравмой, находящихся в критическом состоянии. International conference: from uncommon cases to global issues. Scientific Work Collection. Tbilisi 2005. p. 38–39
 20. Накашидзе И.М., Чиковани Т.И. Нарушение особенностей окислительного метаболизма внутренних органов крыс при травматическом шоке и их коррекция Плафероном ЛБ. Magazine Аллергология и Иммунология. т.1. № 2. 2000.  № 452. p. 177
 21. И.Накашидзе, Т.Чиковани, Т.Саникидзе, М.Жгенти, В.Бахуташвили. Динамика перекисного окисления липидов и состояния антиоксидантной системы при травматическом шоке. Intern. J. Immunorehabil. 2000. v.4.  N 1. N 309. p.  140
 22. И.Накашидзе, Р.Рухадзе, Т.Чиковани, О.Кевлишвили, В.Бахуташвили. Влияние Плаферона ЛБ на состояние печени и миокарда при экспериментальном травматическом шоке. Intern. J. Immunorehabil. 2001. v.3. N 1. № 52. p. 24
 23. И.Накашидзе, O.Кевлишвили, М.Папава, Т.Чиковани, В.Бахуташвили. Влияние Плаферона ЛБ на антиокислительный потенциал крови при травматическом шоке. Intern. J. Immunorehabil. 2000. v.2. N 2. № 158. p. 49
 24. I.Nakashidze, R.Rukhadze, T.Chikovani, O.Kevlishvili, V.Bakhutashvili. The influence of Plaferon LB on the liver and myocardium of white rats in the experimental traumatic shock. Intern. J. Immunorehabil. 2001. v.3.  N 2. N120. p. 89-90
 25. I.Nakashidze. Effect of different methods of therapy on plasma levels of TNF-alpha and NO un traumatic shock. Scandinavian Journal of Immunology, Vol.54. S.1. 2001. 56 A9 Mon.3. 11/573
 26. Накашидзе И.М., Беридзе А.Л., Кочиев А.С. Структурно-цитохимические показатели ингредиентов крови при травматическом шоке, развившемся в результате огнестрельного ранения. Шестой Всероссийский съезд анестезиологов и реаниматологов. Тезисы докладов и сообщений. Moscow. 1998. № 563. p. 183
 27. Накашидзе И., Чиковани Т., Саникидзе Т., Бахуташвили В., Папава М., Кевлишвили О. Проявления оксидантного стресса при экспериментальном травматическом шоке крыс в ткани почек и надпочечников. VIII Congress of Russian Anesthesiologists and Reanimatologists. Omsk. 2002. p. 315
 28. Накашидзе И., Чиковани Т., Саникидзе Т., Бахуташвили В., Папава М., Кевлишвили О. Проявления оксидантного стресса в крови белых крыс при экспериментальном травматическом шоке. VIII Congress of Russian Anesthesiologists and Reanimatologists. Omsk. 2002. p. 314
 29. ი. ნაკაშიძე. ა ბერიძე. შოკი ცეცხსასროლი ჭრილობების დროს. Tbilisi State Medical Academy. Scientific Work Collection. 1995
 30. ი. ნაკაშიძე. ა.ბერიძე. ერითროციტების სტრუქტურის თავისებურებანი ტრავმული დაავადების დროს(პოლიტრავმა), შერწყმულ ქალა–ტვინის ტრავმასთან მიმდინარე ეთანოლის ფონზე და უფონოდ. პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა II სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა გეგმა და თეზისები. Batumi, 1995
 31. ი. ნაკაშიძე. ა. ბერიძე. ეთანოლის ფონის გავლენა სისხლის ფორმიანი ელემენტების ცვლილებაზე ტრავმული დაავადებისა და ცეცხნასროლი ჭრილობების დროს. პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა II სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა გეგმა და თეზისები. Batumi, 1995
 32. ი.ნაკაშიძე. ა. ბერიძე.  ერითროციტების ულტრასტრუქტურული ცვლილებები მკურნალობის შემდეგ ტრავმული დაავადების შოკის სტადიაში. მეთოდრეკომენდაცია, Batumi, 1995
 33. ი.ნაკაშიძე. ა.ბერიძე. ერითროციტებისა და თრომბოციტების ზოგიერთი სტრუქტურული მოშლილობები ტრავმული დაავადების დროს. მეთოდური რეკომენდაციები, Batumi, 1995
 34. ი.ნაკაშიძე. გ.გვასალია. ტრავმული დაავადების მიმდინარეობის თავისებურებანი ეთანოლით ინტოქსიკაციის ფონზე. III Republican Scientific Practical Conference Theses, Kutaisi, 1995
 35. ი.ნაკაშიძე. გ.გვასალია. სისხლის ფორმიანი ელემენტების მაჩვენებლები შოკის დროს. “მკურნალი” № 5–6
 36. ი.ნაკაშიძე. გლიკოზიდებით მწვავე მოწამვლის შემთხვევები ნატურალური თაფლის მიღებისას. პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა I სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა გეგმა და თეზისები. Batumi, 1994
 37. ი.ნაკაშიძე. ჰიპოველემიის კორექციის თავისებურებები ბრონქოასთმური სტატუსის დროს. პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა I სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა გეგმა და თეზისები. Batumi, 1994
 38. Накашидзе.И. Беридзе.А. Структурно-цитохимические показатели шока, полученного при огнестрельном ранении. Georgian Medical News. № 10. 1996
 39. Накашидзе.И. Гвасалия.Г. Структурные показатели эритроцитов при шоке. Georgian Medical News. № 12. 1996
 40. Методы экстракорпоральной детоксикации в лечении рассеянного склероза. V Republican Congress of Anesthesiologists and Reanimatologists, Lugansk, 1998
 41. Накашидзе.И. Уход за пациентами, находящимися на искусственном дыхании. Georgian Respiratory Journal. t.#4.  #2. 2008
 42. Накашидзе.И.  Рестриктивное поражение лёгких. Georgian Respiratory Journal. V.5, #2. ISSN 1512-2778. (p. 51-57), 2009
 43. Накашидзе И. М.,Чиковани Т.И., Саникидзе Т. В.,Цинцадзе Н.Г.Датунашвили И.В.     Влияние атиоксидантной терапии на течение травматической болезни при политравмах.Georgian Medical News. №6. p. 72-75.2009
 44. Кашибадзе К.Н., Накашидзе И.М. Изучение оксидантно-антиоксидантных процессов в тканях тонкого кишечника методом электронного парамагнитного резонанса. Chemical Journal of Georgia. Т.6, №6, p. 660-665. 2006
 45. Накашидзе И.М., Саникидзе Т.В., Чиковани Т.И., Цинцадзе Н. Состояние окислительно-антиокислительного баланса ткани почки и надпочечника при экспериментальном травматическом шоке и эффективность влияния плаферона ЛБ. Georgian Medical News. № 6. p. 68-72 (171). 2009
 46. Кашибадзе К.Н., Накашидзе И.М. Оксидантно-антиоксидантные процессы в тканях при ишемическом и реперфузионном повреждениях тонкого кишечника. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. Moscow. Medicine, 2009.  № 2, p. 19-22
 47. Накашидзе И.Изменение содержания TNF-α, оксида азота и FeS-NO в крови больных с травматическим шоком под влиянием плаферона ЛБ. Georgian Medical News. № 6.(171) p. 76-78
 48. Накашидзе И. Интенсивная терапия больных с тяжелым течением пандемического гриппа А(H1N1). Georgian Respiratory Journal, 2010
 49. Накашидзе И. Клиническое течение и интенсивная терапия гриппа А (H1N1). Georgian Medical News. № 1(202), p. 36-42,  2012
 50. Накашидзе И. Протокол ведения больных тяжелим сепсисом и септическим шоком (обзор). Georgian Medical News. № 11(212), p. 40-45,  2012
 51. Накашидзе И.,  Цинцадзе Н.,  Кобаладзе Н.,   Поцхишвили Ш. Протокол  ИВЛ у пациентов  с респираторным дистресс-синдромом при тяжелом сепсисе  и септическом шоке. Аллергология и Иммунология. Volume 13, №3, 2012
 52. Накашидзе И.,  Поцхишвили Ш. -  ALI/ARDS Острое повреждение (ОПЛ) и его крайнее проявление острый респираторный дистресс синдром (ОРДС). Georgian Respiratory Journal, p. 95-100, tomi 9, #3, 2012
 53. Nakashidze I. Potskhishvili Sh. – Gender specific perception of pain. Second international conference “From Maturity to Ageing”. p. 52-53, Batumi, Georgia, 2012
 54. I. Nakashidze, P. Gogiashvili, Sh.Potskhishvili, A. Kochadze, L.Chogovadze.first aidto the victims of road accidents in the evacuation process. Trans Motauto World, Vol., 4(2019),Issue 3, pg(s)114-116.
 55. I.Ratiani, I.Nakashidze,  K. Machavariani, T. Khucishvili, N.Intskirveli, E. Khuchua. Managementof mediastinal abscess induced sepsis and septic shock. GMN.,7-8,pp., 65-68.
 56. Patsia L., Ratiani L., Intskirveli N., Nakashidze I. Very late stent thrombosis 2 years after  implantation of a  drug-eluting stent (case report). GMN., 6, 2019, pp.,64-66.
 57. Nakashidze I., Nakashidze S., Potskhishvili S., Pantsulaia I.,  Nakashidze I.R.  The study of some selected cytokines within the ischemic stroke. International journal of stroke. V., 17, Issue 3(S),  October  2022.
 58. Nakashidze I., Nakashidze S., Potskhishvili S., Pantsulaia I.,  Nakashidze I.R.  The study  of cytokines in the  hemorrhagic strokes. International journal of stroke. V., 16, Issue 2(S),  October  2021.
 59. მონოგრაფია – ,,რეგიონული გაუტკივარება“ Batumi, 2012
 1. 5th International Session of Russian Anesthesiologists and Reanimatologists, Moscow, Russia, 1998
 2. 3rd Congress of Immunologists and Allergists, Sochi, Russia, 2000
 3. Allergy, Immunology and Global Network: Insight into New Millennium, New York, USA, 2001
 4. 1st International Scientific – Methodical Conference, Batumi, Georgia, 2002
 5. 1st International Congress of the Georgian Respiratory Association, Tbilisi, Georgia, 2007
 6. 2nd International Congress of the Georgian Respiratory Association, Batumi, Georgia, 2011
 7. 32nd International School – Conference “Modern Clinical Medicine: Achievements and Technology, Chakvi, Georgia, 2012
 8. 2nd International Conference “From Maturity to Senility”, Batumi, Georgia, 2012
 9. 7th Georgian Congress of Allergology and Immunology, 5th International Congress “Health and Drugs”, Tskaltubo, Georgia, 2012
 10. Head of International conference “Geoanesthesia”-2016
 11. Head of International conference “Geoanesthesia”-2017
 12. Head of International conference “Geoanesthesia”-2018
 13. Head of International conference “Geoanesthesia”-2019
 14. Head of International conference “Geoanesthesia”-2022
 15. 14th WorldStroke Congress.Singapoure, October, 26-29,2022.

 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.    IV International Congress of the Georgian Respiratory Association, Batumi, Georgia, June 19-21, 2014. Respiratory distress syndrome in adults: diagnostic and management.

2. 34–ე  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია  “ჩაქვი-2013“. ,,თანამედროვე კლინიკური მედიცინა მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები” – ,,ინტრაოპერაციული სისხლის დანაკარგის კორექცია  სელ-სეივერის საშუალებით“. ჩაქვი, საქართველო. 21-28 ივლისი, 2013 წელი.

3. საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია. კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები. მე–2 პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია. 13–21 ივლისი, 2013 წ.

4. მე–2 საერთაშორისო კონფერენცია ,,სიმწიფიდან სიბერემდე“ – ,,ტკივილის აღქმის გენდერ – სპეციფიკური თავისებურებანი“. ბათუმი, საქართველო. 27-29 აგვისტო, 2012.

5. Georgian Association of Allergology and Clinical Immunology. VII Georgian Congress of Allergology and Immunology, V international Congress ,,Health and Drugs” –  Acute RDS in ICU. Tskhaltubo - Batumi, Georgia. 5-8 October, 2012.

6. XXXII საერთაშორისო სკოლა კონფერენცია “თანამედროვე კლინიკური მედიცინა მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები” – „ტემპერატურის კონტროლის მნიშვნელობა ინტრაოპერაციულ და პოსტოპერაციულ პერიოდში”. ჩაქვი. 21-28 ივლისი, 2012 წელი.

7. საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონგრესი. – Интенсивная терапия больных с тяжелым течением  пандемического гриппа А (H1N1). ბათუმი, საქართველო. 10-12 ივნისი, 2010 წ.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

1. რუსული  ენა        ძალიან კარგად

2. ინგლისური  ენა  კარგად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

1. Microsoft Windows            ძალიან კარგად

2. Microsoft Word      ძალიან კარგად

3. Microsoft Excel      ძალიან კარგად

4. Internet Explorer     ძალიან კარგად

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა