საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნანა ზარნაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 21/09/1964
მისამართი: აჭარა, ხელვაჩაური, სოფ. ფერია
ელ-ფოსტა: zarnadze.nana@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 14 10 39
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგი; ქიმიკოსი; ბიოლოგიის და ქიმიის მასწავლებელი/მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო, ბიოლოგია, ქიმია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: უჯრედის და განვითარების ბიოლოგია / ბიოტექნოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
მცენარეთა უჯრედის, ქსოვილისა და ორგანოს იზოლირებული კულტურა (In vitro);
ბიოტექნოლოგია/უჯრედული ტექნოლოგია;
გენეტიკური ინჟინერია;
ეკოლოგიური გენეტიკა;
ბიოუსაფრთხოება და ლაბორატორიული საქმე.
სამუშაო გამოცდილება:
2013-   შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ბიოლოგიის დეპარტამენტი ასოცირებული პროფესორი;
 
2009–2013 შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, ასისენტ პროფესორი;
 
2006–2009 შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ბიოლოგიის დეპარტამენტი,ასოცირებული პროფესორი;
 
1995–2006  ბათუმის აგრარული ტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტი,უჯრედული კულტურის        
                    ლაბორატორია,ლაბორატორიის გამგე;
 
1994–2006 შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ზოგადი ბიოლოგიის კათედრა,დოცენტი;
 
1992–1997   ჩაის, სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება.
                     ბიოქიმიის განყოფილება მეცნიერ–თანამშრომელი;
 
1989–1992   ჩაის, სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება.
                    ფიზიოლოგიისა და რადიობიოლოგიის განყოფილება; ასპირანტი; 
 
1888–1989   ჩაის, სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება.
                    ფიზიოლოგიისა და რადიობიოლოგიის განყოფილება, ლაბორანტი უმაღლესი განათლებით
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  Nana Zarnadze, Ketevan Dolidze,Sophiko Manjgaladze, Tsiala Bolkvadze and Inga Diasamidze (2023). Somatic Embryogenesis in Hyacinth: An In-vitro Culture Study. Cutting Edge Research in Biology 2023 Vol.8, DOI: https://doi.org/10.9734/bpi/cerb/v8/19361D

2.ჭითანავა ჟანა, ზარნაძე ნანა (2021) ზოგიერთი ფიზიოლოგიური და გენეტიკური ცვლილებების შესწავლა სოიის (Glicine max (L)Meer) ტესტ-სისტემის გამოყენებით-VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომათა კრებული, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

3. Kacharava, T., Epitashvili, T., Varshanidze, N., Turmanidze, N., Dolidze, K., Zarnadze, N., Diasamidze.I., Jakeli, E. (2020). Physiological and Chemical Characteristics of Lemon Balm (Melissa Officinalis) in Georgia. Journal of Medical Biomedical and Applied Sciences;

4. Zarnadze, N., Dolidze, K., Manjgaladze, S., Bolkvadze, T., & Diasamidze, I. (2019). Somatic Embryogenesis in Hyacinth in-vitro. Int J Biotechnol Recent Adv, 1(2), 57-59.;

5. Makaradze, E., Meparishvili, G., Varshanidze, N., Diasamidze, I., Dolidze, K., Jakeli, E., & Zarnadze, N. (2019, September). Rapd-Analysis Of Cyclamen Spp. Genome Polymorphism. In CBU International Conference Proceedings (Vol. 7, pp. 949-953);

6. N. Zarnadze, I. Diasamidze, N. Varshanidze, K. Dolidze, T. Bolkvadze " In vitro reproduction of Kidney Tea (Orthosiphon stamineus Bents) " Journal of Pharmacy and Pharmacology 6 (2018) pp. 695-699 doi: 10.17265/2328-2150/2018.07.009 ;

7. E. jakeli, N. Varshanidze, I. Diasamidze, N. Zarnadze, K. Dolidze, BOIDIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS OF WILD FLORA IN AJARA–SOUTH COLCHIS AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE.  Conference Procesing Books : ISSN. 2018 3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, At Pristina, Cosovo;

8. Natela Varshanidze, Nazi Turmanidze, Ketevan Dolidze, Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Tinatin Epitashvili, Tamar Katcharava, Biodiversity of Medicinal Plants Containing Essential Oil and  Their Spreading in Adjara .Universal Journal of Agricultural Research(3): pp. 99-104, 2018 http://www.hrpub.org.;

9.Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Ketevan Dolidze MEDICINAL PLANTS FROM THE FLORA OF AJARA (SOUTH COLCHIS) USED AGAINST CERTAIN CHRONIC DISEASES.INESEC 2018 INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC), abstract books, 14-17 November 2018 Diyarbakır/Turkey www.ineseg.org www.inesegconferences.or;

10. Nana Zarnadze, Ketevan Dolidze, Sophiko Manjgaladze,Nazi Turmanidze, Jana Chitanava, Gia bolkvadze, Eteri Jakeli. (2019, September). MICROCLONAL PROPAGATION OF CRATAEGUS MONOGYNA JACQ. IN VITRO. In CBU International Conference Proceedings (Vol. 7, pp. 1020-1025);

11. ნანა ზარნაძე; სოფიკო მანჯგალაძე; ციალა ბოლქვაძე; ქეთევან დოლიძე - სომატური ემბრიოგენეზი სუმბულის კულტურაში/ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული იტერნეტ- კონფერენცია http://agroconference.ge/wp-content/uploads/2016/02/zarnadze.-2.pdf;

12. Nino Manvelidze. Nana Zarnadze, Sofiko Manjgaladze, Ciala Bolkvadze, Ketevan Dolidze- Regulation  of Mikroklonal Reproduction According to the nutrient Medium Components of in vitro Culture of  Staphilea colchica, / SEAB 2016,Symposium on euroasian biodiversity, 23-27 May.Antalia, Turkiye, 2016, 227p.;

13.Nino Manvelidze. Nana Zarnadze,Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Sofiko Manjgaladze, Tsiala Bolkvadze,  - The induction of Callusogenesis and Morfognesis  of Staphilea colchica in vitro Culture, / SEAB 2016, Symposium on euroasian biodiversity,23-27 May.Antalia,Turkiye, 2016, 242p;

14. N. Manvelidze, N. Zarnadze, N. Varshanidze, I. Diasamidze, S. Manjgaladze, T. S. Bolkvadze and K. Dolidze-The   Induction  of   Callusogenesis  and   Morphogenesis  of   Staphylea colchica into in vitro culture/ International Journal of Life Sciences. India,Vol. 5 No. 4. 2016. Pp. 190-193;

15. N. Zarnadze, S. Manjgaladze, Ts. Bolkvadze - Peculiarities of Microclonal Propagation of  the Plants/ International Conference “APPLIED ECOLOGY: PROBLEMS, INNOVATIONS“; 7-10 MAY,2015,Tbilisi-Batumi, GEORGIA;

16.Зарнадзе Н.Ж., Джакели Э.М., Челидзе Н., Гамкрелидзе Х.О.- Клональное  микроразмножениe растений Vaccinium uliginosum L. в культуре in vitro  /МАТЕРІАЛИ  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ІНТРОДУКЦІЯ,     ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА   МОНІТОРИНГ РОСЛИННОГО РІЗНОМАНІТТЯ",до 175-річчя, Ботанічного саду імені   акад. О.В. Фоміна Київського національного університету   імені Тараса Шевченка, 20 – 24   ТРАВНЯ 2014,КИЇВ;

17.  ნანა ზარნაძე. სოფიკო მანჯგალაძე. ციალა ბოლქვაძე    - ასტრას იკროგამრავლება  in vitro  კულტურაში / საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: „ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა       მრავალფეროვნების  შენარჩუნებაში“ 8,9,10 მაისი, ბათუმი, საქართველო, 2013;

18. ნანა ზარნაძე, სოფიკო მანჯგალაძე, ციალა ბოლქვაძე    - ხარიშუბლას მიკროგამრავლების თავისებურებანი in vitro კულტურაში / საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:„ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა         მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში“ 8, 9, 10 მაისი, ბათუმი,    საქართველო; 2013;

19. ნ.ზარნაძე; ე.ჯაყელი, ნ.ვარშანიძე, ქ.დოლიძე.- ასფურცელა ვარდის (Rosa Centifolia  L.) გამრავლება   in vitro კულტურაში. / ინოვაციური ტექნოლოგიები  და გარემოს   დაცვა/ ქუთაისი, საერთოშორისო    სამეცნიერო      კონფერენცია/ შრომების   კრებული 2012;

20. ნანა ზარნაძე; ეთერი ჯაყელი; ქეთევან დოლიძე - პოლპალას (Aerva lanata)     მიკროგამრავლება in vitro       კულტურაში /სოფ.მეურ.აკად.”მოამბე”2012;

21. ნანა ზარნაძე, ეთერი ჯაყელი, ქეთევან დოლიძე, ზაირა ჯაფარიძე- მრავალრიცხოვანი  რეგენერაცია     ლიმონის    (Citrus limon) კალუსის   კულტურაში.   სოფ.მეურ.აკად.”მოამბე” 2012;

 

22. ნ.ალასანია, ნ.ლომთათიძე, ნ.ზარნაძე – ბამიას (Hibiscus Esculantes) in vitro   გამრავლება. - საქართველოს ეროვნულ მეცნ. აკადემიის „მაცნე“,  ბიოლოგიის სერია. ტ. 8. 1–2. 2010;

23. ნ.ალასანია, ნ.ზარნაძე, ნ.ლომთათიძე, ნ.ნაკაშიძე – „Passiflora incornatae“  მორფოგენეტიკური      თავისებურებანი in vitro სისტემაში. / სუბტროპიკული  კულტურები. 1–4. 2010;          

24.  დიასამიძე ი., ზარნაძე ნ., ვარშანიძე ნ., თურმანიძე ნ.–მტირალას ეროვნული  პარკის  იშვიათი და   ქრობადი  სახეობები საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური  კონფერენცია “გარემოს დაცვა და   მდგრადი განვითარება”     ტექნიკური    უნივერსიტეტის ინტერნეტ–შრომების კრებული. 2010;  

25 .ნ.ზარნაძე, ნ.ლომთათიძე, ნ. ალასანია,  რ. ზარნაძე– იაპონური მუშმულის  (Eriobotria   japonica L) მორფოგენეზი in vitro არეში,საქ.მეც.აკად.‘’მოამბე’’,      თბილისი, 2009,  ტ.3, №1;

26 ნ. ალასანია, ნ.ზარნაძე, ნ.ლომთათიძე, რ. ზარნაძე – ქართული ლიმონის სანერგე მასალის დაფესვიანება in vitro კულტურაში და აკლიმატიზაცია/ საქ. სოფ.  მეურ.    მეც. აკად.“მოამბე” ტ. 24,-  თბილისი,  2009. გვ. 153;

27. ნ. ლომთათიძე,  ნ. ზარნაძე, ე. მაჭუტაძე, ნ. ალასანია –“Actinidia Colomicta-ს  თესლებზე  სუპერმუტაგენების ნიტროზომეთილშარდოვანას და   ნიტროზოეთილ  შარდოვანას    ზემოქმედებით  გამოწვეული   ცვლილებები”,      საქართველოს   მეცნიერებათა   ეროვნული აკადემიის “მოამბე” 2009 წ. ტ.4 ;    .          

28. ნ.ზარნაძე, ნ.ლომთათიძე, ნ.ალასანია, რ.ზარნაძე– თხილის მიკროკლონალური  გამრავლება in vitro   კულტურაში.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის “მოამბე”, თბილისი. 2009, ტ. 26;  

29. ნ. ლომთათიძე, ნ. ზარნაძე, ნ. ალასანია– „ონტოგენეტიკა“ – სახელმძღვანელო  გენეტიკის სპეციალობა მაგისტრი სტუდენტებისათვის. ბათუმის შოთა     რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 2009;

30. ნ. ალასანია, ნ. ლომთათიძე, ნ. ზარნაძე– „ადამიანის ეკოლოგია“ დამხმარე     სახელმძღვანელო სამედიცინო და   საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის  სტუდენტებისათვის. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.  უნივერსიტეტი, 2009;

31.ნ.ლომთათიძე, ნ.ზარნაძე, ნ.ალასანია, ე.მაჭუტაძე –“Actinidia Colomicta-ს    თესლებზე  სუპერმუტაგენების ნიტროზომეთილშარდოვანას და    ნიტროზოეთილშარდოვანას ზემოქმედებით   გამოწვეული ცვლილებები”.   საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული   აკადემიის    “მოამბე” თბილისი,    ტ. 3, № 3,  2009;

32. ნ. ალასანია, ნ.ზარნაძე, ნ.ლომთათიძე, ნ. ვარშანიძე – სამკურნალო  მცენარე   პასიფლორას (Passiflora      incornatae L.) in vitro კულტურაში   გამრავლებით   მიღებული მცენარე რეგენერანტებისაგან სანერგე    მასალის  გამოყვანა –   სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:   “რეგიონები და    ქვეყნის    სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა”აჭარის არ სავაჭრო-   სამრეწველო    პალატა. შრომათა    კრებული. ბათუმი. 2008, 3-4 ივლისი;  

33. ნ. ალასანია, ნ.ზარნაძე, ნ.ლომთათიძე, ნ.ვარშანიძე– ინტროდუქტი  პასიფლორა (passiflora incarnatae L) აჭარის შავი ზღვის ტენიან  სუბტროპიკებში     საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი სამეცნიერო            შრომათა კრებული.  თბილისი, 2008, ტომი I,  № 4(45);

34. ნ.ალასანია, ნ.ზარნაძე, ნ.ლომთათიძე იაპონური მუშმულას თურქული ჯიშების - Gold Nugget, Sayda, Uzun, Cukurgobek თესლნერგების ბიოლოგიური თავისებურებანი აჭარის შავი   ზღვის სუბტროპიკული ზონის პირობე            საერთოშორისო    სამეცნიერო კონფერენცია‘’  კულტურულ   მცენარეთა  გენეტიკური რესურსები და მათი   გამოყენება სოფლის  მეურნეობაში /   შრომათა  კრებული თბილისი, 2008, 29-31 მაისი,

35. Н. Зарнадзе, Н.Ломтатидзе -‘’Размножение актинидии в культуре in vitro путем регенерации. “ / І СЕЛЕКЦІОНЕРІВ ім. М. І. ВАВИЛОВА. ВИХОДИТЬ ДВІЧІ НА РІК  КИЇВ , 2008,том 6. № 1;

36. ნ.ზარნაძე; ნ,ლომთათიძე; რ.ზარნაძე; ნ. ვარშანიძე; ზ.ჯაფარიძე -Yuglans regia L. მიკროკლონური გამრავლება სომატური ემბრიოგენეზის გზით / ВЕСТНИК’ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА  АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЕНЕТИКІВ І    СЕЛЕКЦІОНЕРІВ ім. М. І. ВАВИЛОВА. ВИХОДИТЬ ДВІЧІ НА РІК  КИЇВ,  2008,  том - 6. № 1;

37. Н. Зарнадзе; Н.Ломтатидзе -Размножение Актинидии в культуре in vitro путем регенерации Мiжнародна науково-практична конференцiя “наука та практика: iнновацiя-2007” Збiрник наукових праць, 4-8 червня, Полтава, 50-52, 2007;

38. ნ.ზარნაძე; ნ.ალასანია; ნ.ლომთათიძე - საკვები არეების ზემოქმედება ვაზის ჯიშ “ჩხავერის” in vitro სისტემაში გამრავლებაზ ე”/ საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. თბილისი, 2007. ტ.175. # 3.

39. ნ.ზარნაძე; ნ.ალასანია; ნ.ლომთათიძე; ნ. გოგიტიძე - ჰორმონების გავლენა   თხილის კვირტების ზრდა- განვითარებაზე                  კვირტების მასიურად მიღების   გზით / საქ. სოფ. მეურ. მეც. აკად. “მოამბე” თბილისი, 2006, ტ. 17, გვ. 24-26;

40.      ნ. ზარნაძე; ნ.ლომთათიძე - „აუქსინების გავლენა იაპონური მუშმულის   (Eriobotria japonica) მიკროყლორტების დაფესვიანებაზე / აგრარული   მეცნიერების პრობლემები. თბილისი, 2006, ტ.XXXV. გვ.102–103;

 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 

1.Nana Zarnadze,N. Alasania,E. Jakeli, T. Bolkvadze, S. Manjgaladze. (2023) Impact of petroleum products on water resources, the example of the Bartskhanistskali River. 3rd International Conngress on  Engineering and Life Science,   20-22 September 2023 Trabzon.

2. Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Nana Zarnadze, Ketevan Dolidze, Nazi Turmanidze, Gia Bolqvadze Species diversity of medicinal plants containing flavonoids distributed in Ajara - South Colchis and their use in ethnomedicine, ISS2023, 6th International Science Symposium “New Horizons in Science”, Sofia, Bulgaria, 1-2 september, 2023, Abstract book, pp.4. 

3.ჭითანავა ჟანა, ზარნაძე ნანა (2021) ზოგიერთი ფიზიოლოგიური და გენეტიკური ცვლილებების შესწავლა სოიის (Glicine max (L)Meer) ტესტ-სისტემის გამოყენებით-VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომათა კრებული, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

4.Nana Zarnadze, Ketevan Dolidze, Sophiko Manjgaladze,Nazi Turmanidze, Jana Chitanava, Gia bolkvadze, Eteri Jakeli. (2019, September). MICROCLONAL PROPAGATION OF CRATAEGUS MONOGYNA JACQ. IN VITRO. In CBU International Conference Proceedings (Vol. 7, pp. 1020-1025).

5. Makaradze, E., Meparishvili, G., Varshanidze, N., Diasamidze, I., Dolidze, K., Jakeli, E., & Zarnadze, N. (2019, September). Rapd-Analysis Of Cyclamen Spp. Genome Polymorphism. In CBU International Conference Proceedings (Vol. 7, pp. 949-953).

6. E. jakeli, N. Varshanidze, I. Diasamidze, N. Zarnadze, K. Dolidze, BOIDIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS OF WILD FLORA IN AJARA–SOUTH COLCHIS AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE.  Conference Procesing Books : ISSN. 2018 3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, At Pristina, Cosovo.

7. BOIDIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS OF WILD FLORA IN AJARA–SOUTH COLCHIS AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE.  Conference Procesing Books : ISS 2018 3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, At Pristina, Cosovo.

8.Eteri Jakeli, Natela Varshanidze, Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Ketevan Dolidze MEDICINAL PLANTS FROM THE FLORA OF AJARA (SOUTH COLCHIS) USED AGAINST CERTAIN CHRONIC DISEASES.INESEC 2018 INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC), abstract books, 14-17 November 2018 Diyarbakır/Turkey www.ineseg.org www.inesegconferences.or

9. MEDICINAL PLANTS FROM THE FLORA OF AJARA (SOUTH COLCHIS) USED AGAINST CERTAIN CHRONIC DISEASES.INESEC 2018 INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC), abstract books, 14-17 November 2018 Diyarbakır/Turkey www.ineseg.org www.inesegconferences.or

10.Nino Manvelidze. Nana Zarnadze, Sofiko Manjgaladze, Ciala Bolkvadze, Ketevan Dolidze- Regulation of Mikroklonal Reproduction According to the nutrient Medium Components of in vitro Culture of  Staphilea colchica, / SEAB 2016,Symposium on euroasian biodiversity, 23-27 May.Antalia, Turkiye, 2016, 227p

11. ნანა ზარნაძე; სოფიკო მანჯგალაძე; ციალა ბოლქვაძე; ქეთევან დოლიძე - სომატური ემბრიოგენეზი სუმბულის კულტურაში/ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული იტერნეტ- კონფერენცია http://agroconference.ge/wp-content/uploads/2016/02/zarnadze.-2.pdf

12. Зарнадзе Н.Ж., Джакели Э.М., Челидзе Н., Гамкрелидзе Х.О.- Клональное  микроразмножениe растений Vaccinium uliginosum L. в культуре in vitro  /МАТЕРІАЛИ  МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ІНТРОДУКЦІЯ,ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ РОСЛИННОГО РІЗНОМАНІТТЯ", до 175-річчя, Ботанічного саду імені   акад. О.В. Фоміна Київського національного університету   імені Тараса Шевченка, 20 – 24   ТРАВНЯ 2014,КИЇВ;

13. Nino Manvelidze. Nana Zarnadze, Sofiko Manjgaladze, Ciala Bolkvadze, Ketevan Dolidze- Regulation  of Mikroklonal Reproduction According to the nutrient Medium Components of in vitro Culture of  Staphilea colchica, / SEAB 2016,Symposium on euroasian biodiversity, 23-27 May.Antalia, Turkiye, 2016, 227p;

14. Zarnadze, S. Manjgaladze, Ts. Bolkvadze - Peculiarities of Microclonal Propagation of  the Plants/ International Conference “APPLIED ECOLOGY: PROBLEMS, INNOVATIONS“; 7-10 MAY,2015,Tbilisi-Batumi, GEORGIA.

15. ნანა ზარნაძე, სოფიკო მანჯგალაძე, ციალა ბოლქვაძე    - ხარიშუბლას მიკროგამრავლების თავისებურებანი in vitro კულტურაში / საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:„ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში“ 8, 9, 10 მაისი, ბათუმი,    საქართველო; 2013;

16. ნანა ზარნაძე. სოფიკო მანჯგალაძე. ციალა ბოლქვაძე    - ასტრას მიკროგამრავლება  in vitro  კულტურაში / საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია: „ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების  შენარჩუნებაში“ 8,9,10 მაისი, ბათუმი, საქართველო, 2013;

17. ნ.ზარნაძე; ე.ჯაყელი, ნ.ვარშანიძე, ქ.დოლიძე.- ასფურცელა ვარდის (Rosa Centifolia  L.) გამრავლება   in vitro კულტურაში. / ინოვაციური ტექნოლოგიები  და გარემოს   დაცვა/ ქუთაისი, საერთოშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/ შრომების   კრებული 2012;

18. ინგა გაფრინდაშვილი; ნანა ზარნაძე–ჩაის ანასხლავი მასალაში ცელულოზას     შემცველი  ნარჩენების ბიოკონსერვაცია. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერიტეტი. საერთოშორისო კონფერენცია: “საინჟინრო ტექნოლოგიები და განვითარების  პერსპექტივები” 2010წ;

19. დიასამიძე ი., ზარნაძე ნ., ვარშანიძე ნ., თურმანიძე ნ.–მტირალას ეროვნული  პარკის  იშვიათი და   ქრობადი  სახეობები საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური  კონფერენცია “გარემოს დაცვა და   მდგრადი განვითარება” ტექნიკური    უნივერსიტეტის ინტერნეტ–შრომების კრებული. 2010

20. ნ.ალასანია, ნ.ზარნაძე, ნ.ლომთათიძე იაპონური მუშმულას თურქული ჯიშების - Gold Nugget, Sayda, Uzun, Cukurgobek თესლნერგების ბიოლოგიური თავისებურებანი აჭარის შავი   ზღვის სუბტროპიკული ზონის პირობებში/საერთოშორისო   სამეცნიერო კონფერენცია‘’  კულტურულ   მცენარეთა  გენეტიკური რესურსები და მათი   გამოყენება სოფლის  მეურნეობაში /   შრომათა  კრებული თბილისი, 2008, 29-31 მაისი,

21. Н. Зарнадзе, Н.Ломтатидзе -‘’Размножение актинидии в культуре in vitro путем регенерации.“ / І СЕЛЕКЦІОНЕРІВ ім. М. І. ВАВИЛОВА. ВИХОДИТЬ ДВІЧІ НА РІК  КИЇВ , 2008,том 6. № 1;

22. Н. Зарнадзе; Н.Ломтатидзе -Размножение Актинидии в культуре in vitro путем регенерации/ Мiжнародна науково-практична конференцiя “наука та практика: iнновацiя-2007” Збiрник наукових праць, 4-8 червня, Полтава, 50-52, 2007;

 

 

 

 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1) 2012-2013 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;ხელშეკრულების №19/05 -აქტინიდიის (Actinidia Delicioza ) მიკროგამრავლების შესწავლა in vitro  კულტურაში/მეცნიერ-ხელმძღვანელი
2) 2009-2011 სესფ და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; ხელშეკრულების № 510 - სტევიის გაშენების, მოვლა-მოყვანის, გადამუშავების და სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების კვების პროდუქტების ახალი ტექნოლოგიების შესწავლა, შემუშავება, აპრობაცია. ძირითადი შემსრულებელი
3) 2007-2009 სსეფ და შოთა საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; ხელშეკრულების № 094- სხვადასხვა მაღალხარისხოვანი ჩაის პროდუქციის წარმოების ხერხების დამუშავება სელექციური და ბიოქიმიური  გამოკვლევების საფუძველზე /ძირითადი შემსრულებელი
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1)  10.06.2010 –10.06.2011 პირველადი დახმარების ძირითადი/ ბაზისური კურსი №BFA/010
2)  20.06.2011 –20.06.2012 პირველადი დახმარების ძირითადი/ ბაზისური კურსი №BFA/011
3)   28.04.2011 –01.05.2011 პრაქტიკოსი  ანდრაგოგის ტრენინგი სერთიფიკატი
4)   29.08.2011 03.09.2011 განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა (5 ESTS) სერთიფიკატი
5)   16.07.2013 Based “SGS” - Training  Program  on  SGS Operations Supervision and passed the Assessment modules  – GENEVA    („საერთაშორისო სოციალური მომსახურების“ (“SGS”) ქსელის  მსოფლიო  ლაბორატორიათა შორის სუპერვაიზერის თანამდებობის დასაკავებლად გავლილი მოდულების და გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკათი  (ჟენევა) №1307NZ913 -21526
6) 13.05.2012 SGS” - SLIM Interactive training guide –  (Training  Program and passed the Assessment modules) – GENEVA  („საერთაშორისო სოციალური მომსახურების“ (“SGS”) ქსელის მსოფლიო  ლაბორატორიათა შორის ლაბორატორიული მეთოდებისა და ანალიზის მონაცემების გადაცემის სწავლებისათვის  გავლილი მოდულების და გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი სერტიფიკათი  (ჟენევა)  №1205NZ913-05806 
 
უცხო ენების ცოდნა:
რუსულ ენა   -  ძალიან კარგად;
ინგლისური   - ლექსიკონის დახმარებით
გერმანული   -  ლექსიკონის დახმარებით
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
WINDOWS  
WORD
EXCEL
INTERNET
POWER POINT
 Photoshop editor
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა