საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნაზი თურმანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 31/07/1954
მისამართი: ტბელ აბუსერიძის შესახვევი, 3/9
ელ-ფოსტა: turmanidze.nazi@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995)555 600 630
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

 მცენარეთა ფიზიოლოგიის, მიკრობიოლოგიის, გარემოს დაცვის  საკითხების კვლევა

სამუშაო გამოცდილება:
2018 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის  ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
2013-2018 წ.წ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის  ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.
2011-2013 წ.წ. – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. განათლებისა და მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ–პროფესორი.
2010 წლიდან – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ასისტენტ–პროფესორი.
2009 – 2010 წ.წ. – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, უფროსი მასწავლებელი.
2006 – 2009 წ.წ. – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიოლოგიის დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი.
1999-2005 წ.წ. – შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფია–წყლის ბიორესურსებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, დოცენტი.
1998-1999  წ.წ.– შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგია-ქიმიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
1983-1998 წ.წ. – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტი, მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი.
1981 – 1983 წ.წ. – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტი. ბიოლოგიის კათედრის ლაბორანტი
1981.17.05 -დან 1981.28.12 -მდე – რ/გ “აჭარცხოველმრეწვი”. უხეში საკვების გადამამუშავებელი საამქროს ლაბორატორიის ლაბორანტი
1979 – 1981 – შუახევის რაიონის განათლების განყოფილება. ფურტიოს საშუალო სკოლის ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი
1974 – 1979 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტი. ბუნებისმეტყველება–გეოგრაფიისა და ფიზიკური აღზრდის ფაკულტეტის ბიოლოგა–ქიმიის სპეციალობის სტუდენტი.
1971 – 1974 – ხელვაჩაურის რ-ნი, აჭარისწყლის კოლმეურნეობა. რიგითი წევრი (მეჩაიე).
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Natela Varshanidze, Eter Jakeli, Nazi Turmanidze, Maya Darchidze, Variety of medicinal plants containing flavonoids common in Adjara and features of use "INTERCULTURAL DIALOGUES" TRANSACTIONS: Vol. 7 (2023): "INTERCULTURAL DIALOGUES" TRANSACTIONs
 • Natela Varshanidze, Inga Diasamidze, Nazi Turmanidze, Ketevan Dolidze, Eter Jakeli, Gia Bolkvadze, Diversity of Plants Containing Alkaloids and Peculiarities of Distribution in Adjara "INTERCULTURAL DIALOGUES" TRANSACTIONS: Vol. 6 (2021): "INTERCULTURAL DIALOGUES" TRANSACTIONS
 • Varshanidze, N., Jakeli, E., Diasamidze, I., Dolidze, K., Turmanidze, N., Zarnadze, N. (2020). Ecological perspectives of endemic flora of Adjara, Georgia. Central Asian Journal of Environmental Science and Technology Innovation, 1(5), 245-251. doi10.22034/CAJESTI.2020.05.01
 • Beridze, M. ., Kalandia, A. ., Japaridze, I. ., Vanidze, M. ., Varshanidze, N. ., Turmanidze, N. ., Dolidze, K., Diasamidze, I. ., & Jakeli, E. . (2020). PHYTOCHEMICAL STUDY OF ENDEMIC SPECIES HELLEBORUS CAUCASICUS, HELLEBORUS ABCHASICUS AND FICARIA POPOVII SPREAD IN SOUTHERN COLCHIS. Proceedings of CBU in Medicine and Pharmacy1, 1-7. https://doi.org/10.12955/pmp.v1.89
 • Kacharava, T., Epitashvili, T., Varshanidze, N., Turmanidze, N., Dolidze, K., Zarnadze, N., Diasamidze.I., Jakeli, E. (2020). Physiological and Chemical Characteristics of Lemon Balm (Melissa Officinalis) in Georgia. Journal of Medical Biomedical and Applied Sciences.
 • Natela Varshanidze, Nazi Turmanidze, Ketevan Dolidze, Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Tinatin Epitashvili, Tamar Katcharava, Biodiversity of Medicinal Plants Containing Essential Oil and  Their Spreading in Adjara .Universal Journal of Agricultural Research(3): pp. 99-104, 2018 http://www.hrpub.org
 •  K.Dolidze, I.Diasamidze, E.Makaradze, J.Chitanava, N.Varshanidze, N.Turmanidze and G.Bolkvadze. A Preliminary Review of Endemic in Situ Conserved of Adjara Protected Areas in Georgia. International Journal of Environmental Sciences.  Vol.  6. No. 1. 2017. Pp 13-16. ©Copyright by CRDEEP Journals All Rights Reserved
 • LIFE FORMS OF ADJARA'S OAK FOREST  Proceedings ICAE International Conference "Applied Ecology: Problems, Innovations" . (Diasamidze I. Bolkvadze G , Varshanidze; Jakeli E).  ISBN 978-9941-0-7644-2; 250-254pp. 2015.
 • Biomorphological peculiarities of  Arbutus andrachne L. in South Colchis, Adjara”;  (I. Diasamidze, G. Bolkvadze, Dolidze K., Jakeli E.  etc.)  MATERIALS  МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: «Интродукция, сохранение и мониторинг растительного разнообразия» NAN Ukraine  Kiev, ISBN  978-966-437-390-3, 225-226pp. 2014
 • Изучение хромосомных нарушений у цитрусовых при воздействии вытяжкой из листьев и пыльцевых зерен. (Долидзе К). //Фундаментальные исследования. 2014 № 6. Ч.I. М. Стр.63-66. Импакт фактор 0,296 ISSN 1812-7339. Эл. версия www. fr.rae.ru
 • საქართველოს ნიადაგების ეროზიული მდგრადობის შეფასება. (გ. გოგიჩაიშვილი, ო. ღორჯომელაძე, მ. ღორჯომელაძე). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“ # 29. თბილისი 2012.
 • ნიადაგების ეროზიულობის დინამიკა წლის განმავლობაში. (გ. გოგიჩაიშვილი, ო. ღორჯომელაძე, ).  საქართველოს სოფლის    მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია „მოამბე“ # 30. თბილისი 2012.
 • Еффективные  противозрозионные рриемы для развития картофелеводства Аджария.    (О. Горджомеладзе, Щ. Пукарадзе) Сообщения Академии сельскохозяйственных наук Грузии №29. Тбилиси 2012.
 • ორნაკვთიანი გინკგო, როგორც ძვირფასი დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე (ნ. ვარშანიძე, ი. დიასამიძე,  ქ.დოლიძე) //ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. № 5,„ინტერფარმი“. თბ. გვ.40-41 2011`
 • Осушение заболоченных территорий в Аджарии. (О.Горджомеладзе, Г. Гогмачадзе, М. Горджомеладзе). // Электроино-произв. журнал АгроЭкоИнфо. Москва. 5 стр.143026. УSSN 1999-6403.  2010.
 • Почвозащитно - водо охранная роль лесов Аджарии. (О.Горджомеладзе, Г. Гогмачадзе). // Электроино-произв. журнал АгроЭкоИнфо. Москва. 8 стр.143026. УSSN 1999-6403. 2010.
 • Выявление и освоение земельных ресурсов первейшая задача земельцев Аджарии. (О.Горджомеладзе, Н. Беридзе, Г. Гогмачадзе. ). // Электроино-произв. журнал АгроЭкоИнфо. Москва. 6 стр.143026. УSSN 1999-6403. 2010.
 • For studing question of hybridization in plant of tea (Thea sinensis L.). 1st international Turkey and Japan. Environment and forestry symposium. (K.Dolidze, A.Diasamidze, M.Koridze,). 04-06 November 2010 (Karadeniz Technical University, Trabzon – Turkey). Abstract. Vol. 3. p. 1501.
 • About the evolution meaning of mechanisms and poly embryo of a strong spontaneous mutation genesis in citrus. International scientific conference “Problems of subtropical agriculture and processing industry” dedicated to 80TH anniversary of foundation the institute. (Diasamidze A., Dolidze K., Koridze M., ). // Subtropikal crops 1-4 (261-264) , 2010. (ISSN 0207 9224).
 • About the evolution meaning of mechanisms and poly embryo of a strong spontaneous mutation genesis in citrus. International scientific conference “Problems of subtropical agriculture and processing industry” dedicated to 80TH anniversary of foundation the institute. (Diasamidze A., Dolidze K., Koridze M., ). // Subtropikal crops 1-4 (261-264) , 2010. (ISSN 0207 9224).
 • ტენიანი სუბტროპიკების სოფლის მეურნეობაზე კლიმატის ცვლილებების შეფასება ქობულეთის მაგალითზე. 2009. სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი. რადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები ტ. IV-V თბილისი. გვ.150-154. ISSN 1512-278
 •  ნიადაგის ეროზიის პროგნოზირება. (გოგიჩაიშვილი გ., ღორჯომელაძე ო.), 2009. rსუ შრომები.№ 15 გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი” ბათუმი 200–205
 • ატიპიური პნევმონიები - დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე ასპექტები. (ცინცაძე ნ., დოლიძე ქ.). 2009. რსუ შრომები. № 15.გამომც.“ბათუმის უნივერსიტეტი”. ბათუმი. 31-37
 • ინფექცია „Nellicobacter pilori“ სხვადასხვა გასტროენტეროლოგიური და არაგასტროენტეროლოგიური დაავადებების პათოგენეტიკური ფაქტორი. (ცინცაძე ნ., დოლიძე ქ.). 2009. რსუ შრომები. № 15 გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი” ბათუმი. 22-27
 • პლასტიდური პიგმენტების შემცველობის ცვალებადობა ჩაის ზოგიერთი ფორმის ფოთლებში. (დოლიძე ქ., დიასამიძე ა.). 2009. რსუ შრომები.№ 15 გამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი” ბათუმი 65-71
 • Динамика интенсивности фотосинтеза в некоторых формах листьев растений чая. (Долиде К., Диасамидзе А., Гогмачадзе Л.). 2009 . // Электроино-произв. журнал АгроЭкоИнфо. №1.Москва. 5 стр.
 • Особенности расщепления гибридов при скрещивании разных по урожайности и качеству форм чая сорта Колхида. (Долиде К. Диасамидзе А. Гогмачадзе Л.). 2009. // Электроино-произв. журнал АгроЭкоИнфо. №1. Москва. 6 стр.
 • ბიომრავალფეროვნების ზოგიერთ გენეტიკურ და ბიოევოლუციურ კანონზომიერებათა მექანიზმების შესახებ. (დიასამიძე ა., დოლიძე ქ.,). 2009. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “აჭარის (სამხრეთ-კოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება” მასალები. ბათუმი. 202-209.
 • ზოგიერთი ასპექტები შიდამთიანი აჭარის მიწათმოქმედებაში. (ღორჯომელაძე ო.). 2008. რსუ შრომათა კრებ. (საბუნ. მეცნ.) №12 ბათუმი (212-216). ISSN 1987-5398
 • Восстановление плодородия смытых почв верхнеи Аджарии. (Горджомеладзе О.). 2006. Министерство селсъкого хозяиства Р.Ф. Агрохим. Вестник. №1..Москва. Научно-практический журнал Государственной агрохимслужбы МСХ РФ. 2 (31-32).
 • Rh-Hr გენეტიკური მარკერების გავრცელების სიხშირე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქედის რაიონში. (ნაგერვაძე მ., დიასამიძე ა., დუმბაძე გ., ახვლედიანი ლ.,). 2006. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. №2 (მარტი, აპრილი). 2 გვ.(343-344). ISSN 0132-1447.
 • Frequency of Occurrence of Rh-Hr Genetic Marcers in the Population of Keda Region of Ajara, Georgia. Bull. (Nagervadze M., Diasamidze A ., Akhvlediani L., Dumbadze G.,). Georg. Acad. Sci. Vol.173-2, Tbilisi, Georgia. 343-344. 2006. ISSN 0132-1447.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 • Natela Varshanidze, Eter Jakeli, Nazi Turmanidze, Maya Darchidze, Variety of medicinal plants containing flavonoids common in Adjara and features of use "INTERCULTURAL DIALOGUES" TRANSACTIONS: Vol. 7 (2023): "INTERCULTURAL DIALOGUES" TRANSACTIONS
 • International Scientific Conference “Modern Problems of Ecology”  ბიოსიმულატორის BactoFert-L Boden-ის ეფექტურობა დამლაშებაზე, როგორც აბიოტურ სტრესზე G Dumbadze, G Gegidze, N Chachkhiani-Anasashvili, R Lortkipanidze, N Turmanidze https://mpe.openjournals.ge/index.php/mpe/article/view/6008 
 • Динамика интенсивности фотосинтеза в некоторых формах листьев растений чая. (Долиде К., Диасамидзе А., Гогмачадзе Л.). 2009 . // Электроино-произв. журнал АгроЭкоИнфо. №1.Москва. 5 стр.
 • • ტენიანი სუბტროპიკების სოფლის მეურნეობაზე კლიმატის ცვლილებების შეფასება ქობულეთის მაგალითზე. 2009. სსიპ აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი. რადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები ტ. IV-V თბილისი. გვ.150-154. 
 • •  პლასტიდური პიგმენტების შემცველობის ცვალებადობა ჩაის ზოგიერთი ფორმის ფოთლებში. (დოლიძე ქ., დიასამიძე ა.). 2009. რსუ შრომები.№ 15 gამომც. “ბათუმის უნივერსიტეტი” ბათუმი 65-71
 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2019 ტრენინგი: „კვლევის პრაქტიკული მეთოდების გამოყენება უმაღლეს სასწავლებლებში“ თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

 • 2019 Trainings: “Open Pedagogy- Looking forward the Future” Telavi State University;

 • 2017 ტრენინგი: “სწავლა სწავლების მეთოდები უმაღლეს სასწავლებლებში”, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

 • საერთაშორისო ეკოლოგიური საზაფხულო  სკოლა „ეკოლოგიური პრობლემები და მისი დაძლევის გზები“ 2014 წ.
 • ალერგოლოგიისა და იმუნოლოგიის კონგრესი „ჯანმრთელობა და ნარკოტიკი“ 2012 წ.
 • სწავლება/სწავლისა დაშეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 2012 წ.
 • ქალთა და ბავშვთა დაცვის კავშირი - „საქართველოში ბიოსამედიცინო სფეროს წარმომადგენელ მეცნიერ ქალთა პროფესიული განვითარების პროგრამა“- თბილისი 2009.
 •  ინგლისური ენის შესწავლის ცენტრი (გლოსა), სერტიფიკატი №00038 2010.
 
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული  ენა, გერმანული ენა.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Exell, Power Point, Enternet Explorer

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა