საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ბადრი გეჩბაია
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 05.12.1981
მისამართი: საქართველო, ქ. ბათუმი 6010. ანგისის ქ. 15 ბინა 90
ელ-ფოსტა: gechbaia.badri@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 722115
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტ-მენეჯერი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მენეჯმენტის პრობლემატიკა, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, რეგიონული ეკონომიკა

სამუშაო გამოცდილება:

2023 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, პროფესორი

2018-2023 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი

2015 დან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2009 -2013 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური პოლიტიკისა და ბიზნესის ადმინისტრირების  დეპარტამენტი, ასისტენტ პროფესორი

2012 -2015 - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი

2014-2016 - ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA, დირექტორის მოადგილე სტრატეგიული განვითარებისა და ხარისხის  უზრუნველყოფის საკითხებში

2008-2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, უფროსი მასწავლებელი

2005-2006 - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის უფროსი მასწავლებელი

2005-2007 - ბათუმის სახელმწიფო უმაღლესი მრავალდარგოვანი კოლეჯი, დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში

2004-2007 - ევროპული უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალის ეკონომიკის პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი

2003-2007 - ბათუმის სახელმწიფო უმაღლესი მრავალდარგოვანი კოლეჯი, ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი

2003-2006 - ბათუმის ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი, ეკონომიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

 

 


 

 

 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

სახელმძღვანელოები

ი. მახარაშვილი, ე. ბარათაშვილი, ბ. გეჩბაია, მ. ჩეჩელაშვილი, ო. კიკვაძე. მენეჯმენტის ინტეგრირებული სისტემები, სახელმძღვანელო. გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2018

ბ. გეჩბაია, ა. დევაძე. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, სახელმძღვანელო. გამომცემლობა უნივერსალი. თბილისი, 2015.

ე. ბარათაშვილი, მ. ჩეჩელაშვილი, ლ. ბაგრატიონი, ჯ. ზარანდია, ბ. გეჩბაია. ინოვაციური მენეჯმენტი (რუსულ ენაზე), რიდერი. 2014;

გ. ჯოლია, ბ. გეჩბაია, დ. სეხნიაშვილი, ა. დევაძე. ინტერნეტ ეკონომიკა, სახელმძღვანელო. გამომცემლობა უნივერსალი, 2014;

ბ. გეჩბაია, პ. აროშიძე. მენეჯმენტის საფუძვლები. აქტიური სწავლება. ნაწილი I. საქმიანი თამაშები, სავარჯიშოები, სიტუაციები, ტესტები. 2013;

ე. ბარათაშვილი, ნ. ბაკაშვილი, ნ. ფარესაშვილი, დ. მესხიშვილი. ბ. გეჩბაია. თანამედროვე ბიზნეს-სტრატეგიები.  სახელმძღვანელო.  გამომცემლობა უნივერსალი, 2011;

ბ. გეჩბაია, გ. მამულაძე. ბიზნესის PR ტექნოლოგიები.  სახელმძღვანელო. გამომცემლობა უნივერსალი, 2010;

ბ. გეჩბაია, გ. მამულაძე. ბიზნესი და კომუნიკაცია, დამხმარე სახელმძღვანელო. გამომცემლობა ინოვაცია, 2009.

ი. ადეიშვილი, ბ. გეჩბაია. ფირმის ინოვაციური მარკეტინგი. სახელმძღვანელო. თბ., 2008.

სამეცნიერო სტატიები

B. Gechbaia, M. Bozhinova, K. Goletiani, G. Abashidze. THE ROLE OF HRM IN EMPLOYEE MOTIVATION: STRATEGIES AND KEY FACTORS IN THE MODERN WORKPLACE (EXAMPLE OF GEORGIA). Journal Business Management, #3, 2023.

O. Tomilin, O, Krasnikova, B. Gechbaia, S. Zorya, Y. Drobotya, Y. Synytsia. RISK MANAGEMENT IN THE AGRARIAN SECTOR: FINANCIAL ASPECT. Vol. 4 No. 51 (2023): FINANCIAL AND CREDIT ACTIVITY: Problems of Theory and Practice. Scopus, WOS.

O. Svitovyi, O. Kirdan, B. Gechbaia., Organizational-Economic Foundations of Formation of Value Added In Grain Production. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, Vol.8, No.3, 2022, p., 200-223.  Indexed:Scopus and Wos. Indexed:Scopus and Wos https://are-journal.com/are

N. Vdovenko, O. Tomilin, L. Kovalenko, B. Gechbaia, E. Konchakovskiy. Global Trends And Development Prospects of The Market of Plant Protection Products. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, Vol.8, No.2, 2022, p., 179-205.  Indexed:Scopus and Wos. Indexed:Scopus and Wos https://are-journal.com/are

B. Gechbaia., L. Qoqiauri., Main blocks and models of the national innovative system. Scientific bulletin of Polissia № 1 (17), 2019. p., 41-54. DOI: 10.25140/2410-9576-2019-1(17)-41-54

B. Gechbaia., E., Kharaishvili., Z. Mushkudiani., The Trends Of Producing Agro-Food Products And Export Innovative Marketing Strategy In Georgia. Economics. Ecology. Socium, Vol. 3,No.3, 2019. DOI: https://doi.org/10.31520/2616-7107/2019.3.3-1

Z. Mushkudiani., B. Gechbaia., Facing the Global Competitiveness Challenge and Quality of Business Freedom in Georgia. European Journal of Economic Studies,  8(2), 2019. p., 131-135. DOI: 10.13187/es.2019.2.131

N. Jabnidze, B. Gechbaia, N. Phalavandishvili, E. Bakhtadze. An enterprise with tourist status as a stimulant for attracting investments and tourists to Adjara. Fundamental and applied researches in practice of leadind scientific schools. Volume 31, Number 1, 2019. Hamilton, ON, 2019. DOI prefix: 10.33531. p., 77-80 

Kharaishvili E., Gechbaia B., Mamuladze G., Wegetable market: Competitive Advantages of Georgian Product and competition challenges. Innovative Marketing (2018) 14(3) 8-16. DOI: 10.21511/im.14(3).2018.02 Scopus

ბ. გეჩბაია. გ. მამულაძე. ინოვაციური ეკონომიკის პრიორიტეტები ევროკავშირში და მისი ფორმირების თანამედროვე პრობლემები. ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა" #2, 2016 წ. გვ., 9-12

КОКИАУРИ Ламара, ГЕЧБАИЯ Бадри. Для совершенствования монетарной и фискальной политики Грузии. Scientific Journal Public Management № 1 (2), 2016. p., 106-134.

GECHBAIA Badri. Teamwork, Some of The Issuses in Modern Manajement. Scientific Journal № 1, Global Management and Economics. Chernihiv, 2015. P., 191-193.

ლ. ქოქიაური, ბ. გეჩბაია. სახელმწიფო ინოვაციური პოლიტიკის პრიორიტეტული მიმართულებები საქართველოში. საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა" #1. გვ.,14-34. თბ., 201

Л. Шимановска-Дианич., Б. Гечбаия., Т. Ишейкин. Категорийный аппарат креативного менеджмента. თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის შრომების კრებული XVII, Tb., 2015. გვ., 485-489

მონოგრაფიები:

ბ. გეჩბაია, ზ. მუშკუდიანი, გ. მამულაძე. საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის გლობალური დეტერმინატები. გამომცემლობა "კალმოსანი", 2022 წ. ISBN 978-9941-492-85-3.

ბ. გეჩბაია, ზ. მუშკუდიანი. პერსონალის სწავლება, როგორც ორგანიზაციის ინოვაციური განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. გამომცემლობა კალმოსანი, თბილისი - 2021, 85 გვერდი.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

B. GechbaiaT. MaisuradzeN. ParesashviliK. Goletiani and Levan Gvarishvili.  International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2023) Izmir, Turkey, July 12, 2023. 

B. Gechbaia, M. Diasamidze. INFLUENCE OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM ON THE FORMATION OF MARKETING STRATEGIES OF TOURIST COMPANIES. 19th Economic International Conference, Challenges and Opportunities for a Sustainable Development , “Ștefan cel Mare” University of Suceava May 4th- 5th, 2023 http://conferinta.feaa.usv.ro/index.php/iec/cosd2023

N. Petrenko, O. Vasylenko, O. Kovalenko, O. Svitovyi, I. Sahaidak and B. Gechbaia. Consideration of ecologization and standardization in the management of agricultural business operations. 2021 International Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management. 15-16 October 2021, Odesa, Ukraine. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54897887600

Badri Gechbaia, Amiran Tsilosani, Olha Prokopenko, Zurab Mushkudiani and Ketevan Goletiani. Problems Caused by the Impact of COVID-19 on Small and Medium Enterprises Management and its Solutions. International Scientific and Practical Conference “Sustainable Development in the Post-Pandemic Period” (SDPPP-2021), November 9-10, 2021, Tallinn, Estonia. https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/37/contents/contents.html

Eteri Kharaishvili, Badri Gechbaia , Gulnaz Erkomaishvili , Manana Lobzhanidze, and Ia Natsvlishvili. Shipping policy of agri-food products and the formation of food markets in Georgia. International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics (ISTSML 2021), 24 June, 2021, Batumi, Georgia. https://www.matec conferences.org/articles/matecconf/pdf/2021/08/matecconf_istsml2021_01001.pdf

B. Gechbaia , G. Mamuladze , P. Aroshidze.,Priorities to Increase Business Competitiveness in Georgia in Terms of Globalization. 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES. Paris, France, 22- 24 November, 2019

B.Gechbaia, E. Kharaishvili, G. Maumladze, K. Goletiani., Current Challenges Of Grocery Market And Key Directions Of Development Of Agriculture In Georgia. 20th International Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2019., Jelgava, Latvia. 9-10 May 2019 .

B. Gechbaia, K. Goletiani, G. Gabedava, N. Mikeltadze., Impact of Quality Assurance Mechanisms on the Work Efficiency of Staff in the Educational Space of Georgia. ICEMBIT 2019: International Conference on Economics, Management of Business,  and Technology. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Economics and Management Engineering Vol:13, No:1, 2019, Rome, Italy, February 18 - 19, 2019

გეჩბაია ბ., აროშიძე პ., მამულაძე გ., ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა უცხოელ ვიზიტორებში. ეკონომისტის დღისადმი მიძღვნილი II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები". 13 სექტემბერი, ბათუმი, 2019. მოხსენებების რეზიუმეების კრებული, გვ., 75-76;

პ. აროშიძე., ბ. გეჩბაია. სამამულო წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრატიკული კონფერენცია კონკურენციის პოლიტიკა:თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები. 17-18 ნოემბერი, 2017 წ. შრომების კრებული, გვ., 20-25.

ნ.ფარესაშვილი, ბ. გეჩბაია, ა. ჩაგელიშვილი. მულტინაციონალურ კომპანიებში დასაქმებულ მენეჯერთა გამოწვევები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში. თსუ, თბ., 2017, 3-4 ნოემბერი. მულტინაციონალურ კომპანიებში დასაქმებულ მენეჯერთა გამოწვევები. შრომების კრებული, გვ., 481-486

O. Prokopenko., B. Gechbaia., N. Taraban. Management of Formation of The Green Market. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში. თსუ, თბ., 2017, 3-4 ნოემბერი. მულტინაციონალურ კომპანიებში დასაქმებულ მენეჯერთა გამოწვევები. შრომების კრებული, გვ., 301-304 (რუსულ ენაზე)

E. baratashvili., M. Chechelashvili., B. Gechbaia. Characteristics of Business Culture of Georgia And it Influence on Development of National Style Management. INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION: CHALLNGES OF OUR TIME.  Collection of Scientific Papers. London, 2017. P., 152-154

L. Qoqiauri, B. Gechbaia. FOR SOCIALLY ORIENTED INNOVATIVE DEVELOPMENT. International Research Conferences on The problems os Socio-Economics Development at The Present Stage And Solutions. Batumi, June 24, 2016.

L. Qoqiauri, B. Gechbaia.  FOR SOCIALLY ORIENTED INNOVATIVE DEVELOPMENT. International Research Conference on “The Problems of SocioEconomics Development at The Presents Stage and Solutions”, 2016. Batumi;

Л. Кокиаури, Б.  Гечбаия.  Превращения грузинского лари на рубеже XXI века international scientific-practical conference "Quality Management: Search and Solutions". Side, Turkey: Regional Academy of Management, 2016. 

B. Gechbaia. International Scientific Conference "Education and Economics". Process of decision making in modern management. Poland, Wloclawek, 2015;

B. Gechbaia. Vl. Glonti, G. Bakradze. The First International Scientific and Practice Conference "Ukraine - EU. Modern Technology. Business and Law. Method of Estimation of Business Value (By Exsample of The Regional Insurance Companies). Slovak Republic, Koshice, 2015;

B. Gechbaia. International Scientific-Practical Conference "Social-Economic Systems Development Management in new economics. Social Programs for regional Development Georgia, 2015.

ბ. გეჩბაია. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია "ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები", APPROACHES TO THE FORMATION OF THE ESSENCE AND COMPONENTS OF ECONOMIC SECURITY FROM THE LEVEL OF AN ENTERPRISE TO THE LEVEL OF A STATE. საქართველო, თბილისი, 2015;

ბ. გეჩბაია. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები - გუშინ, დღეს, ხვალ", კლასტერების ჩამოყალიბების აუცილებლობა აგრობიზნესში გვ., 264-266. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2015;

ბ. გეჩბაია. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია - თანამედრეოვე განვიტარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები. ინოვაცია: თეორია და პრაქტიკა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2015;

ბ. გეჩბაია. გ. მამულაძე. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "განთალება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება". მენეჯმენტის პრობლემები სავაჭრო ფირმებში: პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, საქართველო. ქ. გორი,. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2014;

ბ. გეჩბაია, ე. ბარათაშვილი. I რეგიონული სიმპოზიუმი: საკრუიზო ტურიზმი – მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში, ადამიანური რესურსების სერვისული მართვა:გუნდური მუშაობა. ქ. ბათუმი, 2014;

B. Gechbaia. XIX International Scientific Conference Social And Economic Development in Ukraine:European Vector, Risk Management,s Actuality and reality, Ukraine, Melitopol, 2014;

B. Gechbaia. V. Glonti. International Conference, New Challenges of Economic and Business Development – 2012. Method of Estimation of Business Value (by Example of the Regional Insurance Companies). Riga, University of Latvia, 2012;

liparteliani N., Akhalaia N. Gechbaia B., E Commerce Development Prospects in Georgia. 2011 5th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2011 (2011). Scopus

ბ. გეჩბაია. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ეკონომიკისა და ბიზ­ნე­სის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. საქართველოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და რეგიონული სამეწარმეო პოლიტიკა, ქ. ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011;

ბ. გეჩბაია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სა­ქართველო, გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი და საქართველოს რეალობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა, 2011;

ბ. გეჩბაია. გ. ქევხიშვილი. მეორე საეთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ტუ­რ­იზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, ტურისტული კლასტერი როგორც ტურისტული მომსახურების ბაზარზე რეგიონის კონკურენტული უპირატესობის შექმნის ფაქტორი (აჭარის ა.რ-ის მაგალითზე). ქ. ბათუმი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011;

ბ. გეჩბაია. საერთაშორისო კონფერენცია აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აგრობიზნესის განვითარების პერსპექტივები (ინგლისურ ენაზე) გვ., 332–334. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.24-25 ნოემბერი, თბილისი, 2010;

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2012  – 2013 წწ. პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის. PG/27/2-230/12

კავკასიის რეგიონის ეკონომიკის პრიორიტეტები და ტენდენციები გლობალიზაციის ხანაში (კონკურენტუნარიანობა, პრობლემები, გამოწვევები, პერსპექტივები.

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

2. 2015-2017 წწ. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტი

ინოვაციური ეკონომიკის ფორმირება  საქართველოში ევროინტეგრაციის პირობებში (პრობლემები, გამოწვევები, პერსპექტივები)

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

3.2019 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2019 წლის შიდა მიზნობრივი საგრანტო პროექტი. ქართული წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე

4. 2023 - ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი: „ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები რეგიონში ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევების პირობებში“, მონაწილე

5. International Scientific Project "Advancid Tourism Through Information System and Technologies:Insight From the Europenan Union", Organized by Scientific and technikal Organization Teadmus OU (project duration: 04. 11. 2022-04.10. 2023

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2021 - 1-5 November (online) Treaning Human resource Management, Staff Recruitment. Poland. 

2020 25 იანვარი-2 თებერვალი. ელექტრონული აკადემია. ტრენინგ-კურსი, "MS Office - ინტენსიური კურსი". სერთიფიკატი № EA2020-0048.

2020  13-15 იანვარი. კავკასიის სამართლის აკადემია. სასწავლო კურსი: "ლიდერობა და წარმატების ფსიქოლოგია".

2019 კავკასიის სამართლის აკადემია. ტრენინგი თემაზე: საჯარო გამოსვლა და კომუნიკაციის ფსიქოლოგია. 08. 11. 2019

2019 University of Central Europe in Skalica, Akademic Society of Michal Baludansky (Slovakia). Treaning: Pedagogical Projection of the Educational Course: European Traditions and Innovations (120 hours or 3,6 ECTS). 24 October-October 29, 2019. Slovakia-Hungary-Chech Republic-Germany. Certificate -  №09-04/2019

2019 Juraj Dobrila Universityof Pula (Croatia). For successfully participated international internship program on the topic of: "UNIFIED EDUCATIONAL SPACE:UKRAINE-EU" Workload: Contact 50 hours, Independent 100 hours Awarded 5 (five) ECTS Credits for exsamination Result: Excellent A. Cerificate Reg. №HR9273/16.o5.2019

2019 Paneuropsska University of Bratislava (slovakia). For Successfully completed international internship on the topic of: "ASSOCIATION AGREEMENT: DRIVING INTERNATIONAL CHANGES". Workload: Contact 60 Hours, Independent work 120 hours Awarded 6 (Four) Credits for exsamination result: Exsellent A. Certificate №SK9211. 10. 03. 2019

2018. Varna Free University "Chernorizets Hrabar". international internship on the topic of: Innovations in science:The challenges of our time. 4 (four) ECTS. Certificate №. C-9130/15.09.2018. Varna, republic of Bulgaria.

2017 წ. „სწავლების თანამედროვე მეთოდები და ინოვაციური ტექნოლოგიები უმაღლეს განათლებაში:ევროპული გამოცდილება  და არსებული ტენდენციები“.  24-30 ოქტომბერი. სლოვაკეთი (ბრატისლავას პან ევროპულ უნივერსიტეტი,  კოშიცეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი), ჩეხეთი (პრაღა, ანგლო ამერიკული უნივერსიტეტი), გერმანია (დრეზდენის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი),  უნგრეთი (ბუდაპეშტი).

2015 წ. Has undergone the Training (72 hours) by Participation in the Above Mentioned Conference –March 30-April 2, 2015. Koshice, Slovakia. Cherniv National University of technology (Ukraine). Academic society of Mishal Baludansky (Slovakia). 

2013 წ. საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია. ტრენინგი თემაზე: პრაქტიკული სწავლება;

2013 წ.  საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია. ტრენინგი თემაზე: ხარისხის უზრუნველყოფა.

2013 წ. საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია. ტრენინგი თემაზე: სტუდენტთა შეფასება.

2013 წ. საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია. ევროკავშირის „პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობის პროგრამის “ ფარგლებში ტრენინგი თემაზე: გარე შეფასება.

2013 წ. საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია. ევროკავშირის „პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობის პროგრამის “ ფარგლებში ტრენინგი თემაზე: კურსდამთავრებულთა კვლევა.

2013 წ. საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია. ევროკავშირის „პროფესიული განათლების ხარისხის გაუმჯობესებისა და შესაძლებლობების ზრდის ხელშეწყობის პროგრამის “ ფარგლებში ტრენინგი თემაზე: კარიერული დაგეგმვა და პროფესიული ორიენტაცია.

2013 წ. ტრეინინგი თემაზე: „სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სკოლაში“, ივნისი, ქართულ-ევროპული აკადემია.

2013 წ.  ტრეინინგი  „აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში“ თემაზე: „სასწავლო დისკუსია და როლური თამაშები“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი.

2013 წ.  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია. ტრენინგი თემაზე: ადამიანური რესურსების მართვა.

2013 წ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია. ტრენინგი თემაზე: პროექტის მართვა.

2010 წ. აგრობიზნესის კვლევისა და განვითარების საერთაშორისო ცენტრი, საქართველოს არგობიზნესის განვითარების ცენტრი, USDA FAS CADI. ერევანი, სომხეთი ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი. 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა - B2;

ინგლისური ენა - A1; 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, MS-Word, MS-Excel, MS-PowerPoint, Internet

სხვა აქტივობები:

2011 წლიდან - საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, 2015 წლიდან აკადემიის პრეზიდიუმის წევრი; 2016 წლიდან ვიცე-პრეზიდენტი;

2014 წლიდან - მენეჯმენტის რეგიონული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (ასტანა, ყაზახეთი);

2015 წლიდან - ჩერნიგოვის ეროვნული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი, Doctor of Honoris Causa, (უკრაინა, ჩერნიგოვი);

2015 წლიდან საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალის: ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, მთავარი რედაქტორი;

2015 წლიდან - სამეცნიერო ჟურნალის Global Manajement and Economics, სარედაქციო საბჭოს წევრი;

2016 წლიდან - სამეცნიერო ჟურნალის Poblic Manajement - სარედაქციო საბჭოს წევრი;

2015 წლიდან - საერთაშორისო ჟურნალი "საჯარო ადმინისტრირება და მმართველობა" - სარედაქციო კოლეგიის წევრი/http://www.ijpaam.org/editorial-board-2/

2015 წლიდან - სამეცნიერო ალმანახის "გლობალური სამყარო" სარედაქციო კოლეგიის წევრი/ http://www.igsu.oa.edu.ua/index.php/almanakh-hlobalnyi-svit/ 

2014 წლიდან - საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი „მოამბე“–ს სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

2009 წლიდან - საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალის „სოციალური ეკონომიკა“ 21-ე საუკუნის აქტუალური პრობლემების სარედაქციო კოლეგიის წევრი

2014 წლიდან - მიხაილ ბალუდიანსკის (სლოვაკეთი) აკადემიური საზოგადოების სამეცნიერო შრომების კრებულის  სარედაქციო საბჭოს წევრი

2016 წლიდან - Member Associations Doctors of Sciences on public Administration, Professional Exspers

2015 წლიდან ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალის "ბიზნეს-ინჟინერინგი" სარედაქციო კოლეგიის წევრი

2016 წლიდან - სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალის "გლობალიზაცია და ბიზნესი", სარედაქციო კოლეგიის წევრი

2016   წლიდან საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი

2016 წლიდან -  ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL PUBLIC ADMINISTRATION: RESEARCH AND DEVELOPMENT, სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

2017 წლიდან სამეცნიერო ჟურნალის "ეკონომიკური ჰორიზონტი"-ს  Scientific Journal Economics Horizons სარედაქციო კოლეგიის წევრი

2018 წლიდან საერთაშორისო ჟურნალის INTERNATIOLAN JOURNAL OF  NEW ECONOMICS, PUBLIC ADMINISTRATION AND LAW აკადემიური კომიტეტის წევრი. USA, 2018

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა